فرزان الف

شعری از Farzan Alef /فرزان الف

بعد از آن شب

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

برای شیرکو بی‌کس شاعر آزادیخواه کُرد

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

مانیفست صامت ها در شعر من

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

حوای مغلوب

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

کلید یعنی قفل

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

و نشانه ی خوبی نیست

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

به درِ بسته باید برگشت

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

گوگردی در سرت سوخت و آتشی روشن نشد

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

قهقرا

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

تنها شوق چریدن است که باقی مانده!!!

27 ژانویه یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است