شعر : مانیفست های افسردە

ارسلان چلبی

Text Size

۱
بورژوای من
مرا ببخش!
زین پس جز خلت اول صبحم،
تحفەای بیش نیستی!

۲
عشق را در توالت حس کردم
نە در خانە
توالت عمومی!

۳
سربازهای احساساتی
هیچ گلولەای را شلیک نکردند
این را فرماندە ای خائن گفت!
و جنگ همچنان میگوزد!

۴
جادەهای کثیف اعتراز را چگونە جار زدند؟
آنهایی کە از جادە
سرطان تنهایی گرفتند!

۵
بدون تو
زندگی ظاهر بدبختی!
من عشق را استفراق کردم.

۶

سالهای جنون من
در خلأ او گذشت،
و او را یافتم
در حضور مأیوس سالهای دگر…!

۷
دوست من
روایت عشق را چگونە جاری کردی؟
من با تو
شک ندارم
از تحلیل بیمارگون قلبهایمان،
و عشق بی‌شرفتر از همیشە
بە استثمار میکشد
نغمەهای نادر روح را!

۸
دختری از پایین شهر
با دستهایی بە دنبال زیبایی
سلسلە مراتب کمبودها را لاک میزد!

۹
چە توالت پر حجم و کهنەایست مغز ما
با سیفونی ساکت
و تهویەای نامتعارف!

۱۰
و ما نخستین سرباز را بە درک نازل کردیم
جنگ ادامە دارد
و جلادها زیبایی را تعریف میکنند!

۱۱
دزدهای خیابان
دزدهای مترو
و میدان مارکسیستها!
چە با وجدان جیبهایشان را دوختەاند
دزدهای بیدار!

۱۲
واژەهای گرگ را زجە میزدند
روند خونالود سگهای ولگرد!

۱۴
من رفتم
پشت سرم را بە تو هدیە دادم
روبرویم را تیشە و تشنج اشغال میکند!

۱۵
روزهای تلخ را تمدید کردند
و زندگی هیچ جهتی را تمدید نمیکند
دستهایت را بە من ندە!

۱۶
قلبت را بە تیمارستان سپردند
و روح سرکشت را
بە لجن زار اجتماع!

۱۷
با هم بر روی یک میز نشستە بودیم
و ایستادن را آموختیم،
من و تو
سنبل بیچارگی و بزدلی!

۱۸
زندگی را قاب گرفتم
دیوار اطاق را در هم کوبیدم
و خانەام را خستە بە خاک سپردم

 

ارسلان چلبی

پای نوشت: اسم هنرمند تابلو

Source: Artist painting

Rene margritte

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل