دریاچه زریبار و تکرار اشتباهات مانند دریاچه ارومیه و خواسته های مطالباتی فعالان محیط‌ زیست مریوان

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

بیانیه‌ی حمایت جمعیت حقوق بشر کوردستان از خواسته فعالان محیط‌زیست مریوان

دریاچه زریبار و دوباره کردن اشتباهات دریاچه ارومیه

جمعیت حقوق بشر کوردستان: یک سال پیش خبر احداث یک پالایشگاه نفتی در شهر مریوان از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و در همان ابتدا با اعتراض همگانی شهروندان مریوان و طرفداران محیط‌زیست مواجە شد، سپس جایگاه ساخت این پالایشگاه از طرف مسئولان منطقەی دشت بیلوی مریوان اعلام شد. این دشت در دو کیلومتری دریاچه زریبار قرارگرفته است. بااین‌وجود، با اعتراض جمع کثیرتری از مدافعان محیط‌زیست و شهروندان مریوان روبرو شد.
در این رابطە در یک مقالە کارشناسانە بە قلم دکتر دارا قسیمی «دکترای مهندسی محیط‌زیست دانشگاه‌ صنعتی دلفت هلند»بر این اعتقاد است کە اگر این پالایشگاه ساختە شود زمین‌های دشت بیلو آلودە و رویش گیاهی و حیوانی این منطقە در آیندە از بین خواهد رفت و همچنین مخازن آب طبیعی آلودە و این عامل‌ها تأثیری مخرب و مستقیم بر وضعیت آب‌وهوای این منطقە، خواهد گذاشت.

این در حالی است کە استاندار جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سنە اعلام کردە است کە سازمان محیط‌زیست ایران پس از پژوهش فراوان دشت بیلو را برای ساخت این پالایشگاە در نظر گرفتە است و در پاسخ بە سؤال یکی از روزنامە نگاران کە چرا سازمان محیط‌زیست ایران این پژوهش را انتشار نمی‌دهد استاندار جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سنە می‌گوید نیازی بە انتشار پژوهش نیست ما روزانە ده‌ها کار انجام می‌دهیم و هیچگاە آن را انتشار نمی‌دهیم در پاسخ بە سؤال دیگری از طرف خبرنگار نشریە زریبار کە آیا شما می‌توانید متعهد شوید کە درست کردن این پالایشگاە تأثیر مستقیم بر وضعیت دریاچە زریبار نخواهد گذاشت او می‌گوید کە من این را نمی‌دانم ولی هنگامی کە در مورد این پالایشگاە جلسە برگزار شد چند نفر از کارشناسان محیط زیستی در این جلسە بودند و آن‌ها هیچ اعتراضی بە این مسئلە کە سازمان محیط‌زیست ایران این منطقە را برای احداث این پروژە انتخاب کردە است نکردند.

لازم بە یادآوری است کە استاندار جمهوری اسلامی ایران در سنه بر این اعتقاد است کە احداث این پالایشگاە مسئلە ترافیک را در جادە مریوان سنه حل خواهد کرد و بە اعتقاد وی دیگر نیازی بە رفت و آمد بارکش‌های نفتی در این جادەها وجود نخواهد داشت و از طرفی درست کردن جادە باشماخ – گاران بە عرض ٢٠ کیلومتر را کە از کنار مریوان عبور خواهد کرد را بە عنوان یک پروژە برای بهبود وضعیت شهروندان منطقە سرشیو مریوان قلمداد می‌کند و معتقد است کە در این صورت مردم بە آسانی می‌توانند رفت و آمد داشتە باشند و این پروژە را بە عنوان آبادانی توسط جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان برای منطقە اعلام کردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان هم‌صدا با فعالان محیط زیستی و تمامی انجمن‌های محیط زیستی، پیش از انکە دریاچە زریبار مانند دریاچە ارومیە بە خشکی منتهی شود و یا مانند مناطق کانی بل بە کویر تبدیل شود، پیش از اینکە تنها دریاچە آب شیرین منطقە از بین برود خواستاریم کە از احداث این پالایشگاە جلوگیری بە عمل آید و اعتقاد ما بر این است از بین بردن محیط‌زیست از بین بردن زندگی قلمداد می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوکعصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوکآنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوکآنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوکآنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

آدرس تماس با ما contact usآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی