تغییرِ مناسبات به واسطهٔ مناسباتِ تغییر

آیا جنگ با سرمایه‌داری بی هیچ تردیدی در اولویت نخست است؟

Text Size

آوارگیِ نیروی کار به عنوان شکلی از خودبیگانگیِ در بازارِ کار، تنها بخشی از بی معناشدنِ انسان، ذیل اقتدارِ دولت‌ها و حذفِ دیدِ طبیعی و زیباشناختی نسبت به هستی ست. حذفِ هنر و شاخصه‌های هنری به عنوان بخشی ثقیل و قابل توجه در بافتِ معنادارِ زندگی به همین ترتیب صورت می‌پذیرد تا جایی که نه تنها معنای انسان به میزان پول و سرمایه گره می‌خورد بلکه بیش از آن به بازی در دوقطبیِ خودی و غیرخودی در دولت/حکومت گره می‌خورد؛ از این جهت حذف دولت‌ها پیش از آن‌که خواستی آنارشیستی برای نظم‌بخشیدن و حذف سیطرهٔ گستردهٔ دستگاه بروکراتیک و فاسد موجود باشد بلکه خواستی انسان‌شناختی ست و به همین ترتیب آنتی‌گلوبالیسم نه به معنای حفظ ارزش‌های محافظه‌کاری یا کانسرواتیسم بلکه به معنای مواجه با اشکال جدید سرمایه‌داری و امپریالیسم و در دست‌گرفتن نظام جهانی به واسطهٔ یوق استثمار توسط عده‌ای قلیل است، امری که پیش‌درآمدِ آن را مدت‌ها ست شنیده‌ایم.

اگر تغییرِ مناسبات موجود را می‌خواهیم، باید به دنبال مناسباتی کارآمد برای تغییر باشیم. جدای از طرح سوالاتی مانند: «اقتدار چیست؟ ابزار اعمال اقتدار چیست؟ اقتدار چگونه شکل می‌گیرد، اَشکال آن چیست و ارتباط آن با سلسله‌مراتب چگونه است؟»، اگر اولویت مبارزاتی‌ای بخواهیم انتخاب کنیم ذات لزوم ارجحیت‌گذاری در یک جنبش به کمبود نیرو و توان بر می‌گردد و باتوجه به دامنهٔ فراگیر جنبش‌های مردمی این لزوم مرتفع می‌گردد. باید توجه داشت که ذات سرمایه‌داری منوط به خصایص اصلی سلسله‌مراتب است و تغییر در مناسبات آن نیز منوط به حذف سلسله‌مراتب به عنوان اهرم اصلی اعمال اقتدار است و این یعنی شکل‌گیری جامعهٔ اشتراکی و جامعه‌گرایی بدون تغییرات بنیادین در بطن جامعه و ایجاد شوراها و شبکه‌های افقی از این منظر غیرممکن می‌نماید.

گمان می‌کنم شکل بی پردهٔ سوال از اولویت مبارزاتی‌ این‌گونه خواهد بود: «آیا با متدولوژیِ تفویض محور، سلسله‌مراتبی و… می‌توان به جامعه‌ای، ضداقتدارگرا و اشتراکی رسید؟»

من گمان می‌کنم جواب آنارشیست‌ها به امثال این‌گونه سوالات جوابی یکسان باشد: «خیر!».

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل