فرزان الف

Farzan Alef /فرزان الف

بقا

31 مارس یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

خرابتر…!

25 مارس یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

بیا شاعر

15 مارس یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

هر روز

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

داربست

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

طاعون

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

شهادت از شما ، حکومت از ما

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

لب دوخته ام

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

اولین خطابه

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

خود خوری

12 فوریه یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است