اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی

گـردآوری و تـرجـمـه: تـوفـان آراز

Text Size

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی

گـردآوری و تـرجـمـه: تـوفـان آراز

 

اعـلام اصـول کـارگـران صـنـعـت دنـیـا( آی.دابـلـوی.دابـلـوی)

Industrial Workers of the World(IWW)

مـصـوّب ۱۹۰۵ و ۱۹۰۸

هـیـچ وجـه اشـتـراکـی بـیـن طـبـقـۀ کـارگـر و طـبـقـۀ خـریـدار کـار وجـود نـدارد. مـادام کـه مـیـلـیـون هـا کـارگـر در گـرسـنـگـی و نـیـاز بـه سـر بـرنـد، و اقـلـیـت تـشـکـیـل دهـنـدۀ طـبـقـۀ فـوقـانـی بـرخـور دار از مـنـافـع بـاشـنـد، صـلـحـی نـمـی تـوانـد وجـود داشـتـه بـاشـد.

بـیـن ایـن دو طـبـقـه تـا زمـانـی کـه کـارگـران خـود را بـه صـورت طـبـقـه سـازمـان دهـنـد، زمـیـن و دسـتـگـاه تـولـیـد را بـه تـمـلـک خـود درآورنـد و سـیـسـتـم دسـتـمـزدی را مـنـحـل سـازنـد، مـبـارزه  در جـریـان خـواهـد بـود.

بـه انـدیـشـۀ مـا مـتـمـرکـز گـردیـدن رهـبـری کـارخـانـه هـا در دسـت شـمـار قـلـیـلـی مـوازنـۀ اتـحـا دیـه هـای صـنـفـی و قـدرت رشـد یـابـنـدۀ طـبـقـۀ کـارگـر را غـیـرمـمـکـن مـی سـازد. اتـحـادیـه هـای صـنـفـی بـه وضـعـی کـشـانـده مـی شـونـد، کـه در مـنـازعـۀ گـروهـی از کـارگـران بـا  گـروه دیـگـری در یـک صـنـعـت مـؤثـر واقـع گـردنـد، آن چـه کـه مـنـجـر بـه بـرخـورد خـصـمـانـۀ آن هـا در مـبـارزه بـر سـر مـزد مـی گـردد. ضـمـنـاً اتـحـادیـه هـای صـنـفـی در سـعـی خـریـداران کـار بـرای گـمـراه سـا خـتـن کـارگـران با ایـن ادعـا که کـارگـران دارای مـنـافـع مـشـتـرک بـا مـالـکـان کـارخـانـه هـا هـسـتـنـد،سـهـیـم مـی گـردنـد.

ایـن شـرایـط تـنـهـا در حـالـتـی تـغـیـیـرپـذیـرنـد، کـه مـنـافـع طـبـقـۀ کـارگـر صـرفـاً از سـوی سـازمـانـی مـتـشـکـل بـه ایـن صـورت مـراقـبـت گـردد، کــه جـمـیـع اعـضـای آن در هــر صـنـعـتـی، یـا لــزومـاً در کـلـیـۀ صـنـایـع، در جـریـان یـک اعـتـصـاب یـا یـک تـعـطـیـل کـار از طـرف کـارفـرمـا (lockout) در بـخـش هـایـی کـه بـی عـدالـتـی نـسـبـت بـه یـکـی بـه بـی عـدالـتـی نـسـبـت بـه هـمـه مـبـدل مـی گـردد، دسـت از کـار بـه کـشـنـد.

بـه جـای شـعـار مـحـافـظـه کـارانـۀ ” مـزد روزانـۀ خـوب بـرای کـار روزانـۀ خـوب” مـا بـایـد بـر بـیـرق مـان شـعـار انـقـلابـی ” سـرنـگـون سـیـسـتـم دسـتـمـزدی!” را بـه نـویـسـیـم.

وظـیـفـۀ تـاریـخـی طـبـقـۀ کـارگـر امـحـاء سـرمـایـه داری اسـت. ارتـش تـولـیـد نـبـایـد صـرفـاً بـا نـظـر بـه مـبـارزۀ روزانـه عـلـیـه سـرمـایـه داران سـازمـان یـابـد، بـلـکـه هـم چـنـیـن بـا نـظـر بـه دائـر نـگـاه داشـتـن تـولـیـد پـس از امـحـاء سـرمـایـه داری. مـا بـا سـازمـان دهـی صـنـعـتـی خـود جـامـعـۀ نـو یـنـی را در چـارچـوب جـامـعـۀ قـدیـم بـنـا مـی کـنـیـم.[۱]

 

 

اعـلامـیّـه آمـیـن، مـصـوّب کـنـگـره کـنـفـدراسـیـون عـمـومـی کـار

( ثـی.جـی.تـی)

Confédération Générale du Travail(CGT)

۷ اکـتـبـر ۱۹۰۶

کـنـگـرۀ آمـیـن[ شـهـری در فـرانـسـه] مـادۀ ۲ قـانـون ثـی.جـی.تـی حـاکـی از ایـن را تـأیـیـد مـی کـنـد:

ثـی.جـی.تـی خـارج از کـلـیـۀ مـکـتـب هـای سـیـاسـی جـمـیـع کـارگـران آگـاه از مـبـارزه بـر ضـد قـدرت کـارفـرمـایـان و سـیـسـتـم دسـتـمـزدی را گـردآوری مـی نـمـایـد.

بـه تـشـخـیـص کـنـگـره، ایـن اعـلامـیـه تـصـدیـق مـبـارزۀ طـبـقـاتـی اسـت، کـه در عـرصـۀ اقـتـصـادی کـارگـران را بـه شـورش بـر عـلـیـه کـلـیـۀ اشـکـال بـهـره کـشـی و سـتـم مـادی و اخـلاقـی اِعـمـال شـده از طـرف طـبـقـۀ سـرمـایـه دار بـر ضـد کـارگـران هـدایـت مـی نـمـایـد.

کـنـگـره بـه تـوسـط نـکـات ذیـل ایـن فـرمـول بـنـدی عـمـومـی را تـدقـیـق مـی کـنـد. کـار جـنـبـش صـنـفـی بـرای مـطـالـبـات روزانـه شـامـل مـوزون سـازی نـیـروی کـارگـران در مـبـارزه جـهـت ارتـقـاء رفـاه آنـان از طـریـق بـه اجـراء درآمـدن بـهـسـازی هـا از قـبـیـل کـوتـاه شـدن زمـان کـار، افـزایـش مـزد و غـیـره مـی بـاشـد. ولـی ایـن کـار تـنـهـا جـنـبـه ای از فـعـالـیـت جـنـبـش صـنـفـی را تـشـکـیـل مـی دهـد. آن آزادسـازی کـامـل را تـدارک مـی بـیـنـد، کـه فـقـط از طـریـق سـلـب مـالـکـیـت از سـرمـایـه داران قـابـل حـصـول مـی بـاشـد. آن اعـتـصـاب عـمـومـی را بـه صـورت وسـیـلـۀ مـقـصـود تـوصـیـه مـی نـمـایـد، و بـر ایـنـسـت کـه اتـحـادیـه هـای صـنـفـی کـه امـروز یـک اُپـوزیـسـیـون سـازمـان یـافـتـه را تـشـکـیـل مـی دهـنـد، در آیـنـده بـایـد بـه ابـزار تـولـیـد و تـوزیـع مـبـتـنـی بـر سـازمـان اجـتـمـاعـی نـویـن تـبـدیـل گـردنـد.

کـنـگـره اعـلام مـی دارد، کـه ایـن کـار دو بــرابـر – روزانـه و بــرای آیـنـده – از سـیـسـتـم دسـتـمـزدی نـشـأه مـی گـیـرد، کـه طـبـقـۀ کـارگـر را تـحـت فـشـار قـرار مـی دهـد، و بـنـابـرایـن تـعـلـق بـه یـک سـازمـان اقـتـصـادی، مـهـم تـریـن سـازمـان شـان – بـی تـفـاوت بـه نـظـریـات سـیـاسـی و فـلـسـفـی – را بـه وظـیـفـه ای بـرای جـمـیـع کـارگـران تـبـدیـل مـی سـازد.

در نـتـیـجـه کـنـگـره آزادی کـامـل فـرد بـرای شـرکـت در خـارج از سـازمـان صـنـفـی در اشـکـال مـبـارزه ای را تـأیـیـد مـی کـنـد، کـه مـطـابـق بـا اسـتـنـبـاط سـیـاسـی او بـاشـنـد، و تـنـهـا بـه ایـن مـطـالـبـه از او اکـتـفـاء مـی نـمـایـد، کـه نـظـراتـی را در سـازمـان صـنـفـی وارد نـسـازد، کـه در خـارج از آن بـرای شـان کـار مـی کـنـد.

در رابـطـه بـا سـازمـان هـا کـنـگـره اعـلام مـی کـنـد، بـرای آن کـه مـبـارزۀ صـنـفـی بـه حـداکـثـر درجـۀ نـیـرویـش بـه رسـد، عـمـل اقـتـصـادی بـایـد مـسـتـقـیـمـاً بـر ضـد کـارفـرمـایـان بـاشـد، و سـازمـان هـای مـتـشـکـل بـه صـورت اتـحـادیـه هـای صـنـفـی نـبـایـد بـا احـزاب و فـرقـه هـا مـرتـبـط بـاشـنـد، کـه مـسـتـقـل از جـنـبـش صـنـفـی از آزادی تـلاش در جـهـت تـغـیـیـر و تـبـدیـل اجـتـمـاعـی بـر خـوردارنـد.[۲]

 

 

بـرنـامـه وحـدت اُپـوزیـسـیـون صـنـفـی دانـمـارک( اف.اس)

Fagoppositionens Sammenslutning i Danmark(FS)

۱۹۱۰ – بـا ضـمـیـمـه: بـرنـامـه کـار اف.اس ۱۹۱۹

[ اف.اس در زمـان تـشـکـیـلـش بـرنـامـۀ زیـر را تـصـویـب نـمـود:]

وحـدت اُپـوزیـسـیـون صـنـفـی وحـدتـی اسـت از اُپـوزیـسـیـون آزادی خـواه در جـنـبـش کـارگـری دا نـمـارک. آن در ۲۲ سـپـتـامـبـر ۱۹۱۰ در کـپـنـهـاگ بـا اهـداف زیـر تـشـکـیـل گـردیـد:

۱- بـهـسـازی و تـکـامـل اتـحـادیـه هـای صـنـفـی کـهـنـۀ کـنـونـی بـه اتـحـادیـه هـای مـدرن صـنـعـتـی مـحـلـی و رشـتـه ای.

۲- تـکـامـل بـخـشـیـدن مـبـارزۀ صـنـفـی بـی قـابـلـیـت بـه مـبـارزۀ صـنـعـتـی.

۳- آشـنـا و مـسـتـعـد سـاخـتـن کـارگـران بـه راهـکـار مـبـارزۀ مـدرن: اعـتـصـاب نـاگـهـانـی، کـار شـکـنـی، خـراب کـاری و تـحـریـم بـا هـمـبـسـتـگـی.

۴- از مـیـان بـردن اعـتـصـاب شـکـنـی سـازمـان یـافـتـه و ابـراز هـمـبـسـتـگـی بـا اعـتـصـاب پـشـتـیـبـانـی کـنـنـدۀ مـحـلـی.

۵- مـبـارزه بـا اعـتـصـاب پـشـتـیـبـانـی کـنـنـدۀ وسـیـع بـر ضـد تـعـطـیـل کـار گـسـتـرش داده شـدۀ کـارفـرمـایـان( تـعـطـیـل کـار از طـرف کـارفـرمـایـان بـه قـصـد ابـراز پـشـتـیـبـانـی از یـکـدیـگـر).

۶- تـوسـعـۀ آشـنـایـی بـا اعـتـصـاب عـمـومـی اجـتـمـاعـی کـه بـه تـوسـط آن طـبـقـۀ کـارگـر  بـردگـی دسـتـمـزدی کـنـونـی را از بـیـن بـه بـرد و وسـایـل تـولـیـد را در اخـتـیـار خـود گـیـرد.

۷- مـبـارزۀ بـی مـلاحـظـه بـا کـلـیـۀ امـور مـوجـود عـلـیـه جـامـعـۀ سـرمـایـه داری بـه نـفـع کـار گـران.

[ در ۱۹۱۷ مـیـان نـکـات ۶ و ۷ نـکـتـۀ زیـر افـزوده شـد:]

کـار بـا قـوت تـمـام در جـهـت مـتـمـایـز سـاخـتـن سـازمـان هـای صـنـفـی – اقـتـصـادی از سـیـاسـی.

[ ادامـۀ بـرنـامـۀ مـصـوب ۱۹۱۰:]

ایـن مـقـاصـد بـا وسـایـل زیـر حـاصـل مـی گـردنـد:

۱- جـمـع آوری اعـضـاء اتـحـادیـه هـای صـنـفـی بـه تـرتـیـب صـنـعـت هـا در چـارچـوب اتـحـادیـه.

۲- مـذاکـره درمـورد اُپـوزیـسـیـون و بـرنـامـه ریـزی آن در شـعـبـات واحـد.

۳- تـهـیـه و ارائـۀ پـیـشـنـهـادات مـثـبـت بـه تـوسـط اعـضـاء در اتـحـادیـه هـای صـنـفـی در ارتـبـاط بـا اهـداف و تـوأمـاً اجـرای حـق رأی عـمـومـی مـسـتـقـیـم ضـمـن انـتـخـاب مـعـتـمـدان در جـنـبـش صـنـفـی.

۴- دسـت یـابـی بـه اطـلاعـات دربـارۀ رابـطـۀ اتـحـادیـه هـای صـنـفـی بـا اسـتـثـمـارگـران و کـار گـران، هـم چـنـیـن شـکـل ادارۀ شـان و قـرار دادن سـلاح هـای احـتـمـالاً مـوجـود در ایـن اطـلاعـات در اخـتـیـار اُپـوزیـسـیـون.

۵- مـتـمـرکـز سـاخـتـن کـل نـیـروی اقـتـصـادی و اخـلاقـی اُپـوزیـسـیـون بـر تـصـرف قـدرت در یـک سـازمـان واحـد در مـواردی کـه ایـن امـر بـه حـال اهـداف وحـدت ضـروری بـاشـد.

۶- قـرار داشـتـن در تـمـاس بـا سـازمـان هـای کـارگـری صـنـعـتـی در خـارج و از طـریـق جـلـسـات، بـخـشـنـامـه هـا و نـظـایـرشـان گـذاردن تـجـاربـی کـه ایـن سـازمـان هـا طـی مـبـارزات شـان انـدوخـتـه انـد، در اخـتـیـار اُپـوزیـسـیـون.

۷- اسـتـفـاده از هـر فـرصـتـی بـرای آشـنـا سـاخـتـن کـارگـران دسـتـمـزدی بـا اهـداف وحـدت.

۸- انـتـشـار دادن یـک هـفـتـه نـامـه بـا ایـن تـکـالـیـف مـهـم:

آ. مـتـمـرکـز کـردن عـلایـق و قـوای کـارگـران بـر مـبـارزۀ اقـتـصـادی عـلـیـه اسـتـثـمـارگـران.

بـی. دفـاع از راهـکـار مـبـارزۀ مـبـتـنـی بـر اهـداف وحـدت و حـمـلـه بـه هـر جـنـبـش قـدرت طـلـب و نـظـریـۀ مـانـع سـاز در بـرابـر ایـن راهـکـار.

ثـی. از طـریـق تـصـاویـر و نـوشـتـه هـا خُـرد کـردن بـی مـلاحـظـۀ احـتـرام بـه اخـلاق، مـقـامـات و قـدرت خـصـمـانـه نـسـبـت بـه طـبـقـۀ کـارگـر.

دی. کـلاً گـردآوری کـارگـران جـهـت مـبـارزۀ اقـتـصـادی بـرای مـنـافـع آنـی و تـاریـخـی شـان.

 

 

قـوانـیـن و بـرنـامـه کـار وحـدت اُپـوزیـسـیـون صـنـفـی دانـمـارک

۱۹۱۹

بـنـد ۱

نـام سـازمـان ” وحـدت اُپـوزیـسـیـون صـنـفـی دانـمـارک” مـی بـاشـد. آن بـه وسـیـلـۀ دائـره ای از کـار گـران سـازمـان یـافـتـه در کـپـنـهـاگ در ۲۲ سـپـتـامـبـر ۱۹۱۰ ایـجـاد گـشـتـه اسـت.

 

بـنـد۲

بـرنـامـه

هـدف جـنـبـش سـازمـان دهـی کـارگـران جـهـت بـه دسـت گـرفـتـن کـنـتـرل تـولـیـد و نـهـایـهً تـصـرف زمـیـن و وسـایـل تـولـیـد مـی بـاشـد. ایـن هـدف بـه طـرق زیـر تـحـقـق پـذیـر اسـت:

نـکـتـه ۱- سـازمـان دهـی کـارگـران در هـر مـحـل کـار در بـاشـگـاه کـارخـانـه، کـه یـک کـمـیـتـۀ کـار خـانـه بـرگـزیـنـنـد. (مـسـلـمـاً شـامـل هـر کـارخـانـه ای بـی تـفـاوت بـه نـوع یـا کـیـفـیـت.)

نـکـتـه ۲- وحـدت کـمـیـتـه هـای کـارخـانـه در هـر صـنـعـت در شـورای کـارگـری.

نـکـتـه ۳- هـمـکـاری و وحـدت شـوراهـای کـارگـری صـنـایـع در یـک شـورای کـل در نـاحـیـه ای مـشـخـص – کـمـون(= شـهـرداری) – و بـه عـلاوه تـعـمـیـق هـمـکـاری و فـعـالـیـت مـشـتـرکـانـۀ صـنـا یـع مـخـتـلـف در شـهـرهـا و دهـات.

نـکـتـه ۴ – تـشـکـیـل سـازمـان هـای سـربـازان بـر اسـاس و بـا سـیـسـتـم مـشـابـه سـازمـان هـای اقـتـصـا دی و بـا هـمـکـاری دقـیـق بـا ایـن هـا بـه قـصـد مـمـانـعـت از تـسـلـیـح طـبـقـۀ بـورژوازی در وضـع بـی سـلاحـی کـارگـران و در نـتـیـجـه  نـاتـوان از دفـاع از خـویـش در بـرابـر عـمـلـیـات مـسـلـحـانـۀ احـتـمـالـی از نـاحـیـۀ سـرمـایـه داران و بـورژواهـا.

نـکـتـه ۵- در صـورت بـرقـرار گـردیـدن نـیـروهـای نـظـامـی داوطـلـب بـه هـر نـامـی بـه وسـیـلـۀ بـورژ وازی و سـرمـایـه داران، سـعـی تـسـلـیـح مـتـنـاسـب طـبـقـۀ کـارگـر بـرای پـیـشـگـیـری از سـرکـوبـی کـارگـران بـا قـدرت مـسـلـحـانـه.

نـکـتـه ۶- اخـتـیـار تـصـمـیـم گـیـری مـسـتـقـیـمـاً بـه کـارگـران مـحـول شـود، و شـوراهـای مـنـتـخـب صـرفـاً ارگـان هـای اداری بـرای تـودۀ انـبـوه گـردنـد. فـعـالـیـت مـشـتـرکـانـه بـر اسـاس مـنـافـع طـبـقـا تـی مـشـتـرک بـه عـمـل آیـد، و مـبـارزۀ ذیـنـفـعـانـۀ روزانـه جـزیـی از نـفـس مـبـارزۀ طـبـقـاتـی بـه هــدف سـرنـگـون سـازی قـدرت سـرمـایـه داران و در اخـتـیـار گـرفـتـن کـارکـردهـای اقـتـصـادی زنـد گـی اجـتـمـاعـی گـردد.

نـکـتـه ۷- مـورد اسـاسـی در مـبـارزۀ کـارگـران بـایـد دسـت یـابـی بـه قـدرت اقـتـصـادی بـاشـد؛ ولـی از هـم پـاشـیـدن شـیـرازۀ قـدرت مـسـلـحـانـۀ طـبـقـۀ بـورژوازی جـهـت تـضـمـیـن نـتـایـج اقـتـصـادی کـسـب شـده و بـه طـور کـلـی ایـجـاد شـرایـط تـکـامـل اقـتـصـادی ضـروری اسـت. هـم چـنـیـن تـسـلـیـح کـارگـر ان مـی تـوانـد جـهـت دفـاع و پـیـشـگـیـری از قـربـانـیـان خـونـیـن و بـیـهـوده ضـرورت بـیـابـد. ولـیـکـن کـل مـسـئـلـۀ قـدرت مـسـلـحـانـۀ کـارگـران تـنـهـا بـایـد بـه صـورت یـک شـرّ ضـرور مـلاحـظـه شـود، یـعـنـی امـری کـه کـارگـران مـجـبـور از پـذیـرفـتـن آن و در لـحـظـۀ مـعـیـنـی سـازمـان دادن آن مـی گـردنـد.

نـکـتـه ۸- کـارگـران بـه دائـر سـاخـتـن مـطـبـوعـات اسـتـواری جـهـت کـاربـری در مـبـارزه و تـحـکـیـم آن در مـقـابـل حـمـلات سـرمـایـه داری بـه پـردازنـد. مـطـبـوعـات کـارگـرسـتـیـز از طـریـق تـحـریـم آن هـا بـی اثـر گـردنـد، بـخـشـاً بـا خـودداری از خـریـداری نـشـریـات و بـخـشـاً بـا مـحـروم کـردن آن هـا از مـواد و نـیـروی کـار بـرای تـولـیـدشـان.

 

بـنـد ۳

وظـایـف داخـلـی سـازمـان.

۱- ایـجـاد هـمـکـاری بـیـن شـعـبـات مـوجـود.

۲- بـرقـراری شـعـبـات در نـقـاطـی کـه وجـود نـدارنـد.

۳- وجـود یـک عـامـل روشـنـگـری مـشـتـرک و یـک جـزء گـردآورنـدۀ مـرکـزی جـنـبـش صـنـفـی در دانـمـارک.

 

بـنـد ۴

تـصـمـیـمـات پـذیـرش

۱- هـر کـارگـری( کـارگـر دسـتـمـزدی یـا مـسـتـقـل، کـارگـر مـعـنـوی یـا یـدی) کـه بـه سـنـدیـکـالـیـسـم بـه پـیـونـدد، در سـازمـان پـذیـرفـتـه مـی شـود. ولـیـکـن اعـضـاء نـبـایـد بـه هـیـچ نـوع بـهـره کـشـی بـه پـردازنـد.

۲- اشـخـاصـی قـابـل پـذیـرش نـیـسـتـنـد، کـه بـا اعـتـصـاب شـکـنـی یـا بـه شـکـل دیـگـری بـیـزاری مـحـقـانـۀ کـارگـران را از خـود بـرانـگـیـزنـد.[۳]

 

 

اعـلانـیّـه لـنـدن. اعـلام اصـول سـنـدیـکـالـیـسـتـی مـصـوّب نـخـسـتـیـن کـنـگـره سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـیـن الـمـلـلـی در لـنـدن، سـپـتـامـبـر ۱۹۱۳ بـا شـرکـت نـمـایـنـدگـان از ۱۵ کـشـور اروپـا و آمـریـکـا

۱- کـنـگـره تـأکـیـد مـی کـنـد، کـه طـبـقـۀ کـارگـر در کـلـیـۀ مـمـالـک تـحـت بـردگـی سـرمـایـه داری و دولـتـی بـه سـرمـی بـرد، و کـنـگـره بـنـابـرایـن طـرف داری خـود را از مـبـارزۀ طـبـقـاتـی و هـمـبـسـتـگـی بـیـن الـمـلـلـی و از سـازمـان یـابـی مـسـتـقـلانـۀ کـارگـران بـر اسـاس اتـحـاد آزادانـه اعـلام مـی دارد.

۲- ایـن سـازمـان هـا بـایـد مـوظـف بـه تـسـریـع تـکـامـل مـادی و روشـنـفـکـرانـۀ آنـی کـارگـران و سـر نـگـون سـازی آتـی سـیـسـتـم و دولـت سـرمـایـه داری بـاشـنـد.

۳- کـنـگـره تـأکـیـد مـی کـنـد، کـه مـبـارزۀ طـبـقـاتـی نـتـیـجـۀ ضـرور حـق مـالـکـیـت خـصـوصـی بـر وسـایـل تـولـیـد و تـوزیـع اسـت و بـنـابـرایـن ضـرورت اجـتـمـاعـی سـازی ایـن مـالـکـیـت را از طـریـق بـنـا و تـکـامـل سـازمـان هـای مـبـارزاتـی مـولـدان کـه آن هـا را از اسـتـعـداد ادارۀ ایـن وسـایـل بـا نـظـر بـه مـنـافـع کـل جـامـعـه بـرخـوردار سـازنـد، اعـلام مـی نـمـایـد.

۴- کـنـگـره تـأکـیـد مـی نـمـایـد، کـه ایـن سـازمـان هـای مـبـارزاتـی در صـورتـی مـی تـوانـنـد بـه مـو فـقـیـت نـایـل آیـنـد، کـه بـه پـراکـنـدگـی شـان بـه دلایـل سـیـاسـی و مـذهـبـی پـایـان بـخـشـنـد، و بـه پـذیـرنـد، کـه مـنـازعـه یـک مـنـازعـۀ اقـتـصـادی اسـت، یـعـنـی ایـن کـه آن هـا قـادر بـه نـیـل بـه هـدف بـا احـالـۀ قـضـیـۀ شـان بـه دولـت یـا بـه اعـضـاء آن نـیـسـتـنـد؛ امـا تـنـهـا بـا کـاربـری عـمـل مـسـتـقـیـم خـود کـارگـران تـوأم بـا اعـتـمـادشـان بـه نـیـروی سـازمـان هـای اقـتـصـادی.

۵- در نـتــیـجـۀ ایــن کـنـگــره کــارگــران را بــه سـازمـان دهـی خــود در تـشـکــیـلات مـبـارزاتـی اقـتـصـادی غـیـروابـسـتـه و وحـدت بـر اسـاس هـمـبـسـتـگـی بـیـن الـمـلـلـی جـهـت رهـایـی نـهـایـی از سـلـطـۀ سـرمـایـه داری و دولـت فـرامـی خـوانـد.

 

 

اعـلام اصـول اتّـحـادیّـه بـیـن الـمـلـلـی کـارگـران( آی.آ.آ)

بـه تـصـویـب رسـیـده ضـمـن بـرقـراری انـتـرنـاسـیـونـال سـنـدیـکـا لـیـسـتـی در بـرلـیـن در کـنـگـره از دسـامـبـر ۱۹۲۲ تـا ژانـویـه ۱۹۲۳، بـا تـغـیـیـرات در ۱۹۳۸

۱- سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی، جـنـبـش کـارگـران بـنـا شـده بـر اسـاس مـبـارزۀ طـبـقـاتـی اسـت، کـه در تـلاش بـه وحـدت کـشـانـدن کـلـیـۀ کـارگـران یـدی و مـعـنـوی در سـازمـان هـای مـبـارزاتـی اقـتـصـادی بـه مـقـصـود تـدارک و اجـرای عـمـلـی آزادی از بـردگـی دسـتـمـزدی و دسـتـگـاه سـرکـوبـگـر دولـت مـی بـاشـد. هـدف آن عـبـارت اسـت از تـجـدیـد سـازمـان کـل هـسـتـی اجـتـمـاعـی بـر پـایـۀ کـمـونـیـسـم آزاد و از طـریـق عـمـل اجـتـمـاعـی انـقـلابـی خـود طـبـقـات زحـمـتـکـش. آن[ سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی] دارای ایـن اسـتـنـبـاط اسـت، کـه تـنـهـا سـازمـان هـای اقـتـصـادی پـرولـتـاریـا از تـوانـایـی انـجـام ایـن وظـایـف بـرخـوردارنـد و بـنـابـرایـن آن – در تـضـاد بـا احـزاب کـارگـری مـدرن، کـه از نـظـر اهـداف اقـتـصـادی سـازنـده قـابـل مـلاحـظـه نـیـسـتـنـد – بـه کـارگـران بـه مـنـزلـۀ مـولـدان و خـلاقـان ارزش هـای اجـتـمـاعـی رجـوع مـی کـنـد.

۲- سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی مـخـالـف بـرجـسـتـۀ جـمـیـع انـحـصـارات اقـتـصـادی و اجـتـمـاعـی اسـت، و در تـلاش حـذف آن هـا بـه تـوسـط شـهـرداری هـای اقـتـصـادی و مـدیـریـت کـارگـران صـنـعـت و کـشـاورزی بـر جـریـان کـار بـر اسـاس یـک سـیـسـتـم شـورایـی آزاد، بـدون قـرار داشـتـن تـحـت هـیـچ قـدرت سـیـاسـی یـا حـزب سـیـاسـی مـی بـاشـد. آن[ سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی] در بـرابـر سـیـاسـت دولـت و احـزاب سـازمـان هـای اقـتـصـادی کـار را بـر ضـد حـکـومـت بـر انـسـان و ادارۀ امـور قـرار مـی دهـد. لـذا آن نـه در تـلاش تـصـرف قـدرت سـیـاسـی، بـلـکـه از مـیـان بـردن هـر نـوع کـارکـرد دو لـت در زنـدگـی جـامـعـه مـی بـاشـد. آن بـر ایـنـسـت، کـه انـحـصـار قـدرت بـا نـاپـدیـدی انـحـصـار مـا لـکـیـت مـحـو مـی گـردد، و دولـت هـرگـز بـه هـیـچ شـکـلـی، نـه حـتـی بـه گـفـتـمـان ” دیـکـتـاتـوری پـرولـتـاریـا ” قـادر نـیـسـت بـه صـورت ابـزار آزادسـازی کـار عـمـل نـمـایـد، امـا آن کـمـافـی الـسـابـق بـه ابـزاری بـرای انـحـصـارات نـو و امـتـیـازات نـو تـبـدیـل مـی گـردد.

۳- وظـیـفـۀ سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی دوسـویـه اسـت: آن از یـک سـو مـبـارزۀ روزانـۀ انـقـلابـی بـرای بـهـسـازی وضـعـیـت اقـتـصـادی، مـعـنـوی و اخـلاقـی در نـظـام اجـتـمـاعـی مـوجـود را بـه پـیـش مـی بـرد – و از سـوی دیـگـر بـرجـسـتـه تـریـن وظـیـفـۀ آن آمـوزش تـوده هـا بـرای ادارۀ مـسـتـقـلانـۀ تـولـیـد و تـوزیـع و بـرای در اخـتـیـار گـرفـتـن جـمـیـع شـعـبـات زنـدگـی اجـتـمـاعـی مـی بـاشـد. آن[ سـنـدیـکـا لـیـسـم انـقـلابـی] مـعـتـقـدسـت، کـه سـازمـان دهـی نـظـام اجـتـمـاعـی، کـه کـلاً بـر مـولـدیـن مـتـکـی بـا شـد، نـمی تـوانـد بـا تـصـمـیـمـات اداری و احـکـام دولـتـی به عـمـل آیـد، امـا تـنـهـا از طـریـق اتـحـاد کـلـیـۀ کـارگـران یـدی و مـعـنـوی در هـر شـاخـۀ تـولـیـد، قـرار گـرفـتـن ادارۀ هـر کـارخـانـه ای در اخـتـیـار مـولـدیـن، و ایـن بـه صـورتـی کـه گـروه هـا، کـارخـانـه هـا و شـاخـه هـای تـولـیـد اجـزاء مـسـتـقـل ارگـانـیـسـم عـمـومـی جـامـعـه گـردنـد، و تـولـیـد کـل و تـوزیـع عـمـومـی را بـه نـفـع عـمـوم بـر اسـاس تـوافـقـات مـتـقـابـل تـنـظـیـم نـمـایـنـد.

۴- سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی مـخـالـف بـا هـر گـونـه تـلاش و سـازمـان مـرکـزگـرایـانـۀ گـرفـتـه شـده از دولـت و کـلـیـسـا اسـت، کـه مـنـظـمـاً ابـتـکـار مـسـتـقـلانـه و انـدیـشـگـی شـخـصـی را مـی کُـشـد. مـرکـزیـت از بـالا تـا پـایـیـن یـک سـازمـان مـصـنـوعـی و در سـعـی تـنـظـیـم امـور بـه طـور اتـفـاقـی مـی بـاشـد. در نـتـیـجـه افـراد انـسـان بـه عـروسـک هـای خـیـمـه شـب بـازی تـبـدیـل، از بـالا هـدایـت و مـقـیـد مـی گـردنـد. مـنـافـع عـمـومـی بـایـد جـای امـتـیـازات اشـخـاص را، تـنـوع جـای یـکـسـانـی را، مـسـئـولـیـت شـخـصـی جـای انـضـبـاط خـشـک را، تـربـیـت جـای تـمـریـن را بـه گـیـرد. بـنـابـرایـن سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی بـر اسـاس وحـدت فـدرالـیـسـتـی، یـعـنـی سـازمـان از پـایـیـن بـه بـالا، وحـدت داوطـلـبـانـۀ کـلـیـۀ نـیـروهـا بـر پـایـۀ مـنـافـع و شـنـاخـت مـشـتـرک قـرار دارد.

۵- سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی هـر نـوع فـعـالـیـت پـارلـمـانـتـاریـسـتـی و هـر نـوع هـمـکـاری در مـجـامـع قـانـون گـذاری را رد مـی کـنـد. حـتـی آزادانـه تـریـن حـق رأی نـمـی تـوانـد تـضـادهـای حـاد در جـا مـعـۀ مـوجـود را مـعـتـدل سـازد، و کـل سـیـسـتـم پـارلـمـانـتـاریـسـتـی تـنـهـا هـدف بـخـشـیـدن حـق قـانـو نـی بـه اسـتـیـلای دروغ و بـی عـدالـتـی اجـتـمـاعـی – واداشـتـن بـردگـان بـه زدن مُـهـر قـانـون بـر بـردگـی شـان را دنـبـال مـی کـنـد.

۶- سـنـدیـکـالـیـسـم ا نـقـلابـی کـلـیـۀ مـرزهـای سـیـاسـی و مـلـی اخـتـیـاری و مـطـلـق را رد مـی کـنـد، و مـلـی گـرایـی را صـرفـاً مـذهـب دولـت مـدرن تـلـقـی مـی نـمـایـد، کـه وراء آن تـنـهـا مـنـافـع طـبـقـات مـالـک پـنـهـان اسـت. آن[ سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی] فـقـط مـرز طـبـیـعـی مـنـطـقـه ای را بـه رسـمـیـت مـی شـنـاسـد، و خـواسـتـار حـق هـر گـروهـی از مـردم بـرای تـنـظـیـم امـورشـان در تـوافـق مـسـئـولانـۀ مـشـتـرک بـا هـمـۀ اتـحـادیـه هـای اقـتـصـادی، مـنـطـقـه ای یـا کـشـورشـمـول دیـگـر مـی بـاشـد.

۷- بـه هـمـیـن دلـیـل سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی عـلـیـه هـر نـوع نـظـامـی گـری مـبـارزه مـی کـنـد و تـبـلـیـغـات ضـدنـظـامـی گـری را بـه صـورت یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـفـش در مـبـارزه عـلـیـه سـیـسـتـم مـوجـود مـلاحـظـه مـی نـمـایـد. در ایـن رابـطـه مـنـظـور قـبـل از هـر چـیـز امـتـنـاع از قـرار دادن شـخـصـیـت خـود در اخـتـیـار دولـت و بـه ویـژه تـحـریـم سـازمـان یـافـتـۀ تـولـیـد جـنـگ افـزار از طـرف کـارگـران مـی بـاشـد.

۸- سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی بـر اسـاس عـمـل مـسـتـقـیـم قـرار دارد و بـه پـشـتـیـبـانـی از کـلـیـۀ مـبـارز ات مـردم، در صـورتـی کـه در تـضـاد بـا هـدف آن: از مـیـان بـردن انـحـصـارات اقـتـصـادی و سـلـطـۀ خـشـونـت آمـیـز دولـت نـبـاشـنـد، مـی پـردازد. آن[ سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی] بـه صـورت وسـایـل مـبـار زه اعـتـصـاب، تـحـریـم، خـراب کـاری و غـیـره را بـه رسـمـیـت مـی شـنـاسـد. عـمـل مـسـتـقـیـم عـالـی تـریـن بـیـانـش را در اعـتـصـاب عـمـومـی مـی یـابـد، کـه سـنـدیـکـالـیـسـت هـا آن را مـقـدمـۀ انـقـلاب اجـتـمـاعـی اسـتـنـبـاط مـی نـمـایـنـد.

۹- سـنـدیـکـالـیـسـت هـا بـه عـنـوان دشـمـنـان هـر نـوع خـشـونـت سـازمـان یـافـتـه در اخـتـیـار هـر گـو نـه دولـت فـرامـوش نـمـی کـنـنـد، کـه مـبـارزۀ نـهـایـی بـیـن سـرمـایــه داری کـنـونـی و کـمـونــیـسـم آزاد آیـنـده نـمـی تـوانـد بـدون تـصـادم جـدی بـه عـمـل آیـد. آن هـا بـنـابـرایـن خـشـونـت را بـه مـنـزلـۀ یـک وسـیـلـۀ دفـاعـی در مـقـابـل اسـلـوب هـای خـشـونـت آمـیـز طـبـقـات حـاکـمـه در مـبـارزه عـلـیـه درآمـدن کـارخـانـه هـا، تـوأمـاً زمـیـن بـه تـصـرف انـقـلابـیـون بـه رسـمـیـت مـی شـنـاسـنـد. بـه هـم چـنـیـن اسـتـمـلاک کـارخـانـه هـا و زمـیـن بـایـد بـه وسـیـلـۀ سـازمـان هـای اقـتـصـادی انـقـلابـی کـارگـران بـه طـرق تـجـدیـد سـازمـان اجـتـمـاعـی بـه عـمـل آیـد. دفـاع از انـقـلاب نـیـز نـبـایـد بـه یـک ارتـش خـاص یـا هـیـچ تـشـکـیـلات دیـگـری مـحـول گـردد، امـا بـه خـود تـوده هـا و سـازمـان هـای انـقـلابـی آن هـا.

۱۰- تـنـهـا سـازمـان هـای اقـتـصـادی انـقـلابـی کـارگـران ابـزار آزادسـازی آنـان و حـامـل نـیـروی خـلاقـانـۀ بـازسـازی جـامـعـه بـا روح کـمـونـیـسـم آزاد مـی بـاشـنـد.[۴ و ۵]

 

 

خـلاصـه قـانـون اسـاسـی کـنـفـدراسـیـون مـلّـی کـار( ثـی.ان.تـی)

Confededracion Nacional del Trabajo(CNT)

آزادی کـارگـران بـایـد کـار خـود کـارگـران بـاشـد.

آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـم و آنـارشـیـسـم پـذیـرای اعـتـبـار تـصـمـیـمـات اکـثـریـت هـسـتـنـد.

عـمـل گـرا از حـق دارا بـودن نـقـطـه نـظـر شـخـصـی و دفـاع از آن بـرخـوردار اسـت، ولـی مـجـبـور از پـذیـرش تـصـمـیـمـات اکـثـریـت، ولـو در اخـتـلاف بـا نـظـریـۀ او مـی بـاشـد.

(…) مـا اسـتـقـلال فـرد را بـه رسـمـیـت مـی شـنـاسـیـم، ولـی در مـورد تـربـیـت جـمـعـی کـه حـاصـل تـصـمـیـم اکـثـریـت اسـت، مـوافـقـیـم و پـذیـرای آن هـسـتـیـم. در غـیـر ایـن صورت سـازمـانـی نـمـی تـوانـد در کـار بـاشـد.

مـا هـرگـز نـبـایـد صـراحـت ذهـنـی بـرای تـشـخـیـص خـطـر و عـمـل سـریـع را از دسـت بـه دهـیـم. ضـایـع سـاخـتـن وقـت بـا ورّاجـی در جـلـسـات و بـحـث هـای فـلـسـفـی ضـدانـقـلابـی اسـت. دشـمـن بـحـث نـمـی کـنـد، عـمـل مـی کـنـد.

اسـاسـی تـریـن اصـل فـدرالـیـسـم حـق رأی اعـضـاء بـرای رسـیـدگـی بـه نـقـش نـمـایـنـدگـان و کـنـتـرل نـمـایـنـدگـان، بـی تـفـاوت بـه شـرایـط و مـوقـعـیـت آن هـا مـی بـاشـد.

مـا بـایـد بـه نـمـایـنـدگـان مـان اعـتـمـاد داشـتـه بـاشـیـم. ولـی مـا هـم چـنـیـن بـایـد حـق مـان بـرای تـعـویـض آن هـا را در صـورت لـزوم حـفـظ کـنـیـم. انـتـقـاد عـمـومـی از رفـیـقـان صـاحـب مـشـاغـل مـعـتـمـدانـه در سـازمـان مـا بـه مـنـزلـۀ صـدمـه زدن و کـم بـهـاء دهـی بـه سـازمـان مـی بـاشـد. هـیـچ رفـیـق بـاوجـدانـی بـه انـتـقـاد عـمـومـی از کـمـیـتـه هـا نـمـی پـردازد، زیـرا چـنـیـن کـنـشـی فـقـط بـه سـود دشـمـن اسـت.

انـتـخـاب نـمـایـنـدگـان در داخـل مـورد بـحـث قـرار مـی گـیـرد، و ایـن مـهـم اسـت. در مـیـان عـمـوم بـایـد سـاکـت بـود. چـنـان کـه مـی خـواهـی فـکـر کـن؛ ولـی تـو بـه عـنـوان کـارگـر نـیـازمـنـد اتـحـادیـه هـسـتـی، زیـرا آن بـه خـاطـر حـمـایـت از مـنـافـع تـو وجـود دارد.

(…) وحـدت نـیـرو. کـارگـر: اتـحـادیـۀ صـنــفـی وسـیــلـۀ هـمـبـسـتـگـی تــوسـت. تـنـهـا بـه مــدد آن قـادر بـه ایـجـاد یـک جـنـبـش صـنـفـی کـارگـری مـتـحـد، کـه بـه صـوب آزادی جـهـت دار بـاشـد، هـسـتـی.

 

 

بـرنـامـه اتّـحـادیّـه تـبـلـیـغـات آنـارشـیـسـتـی

Anarkistiska Propagandaförbundet6

مـقـصـود اتّـحـادیـه تـبـلـیـغـات آنـارشـیـسـتـی گـردآوری کـلـیـۀ طـرف داران سـوسـیـالـیـسـم غـیـرمـقـامـا تـی، آنـارشـیـسـم بـرای تـبـلـیـغـات، روشـنـگـری مـشـتـرک و سـازمـان دهـی تـغـیـیـر جـامـعـه بـر طـبـق اصـول آنـارشـیـسـم کـمـونـیـسـتـی اسـت. از آن جـا کـه مـتـحـقـق سـاخـتـن آنـارشـیـسـم مـقـتـضـی جـوا نـان مـطـلـع و مـسـتـعـد مـبـارزه مـی بـاشـد، تـوجـه اتـحـادیـه بـه نـسـل بـالـنـده بـه قـصـد آمـوزش جـوا نـان بـه صـورت افـراد بـیـدار، انـدیـشـمـنـد و مـسـئـول و مـبـارز مـعـطـوف اسـت.

 

هـدف

هـدف اتـحـادیـه حـذف سـیـسـتـم اجـتـمـاعـی سـرمـایـه داری و تـعـویـض آن بـا جـامـعـۀ کـمـونـیـسـتـی اسـت.

دولـت بـه مـفـهـوم تـسـلـط بـر و اسـتـثـمـار انـسـان هـاسـت و بـنـابـرایـن طـبـیـعـت آن آزادی سـتـیـز انـه مـی بـاشـد. اتـحـادیـه عـلـیـه کـلـیـۀ اشـکـال سـتـم دولـتـی مـی سـتـیـزد.

بـه ایـن گـونـه اتـحـادیـه خـود را در جـهـان انـدیـشـه هـای سـوسـیـالـیـسـتـی در مـکـان کـامـلاً مـتـفـا وتـی بـا سـوسـیـالـیـسـم مـقـامـاتـی بـا هـدف آن مـبـنـی بـر ایـجـاد یـک سـیـسـتـم اجـتـمـاعـی تـحـت رهـبـری و کـنـتـرل دولـت جـای مـی دهـد.

اتـحـادیـه مـطـابـق بـا اصـول آنـارشـیـسـتـی خـود هـدف سـازمـان دهـی جـامـعـه بـر اسـاس هـمـبـسـتـگـی و قـراردادهـای داوطـلـبـانـه را دنـبـال مـی کـنـد. شـهـرداری هـا تـشـکـیـل دهـنـدۀ اولـیـن واحـدهـا بـا هـمـکـاری مـتـقـابـل مـی بـاشـنـد.

 

وسـایـل

اتـحـادیـه در جـهـت انـتـشـار و روشـنـگـری عـمـومـی انـدیـشـه هـای آنـارشـیـسـتـی، هـم چـنـیـن تـکـامـل مـادی و فـرهـنـگـی عـمـوم بـه صـورت پـیـش شـرط تـبـدیـل جـامـعـۀ کـنـونـی بـه یـک جـامـعـۀ آنـار شـیـسـتـی فـعـالـیـت دارد.

وسـایـل مـبـارزه بـرای نـیـل بـه ایـن هـدف عـبـارتـنـد از: سـازمـان طـبـقـاتـی اقـتـصـادی فـدرا لـیـسـتـی، عـمـل مـسـتـقـیـم در اشـکـال گـونـاگـون آن، اعـتـصـاب عـمـومـی، نـیـز سـلـب مـالـکـیـت از وسـایـل تـولـیـد و انـقـلاب اجـتـمـاعـی.

 

نـظـامـی گـری و جـنـگ

کـار اتـحـادیـه در جـهـت خـلـع سـلاح کـامـل و صـلـح بـیـن الـمـلـلـی بـر اسـاس سـوسـیـالـیـسـتـی اسـت.

نـظـامـی گـری یـکـی از ارکـان سـرمـایـه داری و مـؤسـسـه ای مـی بـاشـد، کـه بـه عـلـت خـوار شـمـردن انـسـان فـاسـد کـنـنـده و لـذا دشـمـن فـرهـنـگ اسـت. وانـگـهـی نـظـامـی گـری مـؤسـسـه ای اسـت از حـیـث اقـتـصـادی بـار سـنـگـیـنـی بـرای جـامـعـه. مـبـارزه بـر ضـد نـظـامـی گـری بـایـد بـا تـمـام وسـایـل صـورت گـیـرد: روشـنـگـری و تـهـیـیـج، تـحـریـم و سـد کـردن اسـلـحـه سـازی، امـتـنـاع فـردی و جـمـعـی از خـدمـت نـظـام وظـیـفـه، فـعـالـیـت مـبـتـنـی بـر هـمـبـسـتـگـی سـربـازان و کـارگـران، اعـتـصـاب بـسـیـج گـرانـه، اعـتـصـاب عـمـومـی عـلـیـه جـنـگ و غـیـره. در خـصـوص امـتـنـاع فـردی از خـدمـت اخـتـیـار تـصـمـیـم گـیـری بـایـد کـامـلاً بـا فـرد بـاشـد.

 

پـارلـمـانـتـاریـسـم

اتـحـادیـه پـارلـمـانـتـاریـسـم را از نـقـطـه نـظـرات اصـولـی و عـمـلـی، بـه صـورت سـلاحـی در مـبـارزۀ طـبـقـۀ کـارگـر بـرای نـیـل بـه سـوسـیـالـیـسـم رد مـی کـنـد.

از آن جـا کـه راهـکـار پـارلـمـانـتـاریـسـتـی بـه آزادی از بـردگـی دسـتـمـزدی نـمـی انـجـامـد و وسـیـلـه ای بـرای نـیـل بـه یـک جـامـعـۀ آنـارشـیـسـتـی کـمـونـیـسـتـی نـیـسـت، اتـحـادیـه اعـلام مـی کـنـد، کـه امـر مـهـم بـرای طـبـقـۀ کـارگـر ایـنـسـت کـه بـه وسـیـلـۀ عـمـل مـسـتـقـیـم بـرون پـارلـمـانـی پـیـش شـرط بـنـای جـامـعـۀ آنـارشـیـسـتـی را ایـجـاد نـمـایـد.

 

قـوانـیـن و زنـدان هـا

مـجـمـوعـۀ قـوانـیـن مـؤسـسـۀ حـقـوقـی بـورژوایـی قـدرت و خـشـونـت بـه سـیـسـتـم درآمـده اسـت.

” نـظـم حـقـوقـی” سـرمـایـه داری نـه حـق اسـت و نـه نـظـم واقـعـی. در یـک جـامـعـۀ آزاد روابـط افـراد بـا دیـگـران و بـا جـامـعـه بـا نـظـر بـه هـمـبـسـتـگـی و مـنـافـع مـشـتـرک تـنـظـیـم مـی گـردنـد و نـه بـر اربـاب مـنـشـی یـک طـرف نـسـبـت بـه طـرف دیـگـر.

از آن جـا کـه بـخـش اعـظـم جـنـایـات بـه دو دسـتـه تـقـسـیـم پـذیـرنـد: بـه عـلـل اجـتـمـاعـی و نـا خـوشـی(pathologic)، و از آن جـا کـه مـرتـکـبـیـن جـنـایـات بـه عـلـل اجـتـمـاعـی قـربـانـیـان سـیـسـتـم اجـتـمـاع هـسـتـنـد، و از آن جـا کـه مـرتـکـبـیـن جـنـایـات بـه عـلـل نـاخـوشـی را نـمـی تـوان کـامـلاً بـه سـبـب اعـمـال شـان مـسـئـول دانـسـت، اتـحـادیـه حـبـس در زنـدان را بـه صـورت جـنـایـتـی در خـود در حـق دسـتـۀ نـخـسـت و بـربـری در حـق دسـتـۀ دوم تـلـقـی مـی نـمـایـد. تـبـه کـاران نـاخـوشـی نـبـایـد مـجـازات، امـا مـعـالـجـه شـونـد. افـرادی کـه انـگـیـزه هـای تـبـه کـارانـه از خـود بـروز مـی دهـنـد، بـایـد مـورد تـربـیـت و مـراقـبـت قـرار گـیـرنـد. جـنـایـات بـه عـلـل اجـتـمـاعـی بـا تـبـدیـل جـامـعـه بـه سـوسـیـالـیـسـتـی مـتـوقـف مـی گـردنـد.

 

مـذهـب

از آن جـا کـه خـرافـات مـذهـبـی در تـبـایـن  بـا مـصـالـح آزادی بـشـریـت قـرار دارد،

از آن جـا کـه آن هـمـواره دشـمـن آشـتـی نـاپـذیـر هـر نـوع پـیـش رفـت و نـتـیـجـهً بـر ضـد آزادی مـعـنـوی و مـادی طـبـقـۀ کـارگـر بـوده اسـت،

از آن جـا کـه آمـوزشـات آن هـدف تـضـعـیـف انـدیـشـه از طـریـق تـربـیـت مـنـظـم در سـمـت مـقــام پـرسـتـی و بـه ایـن گـونـه خـفـه کـردن جـمـیـع احـسـاسـات عـاصـیـانـه عـلـیـه نـظـام اجـتـمـاعـی مـو جـود را تـعـقـیـب مـی کـنـد، اتـحـادیـه بـر ضـد کـلـیـۀ اشـکـال مـذهـب مـی سـتـیـزد.

 

تـربـیـت و آمـوزش

جـهـت نـیـل بـه یـک سـیـسـتـم اجـتـمـاعـی بـهـتـر تـربـیـت نـسـل جـوان بـرای انـدیـشـیـدن آزادانـه و عـمـل مـسـئـولانـه ضـروری اسـت.

آمـوزش، کـه اکـنـون تـحـت کـنـتـرل کـلـیـسـا و دولـت قـرار دارد و مـوظـف بـه مـسـمـوم سـاخـتـن روحـیـۀ کـودک بـا لاف و گـزاف مـلـی گـرایـانـه و مـذهـبـی مـی بـاشـد، بـایـد از اسـاس تـجـدیـد سـازمـان داده شـود. کـار اتـحـادیـه در جـهـت بـرقـراری مـدارس آزاد بـر طـبـق اصـول فـرانـسـیـسـکـو فـرر (Francisco Ferrer)[مـقـتـ. ۱۹۰۹- ۱۸۵۹]۷ صـورت مـی پـذیـرد، مـدارسـی کـه اسـاس ثـابـت یـک فـرهـنـگ آیـنـده را تـشـکـیـل دهـنـد و مـوظـف بـه خـلـق انـسـان هـای آزاد بـاشـنـد.

 

غـنـایـم طـبـیـعـت

ارضـاء نـیـازهـای بـشـر تـنـهـا مـنـوط بـه اسـتـفـاده از اسـتـعـداد کـار او نـیـسـت، هـم چـنـیـن مـنـوط اسـت بـه کـاربـری غـنـایـم طـبـیـعـت، خـاصـه زمـیـن، کـه مـنـبـع ثـروت طـبـیـعـت ارزانـی شـده بـه بـشـریـت اسـت. از نـقـطـه نـظـر آنـارشـیـسـتـی کـمـونـیـسـتـی زمـیـن بـایـد بـه مـالـکـیـت اجـتـمـاعـی اشـتـراکـی درآورده شـود.

نـزدیـک تـریـن وظـیـفـۀ عـمـلـی اتـحـادیـه در قـبـال ایـن مـسـئـلـه تـسـریـع و تـشـریـک مـسـاعـی روسـتـایـی مـبـتـنـی بـر اصـول کـمـونـیـسـتـی آزاد اسـت.

 

پـرهـیـز از مـسـکـرات

بـا تـوجـه بـه اهـمـیـت وافـر پـرهـیـز از مـسـکـرات بـرای طـبـقـۀ کـارگـر و پـیـش رفـت او، اتـحـادیـه بـه اعـضـائـش پـرهـیـز عـمـومـی از مـسـکـرات را تـوصـیـه مـی نـمـایـد.

 

 

” آن گـونـه کـه مـا مـی بـیـنـیـم”، مـنـتـشـر شـده از طـرف گـروه انـگـلـیـسـی – آمـریـکـایـی مـسـئـولـیـت مـشـتـرک

Solidarity

۱۹۷۲

۱- در سـرتـاسـر دنـیـا اکـثـریـت تـعـیـیـن کـنـنـدۀ مـردمـان دارای هـیـچ کـنـتـرلـی بـر تـصـمـیـمـاتـی نـیـسـتـنـد، کـه مـسـتـقـیـمـاً و عـمـیـقـاً هـسـتـی شـان را مـتـأثـر مـی سـازنـد. آن هـا نـیـروی کـارشـان را مـی فـروشـنـد، در حـالـی کـه مـالـکـان یـا کـنـتـرل کـنـنـدگـان وسـایـل تـولـیـد ثـروت مـی انـدوزنـد، قـوا نـیــن تــدویـن مـی کـنـنـد و دسـتـگــاه دولــت را در خــدمـت هـمـیـشـگـی سـاخـتـن و تـقـویـت مـوقـعـیــت هـای مـمـتـازشـان بـه کـار مـی گـیـرنـد.

۲- طـی ۱۰۰ سـال گـذشـتـه سـطـح مـعـیـشـت طـبـقـۀ کـارگـر اعـتـلاء یـافـتـه اسـت. ولـیـکـن نـه اعـتـلاء یـافـتـگـی سـطـح مـعـیـشـت و نـه مـلـی سـازی وسـایـل تـولـیـد یـا قـرار گـرفـتـن دولـت در اخـتـیـار احـزاب کـارگـری بـه هـیـچ شـکـلـی اسـاس وضـعـیـت کـارگـران را بـه صـورت کـارگـران تـغـیـیـر نـداده اسـت. آن هـا حـتـی آزادی چـنـدانـی پـس از تـعـطـیـل کـار بـه تـودۀ انـبـوه بـشـریـت ارزانـی نـدا شـتـه انـد. در شـرق و غـرب، سـرمـایـه داری یـک نـوع اجـتـمـاع غـیـرانـسـانـی بـاقـی مـانـده اسـت، آن جـا کـه بـه اکـثـریـت در مـحـل کـار امـر و نـهـی و در مـصـرف و آزادی شـان دخـل و تـصـرف مـی شـود. تـبـلـیـغـات و پـلـیـس، زنـدان هـا و مـدارس، ارزش هـای سـنـتـی و اخـلاق سـنـتـی، ایـن هـا هـمـه در خـدمـت تـقـویـت قـدرت عـده ای قـلـیـل و جـهـت مـتـقـاعـد یـا مـجـبـور سـاخـتـن عـده ای کـثـیـر بـه پـذیـرش یـک سـیـسـتـم وحـشـیـانـه، تـحـقـیـرآمـیـز و نـامـعـقـول قـرار دارنـد. جـهـان ” کـمـونـیـسـتـی” کـمـونـیـسـتـی نـیـسـت، و جـهـان ” آزاد” آزاد نـمـی بـاشـد.

۳- اتـحـادیـه هـای صـنـفـی و احـزاب کـارگـری سـنـتـی بـه هـدف تـغـیـیـر دادن ایـن اوضـاع پـدیـد آمـده انـد؛ ولـی آن هـا بـا نـمـونـه هـای اسـتـثـمـار مـوجـود سـازش کـرده انـد. در واقـع وجـود آن هـا بـرای تـداوم و جـریـان بـدون  مـزاحـمـت جـامـعـۀ اسـتـثـمـارگـر اجـتـنـاب نـاپـذیـر گـشـتـه اسـت. اتـحـادیـه هـای صـنـفـی بـه صـورت واسـط هـا در بـازار کـار عـمـل مـی کـنـنـد. احـزاب سـیـاسـی از مـبـارزات و امـیـدواری هـای طـبـقـۀ کـارگـر در جـهـت مـقـاصـد تـنـگ نـظـرانـۀ خـود اسـتـفـاده مـی جـویـنـد. فـسـاد تـدریـجـی سـازمـان هـای طـبـقـۀ کـارگـر، کـه فـی الـنـفـسـه نـتـیـجـۀ نـاکـامـی جـنـبـش انـقـلابـی اسـت، بـه عـامـل عـمـدۀ سـسـتـی و انـفـعـال طـبـقـۀ کـارگـر مـبـدل شـده، و ایـن نـیـز فـسـاد تـدریـجـی احـزاب و اتـحـادیـه هـای صـنـفـی را سـبـب گـشـتـه اسـت.

۴- اتـحـادیـه هـای صـنـفـی و احـزاب کـارگـری سـیـاسـی قـابـل اصـلاح، تـصـرف یـا مـتـقـاعـد شـدن بـرای عـمـل بـه صـورت ابـزار آزادسـازی طـبـقـۀ کـارگـر نـیـسـتـنـد. مـا بـه ایـجـاد اتـحـادیـه هـای صـنـفـی تـازه فـراخـوان نـمـی دهـیـم، کـه در شـرایـط ایـام مـا بـه سـرنـوشـت اتـحـادیـه هـای صـنـفـی قـدیـم دچـار خـواهـنـد گـردیـد، امـا مـا بـه عـمـل گـرایـان پـاره کـردن دفـاتـر عـضـویـت در اتـحـادیـه هـا را نـیـز تـوصـیـه نـمـی کـنـیـم. مـنـظـور مـا بـه سـادگـی ایـنـسـت، کـه کـارگـران خـود بـه تـعـیـیـن اهـداف مـبـارزات شـان بـه پـردازنـد، و کـنـتـرل بـر و سـازمـان دهـی ایـن مـبـارزات را بـه مـحـکـمـی در یـد خـود داشـتـه بـاشـنـد. اشـکـالـی کـه ایـن فـعـالـیـت طـبـقـۀ کـارگـر بـه خـود خـواهـد گـرفـت، تـا درجـۀ بـااهـمـیـتـی از کـشـوری بـه کـشـوری و از صـنـعـتـی بـه صـنـعـتـی مـتـفـاوت خـواهـد بـود – ولـی مـحـتـوای عـمـدۀ آن هـا چـنـدان تـفـاوتـی نـخـواهـد داشـت.

۵- سـوسـیـالـیـسـم صـرفـاً حـق مـالـکـیـت  جـمـعـی و کـنـتـرل تـولـیـد و تـوزیـع نـیـسـت. آن بـه مـعـنـای بـرابـری، آزادی واقـعـی، پـذیـرش مـتـقـابـل و تـغـیـیـر ریـشـه ای کـلـیـۀ روابـط انـسـانـی مـی بـاشـد. آن خـودآگـاهـی مـثـبـت انـسـان اسـت. آن درک انـسـان از مـحـیـطـش و از خـویـش، حـاکـمـیـت انـسـان بـر کـار خـود و بـر مـؤسـسـات اجـتـمـاعـی مـورد نـیـاز اوسـت. ایـن هـا جـنـبـۀ ثـانـوی نـیـسـتـنـد، کـه بـه خـودی خـود پـی رو سـلـب مـالـکـیـت از طـبـقـۀ حـاکـمـۀ قـدیـم بـاشـنـد. بـر عـکـس، اجـزاء مـهـمـی از کـل جـریـان تـغـیـیـرشـکـل اجـتـمـاعـی هـسـتـنـد، زیـرا بـدون آن هـا هـیـچ تـغـیـیـرشـکـل اجـتـمـاعـی حـقـیـقـی عـمـلـی نـیـسـت.

۶- یـک جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی بـنـابـرایـن تـنـهـا از پـایـیـن بـنـا شـدنـی اسـت. تـصـمـیـمـات در مـورد تـولـیـد و کـار بـایـد از طـرف شـوراهـای کـارگـران، مـرکـب از مـعـتـمـدان مـنـتـخـب و تـعـویـض پـذیـر اتـخـاذ گـردد. تـصـمـیـمـات در زمـیـنـه هـای دیـگـری کـلاً بـایـد بـر پـایـۀ گـسـتـرده تـریـن بـحـث و مـشـورت مـمـکـن در مـیـان مـردم اتـخـاذ شـونـد. ایـن دمـوکـراتـیـزه کـردن ریـشـه ای جـامـعـه هـمـان چـیـزی اسـت کـه مـا ” قـدرت کـارگـران” مـی نـامـیـم.

۷- عـمـل پـرمـعـنـی در نـظـر انـقـلابـیـون امـری اسـت افـزایـنـدۀ اعـتـمـاد به نـفـس، اسـتـقـلال، ابـتـکـار،

تـصـمـیـم گـیـری، هـمـبـسـتـگـی، گـرایـشـات بـرابـری و خـودفـعـال شـدن تـوده هـا، هـر آن چـه یـاور رهـایـی آن هـا از مـرمـوزات بـاشـد. عـمـل بـی حـاصـل و زیـان بـخـش امـری اسـت تـقـویـت کـنـنـدۀ انـفـعـال تـوده هـا، بـی عـاطـفـگـی شـان، بـدگـمـانـی شـان، تـشـتـت شـان در درجـات بـالادسـت و زیـردسـت تـوسـط دسـتـگـاه هـای قـدرت، بـیـگـانـه شـدن شـان از خـویـش، اعـتـمـادشـان بـه دیـگـران بـرای انـجـام امـور آن هـا و بـه ایـن وسـیـلـه قـرار گـرفـتـن در انـحـصـار دیـگـران – هـم چـنـیـن در انـحـصـار کـسـانـی بـا ادعـای عـمـل از طـرف آن هـا و بـه خـیـر و صـلاح آن هـا.

۸- هـیـچ طـبـقـۀ حـاکـمـه در تـاریـخ هـرگـز بـدون مـبـارزه از قـدرت خـود دسـت نـکـشـیـده اسـت، و حـاکـمـان کـنـونـی مـا نـیـز از ایـن نـظـر مـسـتـثـنـی نـیـسـتـنـد. قـدرت فـقـط از طـریـق عـمـل آگـاهـانـه، مـسـتـقـلانـۀ اکـثـریـت مـردم از حـاکـمـان سـلـب شـدنـی اسـت. بـنـای سـوسـیـالـیـسـم مـقـتـضـی آگـاهـی تـوده هـا و اشـتـراک مـسـاعـی تـوده هـاسـت. هـم سـازمـان هـای سـوسـیـال دمـوکـرات و هـم سـازمـان هـای مـارکـسـیـسـت – لـنـیـنـیـسـتـی بـا مـرکـزگـرایـی تـنـگ نـظـرانـه و سـاخـتـار قـدرت دیـوان سـالارا نـه و انـدیـشـه هـا و اعـمـال شـان مـانـع از چـنـیـن آگـاهـی و اشـتـراک مـسـاعـی مـی گـردنـد. انـدیـشـۀ امـکـان تـحـقـق سـوسـیـالـیـسـم بـه ایـن یـا آن شـکـل بـه وسـیـلـۀ یـک حـزب اِلـیـتـی، کـه از سـوی طـبـقـۀ کـارگـر عـمـل کـنـد، هـم بـیـهـوده و هـم ارتـجـاعـی اسـت – بـی تـفـاوت به ایـن کـه تـا چـه حـدی ” انـقـلا بـی” بـاشـد.

۹- مـا پـذیـرای ایـن نـقـطـه نـظـر نـیـسـتـیـم، کـه طـبـقـۀ کـارگـر بـه خـودی خـود قـادر بـه نـیـل بـه آگـا هـی صـنـفـی بـاشـد. بـرعـکـس، مـا مـعـتـقـدیـم، کـه شـرایـط هـسـتـی طـبـقـۀ کـارگـر و تـجـاربـش در تـو لـیـد او را پـیـوسـتـه وادار از پـذیـرش الـویـت هـا و ارزش هـا و جـسـتـار اسـلـوب هـای سـازمـانـی ای مـی سـازد، کـه نـظـام اجـتـمـاعـی مـسـتـقـر و نـمـونـه هـای انـدیـشـگـی جـوابـگـوی آن را بـه مـبـارزه مـی طـلـبـنـد. ایـن واکـنـش هـا بـه طـور ضـمـنـی سـوسـیـالـیـسـتـی هـسـتـنـد. از سـوی دیـگـر طـبـقـۀ کـارگـر بـه چـنـد شـکـل مـتـشـتـت و تـجـزیـه شـده اسـت، از وسـایـل ارتـبـاط مـحـروم مـی بـاشـد، و اعـضـاء گـونـاگـون در مـراحـل مـتـفـاوت دانـش و آگـاهـی قـرار دارنـد. وظـیـفـۀ یـک سـازمـان انـقـلابـی بـایـد سـهـیـم گـشـتـن در دادن مـحـتـوای روشـن سـوسـیـالـیـسـتـی بـه آگـاهـی طـبـقـاتـی پـرولـتـاریـایـی، یـاری عـمـلـی بـه کـارگـران در مـبـارزه و تـبـادل تـجـارب در زمـیـنـه هـای گـونـاگـون و وحـدت بـاشـد.

۱۰- مـا هـنـوز خـود را بـه مـثـابـۀ یـک رهـبـری نـو مـلاحـظـه نـمـی کـنـیـم، امـا تـنـهـا بـه صـورت یـک وسـیـلـۀ عـمـل کـارگـری. کـارکـرد [ گـروه] مـسـئـولـیـت مـشـتـرک یـاری بـه کـلـیـۀ کـسـانـی اسـت کـه در مـنـازعـه بـا سـاخـتـار جـامـعـۀ کـنـونـی، هـم در امـاکـن کـار و هـم در کـل جـامـعـه بـه سـر مـی بـرنـد، و تـعـمـیـم تـجـارب آنـان بـا جـمـع بـنـدی شـان و انـتـقـاد مـطـلـق از جـامـعـۀ کـنـونـی و از شـرایــط گــروه هـای کـارگــری مـخـتـلــف و عـمـل آن هـا، هــم چـنـیـن تـکـامـل دادن آگـاهــی طـبـقـاتـی ضـروری بـرای تـغـیـیـر شـکـل مـطـلـق جـامـعـه.

 

 

اعـلام اصـول ۱۹۵۲ سـازمـان مـرکـزی کـارگـران سـوئـد( اس.آ.ثـی)

Sveriges Arbetares Centralorganisation(SAC)

۱- جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی از جـنـبـش کـارگـری بـه صـورت حـافـظ مـنـافـع کـارگـران و بـا هـدف تـغـیـیـر جـامـعـه در سـمـت سـوسـیـالـیـسـتـی آزاد، بـه مـفـهـوم تـدارک بـزرگ تـریـن آزادی مـمـکـن و عـدالـت اقـتـصـادی بـرای هـمـگـان بـرآمـده اسـت.

۲- در تـصـویـر دنـیـا بـه ویـژه سـه سـیـسـتـم مـسـلـط هـسـتـنـد: آ) [ سـیـسـتـم] دمـوکـراتـیـک – دولـتـی، اخـتـلاطـی از حـق مـالـکـیـت خـصـوصـی، دولـتـی و نـوعـی جـمـعـی، تـوأم بـا دمـوکـراسـی سـیـاسـی بـا بـعـضـی حـقـوق بـرای افـراد و سـازمـان هـا. بـی) سـیـسـتـم دولـتـی مـطـلـقـه، کـه در آن هـم انـحـصـار مـالـکـیـت و هـم انـحـصـار قـدرت بـه طـور کـامـل در یـد دولـت قـرار دارد. ثـی) سـیـسـتـم سـیـاسـی دولـتـی مـطـلـقـه، کـه در آن انـحـصـار مـالـکـیـت غـالـبـاً خـصـوصـی اسـت.

۳- اس.آ.ثـی مـخـالـف بـا ایـن سـیـسـتـم هـاسـت، ولـی آن هـا را یـکـسـان نـمـی شـمـارد. آن وضـع اجـتـمـاعـی ای کـه حـقـوق بـشـر را مـحـتـرم دارد، مـسـلـمـاً تـرجـیـح داده مـی شـود. سـنـدیـکـالـیـسـم در ایـجـاد حـقـوق بـشـر و آزادی هـای مـوجـود در جـامـعـۀ دمـوکـراتـیـک سـهـیـم بـوده و آمـادۀ دفـاع از آن هـا در مـقـابـل طـرف داران دیـکـتـاتـوری اسـت.

۴- هـر جـا سـرمـایـه داری خـصـوصـی تـسـلـط دارد، در آن جـا انـحـصـار خـصـوصـی بـر غـنـایـم، مـواد خـام و وسـایـل تـولـیـد نـیـز یـافـت مـی شـود. ایـن انـحـصـارات مـانـعـی در بـرابـر دمـوکـراتـیـزه کـردن اقـتـصـادی مـسـتـمـر و ادارۀ فـدراتـیـو مـی بـاشـنـد. زنـدگـی اقـتـصـادی بـه عـوض وسـیـلـۀ سـفـتـه بـازی( مـعـامـلات قـمـاری) بـرای یـک اقـلـیـت صـاحـب امـتـیـازات بـودن، بـایـد در تـعـلـق هـمـگـان بـاشـد. بـه ایـن طـریـق مـهـم تـریـن امـکـان بـهـره کـشـی و تـضـادهـای مـنـافـع اقـتـصـادی بـیـن انـسـان هـا حـذف شـدنـی اسـت.

۵- در مـمـالـک صـنـعـتـی بـا دمـوکـراسـی سـیـاسـی امـنـیـت تـوده هـای بـدون مـالـکـیـت در اثـر سـیـا سـت اجـتـمـاعـی مـدرن افـزایـش یـافـتـه اسـت؛ امـا هـمـزمـان قـدرت دولـت نـیـز در اثـر ایـن سـیـاسـت فـزونـی یـافـتـه. طـبـقـۀ کـارگـر بـایـد بـه وسـیـلـۀ نـیـروی سـازمـانـیـش بـه کـوشـد تـا سـیـاسـت اجـتـمـاعـی بـه اشـکـالـی مـجـری گـردد، کـه مـنـاسـب خـوداداری و تـحـت کـنـتـرل سـازمـان هـای مـخـتـلـف بـاشـد.

۶- سـنـدیـکـالـیـسـم مـخـالـف بـا درآمـدن زنـدگـی اقـتـصـادی، اجـتـمـاعـی و فـرهـنـگـی در اخـتـیـار دو لـت اسـت. آن بـه هـمـۀ کـسـانـی رجـوع مـی کـنـد، کـه مـخـالـفـیـن هـر نـوع بـهـره کـشـی بـاشـنـد، از امـتـیـازات اقـتـصـادی یـا امـتـیـازات دیـگـر دفـاع نـمـایـنـد و آمـادۀ شـرکـت در مـبـارزه بـرای یـک نـظـام اجـتـمـاعـی بـاشـنـد، کـه در آن جـمـیـع کـارگـران از امـکـان شـرکـت در مـسـئـولـیـت ادارۀ وسـا یـل تـولـیـد از طـریـق پـیـوسـتـن بـه گـروه هـای مـولـد تـعـاونـی بـرخـوردار بـاشـنـد، و هـر عـضـو جـا مـعـه امـکـان شـرکـت فـعـالانـه در یـک زنـدگـی اجـتـمـاعـی غـیـرمـتـمـرکـز بـر اسـاس اشـکـال خـود اداری شـهـردارانـه و مـنـطـقـه ای گـسـتـرش یـافـتـه داشـتـه بـاشـد.

۷- سـنـدیـکـالـیـسـم بـر ضـد هـر شـکـلـی از دیـکـتـاتـوری مـی سـتـیـزد و کـلـیـۀ اشـکـال سـازمـان مـقـا مـاتـی، کـه تـوسـط مـرکـزیـت دهـی بـه حـق تـصـمـیـم گـیـری سـرکـوبـگـران و سـرکـوب شـدگـان مـی سـازد و مـانـع تـکـامـل خـودمـسـئـولـیـتـی، یـک پـیـش شـرط خـوداداری، مـی گـردد را رد مـی کـنـد. از آن جـا کـه یـک انـسـان دارای حـق طـبـیـعـی تـصـمـیـم گـیـری بـر انـسـان دیـگـری نـیـسـت، و از آن جـا کـه قـدرت فـی الـنـفـسـه حـق نـمـی بـاشـد، لـذا تـنـهـا تـوافـقـات داوطـلـبـانـه تـشـکـیـل دهـنـدۀ هـمـکـاری اجـتـمـاعـی انـسـان هـاسـت. از ایـن واقـعـیـت شـکـل سـازمـانـی فـدراتـیـو ریـشـه مـی گـیـرد. بـنـابـرایـن سـنـدیـکـالـیـسـم در وهـلـۀ نـخـسـت بـنـای سـازمـان هـا بـر اسـاس فـدراتـیـو را تـدارک مـی بـیـنـد، کـه در آن هـا تـصـمـیـم امـور بـه سـازمـان هـای واحـد واگـذار مـی گـردد، ولـی نـه بـه ایـن مـعـنـا کـه واحـدهـا از حـق عـمـل بـرخـلاف تـصـمـیـمـات مـشـتـرکـانـه بـرخـوردار بـاشـنـد.

ایـن سـازمـان بـه ایـن صـورت شـکـل مـی پـذیـرد، کـه کـارگـران مـحـلـی در یـک کـارخـانـه یـک شـعـبـۀ شـرکـت، شـعـبـات شــرکـت کــارخـانـه هــا در یــک رشـتــه و در هــمـان جــا یــک سـنــدیــکـا ( اتـحـادیـۀ صـنـفـی) تـشـکـیـل مـی دهـنـد، و مـجـمـوعـۀ سـنـدیـکـاهـا ( اتـحـادیـه هـای صـنـفـی) سـازمـان مـتـحـد مـحـلـی( سـازمـان مـشـتـرک) را ایـجـاد مـی نـمـایـنـد، کـه در رابـطـه بـا مـنـافـع عـمـومـی و مـشـتـرک بـه تـشـکـیـل واحـد در داخـل سـازمـان مـرکـزی( سـازمـان کـشـوری) مـی پـردازد. جـهـت پـیـش رفـت فـعـالـیـت و تـخـصـص گـروه هـای صـنـعـتـی مـخـصـوص بـه خـود سـنـدیـکـاهـا بـه تـشـکـیـل فـدراسـیـون هـا ( اتـحـادیـه هـا )ی کـشـور شـمـول هـمـت مـی گـمـارنـد، کـه – در صـورت مـقـتـضـی – در ادارات ( ارگـان هـای هـمـکـاری اتـحـادیـه هـای صـنـعـتـی مـربـوط) جـمـع مـی آیـنـد. ایـن سـازمـان بـایـد بـا نـظـر بـه کـلـیـۀ کـارکـردهـای یـک جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی آزاد تـکـامـل داده شـود.

۸- اس.آ.ثـی شـرکـتـی در سـیـاسـت حـزبـی نـدارد. هـم در مـبـارزۀ روزانـه و هـم در مـبـارزه بـرای نـظـام اجـتـمـاعـی، بـدون طـبـقـات، فـعـالـیـت مـسـتـقـیـم اقـتـصـادی، اجـتـمـاعـی و فـرهـنـگـی حـائـز اهـمـیـت بـه شـمـار مـی آیــد. سـنـدیـکـالـیـسـم تـغـیـیـر شـکـل اجـتـمـاع را از پـایـیـن بـا مـبـدأ در مـحـل کـار و بـا نـظـر سـازنـده در مـورد بـنـای اجـتـمـاعـی تـدارک مـی دهـد و اجـراء مـی سـازد. اس.آ.ثـی بـنـابـرایـن کـلـیـۀ کـارگـران – کـه تـکـنـیـسـیـن هـا و اداره جـاتـی هـا از هـر نـوع نـیـز در زمـرۀ آن هـا مـحـسـوب مـی گـردنـد – را بـه عـنـوان مـولـدان در یـک سـازمـان مـشـتـرک سـازمـان مـی دهـد، کـه عـلاوه بـر مـبـارزه بـرای مـنـافـع آنـی بـه بـنـای یـک نـظـام اجـتـمـاعـی سـنـدیـکـالـیـسـم عـطـف تـوجـه مـی نـمـایـد.

اعـضـاء اس.آ.ثـی در بـیـرون از جـنـبـش از حـق شـرکـت در اشـکـالـی از فـعـالـیـت اجـتـمـاعـی کـه در تـطـابـق بـا اسـتـنـبـاط سـیـاسـی، فـلـسـفـی و مـذهـبـی شـان بـاشـد، بـرخـوردارنـد، مـشـروط بـه ایـن کـه فـعـالـیـت آن هـا را در یـک مـوضـع خـصـمـانـه در قـبـال جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتی قـرار نـدهـد.

۹- سـنـدیـکـالـیـسـم در پـیـدایـش یـک زنـدگـی اقـتـصـادی تـعـاونـی بـه مـفـهـوم سـوسـیـالـیـسـتـی مـؤثـر اسـت و در تـلاش ایـجـاد فـدراسـیـون هـای بـیـن الـمـلـلـی کـارخـانـه هـای تـعـاونـی مـولـدان بـه مـثـابـۀ مـرحـلـۀ آغـازیـن سـوسـیـالـیـسـم آزاد آیـنـده مـی بـاشـد. سـنـدیـکـالـیـسـم کـلـیـۀ اشـکـال فـعـالـیـت تـعـا ونـی، هـم چـنـیـن فـعـالـیــت تـعـاونـی دهـقـانــان و دیـگــر فـعـالــیـت مـسـتــقـلان را کـه دارای جـنـبـۀ سـودکـشـی از نـیـروی کــار دیـگـران و بـی اعـتـنـایـی بـه هـمـبـسـتـگـی نـبـاشـنـد، بـه صـورت جـزیـی از تـکـامـل بـه صـوب جـامـعـه ای مـلاحـظـه مـی کـنـد، کـه در آن هـمـگـان از وابـسـتـگـی اقـتـصـادی نـامـحـقـانـه رهـا مـی گـردنـد، . کـلـیـۀ اشـکـال هـدفـمـنـد کـمـک مـتـقـابـل بـر طـبـق اصـول فـدرالـیـسـم تـنـظـیـم مـی گـردنـد. سـنـدیـکـالـیـسـم تـعـاونـی مـصـرف را نـیـز بـه مـثـابـۀ یـک وسـیـلـۀ قـابـل اسـتـفـاده در مـبـارزه عـلـیـه انـحـصـارات مـلـی و بـیـن الـمـلـلـی در نـظـر مـی گـیـرد.

تـنـظـیـم سـنـدیـکـالـیـسـتـیِ تـولـیـد بـه مـفـهـوم اجـرای کـامـل دمـوکـراسـی صـنـعـتـی اسـت، و بـنـا بـرایـن کـوشـش اس.آ.ثـی در سـمـت ایـن هـدف بـه تـوسـط تـدابـیـر صـنـعـتـی صـنـفـی مـسـتـقـیـم در کـارخـانـه هـا جـهـت پـیـش بـردن نـفـوذ کـارگـران در کـارخـانـه هـای خـصـوصـی، شـهـردارانـه، دو لـتـی یـا در مـالـکـیـت مـصـرف کـنـنـدگـان بـه عـمـل مـی آیـد. سـنـدیـکـالـیـسـم لـذا هـم چـنـیـن مـایـل بـه دادن سـمـت سـوسـیـالـیـسـتـی بـه دمـوکـراسـی نـیـم بـنـد صـنـعـتـی بـا ایـن انـدیـشـه اسـت، کـه ادارۀ وسـایـل تـولـیـد در اخـتـیـار کـلـیـۀ کـارگـران قـرار گـیـرد.

۱۰- حـدود دولـتـی و مـلـی واحـدهـای اداری در تـبـایـن بـا سـاخـتـار اجـتـمـاعـی سـنـدیـکـالـیـسـم اسـت، کـه از زنـدگـی اقـتـصـادی پـی روی مـی نـمـایـد و از حـیـث فـن اداره بـدون مـلـت مـی بـاشـد. در نـتـیـجـه دولـت بـه مـنـزلـۀ نـمـایـنـدۀ مـلـی گـرایـی و جـنـگ دشـمـن آشـتـی نـاپـذیـر سـنـدیـکـالـیـسـم بـه شـمـار مـی آیـد. سـنـدیـکـالـیـسـم بـنـابـرایـن عـلـیـه نـظـامـی گـری مـی سـتـیـزد و تـبـلـیـغـات ضـدنـظـا مـی گـرانـه را یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـف فـرهـنـگـی خـود بـه شـمـار مـی آورد. آن [سـنـدیـکـا لـیـسـم] ضـمـنـاً در جـهـت یـک عـمـل مـتـحـدانـه بـر ضـد نـظـامـی گـری و جـنـگ از نـاحـیـۀ جـنـبـش هـای خـلـقـی آزاد فـعـال مـی بـاشـد. اسـلـوب هـای مـبـارزۀ ضـدنـظـامـی بـایـد از سـوی وضـعـیـتـی تـعـیـیـن گـردنـد، کـه در هـر مـورد ویـژه حـکـم فـرمـاسـت.

بـه جـای سـیـسـتـم مـوجـود بـا دول مـسـتـقـل سـنـدیـکـالـیـسـم مـشـوق فـدراسـیـون هـای بـیـن الـمـلـلـی، مـنـطـقـه ای و جـهـان شـمـول مـبـتـنـی بـر اتـحـادیـه هـا و مـؤسـسـات اقـتـصـادی و فـرهـنـگـی بـا مـاهـیـت جـغـرافـیـایـی و وظـیـفـه مـنـد مـی بـاشـد. خـوداداری و اشـکـال مـنـاسـب کـنـتـرل در هـمـۀ عـرصـه هـای جـامـعـه بـایـد تـضـمـیـن کـنـنـدۀ یـک تـکـامـل دمـوکـراتـیـک در چـارچـوب نـظـام حـقـو قـی فـدرالـیـسـم مـشـتـرک بـاشـنـد، کـه بـر مـلـی گـرایـی غـلـبـه کـنـنـد و نـظـامـی گـری را بـیـهـوده سـاز نـد.

بـنـابـرایـن سـنـدیـکـالـیـسـم تـابـع یـک هـسـتـی نـگـری بـشـردوسـتـانـه و یـک فـرهـنگ عـالـی تـر بـا روح آزادی و هـمـبـسـتـگـی بـه مـقـصـود نـیـل نـهـایـی بـه هـمـکـاری بـرادرانـۀ جـمـیـع خـلـق هـا و نـژادهـای روی زمـیـن مـی بـاشـد.

[ بـه صـورت خـطـوط اصـلـی مـبـارزه بـرای صـلـح و آزادی، بـر ضـد نـظـامـی گـری، جـنـگ و دیـکـتـاتـوری کـمـیـتـۀ مـرکـزی اس.آ.ثـی در ۱۹۵۳ بـیـانـیـۀ ذیـل را تـصـویـب نـمـود:]

 

بـیـانـیّـه راهـکـار

قـانـون اسـاسـی مـبـارزۀ اس.آ.ثـی در اعـلام اصـول مـصـوب از طـریـق رأی گـیـری در ۱۹۵۲ قـرار دارد. در آن ذکـر مـی شـود، کـه هـدف سـنـدیـکـالـیـسـم یـک سـاخـتـار اجـتـمـاعـی اسـت، کـه از حـیـث فـن اداری بـدون مـلـت مـی بــاشـد، و لــذا اس.آ.ثـی در سـعـی ایـجـاد یـک نـظـام حـقـوقـی بـیـن الـمـلـلـی اسـت، کـه بـر مـلـی گـرایـی غـلـبـه کـنـد و نـظـامـی گـری را بـیـهـوده سـازد. اعـلام اصـول هـم چـنـیـن تـأکـیـد دارد، کـه سـنـدیـکـالـیـسـم مـبـارزه بـر ضـد نـظـامـی گـری و جـنـگ را یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـف فـرهـنـگـی خـود بـه شـمـار مـی آورد، و اس.آ.ثـی در جـهـت یـک عـمـل مـتـحـدانـۀ جـنـبـش هـای خـلـقـی آزاد بـر ضـد نـظـامـی گـری و جـنـگ فـعـال مـی بـاشـد.

مـادام کـه مـوضـوع مـربـوط بـه روابـط در عـرصـه هـایـی بـاشـد، کـه خـلـق هـا بـا یـکـدیـگـر و بـه صـورت دیـگـری غـیـر از دخـالـت دول بـرقـرار سـازنـد، اس.آ.ثـی مـبـارزۀ آزادی را بـه روش مـعـمـول مـلاحـظـه خـواهـد کـرد: در صـورت بـروز خـطـر جـنـگ بـیـن دول دمـوکـراتـیـک فـعـالـیـت اس.آ.ثـی در ایـن جـهـت خـواهـد بـود، کـه خـلـق هـا در مـنـاطـق در مـعـرض خـطـر در ارتـبـاط بـا یـکـدیـگـر قـرار گـیـرنـد و از طـریـق مـذاکـرات بـری حـفـظ صـلـح کـوشـا بـاشـنـد. در صـورت بـی اثـر بـودن ایـن کـوشـش، عـمـل مـسـتـقـیـم بـر ضـد جـنـگ در اشـکـال اعـتـصـاب عـلـیـه بـسـیـج، تـحـریـم صـنـعـت جـنـگ و بـه صـورت آخـریـن وسـیـلـۀ مـبـارزه اعـتـصـاب عـمـومـی تـوصـیـه خـواهـد گـردیـد. هـمـه مـشـروط بـه هـمـبـسـتـگـی خـلـق هـا.

بـا سـیـسـتـم مـطـلـقـه، ظـاهـر شـدن سـتـم دولـتـی تـصـویـر عـوض مـی گـردد. فـرق بـسـیـار وضـعـیـت دمـوکـراسـی و  دیـکـتـاتـوری بـرای سـنـدیـکـالـیـسـم حـائـز نـهـایـت اهـمـیـت اسـت.

در اثـر سـتـم دولـتـی جـنـبـش هـای خـلـقـی سـرکـوب مـی گـردد، و اسـاس مـبـارزۀ سـنـدیـکـا لـیـسـتـیِ صـلـح از بـیـن مـی رود. حـجـم کـار دیـکـتـاتـوری بـرای صـلـح[ صـحـیـح تـر: بـه اصـطـلاح کـار بـرای صـلـح!] بـه کـار دولـت تـبـدیـل مـی شـود. حـفـظ دمـوکـراسـی پـیـش شـرط نـه فـقـط مـبـارزۀ سـنـدیـکـالـیـسـم در راه صـلـح، امـا کـل فـعـالـیـت آنـسـت. سـنـدیـکـالـیـسـم لـذا بـدون تـأمـل بـه جـانـب داری از دمـوکـراسـی عـلـیـه هـر نـوع دیـکـتـاتـوری مـی پـردازد. ایـن حـتـی در مـواردی صـادق اسـت، کـه سـتـم دولـتـی از حـدود کـشـورخـارج گـردد تـا حـاکـمـیـتـش را گـسـتـرش دهـد و هـر آزادی بـه مـفـهـوم سـنـدیـکـالـیـسـتـی را مـعـدوم سـازد.

بـر ایـن اسـاس اس.آ.ثـی مـبـارزۀ مـداوم خـود بـرای صـلـح را بـرنـامـه ریـزی مـی کـنـد، کـه نـقـطـۀ ثـقـل آن عـرصـۀ اجـتـمـاعـی اسـت؛ زیـرا سـیـسـتـم مـطـلـقـه از بـی عـدالـتـی هـای اجـتـمـاعـی تـغـذیـه مـی کـنـد. عـلاوه بـر تـبـلـیـغـات آرمـانـی بـر ضـد سـتـم دولـتـی، سـنـدیـکـالـیـسـم در تـلاش تـجـد یـد سـازمـان عـرصـۀ اجـتـمـاعـی از طـریـق کـار سـوسـیـالـیـسـتـی آزادانـه اسـت، تـا اسـاس رشـد سـتـم را مـتـزلـزل سـازد. سـنـدیـکـالـیـسـم بـر ایـنـسـت، کـه تـلاش هـای صـلـح جـویـانـه بـایـد در مـیـان مـردم لـنـگـر انـدازد، و اس.آ.ثـی بـه ایـن جـهـت در سـعـی ارتـبـاط بـا کـلـیـۀ گـروه هـای مـردم و اتـحـادیـه هـای دمـوکـراتـیـک مـایـل بـه مـبـارزه بـرای آزادی و صـلـح بـه اتـفـاق جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی مـی بـاشـد. در ایـن فـعـالـیـت تـلاش هـا هـم چـنـیـن شـامـل نـوسـازی انـتـرنـاسـیـونـالـیـسـم کـارگـری بـه صـو رت یـک جـزء مـسـلـم اسـت. امـری بـا اهـمـیـت ویـژه هـمـکـاری جـهـت ایـجـاد شـرایـط ا جـتـمـاعـی مـنـاسـب بـرای مـردم در مـمـالـک از حـیـث اقـتـصـادی تـکـامـل نـیـافـتـه و مـنـاطـق مـسـتـعـمـره مـی بـاشـد. مـبـارزه عـلـیـه گـسـتـرش یـابـی امـپـریـالـیـسـم سـرمـایـه داری خـصـوصـی یـکـی از ضـروریـات دفـع تـهـدیـد سـیـسـتـم مـطـلـقـه اسـت.

اس.آ.ثـی اعـلام کـنـنـدۀ آزادی هـا و حـقـوق بـشـر مـی بـاشـد؛ سـنـدیـکـالـیـسـم بـرای تـکـامـل مـسـتـمـر دمـوکـراسـی در دمـوکـراسـی هـا مـبـارزه مـی کـنـد. احـتـرام بـه افــرادی کـه بـه دلـیـل عــذاب وجـدان از خـدمـت نـظـام اجـتـنـاب مـی نـمـایـنـد، قـویـاً اعـلام مـی گـردد. اس.آ.ثـی قـاطـعـانـه بـر ضـد بـار تـسـلـیـحـات اسـت، کـه تـقـلـیـل دهـنـدۀ سـطـح اقـتـصـادی و اجـتـمـاعـی مـردم و تـحـکـیـم کـنـنـدۀ اسـاس سـیـسـتـم مـطـلـقـه در کـشـور مـی بـاشـد.

هـر نـوع جـنـگ نـتـیـجـۀ بـدویـت حـیـوانـی، نـشـانـۀ تـداوم بـربـریـت اسـت. بـرای اس.آ.ثـی رو شـنـگـری فـرهـنـگ سـتـیـزی جـنـگ حـائـز کـمـال اهـمـیـت مـی بـاشـد. اس.آ.ثـی هـم چـنـیـن تـا نـهـایـت درجـه در راه کـاهـش تـسـلـیـحـات و خـلـع سـلاح مـبـارزه مـی کـنـد.

 

 

اعـلام اصـول ۱۹۷۶ اس.آ.ثـی بـا تـفـاسـیـر

۱- سـازمـان مـرکـزی کـارگـران سـوئـد( اس.آ.ثـی) یـک جـنـبـش کـارگـری سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـا هـدف مـتـحـقـق سـاخـتـن سـوسـیـالـیـسـم آزاد اسـت. تـحـت ایـن[سـوسـیـالـیـسـم آزاد] وسـایـل تـولـیـد بـه تـمـلـک مـشـتـرک هـمـگـان درمـی آیـد و بـه وسـیـلـۀ کـارگـران اداره مـی گـردد. بـه ایـن طـریـق پـیـش شـرط یـک جـامـعـۀ بـدون طـبـقـات ایـجـاد مـی شـود.

۲- تـضـاد تـعـیـیـن کـنـنـده تـحـت سـرمـایـه داری بـیـن طـبـقـۀ مـالـک وسـایـل تـولـیـد و طـبـقـۀ انـجـام دهـنـدۀ کـار ارزش زا مـی بـاشـد. ایـن تـضـاد بـه مـبـارزۀ طـبـقـاتـی مـنـجـر مـی گـردد، کـه در آن کـار گـران دسـتـمـزدی تـنـهـا مـی تـوانـنـد بـه خـود اطـمـیـنـان داشـتـه بـاشـنـد.

۳- تـحـت سـرمـایـه داری کـلـیـۀ وسـایـل بـرای افـزایـش تـولـیـد سـود بـه کـار بـرده مـی شـونـد. بـا بـهـره کـشـی سـتـمـگـرانـه از انـسـان هـا و مـحـیـط رشـد کـنـتـرل نـشـده صـورت مـی گـیـرد: کـارگـران فـرسـوده و بـه خـارج از زنـدگـی کـار پـرتـاب مـی شـونـد، غـنـایـم طـبـیـعـی جـبـران نـاپـذیـر بـه تـاراج مـی رونـد، وسـایـل تـولـیـد تـخـریـب مـی گـردنـد، و شـکـاف بـیـن جـوامـع مـخـتـلـف تـعـمـیـق مـی شـود.

۴- گـفـتـمـان بـورژوایـی دمـوکـراتـیـزه کـردن مـحـدود بـه زنـدگـی سـیـاسـی مـی گـردد. اس.آ.ثـی درصـدد تـعـویـض پـارلـمـانـتـاریـسـم مـیـهـن پـرسـتـانـه بـا یـک دمـوکـراسـی واقـعـی اسـت، کـه هـم چـنـیـن شـامـل عـرصـه هـای اقـتـصـادی، صـنـعـتـی و فـرهـنـگـی بـاشـد. یـک جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی آزاد تـنـهـا بـه وسـیـلـۀ اکـثـریـت مـردم بـا مـلاحـظـۀ اقـلـیـت هـا ایـجـادپـذیـر اسـت. لـذا از آزادی هـا و حـقـوق تـا کـنـون کـسـب شـده بـایـد دفـاع نـمـود و تـکـامـل شـان داد.

۵- سـنـدیـکـالـیـسـم درصـدد خـلـق جـامـعـۀ آزاد اسـت، و اس.آ.ثـی بـرطـبـق اصـول فـدرا لـیـسـتـی بـنـا شـده. ایـن بـدان مـعـنـاسـت کـه کـلـیـۀ کـسـانـی کـه تـصـمـیـمـی شـامـل حـال شـان مـی گـردد، از حـق شـرکـت در اتـخـاذ آن بـرخـوردارنـد. هـیـچ گـروهـی نـبـایـد بـرخـلاف تـصـمـیـمـات مـشـتـرکـانـۀ مـتـخـذ عـمـل کـنـد.

۶- گـروه هـای بـزرگ مـردم بـایـد تـصـمـیـمـات را بـه تـوسـط نـمـایـنـدگـان اتـخـاذ نـمـایـنـد. در جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی انـتـخـاب ایـن گـونـه نـمـایـنـدگـان بـه صـورت گـردنـده، یـعـنـی انـتـخـاب اعـضـاء گـروه بـه نـوبـت اسـت، اخـتـیـارات نـمـایـنـدگـان مـحـدود مـی بـاشـد، و وکـالـت شـان بـایـد از سـوی انـتـخـاب کـنـنـدگـان آن هـا سـلـب شـدنـی بـاشـد، زیـرا نـبـایـد هـیـچ بـرگـزیـده ای بـا مـنـافـع شـخـصـی ویـژه وجـود داشـتـه بـاشـد.

۷- سـازمـان سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـایـد بـرای فـراگـرفـتـن جـمـیـع کـارکـردهـای اجـتـمـاعـی تـوسـعـه یـابـد. آن بـایـد دسـتـگـاه اداری کـنـونـی را بـا سـاخـتـار جـامـعـۀ مـطـلـوب خـود تـعـویـض نـمـایـد. نـظـر بـه ایـن اس.آ.ثـی مـتـشـکـل از دو جـزء صـنـفـی و تـشـکـیـلات اجـتـمـاعـی اسـت. رشـد سـازمـان مـبـارزاتـی و تـجـربـه و دانـش افـزایـش یـافـتـۀ اعـضـاء پـیـوسـتـه زایـنـدۀ مـطـالـبـات تـازه ای مـی گـر دد، کـه نـهـایـهً بـه تـصـرف قـطـعـی وسـایـل تـولـیـد مـنـتـهـی مـی شـود.

۸- سـنـدیـکـالـیـسـم بـر حـسـب طـبـیـعـتـش بـیـن الـمـلـلـی اسـت و در جـهـت هـمـبـسـتـگـی و هـمـکـاری کـارگـران دسـتـمـزدی در کـلـیـۀ کـشـورهـا کـار مـی کـنـد. آن درصـدد ایـجـاد فـدراسـیـون هـایـی از جـوامـع آزاد اسـت، کـه جـای گـزیـن دولـت هـای مـلـی کـنـونـی گـردنـد.

۹- انـسـان نـفـس خـود را در و از طـریـق کـارش مـتـحـقـق مـی سـازد. بـنـابـرایـن اس.آ.ثـی بـرای حـق هـمـگـان بـه اشـتـغـال پـرمـعـنـی کـار مـی کـنـد. فـقـط در چـارچـوب خـوداداری فـرد از امـکـانـات ریـخـت دهـی وضـعـیـت کـارش بـرخـوردار مـی گـردد.

۱۰- هـمـبـسـتـگـی صـنـفـی، آگـاهـی و سـازمـان یـابـی اسـاس مـبـارزۀ طـبـقـاتـی بـر ضـد اسـتـثـمـار و سـرکـوب اسـت. بـنـابـرایـن اس.آ.ثـی بـه سـازمـان دهـی کـلـیـۀ کـارگـران مـزدگـیـر، بـی تـفـاوت بـه نـامـیـده شـدن بـه صـورت کـارگـران، کـارمـنـدان یـا مـسـتـخـدمـیـن مـی پـردازد.

۱۱- اس.آ.ثـی خـشـونـت نـسـبـت بـه انـسـان را نـاشـایـسـت مـی دانـد و از خـشـونـت اجـتـمـاعـی و فـردی فـاصـلـه مـی گـیـرد. امـا وضـعـیـت هـایـی پـدیـد مـی آیـنـد، کـه کـارگـران مـزدگـیـر مـجـبـور از دفـاع از آزادی و حـقـوق کـسـب کـردۀ شـان [ بـا اِعـمـال خـشـونـت] هـسـتـنـد.

۱۲- اس.آ.ثـی عـمـل مـسـتـقـیـم را وسـیـلـۀ تـغـیـیـر جـامـعـه و شـرایـط زنـدگـی تـلـقـی مـی نـمـایـد. تـنـهـا بـه ایـن طـریـق مـسـئـولـیـت فـردی کـه پـیـش شـرط سـوسـیـالـیـسـم اسـت، تـکـامـل پـذیـر مـی بـا شـد.[۸]

[ هـر نـکـتـۀ اعـلام اصـول ۱۹۷۶ بـا یـک تـفـسـیـر ویـژۀ اس.آ.ثـی بـه قـرار زیـر تـوأم اسـت:]

 

تـفـاسـیـر اعـلام اصـول

۱- جـنـبـش کـارگـری بـه مـثـابـۀ سـلاحـی در مـبـارزه عـلـیـه سـرمـایـه داری و قـوانـیـن طـبـقـاتـی پـدیـد آمـده اسـت. آن امـروزه بـه طـور عـمـده شـامـل سـه شـاخـه مـی گـردد:

آ) اتـحـادیـه هـای ذیـنـفـع صـنـفـی، کـه بـه سـازمـان دهـی دسـتـجـات مـحـدودی مـی پـردازنـد و صـرفـاً بــیـانـگــر مـطـالـبـات روزانــۀ آن هــا هـسـتــنـد. نـمـونــه هـای ایـنـان سـازمـان مـرکـزی مـسـتـخـدمـیـنتـی.ثـی.او)(Tjenestemændenes Central-Organisation(TCO)) و سـازمـان مـرکـزی اعـضـاء فـرهـنـگـسـتـان سـوئـد( اس.آ.ثـی.او)(Svenske Akademikeres Central-Organisation(SACO)) مـی بـاشـنـد.

