گنجه آنارشیستی

« زمانی فرا خواهد رسید که خاموشی ما در قبر به مراتب قوی تر از سخن گفتن ما است » آگوست اشپیز از قربانیان جنبش کارگری

بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر

۹ اردیبهشت گنجه آنارشیستی
ترجمه آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

کتاب «فتح نان» نوشته پتر کروپوتکین

۱۶ اسفند گنجه آنارشیستی
برگرفته از توییتر مهگل

کمون پاریس بخش اول : چهره‌ها

۲۰ بهمن گنجه آنارشیستی
برگرفته از پیج آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

توضیح آنارشیسم

۲۰ بهمن گنجه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است