آیا ‫‏آنارشیست‬ های ‫‏ایران‬ نسبت به آنارشیست های دیگر کشورها کم کار ترند ؟ آیا فعالیت های عملی بسیار کمی دارند ؟

به گزارش عصر آنارشیسم

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

چرا #آنارشیست های ایران نسبت به آنارشیست های کشورهای دیگر (مثلا ترکیه ) کم کار ترند ؟ چرا فعالیت های حقیقی ( عملی) بسیار کمی دارند ؟

این سئوالی است که در یکی از پیج های آنارشیستی فارسی گذاشته شده است.برای پاسخ به این سئوال می توان چند دلیل را برشمرد.

۱-بخش قابل توجهی از  آنارشیستهای ایران عمدتا توانایی کار جمعی ندارند و بسیار فردگرا و یا بی عمل هستند و بیشتر آنارشیست سبک زندگی یا آنارشیست فرهنگی هستند و نه آنارشیست سیاسی .

۲- آنارشیسم در ایران از چند سال پیش کم کم و آهسته شروع به شکل گیری کرده است اما در ترکیه دارای قدمت زیادی است بنابراین چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و این کاملا طبیعی است.

۳- بخش قابل توجهی از آنارشیست های ایران عمدتا در بهترین حالت کار ژورنالیستی و نوشتاری انجام می دهند و فقط به کار فرهنگی اعتقاد دارند.

۴- بخش قابل توجهی از آنارشیستهای ایران عمدتا پیگیرانه مبارزه نمی کنند و تلاش آنها فصلی, گهگاهی است.

۵- آنارشیست ها و مردم در ایران با کمبود منابع مطالعاتی در باره آنارشیسم مواجه هستند در حالی که در ترکیه چنین نیست.

۶- مسئله سانسور و سرکوب شدید در ایران باعث شده که صدای آنارشیست ها به مردم نرسد و آنارشیستهای ایران مجبور به فعالیت مخفی در ایران هستند و همین امر باعث می شود که مبارزات آنها نمود بیرونی پیدا نکند و به چشم نیاید و مشخصا نمی توانند تحت نام آنارشیست در ایران فعالیت علنی یا نیمه علنی بنمایند.

۷- کم بود نیرو در ایران به دلیل سرکوب و همینطور جوان بودن آنارشیسم در ایران که هنوز نتوانسته است در جامعه ریشه بگستراند.

۸- با اینکه آنارشیست ها در ایران وجود دارند اما هنوز با فقدان آنارشیسم در قالب یک جنبش روبرو هستیم.آنارشیست ها متاسفانه  به مانند احزاب دیگر سیاسی متفرق هستند (هر چند که نوع تفرق یکسان نیست)  و ما بیشتر از آنکه گروه های آنارشیستی داشته باشیم منفردین آنارشیست داریم و هر بخشی از آنارشیست ها فعالیت های خود را دارند .

۹-  از إنجاییکه آنارشیستها در ایران فعالیت مخفی می کنند و هم اینکه دستگاه سرکوب اجازه نمی دهد که اخبار مبارزاتی آنها به بیرون درج پیدا کند در این صورت عده ای که درگیر کار مبارزات جدی آنارشیستی نیستند تصور می کنند که آنارشیستهای ایران فعالیت های حقیقی بسیار کمی دارند.

۱۰- بخش قابل توجهی از آنارشیستهای ایران عمدتا از چگونگی سازماندهی و ساختار تشکیلاتی آنارشیستی بی اطلاع هستند که علتش همان جوان بودن آنارشیسم در ایران هست.

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی