فرزان الف

شعری از Farzan Alef /فرزان الف

بی گاهانه آمدن , آگاهانه گندیدن

27 ژانویه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

خطر (( هیچ ))

27 ژانویه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

قرص ماه

26 ژانویه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

احترام؟! عقاید؟! همه؟ا انسان؟!

22 ژانویه یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است