نـامـۀ کـروپـوتـکـیـن بـه لـنـیـن

تـوفـان آراز

Text Size

بـرگـردان: تـوفـان آراز

اسـاس بـرگـردان:

OEuvres

èdi.: Martin Zemliak

Paris, 1976

 

تـحـت انـقـلاب روسـیـه (1917) آنـارشـیـسـت هـا در عـمـل از فـاصـلـه گـیـری نـظـری مـیـخـائـیـل بـاکـونـیـن (Mikhail Bakunin) (76- 1814) از کـاربـری غـیـرضـروری خـشـونـت پـی روی نـمـودنـد. امـا گُـلـدمـن (Emma Goldman) (1940- 1869) خـشـونـت تـنـدروانـۀ بـلـشـویـک هـا را ” تـروریـسـم دولـتـی” نـامـیـد.1 و پـیـتـر کـروپــوتـکـیـن (Peter Kropotkin) (1921- 1842) در نـامـۀ مـورخ 21 دسـامـبـر 1920 خـود بـه ولادیـمـیـر ایـلـیـچ لـنـیـن (Vladimir Iljitsj Lenin) (1924- 1870) بـه شـرح زیـر اسـتـفـادۀ بـلـشـویـک هـا از شـیـوۀ گـروگـان‌گـیـری را مـحـکـوم سـاخـت.


———

 

ولادیـمـیـر ایـلـیـچ عـزیـز،

روزنـامـه هـای Izvestia ( ایـزوسـتـیـا) و Pravda (پـراودا) اعـلامـیـه ای انـتـشـار داده انـد مـبـنـی بـر ایـن کـه قـدرت شـوروی تـصـمـیـم گـروگـان گـیـری سـوسـیـالـیـسـت هــای انـقـلابـی از گــروه [بـوریـس]

سـاویـنـکـوف (Savinkov)[Boris] و [ویـکـتـور] چـرنـوف (Tjernov) [Viktor][2]، گـاردیـسـت هـای سـفـیـد از کـانـون مـلـی گـرایـانـه و راهـکـارانـه و افـسـران [پـی.ان.] ورانـگـل (Vrangel) [P.N.][3] را اتـخـاذ نـمـوده اسـت، و گـروگـان هـا در صـورت بـه عـمـل آمـدن سـوء قـصـد بـه رهـبـران شـوروی ” بـدون تـأمـل اعـدام خـواهـنـد گـردیـد.”

آیـا واقـعـاً هـیـچ کـس بـیـن افـرادی کـه شـمـا را احـاطـه کـرده انـد وجـود نـدارد کـه رفـقـاءشـان را سـرزنـش و قـانـع سـازد، کـه چـنـیـن تـدابـیـری بـه مـعـنـای بـازگـشـت بـه بـدتـریـن لـحـظـات قـرون وسـطـی و جـنـگ هـای صـلـیـبـی [1270- 1096] هـسـتـنـد، و شـایـسـتـۀ اشـخـاصـی نـمـی بـاشـنـد، کـه وظـیـفـۀ ایـجـاد یـک جـامـعـۀ آیـنـده بـر اسـاس کـمـونـیـسـتـی را بـرعـهـده گـرفـتـه انـد، و نـیـل بـه کـمـو نـیـسـم بـا چـنـیـن تـدابـیـری امـکـان پـذیـر نـیـسـت؟

آیـا کـسـی نـبـوده اسـت مـفـهـوم گـروگـان گـیـری را تـوضـیـح دهـد؟

مـفـهـوم آن ایـنـسـت، کـه انـسـانـی بـه زنـدان افـکـنـده مـی شـود، نـه بـه خـاطـر کـیـفـر جـنـایـت، بـلـکـه بـه ایـن خـاطـر کـه مـرگ احـتـمـالـی او دشـمـنـان شـمـا را مـحـتـاط سـازد: ” یـکـی از مـردان مـا را بـه کُـشـیـد، یـکـی از مـردان شـمـا را مـی کُـشـیـم.” آیـا ایـن یـکـسـان بـا بـردن انـسـانـی بـه جـلـوی جـوخـۀ اعـدام و سـپـس بـرگـشـت دادنـش بـه سـلـول بـا گـفـتـن: ” بـه وقـت دیـگـری مـوکـول شـد” بـه او نـیـسـت؟

آیـا رفـقـاء شـمـا نـمـی فـهـمـنـد، کـه ایـن یـکـسـان بـا بـه اجـراء گـذاشـتـه شـدن مـجـدد شـکـنـجـۀ گـروگـان و نـزدیـکـان اوسـت؟

مـن امـیـدوارم پـاسـخ شـمـا ایـن نـبـاشـد، کـه اشـخـاص صـاحـب قـدرت نـیـز زنـدگـی خـوشـی نـدارنـد …

امـروز حـتـی پـادشـاهـان سـوء قـصـدهـا را ” خـطـر حـرفـه ” بـه شـمـار مـی آورنـد. انـقـلابـیـون خـود – چـنـان کـه لـوئـیـز مـیـشـل (Louise Michel)[1905- 1830] نـشـان داده اسـت – از سـوء قـصـد کـنـنـده بـه زنـدگـی شـان دفـاع مـی کـنـنـد. یـا چـون [ ارّیـکـو] مـالاتـسـتـا (Malatesta)[Errico] [1932- 1853] و ولـتـریـن دو کـلـیـر (Voltairine de Cleyre) [1912- 1866] مـایـل تـعـقـیـب قـانـونـی شـدن فـرد مـربـوطـه نـیـسـتـنـد.[4]

حـتـی پـادشـاهـان و پـاپ هـا از کـاربـری وسـیـلـۀ دفـاعـی وحـشـیـانـه ای چـون گـروگـان گـیـری دسـت کـشـیـده انـد. سـخـنـگـویـان یـک زنـدگـی نـو و یـک جـامـعـۀ نـو چـگـونـه مـی تـوانـنـد بـه چـنـیـن سـلاحـی جـهـت دفـاع از خـود در بـرابـر دشـمـنـان شـان مـتـوسـل گـردنـد؟

آیـا چـنـیـن چـیـزی نـشـان مـطـمـئـن ایـن نـخـواهـد بـود، کـه شـمـا آزمـایـش کـمـونـیـسـتـی تـان را یـک شـکـسـت ارزیـابـی مـی نـمـایـیـد، و بـیـش تـر در انـدیـشـۀ دفـاع از خـویـش هـسـتـیـد تـا از ایـن آزمـایـش؟

آیـا رفـقـاء شـمـا درک نـمـی کـنـنـد، کـه بـه عـنـوان کـمـونـیـسـت هـا – اشـتـبـاهـات بـه کـنـار – بـرای آیـنـده کـار مـی کـنـنـد؟ و آن هـا تـحـت هـیـچ شـرائـطـی نـمـی تـوانـنـد انـدیـشـه هـای شـان را بـا کُـنـش هـایـی بـیـآلایـنـد، کـه تـا بـه ایـن انـدازه بـه تـوحـشـات حـیـوانـات مـانـنـده انـد، و چـنـیـن کُـنـش هـایـی، دقـیـقـاً آن گـاه کـه از سـوی انـقـلابـیـون ارتـکـاب یـابـنـد، بـه مـوانـعـی در بـرابـر مـحـقـق شـدن کـمـونـیـسـم تـبـدیـل مـی گـردنـد؟

مـن اطـمـیـنـان خـاطـر دارم، کـه بـهـتـریـن هـمـکـاران شـمـا بـیـش تـر در انـدیـشـۀ آیـنـدۀ کـمـونـیـسـم هـسـتـنـد تـا زنـدگـی خـویـش، و ایـن انـدیـشـه آنـان را بـه تـرک تـدابـیـرشـان وادار خـواهـد سـا خـت.

انـقـلاب اکـتـبـر عـلـی رغـم کـمـبـودهـای جـدّی – چـنـان کـه مـطـلـع هـسـتـیـد، مـن بـه خـوبـی از آن هـا آگـاهـم – مـنـجـر بـه یـک تـغـیـیـر اجـتـمـاعـی عـظـیـم گـردیـده اسـت. آن اثـبـات کـرده اسـت، کـه انـقـلاب اجـتـمـاعـی، آن گـونـه کـه در اروپـای غـربـی مـی پـنـداشـتـنـد، نـاشـدنـی نـیـسـت. و آن بـه رغـم ایـن کـمـبـودهـا بـه حـذف نـابـرابـری طـبـقـاتـی رهـنـمـون مـی گـردد، بـه گـونـه ای کـه هـیـچ سـعـی بـازگـشـت بـه گـذشـتـه قـادر بـه احـیـایـش نـخـواهـد بـود.

آیـا چـرا انـقـلاب راهـی در پـیـش مـی گـیـرد، کـه بـه عـلـت اشـتـبـاه کـاری هـایـی کـه سـوسـیـالـیـسـم و کـمـونـیـسـم بـا آن هـا بـیـگـانـه انـد، و بـقـایـای شـکـل حـکـومـت و فـرهـیـخـتـن، حـاکـمـیـت خـودکـامـه و ویـران کـنـنـدۀ گـذشـتـه هـسـتـنـد، بـه تـخـریـبـش مـنـتـهـی مـی گـردد؟

 

دمـیـتـروف، 21 دسـامـبـر 1920 

 

———


پـانـوشـت هـا ( از بـرگـردانـنـده)

1 بـرای ایـن مـوضـوع مـی تـوانـیـد رجـوع کـنـیـد بـه مـقـالـۀ “ گُـلـدمـن و آنـارشـیـسـم، بـلـشـویـسـم” از تـوفـان آراز در تـار نـمـای عـصـر آنـارشـیـسـم، مـه 2019.

2 سـاویـنـکـوف و چـرنـوف مـتـعـلـق بـه جـنـاح راسـت حـزب سـوسـیـالـیـسـت انـقـلابـی بـودنـد. چـرنـوف ریـاسـت مـجـلـس مـؤسـسـان، مـنـحـل شـده بـه وسـیـلـۀ بـلـشـویـک هـا، را بـرعـهـده داشـت. سـاویـنـکـوف حـزبـش را تـرک کـرده، بـا سـفـیـدهـا(طـرف داران تـزاریـسـم) مـتـحـد گـردیـده بـود.

3 ورانـگــل یـکـی از ژنـرال هـای تـزاریـسـتـی، فـرمـانـده نـیـروهـای سـفـیـد( گـاردیـسـت هـای سـفـیـد) تـحـت جـنـگ داخـلـی روسـیـه (21- 1918) بـود. (مـنـظـور کـروپـوتـکـیـن در ایـن نـامـه اش بـه هـیـچ وجـه نـه دفـاع از ضـدانـقـلابـیـون روسـی، امـا صـرفـاً انـتـقـاد مـحـکـوم گـرانـه از گـروگـان گـیـری اسـت.)  

4 آنـارشـیـسـت هـا مـیـشـل، مـالاتـسـتـا و دوکـلـیـر هـر سـه در کـشـورهـای شـان(فـرانـسـه، ایـتـالـیـا و ایـالات مـتـحـدۀ آمـریـکـا ) مـورد سـوء قـصـد قـرار گـرفـتـه بـودنـد.

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل