فرزان الف

شعری از Farzan Alef /فرزان الف

یک روز

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

صف نان

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

رویای کسی در کس دیگری رستاخیز می شود

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

شاید ما…

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

که اینجا

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

نبودن: تسلسلِ شدن

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

آدم بزرگ شدن

12 فوریه یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

تهران رنگ پریده ام

12 فوریه یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است