بـی) سـوسـیـالـیـسـت هـای مـقـامـاتـی، از قـبـیـل اصـلاح طـلـبـان و انـقـلابـیـون مـبـارزۀ صـنـفـی را تـحـت الـشـعـاع مـبـارزۀ سـیـاسـی حـزبـی مـلاحـظـه مـی نـمـایـنـد. آن هـا بـنـای سـازمـان هـای هـدایـت شـده از بـالا و کـار بـا وسـایـل غـالـبـاً غـیـرمـسـتـقـیـم و قـاعـدهً تـدافـعـی را بـرگـزیـده انـد. اصـلاح طـلـبـان مـقـامـاتی، مـثـلاً سـازمـان کـشـوری – حـزب کـارگـران سـوسـیـال دمـوکـرات( ال.او- اس.آ.پـی)

(Landsorganisationen – Socialdemokratiska Arbetarepartiet(Lo-SAP))، خـواهــان تـغـیـیـر گــام بـه گـام جـامـعـه، آن انـدازه بـطـیء و مـحـتـاطـانـه هـسـتـنـد، کـه هـدف در واقـع بـه نـظـر دور مـی رسـد.انـقـلابـیـون مـقـامـاتـی بـر ایـن هـسـتـنـد، کـه تـغـیـیـر جـامـعـه بـدون وجـود بـرگـزیـدگـان هـدایـت کـنـنـده و بـدون تـصـرف دسـتـگـاه دولـت امـکـان پـذیـر نـمـی بـاشـد. آن هـا پـس از تـصـرف قـدرت بـه دولـت و خـشـونـت مـسـلـحـانـه بـرای حـفـظ قـدرت وابـسـتـه مـی گـردنـد و در بـعـضـی مـوارد تـرور و سـرکـوب را حـتـی نـسـبـت بـه یـکـدیـگـر اِعـمـال نـمـوده انـد. در سـوئـد آنـان از سـوی فـراکـسـیـون هـای کـمـونـیـسـتـی مـخـتـلـفـی نـمـایـنـدگـی مـی گـردنـد.

ثـی) سـوسـیـالـیـسـت هـای آزاد – سـنـدیـکـالـیـسـت هـا، کـه در سـوئـد بـه وسـیـلـۀ اس.آ.ثـی نـمـایـنـدگی مـی شـونـد. بـه اسـتـنـبـاط سـنـدیـکـالـیـسـتـی سـوسـیـالـیـسـم هـرگـز از طـریـق تـصـمـیـمـات مـرکـزیـت یـافـتـه، چـه بـه صـورت احـکـام رؤسـای شـغـل پـرسـت اتـحـادیـه هـای صـنـفـی و چـه قـوانـیـن دیـوان سـالاران مـرکـزی تـحـقـق پـذیـر نـیـسـت. سـوسـیـالـیـسـم تـنـهـا از پـایـیـن بـه صـورت نـتـیـجـۀ فـعـا لـیـت کـارگـران تـحـقـق یـافـتـنـی اسـت.

حـق مـالـکـیـت کـنـونـی بـر وسـایـل تـولـیـد در یـک جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی بـایـد جـایـش را بـه حـق مـحـدود بـه بـخـشـد: حـق بـرنـامـه ریـزی مـحـدود، کـه عـبـارت اسـت از حـل مـسـائـل مـربـوط بـه سـطـوح مـخـتـلـف جـامـعـه و بـنـابـرایـن بـایـد بـه وسـیـلـۀ نـمـایـنـدگـان مـحـلـی سـازمـان هـای اشـتـراکـی مـجـری گـردد.

حـق خـوداداری، کـه عـبـارت اسـت از هـدایـت و تـقـسـیـم کـار، هـم چـنـیـن حـل سـائـر مـسـائـل در چـارچـوب مـعـیـن شـده. ایـن قـبـل از هـمـه مـربـوط بـه کـارگـران مـی گـردد و بـنـابـرایـن بـایـد بـه وسـیـلـۀ آن هـا از طـریـق سـازمـان هـای مـحـل کـارشـان تـعـیـیـن شـود.

۲- نـیـروی هـادی اقـتـصـاد سـرمـایـه داری حـداکـثـر سـود بـرای اقـلـیـت کـنـتـرل کـنـنـدۀ مـنـابـع اقـتـصـادی اسـت. اکـثـریـت مـردم بـایـد نـیـروی کـارشـان را بـه فـروشـنـد و مـجـبـور از چـشـم پـوشـی از ارزش اضـافـه و مـحـول کـردن حـق تـصـمـیـم گـیـری بـه صـاحـبـان سـرمـایـه گـردنـد.

مـبـارزۀ مـسـتـمـر بـیـن کـارگـران دسـتـمـزدی و سـرمـایـه داران بـر سـر تـقـسـیـم نـتـایـج تـولـیـد در جـریـان اسـت. هـمـکـاری طـبـقـاتـی بـا وجـود مـنـفـعـت ظـاهـری، مـوجـب تـقـویـت سـرمـایـه داری مـی گـردد. قـدرت بـر اقـتـصـاد پـیـوسـتـه در دسـت هـای قـلـیـلـی مـتـمـرکـز مـی شـود. کـارخـانـه هـا و شـرکـت هـای چـنـدمـلـیـتـی نـفـوذ فـزایـنـده در بـازار دنـیـا و در زنـدگـی تـولـیـدی و اقـتـصـادی کـسـب مـی کـنـنـد.

۳- در سـابـق رشـد اقـتـصـادی بـه صـورت هـدف عـمـده مـلاحـظـه مـی گـردیـد. امـروز واضـح اسـت، کـه رشـد کـنـتـرل نـشـده در مـنـازعـۀ شـدیـد بـا مـحـیـط مـا، هـمـبـسـتـگـی مـا، بـا مـمـالـک فـقـیـر و مـسـئـولـیـت مـا در قـبـال نـسـل هـای آیـنـده قـرار مـی گـیـرد.

مـلاحـظـات زمـانـی و مـسـابـقـات کـار کـنـتـراتـی مـوجـد شـرایـط کـار نـاسـالـم مـی گـردنـد. مـواد مـسـمـوم، سـر و صـدا، گـرد و خـاک و لـرزش هـا مـحـل هـای کـار زیـادی را بـرای کـارگـران خـطـر نـاک مـی سـازنـد. زمـان کـار قـانـونـی بـا مـجـبـور گـردانـده شـدن بـسـیـاری بـه سـفـرهـای طـولانـی مـخـدوش مـی شـود، مـنـافـع سـود تـعـیـیـن کـنـنـدۀ بـرنـامـه ریـزی جـامـعـه مـی گـردد. عـواقـب آن مـحـیـط هـای آشـفـتـه و فـشـارآمـیـز شـهـرهـای بـزرگ، هـم چـنـیـن روسـتـاهـا و مـنـاطـق کـم جـمـعـیـت و خـالـی از سـکـنـه اسـت.

سـرمـایـه داری تـکـنـولـوژی را بـه مـقـاصـد سـودکـشـی و بـهـره بـرداری بـی رحـمـانـه از مـنـابـع طـبـیـعـی بـه کـار مـی گـیـرد: زمـیـن، آب و هـوا مـسـمـوم، اراضـی کـشـت و زرع شـده تـخـریـب مـی شـونـد. مـمـالـک فـقـیـر و نـسـل هـای آیـنـده از مـنـابـع مـحـروم مـی گـردنـد. بـحـران فـعـلـی مـنـابـع و مـحـیـط دارای ارتـبـاط مـسـتـقـیـم بـا روابـط اقـتـصـادی پـوسـیـده اسـت. هـم چـنـیـن در کـشـورهـایـی کـه خـود را سـوسـیـالـیـسـتـی مـی نـامـنـد، اهـداف رشـد سـرمـایـه داری بـه ضـایـع سـاخـتـن مـنـابـع مـنـجـر گـشـتـه اسـت. سـرمـایـه داری مـولـد ازدیـاد اقـتـصـاد بـرای اغـنـیـاء، ولـی نـاتـوان از تـسـهـیـم عـادلانـۀ غـنـایـم اسـت. آن در مـمـالـک صـنـعـتـی کـثـرت کـالا ایـجـاد مـی کـنـد، در حـالـی کـه بـخـش اعـظـم بـشـریـت بـا کـمـبـود غـذا روبـه رو اسـت.

۴- هـر سـیـاسـت پـارلـمـانـتـاریـسـتـی و حـزبـی بـه ایـن مـفـهـوم اسـت، کـه نـمـایـنـدگـان بـدون اجـازۀ انـتـخـاب کـنـنـدگـان عـمـل کـنـنـد. مـطـالـبـۀ قـدرت از طـرف نـمـایـنـدگـان مـنـتـخـب بـا مـنـفـعـل گـرد یـدن انـتـخـاب کـنـنـدگـان افـزایـش مـی یـابـد و شـکـاف بـیـن آن هـا ژرف تـر مـی شـود. ایـن در مـورد سـیـاسـت شـهـرداری و کـشـور، هـر دو صـادق اسـت.

در مـقـابـل سـیـاسـت حـزبـی، اس.آ.ثـی بـر ایـن اسـت کـه مـسـائـل بـایـد مـشـتـرکـاً بـه وسـیـلـۀ اشـخـاص مـربـوط حـل شـونـد – حـتـی الامـکـان مـسـتـقـیـمـاً، تـوسـط نـمـایـنـدگـان، هـر جـا کـه وجـود شـان ضـروری بـاشـد.

تـصـمـیـمـات مـهـم مـربـوط بـه شـرایـط هـسـتـی مـردم اغـلـب در بـیـرون از مـجـامـع پـارلـمـا نـتـاریـسـتـی اتـخـاذ گـردنـد. تـصـمـیـمـات مـبـتـنـی بـر پـیـش شـرط هـایـی هـسـتـنـد، کـه در نـهـایـت از طـرف سـرمـایـۀ بـزرگ دیـکـتـه مـی شـونـد و در خـدمـت مـنـافـع آن هـسـتـنـد. بـنـابـرایـن مـبـارزه بـرای یـک سـیـسـتـم اقـتـصـادی چـاره ای در وهـلـۀ نـخـسـت در داخـل تـولـیـد بـایـد بـه عـمـل آیـد. ایـن جـا و در زنـدگـی اجـتـمـاعـی مـشـارکـت خـود مـردم بـایـد تـعـیـیـن کـنـنـده بـاشـد.

تـجـربـه نـشـان داده اسـت، کـه مـالـکـیـت دولـتـی بـر وسـایـل تـولـیـد خـود بـه خـود بـه حـکـومـت مـردمـی مـنـجـر نـمـی گـردد. دمـوکـراسـی واقـعـی وانـگـهـی مـشـروط بـه خـوداداری – قـرار گـرفـتـن تـولـیـد در اخـتـیـار کـارگـران – و حـق خـودمـخـتـاری در امـور خـویـش در هـر سـطـحـی اسـت. ایـن هـدف بـدان مـفـهـوم نـیـسـت، کـه سـنـدیـکـالـیـسـت هـای امـروز نـسـبـت بـه آزادی هـا وحـقـوق دمـوکـرا تـیـک مـوجـود بـی تـفـاوت بـاشـنـد. سـازمـان هـای سـنـدیـکـالـیـسـتـی تـنـهـا در مـمـالـکـی بـا دمـوکـرا سـی سـیـاسـی قـادر بـه فـعـالـیـت عـلـنـی هـسـتـنـد، بـا وجـودی کـه امـکـانـات در ایـن جـاهـا نـیـز مـی تـوانـد مـحـدود بـاشـد.

۵- فـدرالـیـسـم یـعـنـی ایـن کـه هـر گـروهـی در امـور خـود تـصـمـیـم گـیـرد، هـمـزمـان کـلـیـۀ گـروه هـا در امـور مـشـتـرک هـمـکـاری نـمـایـنـد. فـدرالـیـسـم مـبـتـنـی اسـت بـر ایـن کـه هـمـگـان بـرای نـیـل بـه تـصـمـیـمـات مـشـتـرکـانـه و عـمـلـی سـاخـتـن آن هـا کـار کـنـنـد. فـدرالـیـسـم جـای گـزیـن انـدیـشـگـی دولـتـی مـی گـردد و جـوامـع مـحـلـی را بـه وحـدت بـیـن الـمـلـلـی مـی کـشـانـد. ایـن بـدان مـعـنـاسـت کـه ارگـان هـای مـرکـزی مـادام کـه واحـدهـای مـحـلـی در امـورشـان، بـه مـسـئـولـیـت خـود و بـا مـنـابـع طـبـیـعـی خـود عـمـل نـمـایـنـد، قـادر بـه تـحـمـیـل یـا غـدغـن سـاخـتـن امـری بـه آن هـا نـمـی گـردنـد. چـنـان کـه بـه عـنـوان مـثـال سـازمـان هـای مـحـلـی اس.آ.ثـی از حـق اعـتـصـاب بـر خـوردارنـد، و هـیـچ حـق ردمـرکـزی قـادر بـه سـلـب آن از آن هـا نـیـسـت؛ الـبـتـه آن هـا بـایــد صـنـدوق اعـتـصـاب مـحـلـی تـهـیـه بـه بـیـنـنـد. بـه نـظـر اس.آ.ثـی حـق ردی کـه رهـبـری اتـحـادیـه هـای ال.او از آن بـرخـوردارنـد، تـجـاوز بـه حـق خـودمـخـتـاری مـحـلـی اسـت.

تـصـمـیـمـات مـشـتـرک بـایـد از سـوی هـمـگـان مـحـتـرم شـمـرده شـود. چـنـیـن تـصـمـیـمـاتـی بـایـد مـشـخـصـاً بـه خـوبـی در مـیـان افـراد مـشـمـول آن هـا ریـشـه کـنـد. ایـن بـا اِعـمـال قـدرت از طـریـق پـارلـمـان، دولـت، مـقـامـات و سـازمـان هـای بـا سـاخـتـار مـرکـزیـت دار مـمـکـن نـیـسـت.

۶- تـا جـایـی کـه عـمـلاً امـکـان پـذیـر بـاشـد، تـصـمـیـم گـیـری بـایـد بـه شـکـل مـسـتـقـیـم صـورت گـیـرد. در مـوارد مـهـم تـر بـایـد نـمـایـنـدگـان مـنـتـخـب طـبـق نـظـم جـلـسۀ عـادی عـمـل کـنـنـد. اخـتـیـا رات نـمـایـنـدگـان بـه زمـیـنـه هـای از پـیـش مـعـیـن شـده مـحـدود گـردد.

بـیـنـش مـرکـزگـرایـانـه بـر رهـبـری در افـراطـی تـریـن شـکـلـش بـه شـخـص پـرسـتـی بـا عـواقـب مـصـیـبـت بـار مـنـتـهـی گـشـتـه اسـت.

رهـبـری حـتـی در شـکـل کـم تـر بـرجـسـتـه تـر زیـان بـخـش اسـت، زیـرا رهـبـری شـونـدگـان داو طـلـبـانـه از قـبـول مـسـئـولـیـت چـشـم پـوشـی مـی کـنـنـد، در ضـمـن ایـن کـه رهـبـران بـیـش از پـیـش حـرفـه ای و از مـردم جـدا مـی گـردنـد. بـه نـظـر سـنـدیـکـالـیـسـت هـا هـمـگـان بـایـد از امـکـان پـذ یـرش مـسـئـولـیـت بـرای خـویـش و بـرای گـروه بـرخـوردار و بـه آن تـشـویـق گـردنـد. بـهـتـریـن صـو رت عـمـلـی سـاخـتـن ایـن گـردش دادن مـشـاغـل مـعـتـمـدانـه در گـروه مـی بـاشـد. ولـیـکـن ایـن جـریـان را بـایـد بـه شـکـلـی تـرتـیـب داد، کـه تـداوم ضـروری تـصـمـیـمـات حـفـظ شـود.

ایـن اصـول بـا نـتـایـج خـوبـی بـه عـنـوان نـمـونـه در شـوراهـای یـوگـسـلاوی و در اشـکـال سـاز مـان یـافـتـۀ مـعـاوضـه در چـیـن عـمـلـی گـشـتـه اسـت.

۷- سـازمـان اجـتـمـاعـی اس.آ.ثـی بـه ایـن طـرز تـشـکـیـل یـافـتـه اسـت، کـه کـارگـران دسـتـمـزدی بـه اتـفـاق سـایـر گـروه هـا از قـبـیـل دانـشـجـویـان، بـازنـشـسـتـگـان، بـی کـاران و غـیـره در یـک نـاحـیـۀ مـسـکـن یـک سـازمـان مـحـلـی ال.اس[ اخـتـصـار سـوئـدی اتـحـادیـۀ سـراسـری کـشـوری] ایـجـاد مـی کـنـنـد. چـنـد ال.اس در یـک مـنـطـقـه هـمـکـاری مـی نـمـایـنـد، و جـمـیـع ال.اس هـای کـشـور در یـک سـازمـان مـرکـزی اس.آ.ثـی بـه هـمـکـاری مـی پـردازنـد.

شـاخـۀ صـنـفـی بـه ایـن شـکـل بـنـا شـده اسـت، کـه اعـضـاء یـک مـحـل کـار یـک شـعـبـۀ کـارخـانـه تـشـکـیـل مـی دهـنــد. شـعـبـات کـارخـانــۀ مـخـتـلـف در رشـتــۀ واحـدی در یـک جـا در یـک سـنــدیـکــا ( اتـحــادیــۀ صـنــفـی) مـشـتــرکــاً عـمــل مـی کـنــنـد، و ایــن هــا نـیــز در فــدراسـیــون هـا ( اتـحـادیـه هـا)ی کـشـورشـمـول هـمـکـاری دارنـد. چـنـد فـدراسـیـون مـتـفـقـاً در کـمـیـتـه هـای صـنـعـتـی بـرای حـل مـسـائـل رشـتـه هـای مـخـتـلـط سـازمـان مـی یـابـنـد.

هـدف سـنـدیـکـالـیـسـم، یـعـنـی قـرار گـرفـتـن وسـایـل تـولـیـد و جـامـعـه در اخـتـیـار کـارگـران دسـتـمـزدی، فـعـالـیـت آمـوزشـی اس.آ.ثـی را بـه یـک امـر بـه غـایـت مـهـم و ضـروری تـبـدیـل مـی سـازد. تـجـارب عـمـلـی بـایـد بـا دانـش نـظـری تـکـمـیـل شـود. ایـن هـا جـهـت امـکـان کـار خـوداداری در یـک جـامـعـۀ صـنـعـتـی پـیـچـیـده ضـرورت دارد.

۸- گـروه هـا و مـردمـی کـه اغـلـب در مـنـاطـق جـغـرافـیـایـی بـا مـرزهـا از یـکـدیـگـر جـدا شـده انـد، دارای مـنـافـع فـرهـنـگـی مـشـتـرک هـسـتـنـد. در مـقـابـل، دول مـلـی پـدیـده هـای مـصـنـوعـی مـی بـا شـنـد. کـلـیـۀ دول مـلـی شـامـل اقـلـیـت هــایـی در مـحـدودۀ خـود هـسـتــنـد. بــه عـنـوان مـثـال در سـوئــد از ازمـنـۀ قـدیـم گـروه هـای فـنـلانـدی و سـامـی بـه سـرمـی بـرنـد. و در زمـان اخـیـر صـدهـاهـزار مـهـا جـر آمـده انـد. تـحـقـق دولـت مـلـی مـنـوط بـه سـرکـوبـی اقـلـیـت هـا بـه وسـیـلـۀ اکـثـریـت اسـت.

واضـح اسـت، کـه طـبـقـۀ کـارگـر در سـرتـاسـر دنـیـا دارای مـنـافـع مـشـتـرک مـی بـاشـد، کـه حـا ئـز اهـمـیـت وافـری بـرای هـمـکـاری سـوسـیـالـیـسـتـی اسـت. دولـت مـلـی بـنـابـرایـن بـا سـوسـیـالـیـسـم سـازش نـاپـذیـر مـی بـاشـد. نـظـام فـدرالـیـسـتـی جـهـانـی تـنـهـا بـر مـبـنـای مـنـافـع مـشـتـرک طـبـقـۀ کـارگـر، هـمـزمـان بـا احـتـرام بـه مـنـافـع مـلـی ویـژۀ مـردم ایـجـادشـدنـی اسـت.

۹- تـحـت سـرمـایـه داری کـارگـر دسـتـمـزدی مـجـبـور از فـروخـتـن نـیـروی کـارش بـه صـورت یـک کـالا در بـازار مـی گـردد. کـسـی کـه نـیـروی کـار را مـی خـرد، حـق صـاحـب الاخـتـیـار بـودن آن را بـه دسـت مـی آورد. کـار بـه یـک آفـت ضـروری، زحـمـت روزانـه بـرای بـقـاء تـبـدیـل مـی گـردد. تـبـعـیـض نـسـبـت بـه زنـان هـنـوز در بـازار کـار یـک واقـعـیـت اسـت. وقـت آزاد طـولانـی تـر و مـزد هـای بـالاتـر بـی گـمـان مـفـیـد مـی بـاشـنـد، ولـی هـرگـز قـادر بـه جـبـران خـطـاهـا و کـمـبـودهـا در کـار نـیـسـتـنـد.

سـوسـیـالـیـسـم آزاد ارزش واقـعـی کـار را بـه صـورت مـنـبـع وقـار و ارضـاء انـسـان بـه آن بـاز مـی گـردانـد. خـلـق اشـتـغـال پـرمـعـنـی بـرای هـمـگـان در گـرو تـقـسـیـم تـازۀ وظـایـف کـار و حـق تـصـمـیـم گـیـری بـا روح هـمـبـسـتـگـی اسـت. کـالا و اسـلـوب هـای تـولـیـد بـا نـیـازهـای انـسـان و گـردش طـبـیـعـت بـایـد وفـق داده شـونـد. تـکـنـولـوژی بـنـابـرایـن بـایـد در خـدمـت مـردم قـرار گـیـرد و خـاصـه بـا نـظـر بـه حـذف وظـایـف کـار کـسـالـت آور و بـخـصـوص دشـوار و جـریـانـات تـولـیـدی مـخـاطـره آمـیـز تـنـظـیـم گـردد.

۱۰- کـارگـران دسـتـمـزدی در طـی زمـان هـا تـجـربـه کـرده انـد، چـگـونـه مـبـارزۀ صـنـفـی در اثـر مـنـافـع ویـژۀ مـتـفـاوت دچـار پـراکـنـدگـی گـشـتـه اسـت، تـقـسـیـم سـازمـانـی آن هـا را بـه سـتـیـزه عـلـیـه هـم کـشـانـده اسـت. سـیـاسـت حـزبـی و تـعـصـب رسـتـه ای فـعـالـیـت صـنـفـی را مـسـمـوم و گـروه هـای بـسـیـاری را مـنـفـعـل سـاخـتـه اسـت. کـارگـران دسـتـمـزدی بـا پـراکـنـدگـی بـهـاء سـنـگـیـنـی بـرای مـنـافـع کـوتـاه مـدت احـتـمـالـی پـرداخـتـه انـد.

جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـر ایـن بـیـنـش مـبـتـنـی اسـت، کـه کـارگـران دسـتـمـزدی دارای مـنـافـع مـشـتـرک اسـاسـی مـی بـاشـنـد. نظـر بـه ایـن اس.آ.ثـی مـی کـوشـد تـا کـلـیـۀ کـارگـران را در یـک سـاز مـان واحـد گـرد آورد.

اس.آ.ثـی بـه مـنـزلـۀ یـک سـازمـان صـنـفـی بـرای بـهـسـازی شـرایـط کـار و مـزد و اسـتـخـدام کـارگـران دسـتـمـزدی مـبـارزه مـی کـنـد. اعـضـاء از مـسـاعـدت و یـاری در جـریـان مـذاکـرات، مـنـاز عـات و بـی کـاری بـرخـوردار مـی گـردنـد.

۱۱- سـنـدیـکـالـیـسـم دشـمـن سـوگـنـد خـوردۀ نـظـامـی گـری اسـت و مـبـارزه عـلـیـه آن را یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـفـش بـه شـمـار مـی آورد. اس.آ.ثـی خـواسـتـار صـلـح طـلـبـی ریـشـه ای از اعـضـائـش نـیـسـت، ولـی خـواهـان احـتـرام بـی قـیـد و شـرط بـه کـسـانـی اسـت کـه از مـشـارکـت در خـشـونـت امـتـنـاع مـی نـمـایـنـد. از آزادی هـای صـنـفـی و اجـتـمـاعـی و حـقـوق بـشـر کـسـب شـده یـا کـسـب شـونـده در آتـیـه بـایـد در بـرابـر تـهـدیـد قـدرت هـای خـارجـی یـا دسـتـگـاه خـشـونـت خـود کـشـور دفـاع نـمـود.

اس.آ.ثـی خـود را بـا خـلـق هـای سـرکـوب شـده در مـبـارزۀ شـان عـلـیـه اسـتـثـمـار و سـتـم هـمـبـسـتـه مـی دانـد، حـتـی در وضـعـیـت هـایـی  کـه آن هـا ضـرورهً بـه اسـلـحـه مـتـوسـل گـردنـد.

۱۲- اس.آ.ثـی بـر ایـنـسـت، کـه تـغـیـیـرات جـامـعـه بـایـد تـوسـط فـعـالـیـت خـود افـراد در مـحـل هـای کـار و نـواحـی مـسـکـن هـدایـت گـردد. چـنـیـن عـمـل مـسـتـقـیـمـی بـه مـفـهـوم ” عـمـل بـدون نـمـایـنـد گـان” اسـت، یـعـنـی هـمـگـان فـعـالانـه در مـبـارزه بـه مـقـصـود حـل مـسـائـل مـشـتـرک بـه عـوض مـحـول سـاخـتـن مـنـفـعـلانـۀ امـر بـه دیـگـران شـرکـت مـی جـویـنـد. عـمـل مـسـتـقـیـم مـی تـوانـد اشـکـال گـونـاگـونـی بـسـتـه بـه قـضـیـه و وضـعـیـت مـبـارزه بـه خـود گـیـرد، امـا آن هـمـواره خـوا سـتـار هـمـکـاری سـازمـان یـافـتـه بـه صـور فـدرالـیـسـتـی اسـت.

از آن جـا کـه وظـیـفـۀ دولـت بـه صـورت یـک ضـرورت طـبـیـعـی ادارۀ جـامـعـۀ مـوجـود اسـت، احـزاب دولـتـی مـجـبـور از تـضـمـیـن مـوجـودیـت آن هـسـتـنـد. اس.آ.ثـی بـنـابـرایـن بـه شـیـوۀ سـیـاسـی حـزبـی کـار نـمـی کـنـد. اما اعـضـاء در بـیـرون از اس.آ.ثـی از حـق شـرکـت در فـعـالـیـت اجـتـمـاعـی، در مـطـابـقـت بـا اسـتـنـبـاط شـخـصـی شـان بـرخـوردارنـد، مـشـروط بـه ایـن کـه فـعـالـیـت آن هـا را بـه تـضـاد عـلـنـی بـا جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی سـوق نـدهـد.

از طـریـق تـصـمـیـمـات مـرکـزیـت یـافـتـه دولـت و احـزاب انـسـان هـا را مـنـفـعـل و قـوۀ ابـتـکـار و مـسـئـولـیـت را از آن هـا سـلـب مـی کـنـنـد. دولـت دیـوان سـالارسـازی و تـمـرکـز دهـی را تـشـویـق و اجـبـاری مـی نـمـایـد، حـتـی در خـصـوص سـازمـان هـای صـنـفـی و جـنـبـش هـای مـردمـی دیـگـر. بـنـابـرایـن جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـایـد از اسـتـقـلالـش دفـاع کـنـد. اس.آ.ثـی بـا تـمـام قـوت در راه یـک سـازمـان اجـتـمـاعـی ضـدمـقـامـاتـی بـا اصـول فـدرالـیـسـم مـبـارزه مـی نـمـایـد.[۹]

 

روشـنـگـری هـا ( از مـتـرجـم )

۱- در ۱۹۰۸ در اعـلامـیـۀ اصـلـی عـقـیـده بــه سـازمـان ” سـیـاسـی” حــذف شـد، و ایـن مـنـجـر بــه جـدایـی نـمـایـنـدگـان دو حــزب ســوسـیــالــیـسـتـی، Socialist Labor Party( حــزب کــار ســوسـیـالـیـسـت) بــا دانــیـل دِ لــئـون(Daniel de Leon) (1914- 1852) در رأس آن و Socialist Party( حــزب ســوسـیـالــیـسـت) بــه رهـبــری یــوجـیــن دبـز(Eugene Debs) (1926- 1855)، گـردیـد، و در اثـر ایـن آی.دابـلـوی.دابـلـوی مـشـخـصـۀ سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـیـش تـری یـافـت.

۲- اعـلامـیـۀ آمـیـن بــه چـنـد شـکــل الـهـام بـخـش و سـمـت ده جـنـبـش هــای سـنــدیـکــالــیـسـتـی سـائــر مـمـالـک گـردیـد، و عـقـیـدۀ آن بــه بـی طـرفـی در زمـیــنـۀ سـیـاسـت حــزبـی سـپـس تــا درجـۀ زیــادی حـفـظ شـد، حـتـی در مــرحـلـه ای کـه کـمـونـیـسـت هـا بـر ثـی.جـی.تـی مـسـلـط بـودنـد، ولـی تـسـلـطـی بـیـش تـر ظـاهـری تـا واقـعـی، زیـرا آن در سـال ۱۹۴۷ بـه انـشـعـاب در ثـی.جـی.تـی با خـارج گـردیـدن سـوسـیـال دمـوکـرات هـا و بـعـضـی سـنـدیـکـالـیـسـت هـا از آن و ایـجـاد سـازمـان کـشـوری شـان  ثـی.جـی.تی – اف.او مـنـجـر گـردیـد.

۳- مـجـمـوعـۀ قـوانـیـن هـم چـنـیـن شـامـل یـک رشـتـه نـکـات و بـنـدهـای دیـگـرسـت، و چـنـیـن خـاتـمـه مـی یـابـد: ” بـه ایـنصـورت بــا رأی گـیــری در اوت ۱۹۱۹ بـه تـصـویـب رسـیــد.” تـوضـیـح ایـن کـه در بـرنـامـۀ کـار بـالا سـازمـان شـورایـی طـرح شــده در عـرصـه هـای اقــتـصـادی و نـظـامـی، تـوأمـاً انـدیـشـۀ تـسـلـیـح طـبـقـۀ کـارگـر – طـبـیـعـهً هـنـایـش پـذ یـرفـتـه از جـنـبـش شـوراهـای کـارگـران و سـربـازان در روسـیـه و آلـمـان در سـال هـای ۱۹- ۱۹۱۷ – اعـلانـیـه ای بـود کـه تـقـریـبـاً بـر روی کـاغـذ بـاقـی مـانـد.

۴- لازم بـه تـوضـیـح اسـت کـه مـراد از ” کـمـونـیـسـم آزاد” در ایـن اعـلام اصـول آی.آ.آ نـظـام اجـتـمـاعـی بـدون طـبـقـات و بـدون دولـت، مـالـکـیـت اشـتـراکـی کـامـل زمـیـن و وسـایـل تــولـیـد، هـم چـنـیـن اجـنـاس مـصـرفـی مـی بـاشـد، و در ایـن نـظام پــول و سـیـسـتـم دسـتـمـزدی بـنـابـرایـن نـاپـدیـد مـی گـردد، چـنـان کـه خـاصـه پـیـوتـر کـروپُـتـکـیـن Pjotr Kropotkin  )( ۱۹۲۱- ۱۸۴۲) ) عـقـیـده داشـت. بـه عـبـارت دیـگـر آن قـطـب مـخـالـف سـیـسـتـم اجـتـمـاعـی حـاکـم در سـدۀ پـیـشـیـن در مـمـالـکـی اسـت، کـه احـزاب بـه گـفـتـمـان کـمـونـیـسـتـی در آن هـا صـاحـب قـدرت بـودنـد.

۵- در کـنـگــرۀ آی.آ.آ در ۱۹۳۸ چـنـد تـغـیـیـر مـهــم در اعـلام اصـول فــوق بــه عـمـل آمـد، کـه عـبـارت بـودنـد از ایـن کـه بــا تـسـلـیـح طـبـقـۀ کـارگـر و حــق دفـاع نـظـامـی از کـشـوری کـه در آن انـقــلاب اجـتـمـاعـی روی داده یـا آغـاز گـشـتـه اسـت، مــوافـقـت شـد. گـفـتـنـی اسـت کـه ایـن هــر دو مـورد مـلـهـم از تـجــربـیـات تـکـامـل مـبــارزه در اسـپـانـیـا از ۱۹ ژوئـیـه ۱۹۳۶ بـودنــد. ( بـرای ایــن مـوضـوع مـی تـوانـیـد رجـوع کـنـیـد بـه بـررسـی ” آنـارشـیـسـت هـا در انـقـلاب اسـپـانـیـا ( ۱۹۳۹- ۱۹۳۶)” از تـوفـان آراز در سـایـت عـصـر آنـارشـیـسـم، خـرداد ۱۳۹۸/ ژوئـن ۲۰۱۹٫)

۶- مـصــوب هـشـتـمـیـن کـنـگــرۀ اتّـحـادیـه جـوانـان سـوسـیـالـیـسـت سـوئـد(Sveriges Ungsocialistiska Förbund) در چـلـۀ تـابـسـتـان ۱۹۳۴ و تـأیـیـد شـده از طـریـق رأی گـیـری.

۷- فــرر بـنــیـان گــذار یـک سـیـسـتـم مــدارس و آمــوزش مـبـتـنـی بــر اصــول آنــارشـیــسـتـی بــود. او بــه ایــن سـبــب در مـعــرض حـمـلـۀ شـدیـد کـلـیـسـای کـاتـولـیـک واقـع شـد، و بـر اسـاس اتـهـام جـعـلـی کـلـیـسـا بـه مـرگ مـحـکـوم و اعـدام گـردیـد.

۸- اعـلام اصـول بالا از سـوی اعـضـاء اس.آ.ثـی بـا رأی گـیـری در بـهـار ۱۹۷۶ بـه تـصـویـب رسـیـده اسـت. آن پـنـجـمـیـن اعـلام اصـول مـی بــاشـد. در آغــاز ۱۹۱۰ اولــیـن آن هــا تـصـویــب گـردیــده، سـپــس اعـلام اصـول هــای دیـگــری در ۱۹۱۶، ۱۹۲۲ و ۱۹۵۲ صـورت گـرفـتـه اسـت.

۹- در رابـطـه بـا تـکـامـل اس.آ.ثـی مـقـالـه ای تـفـسـیـری با عـنـوان ” اس.آ.ثـی و انـقـلاب” از سـردبـیـر روزنـامـۀ سـنـدیـکـالــیـسـتـی Arbetaren( کـارگـر)( اسـتـکـهـلـم) از ۱۹۵۰ تـا ۱۹۶۸ اورت آرویــدسـسـون(Evert Arvidsson)(90- 1902)، در سـال ۱۹۷۹ انـتـشـار یـافـتـه اسـت.

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل