خـلاصـۀ دو مـقـالـه دربـارۀ سـنـدیـکـالـیـسم

از امـا گـلـدمـن و پـیـتـر کـروپـوتـکـیـن

Text Size

بـرگـردان: تـوفـان آراز

 

امـا گـلـدمـن:
سـنـدیـکـالـیـسـم: نـظـریّـه و رویّـۀ آن

اسـاس بـرگـردان:
” Syndicalism: Its Theory and practice “(1913), in
Red Emma Speaks. Selected writings and speeches
by Emma Goldman,
edited by A.K. Shulman, New York, 1972

امـا گـلـدمـن(Emma Goldman)(1940- 1869)، تـهـیـیـجـگـر بـرجـسـتـۀ آنـارشـیـسـت، در ایـالات مـتـحـدۀ آمـریـکـا در زمـان نـزدیـکـی جـنـگ جـهـانـی اول کـار تـهـیـیـجـی بـرای انـدیـشـه هـای سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـه پـیـش مـی بـرد. بـه دریـافـت او اسـلـوب هـای جـنـبـش صـنـفـی انـقـلابـی سـنـدیـکـالـیـسـم بـا آنـارشـیـسـم سـازگـار بـودنـد.


 

سـنـدیـکـالـیـسـم مـایـل اسـت قـوایـش را در جـهـت از بـیـن بـردن کـامـل کـار دسـتـمـزدی مـتـمـرکـز سـازد. سـنـدیـکـالـیـسـم حـتـی فـراتـر از ایـن مـی رود: آن قـصـد رهـانـیـدن کـارگـران از هـر مـؤسـسـه ای را دارد، که هـدفـش تـکـامـل آزادانـۀ تـولـیـد بـه نـفـع هـمـاد بـشـریـت نـیـسـت. هـدف غـایـی سـنـدیـکـالـیـسـم بـه طـور خـلاصـه تـغـیـیـر دادن جـامـعـه از وضـع مـرکـزیـت یـافـتـه، مـعـلـول کـنـنـده و غـیـر انـسـانـی آن بـه وضـعـی اسـت، کـه بـر گـروه بـنـدی هـای کـارگـران آزاد، مـتـحـد بـر طـبـق اصـول آزادی اقـتـصـادی و اجـتـمـاعـی مـبـتـنـی بـاشـد.
سـنـدیـکـالـیـسـم بـا در نـظـر داشـت ایـن هـدف در دو سـمـت کـار مـی کـنـد: اولاً سـسـت پـایـه کـردن مـؤسـسـات مـوجـود، و دومـاً تـکـامـل و آمـوزش کـارگـران و پـروردن احـسـاس هـمـبـسـتـگـی آنـان، جـهـت آمـاده سـاخـتـن شـان بـرای یـک زنـدگـی پـرمـعـنـی، غـنـی پـسـا مـعـدوم شـدن سـرمـایـه داری.
سـنـدیـکـالـیـسـم در طـبـیـعـت خـود بـیـان اقـتـصـادی آنـارشـیـسـم مـی بـاشـد. ایـن نـکـتـه روشـنـگـر دلـیـل حـضـور آنـارشـیـسـت هـای بـسـیـاری در جـنـبـش صـنـفـی سـنـدیـکـالـیـسـتـی اسـت. مـانـنـد آنـار شـیـسـم، سـنـدیـکـالـیـسـم کـارگـران را – در حـوزۀ مـسـتـقـیـمـاً اقـتـصـادی – بـرای بـدل شـدن بـه افـراد آگـاه، کُـنـشـگـر در پـیـکـارهـای بـزرگ ایـام مـا آمـاده مـی سـازد. آن عـلـیـه روح فـلـج کـنـنـدۀ تـمـرکـز در حـکـومـت، مـاشـیـن دیـوان سـالارانـه(بـوروکـراتـیـک)، فـاسـد کـنـنـدۀ آن، کـه بـه طـور اجـتـنـاب نـاپـذیـر نـشـان بـارز هـمـۀ احـزاب سـیـاسـی اسـت، مـی سـتـیـزد.
سـنـدیـکـالـیـسـت هـا، کـه پـی بـرده انـد، تـضـادهـای کـامـل مـنـافـع سـرمـایـه و کـار هـرگـز حـل شـدنـی نـیـسـتـنـد، ضـرورتـاً بـایـد اسـلـوب هـای قـدیـمـی، ابـتـدایـی و فـرسـودۀ جـنـبـش صـنـفـی اصـلاح طـلـب را رد کـنـنـد، و بـه نـظـام اجـتـمـاعـی سـرمـایـه داری، تـوأمـاً بـه هـر مـؤسـسـه ای کـه امـروزه یـاور و پـشـتـیـبـان سـرمـایـه داری اسـت، عـلـنـاً اعـلان جـنـگ نـمـایـنـد.
بـه صـورت یـک بـرآیـنـد مـنـطـقـی ایـن، سـنـدیـکـالـیـسـم، در جـنـگ روزمـره اش عـلـیـه سـرمـایـه داری، بـه ایـن دلـیـل بـا نـظـام تـوافـق صـنـفـی بـه مـخـالـفـت مـی پـردازد، کـه آن کـارگـران و سـرمـایـه را بـه صـورت طـرفـیـن بـرابـر مـلاحـظـه نـمـی کـنـد، و بـنـابـرایـن آن نـمـی تـوانـد قـراری را پـذیـرا گـردد، کـه یـکـی از طـرفـیـن قـادر بـه نـقـض آنـسـت، درحـالـی کـه طـرف دیـگـر مـجـبـور از تـسـلـیـم بـدون اعـتـراض مـی بـاشـد.
بـه دلایـل مـشـابـه سـنـدیـکـالـیـسـت هـا پـذیـرای مـذاکـرات در جـریـان مـنـازعـات کـارگـری نـیـسـتـنـد، چـرا کـه چـنـیـن عـمـلـی تـنـهـا در خـدمـت قـرار دادن وقـت در اخـتـیـار دشـمـن جـهـت آمـاده سـازی خـود بـرای مـبـارزه اسـت، و بـدیـنـوسـیـلـه از نـیـل کـارگـران بـه هـدف مـنـظـورشـان مـمـانـعـت بـه عـمـل مـی آیـد. سـنـدیـکـالـیـسـم در ضـمـن مـعـتـقـد بـه خـودرویـی اسـت، بـخـشـاً بـه ایـن دلـیـل کـه آن حـفـظ کـنـنـدۀ اسـتـعـداد پـیـکـار کـارگـران مـی بـاشـد، بـخـشـاً بـه ایـن دلـیـل کـه آن دشـمـن را غـافـلـگـیـر و مـجـبـور بـه مـدارا مـی سـازد یـا زیـان بـزرگ بـر او وارد مـی نـمـایـد.
سـنـدیـکـالـیـسـم مـخـالـف بـا صـنـدوق هـای پـول بـزرگ جـنـبـش صـنـفـی اسـت، زیـرا پـول عـنـصـری فـاسـد کـنـنـده در صـفـوف جـنـبـش کـارگـری، هـمـان سـان کـه در صـفـوف سـرمـایـه داری مـی بـاشـد. مـا در آمـریـکـا مـی دانـیـم، کـه ایـن تـا چـه انـدازه حـقـیـقـت دارد. اگـر جـنـبـش کـارگـری در ایـن کـشـور مـورد حـمـایـت مـالـی بـنـیـادهـای بـزرگ قـرار نـمـی گـرفـت، بـه قـدر امـروز مـحـافـظـه کـار نـمـی بـود، و رهـبـران چـنـیـن زود بـه فـسـاد دچـار نـمـی گـردیـدنـد. امـا مـهـم تـریـن عـلـت مـخـالـفـت سـنـدیـکـالـیـسـم بـا صـنـدوق هـای پـول بـزرگ ایـن واقـعـیـت اسـت، کـه آن هـا مـوجـد تـبـعـیــضـات طـبـقــاتـی و حـســد در صـفــوف کــارگــران مـی گــردنــد، آن چــه کــه مـخـرب احـسـاس
هـمـبـسـتـگـی اسـت. کـارگـری کـه سـازمـانـش از نـظـر مـالـی رو بـه راه بـاشـد، خـود را بـرتـر از بـرا در تـهـیـدسـتـش تـلـقـی خـواهـد کـرد، هـم چـنـیـن خـواهـد پـنـداشـت، کـه بـهـتـر از آن بـرادری اسـت، کـه پـنـجـاه سـنـت کـم تـر در روز درآمـد دارد.
مـهـم تـریـن ارزش اخـلاقـی در سـنـدیـکـالـیـسـم وزنـی اسـت کـه بـر ایـن ضـرورت گـذارده مـی شـود، کـه جـنـبـش کـارگـری آن عـنـاصـری را از صـفـوفـش بـه رانـد، کـه مـوجـد پـراکـنـدگـی، مـفـتـخـوری و فـسـاد مـی گـردنـد. آن درصـدد پـروردن تـعـهـدات، هـمـبـسـتـگـی و شـور و اشـتـیـاق اسـت، کـه در پـیـکـار اقـتـصـادی بـس مـهـم تـر و ضـروری تـر هـسـتـنـد تـا پـول.
(…)
حـال اجـازه بـدهـیـد چـنـد کـلـمـه ای دربـارۀ اسـلـوب هـایـی بـه گـویـم، کـه سـنـدیـکـالـیـسـم از آن هـا سـود مـی جـویـد – عـمـل مـسـتـقـیـم، خـرابـکـاری و اعـتـصـاب عـمـومـی.
عـمـل مـسـتـقـیـم: کـوشـش آگـاهـانـۀ فـرد یـا جـمـع جـهـت اعـتـراض بـه یـا بـهـسـازی شـرائـط اجـتـمـاعـی از طـریـق اعـلام مـنـظـم قـدرت اقـتـصـادی کـارگـران.
خـرابـکـاری بـه عـنـوان نـوعـی جـنـایـت، حـتـی از سـوی سـوسـیـالـیـسـت هـایـی کـه خـود را انـقـلابـی مـی خـوانـنـد، مـحـکـوم شـده اسـت. اگـر آن هـا بـاور کـنـنـد حـق مـالـکـیـت، کـه مـولّـد را از کـاربـری آن مـحـروم مـی سـازد، عـادلانـه بـاشـد، مـسـلـمـاً بـایـد خـرابـکـاری را یـک جـنـایـت بـه دانـنـد. ولـی مـادام کـه سـوسـیـالـیـسـت هـا بـه قـرار دادن خـود زیـر نـفـوذ اخـلاق بـورژوایـی ادامـه دهـنـد – اخـلاقـی کـه شـمـار انـدکـی را بـه درآوردن زمـیـن بـه انـحـصـارشـان، بـه زیـان بـسـیـاری دیـگـر قـادر مـی سـازد – آن هـا بـدون ضـدگـویـی نـمـی تـوانـنـد ادعـا کـنـنـد، کـه حـق مـالـکـیـت سـرمـایـه داری تـجـاوزنـاپـذیـر مـی بـاشـد. پـس آیـا آن بـه ایـن دلـیـل مـی تـوانـد جـنـایـت بـه شـمـار آیـد؟ نـه، آن بـه مـعـنـای واقـعـی کـلـمـه اخـلاقـی اسـت، زیـرا بـه جـامـعـه بـرای رهـانـیـدنـش از بـدتـریـن دشـمـن خـود، مـخـرب تـریـن عـامـل در جـامـعـه کـمـک مـی کـنـد.
خـرابـکـاری عـمـدتـاً عـبـارت اسـت از ایـجـاد مـانـع بـا کـلـیـۀ وسـایـل مـمـکـن در مـقـابـل جـریـان عـادی تـولـیـد، کـه بـدیـنـوسـیـلـه کـارگـران نـشـان مـی دهـنـد مـصـمـم بـه عـرضـه در تـنـاسـب بـا دریـا فـت انـد، و نـه بـیـش تـر. در جـریـان اعـتـصـاب راه آهـن فـرانـسـه در 1910 بـه عـنـوان مـثـال اجـنـاس فـاسـد شـدنـی را بـا قـطـارهـای کُـنـدرو، یـا در سـمـت غـلـط ارسـال مـی کـردنـد. آیـا چـه کـسـی جـز نـفـهـم تـریـن خُـرده بـورژوا مـی تـوانـد ایـن را جـنـایـت بـه دانـد؟ اگـر قـرار بـاشـد کـارگـران راه آهـن ضـمـن اعـتـصـاب گـرسـنـگـی بـه کـشـنـد، و عـمـومـیـت “مـعـصـوم” آن انـدازه دارای حـس هـمـبـسـتـگـی نـبـاشـد، کـه اصـرار کـنـد، بـه ایـن مـردان بـایـد وسـایـل بـسـنـدۀ زنـدگـی تـعـلـق گـیـرد، در ایـن حـالـت عـمـومـیـت هـمـفـکـری اعـتـصـاب کـنـنـدگـان را از دسـت خـواهـد داد، و نـاگـزیـر از روبـه رویـی بـا عـواقـب خـواهـد بـود.
شـکـل دیـگـر خـرابـکـاری در جـریـان ایـن اعـتـصـاب قـرار دادن جـعـبـه هـای سـنـگـیـن بـود بـر روی اجـنـاسـی بـا شـیـشـۀ شـکـنـنـده و چـیـنـی و شـراب گـران قـیـمـت، کـه بـه آن هـا عـلامـت “احـتـیـاط!” چـسـبـانـده بـودنـد. از دیـدگـاه قـانـون ایـن طـبـیـعـتـاً یـک جـنـایـت بـود، امـا از یـک دیـدگـاه انـسـانـی عـادی امـری بـسـیـار مـعـقـولانـه. هـمـیـن را مـی تـوان گـفـت درخـصـوص از کـار انـداخـتـن دسـتـگـاه بـا فـنـدگـی در یـک کـارخـانـۀ نـسّـاجـی یــا اطـاعــت کـامـل از قـانــون، کـه کـارکـنـان راه آهــن ایـتـالـیـا نـمـودنـد، و بـدیـنـوسـیـلـه رفـت و آمـد راه آهـن را دچـار آشـفـتـگـی سـاخـتـنـد. بـه عـبـارت دیـگـر، خـرابـکـاری صـرفـاً یـک سـلاح دفـاعـی در جـنـگ صـنـعـتـی اسـت، و آن انـدازه مـؤثـر کـه ضـعـیـف تـریـن نـقـطـۀ سـرمـایـه داری، کـیـف پـول را مـضـروب مـی سـازد.
درک سـنـدیـکـالـیـسـت هـا از اعـتـصـاب عـمـومـی بـه صـورت مـتـوقـف گـردیـدن کـار عـمـومـی، تـعـطـیـل کـار اسـت. ضـروری نـیـسـت کـه چـنـیـن اعـتـصـابـی تـا بـه زمـان آمـاده گـشـتـن هـمـاد کـار گـران بـرای آن در مـکـان مـشـخـصـی یـا در یـک کـشـور بـه تـأخـیـر افـکـنـده شـود. چـنـان کـه [فـرنـانـد] پـلـوتـیـه(Pelloutier)[Fernand][1901- 1867][1]، [ امـیـل] پـوژو (Pouget)[Emile][1931 – 1860][2] و دیـگـران اشـاره کـرده انـد – و بـه ویـژه رویـدادهـای اخـیـر در انـگـلـسـتـان نـشـان داده انـد-، اعـتـصـاب عـمـومـی مـی تـوانـد بـه وسـیـلـۀ یـک صـنـعـت واحـد آغـاز گـردد و دارای بـازتـاب بـسـیـار بـزرگـی بـاشـد. بـه ایـن مـی مـانـد کـه کـسـی نـاگـهـان فـریـاد بـه زنـد “دزد را بـگـیـر!” بـلافـاصـلـه دیـگـران ایـن حـرف را تـکـرار کـنـنـد، و هـمـهـمـه فـضـا را پُـر کـنـد. اعـتـصـاب عـمـومـی، بـه گـونـۀ یـک تـشـکـیـلات مـشـخـص، یـک صـنـعـت یـا اقـلـیـت کـوچـک آگـاه بـیـن کـارگـران کـه ابـتـکـار را بـه دسـت گـیـرنـد، شـکـل فـریـاد “دزد را بـگـیـر!” کـارگـران صـنـعـت اسـت، و ایـن فـریـاد سـریـعـاً از نـاحـیـۀ صـنـایـع دیـگـر تـکـرار مـی گـردد، و در کـوتـه زمـان بـه مـانـنـد آتـش زبـانـه دار سـرایـت مـی کـنـد.
یـکـی از اعـتـراضـات سـیـاسـتـمـداران بـه اعـتـصـاب عـمـومـی ایـنـسـت، کـه در جـریـان اعـتـصـاب کـارگـران نـیـز از کـمـبـود ضـروریـات زنـدگـی رنـج مـی بـرنـد. ولـی اولاً کـارگـران گـرسـنـگـی را تـجـربـه کـرده انـد؛ دومـاً مـسـلـم اسـت، کـه اعـتـصـاب عـمـومـی بـیـش از اعـتـصـاب عـادی بـا اطـمـیـنـان زیـاد قـادر بـه نـیـل بـه بـرآیـنـد مـنـتـظـره مـی بـاشـد. گـواه ایـن، اعـتـصـاب کـارگـران تـرابـری(حـمـل و نـقـل) و مـعـادن در انـگـلـسـتـان اسـت: رهـبـران دولـت و سـرمـایـه بـسـیـار زود مـجـبـور بـه بـرقـراری صـلـح گـردیـدنـد. در ضـمـن سـنـدیـکـالـیـسـم حـق مـولـدیـن بـه کـالاهـایـی را کـه آن هـا خـود تـولـیـد کـرده انـد بـه رسـمـیـت مـی شـنـاسـد؛ یـعـنـی حـق کـارگـران بـه تـأمـیـن خـو یـش، در صـورت عـدم پـایـان رضـایـت بـخـش مـنـازعـه.
(…)
ایـن انـدیـشـه هـا و اسـلـوب هـای مـشـخـص کـنـنـدۀ سـنـدیـکـالـیـسـم شـایـد بـه نـظـر بـعـضـی خـا لـصـاً مـنـفـی بـه رسـنـد، بـا وجـود ایـن کـه کـارکـردشـان در جـامـعـۀ امـروز اصـلاً چـنـان نـیـسـت. سـنـد یـکـالـیـسـم دارای جـنـبـۀ مـسـتـقـیـمـاً مـثـبـت نـیـز مـی بـاشـد. در حـقـیـقـت زمـان زیـادتـر و قـوای افـز ون تـری در ایـن جـنـبـه بـه کـار بـرده مـی شـود تـا در جـوانـب دیـگـر. اشـکـال گـونـاگـون کُـنـشـگـری هـای سـنـدیـکـالـیـسـتـی در خـدمـت آمـاده سـاخـتـن کـارگـران، هـم اکـنـون تـحـت شـرائـط اجـتـمـاعـی و صـنـعـتـی، بـرای یـک زنـدگـی نـو و جـامـعـه ای بـهـتـر هـسـتـنـد. بـا در نـظـر داشـت ایـن، تـوده هـا بـا روح بـرادری و یـاری مـتـقـابـل تـعـلـیـم داده مـی شـونـد، ابـتـکـار و خـودبـاوری شـان تـکـامـل مـی‌یـابـد، و یـک روح مـشـتـرک گـروهـی بـر بـسـتـر کـوشـش هـای هـمـبـسـتـه و مـنـافـع مـشـتـرک کـار گـران در سـراسـر جـهـان پـدیـد مـی آیـد.
(…)
یـکـی از بـااهـمـیـت تـریـن کــوشـش هـای سـنــدیـکــالــیـسـم مـعـطـوف اسـت بــه آمـاده سـازی آنـی کـارگـران بـرای نـقـش شـان در یـک جـامـعـۀ آزاد. بـه ایـن جـهـت سـازمـان هـای سـنـدیـکـالـیـسـتـی کـتـب درسـی دربـارۀ هـمـۀ مـشـاغـل و صـنـایـع در اخـتـیـار اعـضـای شـان قـرار مـی دهـنـد، کـتـب در سـی ای کـه مـقـصـودشـان آشـنـا سـاخـتـن اسـاسـی کـارگـر بـا حـوزه ای کـه بـرمـی گـزیـنـد، تـبـدیـل او بـه یـک اسـتـاد در حـوزه اش، مـحـرم شـدن بـا هـمـۀ رشـتـه هـای صـنـعـتـش مـی بـاشـد، بـه گـونـه ای کـه مـردم کـامـلاً جـهـت ادارۀ امـورشـان بـا بـرآیـنـدهـای خـوب، روزی کـه کـارگـران سـرانـجـام تـولـیـد و تـوزیـع را در اخـتـیـار خـود آورنـد، آمـاده گـردنـد.
نـمـایـشـی از مـؤثـر بـودن ایـن پـویـش(کـمـپـیـن) تـعـلـیـمـی سـنـدیـکـالـیـسـتـی را کـارگـران راه آهـن ایـتـالـیـا ارائـه دادنـد، کـه احـاطـۀ شـان بـر جـمـیـع جـزئـیـات مـؤسـسـۀ تـرابـری بـه انـدازه ای اسـت، کـه مـی تـوانـسـتـنـد بـه دولـت ایـتـالـیـا بـرعـهـده گـرفـتـن راه هـای آهـن مـمـلـکـت را پـیـشـنـهـاد، و کـار آن را بـه صـورت مـقـرون بـه صـرفـه و بـا حـوادث کـم تـری از آن کـه ادارۀ دولـت امـروز قـادر بـه آنـسـت، تـضـمـیـن نـمـایـنـد.
سـنـدیـکـالـیـسـت هـا شـواهـد مـحـکـمـی بـر اسـتـعـداد بـه عـهـده گـرفـتـن تـولـیـد، در رابـطـه بـا اعـتـصـاب شـیـشـه سـازان در ایـتـالـیـا ارائـه نـمـوده انـد. در ایـن جـا اعـتـصـاب کـنـنـدگـان تـصـمـیـم گـرفـتـنـد بـه جـای کُـنـش پـذیـر( انـفـعـالـی) در طـول اعـتـصـاب بـودن، خـود تـولـیـد شـیـشـه را ادامـه دهـنـد. روح هـمـبـسـتـگـی شـگـفـت انـگـیـزی کـه تـبـلـیـغـات سـنـدیـکـالـیـسـتی پـدیـد آورده بـود، آنـان را قـادر بـه سـاخـتـن یـک کـارخـانـۀ شـیـشـه سـازی در زمـان کـوتـاه بـاورنـاپـذیـری نـمـود. یـک سـا خـتـمـان کـهـنـه، کـه بـه ایـن مـقـصـود اجـاره شـد، و تـحـت شـرائـط عـادی مـاه هـا بـرای مـرتـب سـاخـتـن آن وقـت لازم بـود، در اثـر کـوشـش و مـشـارکـت هـمـبـسـتـۀ اعـتـصـابـگـران در عـرض چـنـد هـفـتـه بـه یـک کـارخـانـۀ شـیـشـه سـازی تـبـدیـل گـردیـد. رفـقـای شـان بـا سـخـت کـوشـی پـسـا زمـان کـار یـار و مـددکـار گـردیـدنـد. سـپـس اعـتـصـابـگـران آغـاز بـه تـولـیـد شـیـشـه در کـارخـانـه نـمـودنـد، و بـرنـامـۀ تـعـاونـی شـان بـرای کـار و تـوزیـع در جـریـان اعـتـصـاب از هـر حـیـث چـنـان رضـایـت بـخـش بـود، کـه ایـن کـارخـانـۀ آزمـایـشـی دائـمـی گـردانـده شـد، و امـروز بـخـشـی از صـنـعـت شـیـشـه سـازی در ایـتـالـیـا در دسـت سـازمـان تـعـاونـی کـارگـران قـرار گـرفـتـه اسـت.
ایـن رویـۀ آمـوزش نـه تـنـهـا تـعـلـیـم دهـنـدۀ کـارگـر در پـیـکـار روزمـرۀ اوسـت، هـم چـنـیـن در خـدمـت آمـاده سـازی او بـرای نـبـرد نـهـایـی و بـرای آیـنـده مـی بـاشـد، تـا پـسـا از مـیـان رفـتـن سـرمـا یـه داری او مـکـانـش را در جـامـعـه بـه صـورت یـک فـرد روشـنـفـکـر، آگـاه و یـک مـولّـد مـفـیـد اشـغـال نـمـایـد.
تـقـریـبـاً جـمـیـع سـنـدیـکـالـیـسـت هـای بـرجـسـتـه بـا آنـارشـیـسـت هـا در ایـن مـورد مـوافـقـنـد، کـه یـک جـامـعـۀ آزاد تـنـهـا مـی تـوانـد بـر پـایـۀ اتـحـادیـه هـای داوطـلـبـانـه بـنـا گـردد، و پـی آمـد پـراقـبـال انـقـلاب در نـهـایـت بـسـتـه بـه تـکـامـل روشـنـفـکـرانـه و اخـلاقـی کـارگـران اسـت، کـه بـایـد نـظـام دسـتـمـزدی را بـا یـک سـازمـان اجـتـمـاعـی نـویـن، مـبـتـنـی بـر هـمـبـسـتـگـی و رفـاه اقـتـصـادی بـرای هـمـگـان تـعـویـض نـمـایـنـد.


 

پـیـتـر کـروپـوتـکـیـن:
انـدیـشـه هـای اسـاسـی سـنـدیـکـالـیـسـم
آنـارشـیـسـتـی هـسـتـنـد

اسـاس بـرگـردان:
Peter Kropotkin, Œuvres
édit. Martin Zemliak, Paris, 1976

 

در مـقـابـل آنـارشـیـسـت هـای فـردگـرا، کـه بـه دیـدۀ شـکـاکـانـه بـه جـنـبـش صـنـفـی آنـارکـو- سـنـدیـکـالـیـسـتـی مـی نـگـر یـسـتـنـد، کـروپـوتـکـیـن (1921- 1842)، نـمـایـنـدۀ بـرجـسـتـۀ آنـارشـیـسـم کـمـونـیـسـتـی و مـبـدع نـظـریـۀ “یـاری مـتـقـابـل” – بـه مـانـنـد گـلـدمـن و بـرخـلاف ارّیـکـو مـالاتـسـتـا (Errico Malatesta)(1932- 1853)، انـدیـشـمـنـد کُـنـشـگـر آنـارشـیـسـم3 – بـر مـطـابـقـت انـدیـشـه هـای اسـاسـی سـنـدیـکـالـیـسـم و آنـارشـیـسـم تـأکـیـد داشـت.4

سـازمـان هـای کـارگـری آن نـیـروی واقـعـی را تـشـکـیـل مـی دهـنـد، کـه قـادر بـه انـجـام انـقـلاب اجـتـمـاعـی در زمـان بـیـداری پـرولـتـاریـا، ابـتـداء تـوسـط کُـنـش هـای فـردی و بـعـد جـمـعـی بـه شـکـل اعـتصـابـات و خـیـزش هـای مـداومـاً فـراگـیـر مـی بـاشـد. و در مـمـالـکـی کـه سـازمـان هـای کـار گـری فـریـب آقـایـان ” تـصـرف کـنـنـدگـان قـدرت دولـت” را نـخـورده انـد، و کـمـاکـان دسـت در دسـت آنـارشـیـسـت هـا در حـرکـت انـد – مـثـلاً در اسـپـانـیـا – بـخـشـاً بـه بـرآیـنـدهـای آنـی دسـت یـافـتـه انـد(9 سـاعـت کـار روزانـه در کـاتـالـونـیـا) و بـخـشـاً کـار تـبـلـیـغـاتـی زیـادی بـرای انـقـلاب اجـتـمـاعـی بـه پـیـش بـرده انـد – انـقـلابـی کـه نـه از نـاحـیـۀ ایـن آقـایـان، امـا از پـایـیـن، از سـازمـان هـای کـارگـری خـواهـد آمـد.
(…)
اگـر دوره هـای قـدیـم نـشـریـات آنـارشـیـسـتـی را ورق بـه زنـنـد، کـه پـی در پـی هـم درآمـده انـد، از Bulletin( مـجـلّـه) و L’Avant-garde (پـیـش قـراول) مـتـعـلـق بـه فـدراسـیـون ژورا در سـویـس[5] گـرفـتـه تـا Le Temps nouveaux( زمـان نـو)، مـلاحـظـه خـواهـنـد نـمـود، کـه پـیـوسـتـه آنـارشـیـسـت هـایـی بـا ایـن دیـدگـاه نـظـری وجـود داشـتـه انـد، کـه جـنـبـش کـارگـری سـازمـان یـافـتـه بـه صـورت صـنـفـی بـه مـقـصـود پـیـکـار مـسـتـقـیـم بـر ضـد سـرمـایـه – کـه فـرانـسـویـان امـروز سـنـدیـکـالـیـسـم و “عـمـل مـسـتـقـیـم” مـی نـامـنـد – آن نـیـروی واقـعـی را تـشـکـیـل مـی دهـد، کـه هـم قـادر بـه تـدارک انـقـلاب اجـتـمـاعـی و هـم مـحـقـق سـاخـتـن آن از طـریـق سـازمـان دهـی مـصـرف و تـولـیـد بـر طـبـق اصـل بـرابـری مـی بـاشـد. آن هـا کـه در مـیـان مـا طـی سـی و پـنـج سـال پـسـیـن در ایـن راه هـا انـدیـشـیـده انـد، خـیـلـی سـاده بـه انـدیـشـۀ اصـلـی در پـشـت بـیـن الـمـلـل اوّل وفـادار مـانـده انـد، کـه در 1864 بـه وسـیـلـۀ فـرانـسـویـان (بـر ضـد [کـارل] مـارکـس(Marx)[Karl][83- 1818] و [فـریـدریـش] انـگـلـس(Engels)[Friedrich][95- 1820]) خـلـق گـردیـد[6]، و هـمـواره در کـاتـالـونـیـا، در ژورا، در درّۀ سـدر و در بـخـش هـایـی از ایـتـالـیـا عـمـلـی گـردیـده اسـت. بـیـن الـمـلـل یـک جـنـبـش صـنـفـی بــزرگ و از بــدو امـر پـی رو جـمـیـع آن انــدیــشـه هــایـی بــود، کـه بـعـضـی هــا اکـنـون وانـمـود مـیکـنـنـد در سـنـدیـکـالـیـسـم کـشـف کـرده بـاشـنـد.
مـا آنـارشـیـسـت هـا وانـمـود نـمـی کـنـیـم انـدیـشـه ای نـو یـا مـذهـبـی نـو کـشـف کـرده بـاشـیـم. مـن فـقـط مـی گـویـم، کـه مـا بـه آن انـدیـشۀ عـمـلـی ای وفـادار مـانـده ایـم، کـه الـهـام بـخـش طـبـقـۀ کـارگـر فـرانـسـه و پـرولـتـاریـای لاتـیـن عـمـومـاً، کـه از نـو ریـشـه گـرا گـردیـده، هـسـتـیـم. مـا مـایـل بـه سـهـیـم شـدن در تـحـریـف ایـن انـدیـشـه نـبـوده ایـم، کـه از طـرف آلـمـانـی هـا و بـعـضـی ژاکـوبـن فـرانـسـوی در کـنـگـرۀ بـیـن الـمـلـل در لاهـه در 1872 بـه عـمـل آمـد، کـه بـا اسـتـفـاده از شـکـسـت پـر ولـتـاریـا[پـسـا شـکـسـت کـمـون پـاریـس] کـوشـیـدنـد بـیـن الـمـلـل را از پـیـکـار اقـتـصـادی بـه سـمـت تـصـرف قـدرت دولـت بـورژوایـی مـنـحـرف سـازنـد. و امـروز، کـه کـارگـران، بـا بـیـزاری از سـو سـیـال دمـوکـراسـی پـارلـمـانـتـاریـسـتـی، مـی رونـد تـا بـه انـدیـشـۀ پـیـشـیـن پـیـکـار مـسـتـقـیـم بـیـن الـمـلـلـی عـلـیـه سـرمـایـه بـازگـردنـد، و بـاز مـردانـی هـسـتـنـد، کـه درصـدد مـنـحـرف سـاخـتـن ایـن جـنـبـش و کـاهـش دادن آن بـه یـک تـخـتـۀ پـرش سـیـاسـی مـی بـاشـنـد، آری، مـا عـلـیـه آن هـا خـواهـیـم سـتـیـخـت، دقـیـقـاً هـمـان گـونـه کـه عـلـیـه پـیـش تـر از آن هـا مـی سـتـیـزیـدیـم، و ایـن انـدیـشـه را حـفـظ خـواهـیـم کـرد، کـه آزادسـازی طـبـقـۀ کـارگـر بـایـد از طـریـق پـیـکـار مـسـتـقـیـم و تـهـاجـمـی خـود او عـلـیـه اسـتـثـمـارگـرانـش بـه عـمـل آیـد.


 

پـانـوشـت هـا ( از بـرگـردانـنـده)

1 آنـارشـیـسـت و سـنـدیـکـالـیـسـت رهـبـری کـنـنـده.
2 تـهـیـیـجـگـر سـنـدیـکـالـیـسـت.
3 بـرای چـگـونـگـی رویـکـرد مـالاتـسـتـا بـه سـنـدیـکـالـیـسـم مـی تـوانـیـد نـوشـتـه ای از او بـا عـنـوان ” آنـارشـیـسـم، جـنـبـش کـارگـری و سـنـدیـکـالـیـسـم”، بـرگـردان تـوفـان آراز در تـارنـمـای عـصـر آنـارشـیـسـم، مـارس 2022 را بـه خـوانـیـد.
4 کـروپـوتـکـیـن در 1890 در روزنـامـۀ La Révolté (شـورش) در راه اتـحـادیـه هـا بـه کـار تـهـیـیـجـی پـرداخـتـه بـود. آن هـا مـی بـایـد در هـیـئـت سـنـدیـکـالـیـسـم بـا لـنـگـر انـداخـتـن در تـولـیـد و مـولـدیـن نـیـروی هـادی مـهـم در آنـارشـیـسـم گـرد نـد. کـروپـوتـکـیـن رؤیـای ” اتـحـادیـه هـای صـنـفـی عـظـیـم شـامـل مـیـلـیـون هـا پـرولـتـار” را در سـر مـی پـرورانـد. او پـسـا انـقـلاب روسـیـه (1917) نـوشـت، کـه نـظـام آنـارکـو- سـنـدیـکـالـیـسـم، بـنـا شـده حـول کـارهـای تـعـاونـی، قـادر بـه تـضـمـیـن ایـن بـود، کـه انـقـلابـات آیـنـده از اشـتـبـاهـات و آلام وحـشـت نـاکـی کـه در روسـیـه آزمـون گـشـتـنـد، بـرحـذر بـا شـنـد. کـروپـوتـکـیـن ضـمـنـاً درمـورد مـطـلـق سـازی راهـبـرد صـنـفـی شـکـاک بـود، و هـمـانـنـد مـالاتـسـتـا از انـگـیـزۀ سـنـدیـکـالـیـسـم بـه مـحـدودسـازی گـفـتـمـان هـای فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی آنـارشـیـسـم فـاصـلـه مـی گـرفـت.(مـقـایـسـه شـود بـا Le mouvement anarchiste en France (جـنـبـش آنـارشـیـسـتـی در فـرانـسـه) از ژان مـایـتـرون (Jean Maitron)(87- 1910)، صـص330- 265، پـاریـس، 1975(و 2007).) کـارولـیـن کـاهـم(Caroline Cahm) در کـتـابـش تـحـت عـنـوان Kropotkin: And the Rise of Revolutionary Anarchism. 1872 – 1886( کـروپـوتـکـیـن: و ظـهـور آنـارشـیـسـم انـقـلابـی. 1886- 1872)، ص299، کـمـبـریـج، 2002، مـی نـویـسـد: او در نـامـه ای در 1902 بـه ژان گـراو(Jean Grave) (1939- 1854)، از کُـنـشـگـران شـاخـص آنـارشـیـسـم، ” عـطـف تـوجـه داده اسـت، کـه اگـر جـنـبـش آنـارشـیـسـتـی بـه خـوا هـد سـنـدیـکـالـیـسـم را مـوضـوع اصـلـی تـبـلـیـغـاتـش بـه سـازد، مـشـروعـیـتـش را از دسـت خـواهـد داد.” و مـالاتـسـتـا بـه نـوبـۀ خـود بـر ایـن بـود، کـه “هـرگـونـه بـه هـم جـوش دادن یـا درهـم آمـیـخـتـن جـنـبـش آنـارشـیـسـتـی و جـنـبـش سـنـدیـکـا لـیـسـتـی یـا بـه نـاتـوان سـاخـتـن اخـیـرالـذکـر از انـجـام وظـایـف ویـژه اش خـواهـد انـجـامـیـد یـا روح آنـارشـیـسـتـی را تـضـعـیـف، مـسـخ یـا مـعـدوم خـواهـد سـاخـت.”
5 فـدراسـیـون ژورا: شـاخـه ای آنـارشـیـسـتـی از انـجـمـن کـارگـری بـیـن الـمـلـلـی(= بـیـن الـمـلـل اوّل).
6 کـارگـران فـرانـسـوی(پـی روان آنـارشـیـسـت پـیـر ژوزف پـرودون (Pierre-Joseph Proudhon)(65- 1809) در 1864 ابـتـکـار تـشـکـیـل دادن بـیـن الـمـلـل اوّل را بـه عـمـل آوردنـد. بـرخـلاف آنـارشـیـسـت هـا، مـارکـس عـقـیـده داشـت، کـه سـاز
مـان هـای صـنـفـی کـارگـران مـی بـایـد مـطـیـع احـزاب سـیـاسـی بـاشـنـد.

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل