فرزان الف

شعری از Farzan Alef /فرزان الف

یک روز

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

صف نان

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

رویای کسی در کس دیگری رستاخیز می شود

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

شاید ما…

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

که اینجا

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

نبودن: تسلسلِ شدن

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

آدم بزرگ شدن

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

تهران رنگ پریده ام

۲۳ بهمن یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است