طوفان توییتری برای حمید بابایی به دعوت ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺳﺎﻋﺖ ۲۱ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

#حمید بابایی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

۱۳۹۲۵۱۸۹_۲۶۱۴۹۷۹۲۰۹۰۴۰۳۰_۵۹۳۵۸۱۶۶۲۷۶۴۱۳۷۳۵۲۸_n

ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ) ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﻓﺎﯾﻨﻨﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺳﺖ .

ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺳﺎﻋﺖ ۲۱ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺨﺒﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

#FreeHamid Babaei

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ماآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی