جنگ حاکمان مرتجع در منطقه و ایران و چه باید کردها

مطلب دریافتی - باریش نصیریان

Text Size

رویدادهای سیاسی در منطقه با التهاب و سرعت بی سابقه ای در جریان است سرعت جریانها بحدیست که ارتباط هر یک از انان در هر یک از تحولات کشوری در منطقه بفراموشی سپرده میشود. مبارزات مردمان ساکن منطقه برای رهایی و ازادی کامل در منطقه و سرزمینمان بهم تنیده و پیوسته بوده وهست سرنوشت تلخ و مشابه هر یک از مردمان منطقه مبارزه مشترک انان علیه حاکمان سرکوبگر و نسبتا مشابه ارتجاعی انان را به هم نزدیکتر ساخته است.درد مشترک و مبارزه مشترک علیه دشمن مشترک ضروریترین پاسخ برای کسب رهایی کامل و مشترک بوده و هست
در ایران شغالهای حاکم هر سه جناح بجان هم افتاده اند.شکست قطعی جناح حاکم دولتی در مرحله پسا فرجام و برای اجرایی کردن لغو تحریمها در جریان است .روند تحولان به انگونه که حاکمان ارتجاعی میخواستند انجام نگرفت در نوشته های سابقم چرایی این شکستهای محتمل را ارزیابی کرده بودم .
اربابان رژِیم ایران با مخالفت سرمایه گذاری هنگفت بانکها در ایران علنا مانع تثبیت قراردادهای منعقد شده ایران و امریکا میگردند.پروژه تسلیم پذیری سران دو جناح رهبری و دولتی در تقابل با امریکا برای نفوذ سرمایه داران وابسته به حزب دموکرات حاکم در بازار غارت داخلی ایران به مذاق ماسونیزم جهانی خوش نیامد.دستگاه ماسونیزم جهانی در کنار جناح سرمایه داری امریکا بخش جمهوریخواه ان کنترل بخش اعظم بانکها و نهادهای مالی امریکا و جهان را در انحصار خود قرار داده اند.
قرار داد بسته شده مابین دولت امریکا و دولت ایران که دو جناح حاکم در ایران را نمایندگی میکنند پایان بخشی به انحصار غارت امپریالیستی در ایران خواهد بود.شرکای میلیتاریزم جهانی بهمراه جناحهای از دولت رانده شده در ایران یعنی سپاه و انحصارگرایان با هر چه که در توان دارند مانع از اجرایی شدن قرار داد برجام میشوند.
افشاگریهای گسترده فیش های حکومتی حاکمیت فعلی در تقابل با افشا جریان فساد در دولتهای سابق توسط هر دو طرف رویارویی و جنگ شغالها را شدت بخشیده است.
افشاگری باندهای قاچاق سپاه و کشف و ظبط میلیاردها دلار کالای قاچاق توسط دولت و گمرک ایران بنوعی نمایانگر جنگ پنهان شغالهاست.
دستگاههای قضایی بهمراه جناح انحصارگر خواهان شدیدترین مجازات علیه نزدیکترین فرد به روحانی هستند.برادر وی حسن فریدون بعنوان عامل اصلی فساد بانکی توسط باند احمدی نژاد افشا گشته است.
سپاه پاسداران نیز با توسل به جنگ افروزی در منطقه در سوریه و لبنان و خصوصا با عربستان بحران عظیمی را به دولت روحانی تحمیل میکند.دولت روحانی با بحرانهای عظیم مالی و اقتصادی با عدم شراکت سرمایه گذاری مالی خارجی در ایران عملا در حالت ورشکستگی کامل قرار گرفته است.
سپاه پاسداران با توسل همیشگی خود به چالشهای عظیم ملی و قومی و اختلاف افکنی مابین ملتها و تحریک انها عملا دولت روحانی را در تنگنای سختی قرار میدهد.وعده های فریبنده روحانی برای اجرایی کردن قانونهای حق تحصیل بزبان مادری نیز نتوانسته است در تقابل با این تحریکهای هدایت شده توسط سپاه و جناح انحصار گرایان این ابزار را بیضرر سازد.
ماسونیزم جهانی بهمراهی مزدوران داخلی خود همیشه با توسل به مکانیزم تفرقه افکنی ملی و هدایت این جریانها هدفهای بیشماری را دنبال میکند .در صورت موفق امیز بودن تفاهم حاکمان در دولت امریکا و شرکای انها در ایران اخرین مرحله استارت پروژه تجزیه ایران در دستور کار قرار خواهد گرفت سپاه پاسداران با استارت دوباره از ترفند همیشگی خود توسط روزنامه های وابسته با توهین به ترکان اذری این بار نیز در اجرای این برنامه موفق عمل کرد.
مکانیزم و هدفهای اجرایی کردن تفرقه مابین ملتهای ساکن ایران با هدف های بیشماری انجام میگیرد که مهمترین انها ایجاد جو رعب و وحشت از تجزیه ایران و ایجاد جنگهای صوری ملی برای فریب جهان و خصوصا مخالفین و اپوزسیون و مردم ساکن ایران انجام گرفته و میگیرد.پروژه موفقی که در طی ۳۸ سال حاکمیت شونیستی و نر سالار و فاشیستی و ارتجاع مذهبی بارها اجرا گشته است.با انکه در طی دوران حیاط ننگین رژیم این ابزار بنفع همه جناههای حاکم و تثبیت رژیم استفاده میگشت اما افسار کنترل و هدایت این تفرقه افکنی همیشه در دست جناح محافظه کار و انحصار گرایان و سپاه پاسداران علیه دولتهای حاکم مخالف انان نیز کارکرد داشته است.
شکافهای اجتماعی و طبقاطی عظیم در ایران حاکمیت ارتجاعی را با چالش عظیمی روبرو ساخته است.رژیم حاکم ارتجاعی ضعیف و عاجز از ارائه هر نوع راه حل قرار گرفته است. جنگ شغالها بدستور و فرامین برگرفته از منافع اربابان خود این ناتوانی را بیسابقه کرده است.
علاوه بر این معظلات گسترش فقر و حاشیه نشینی و بیکاری و رکود اقتصادی به مرحله خطرناک خود رسیده و احتمال بروز شورشها و طغیانها غیر محتمل نیست
در پاسخ به چه باید کردهای این دوران بنظرم میبایست با تشدید کردن مبارزات در دل جنبشهای موجود کارگران و ستم دیدگان و زنان و جنبشهای برابری طلبی در کنار جنبشهای دانشجویان و پرستاران کف مطالبات انان را رادیکالیزه کرد.
با تشدید کردن این بحرانها جنبشهای موجود را بنفع نیروهای انقلاب هدایت کرد.
با شعله ور ساختن اتش جنگ شغالها میتوان به این اختلافها بسود جنبش براندازی گام برداشت.رژیم ارتجاع حاکم در سرزمینمان در نقطه اوج ضعف خود در دوران ۳۸ ساله خود قرار گرفته است.
برای تشدید کردن اتش شعله جنگ جناهها میبایست با هدف افشا همه جناههای فساد حکومتی پروسه افشاگری را پرتوانتر تداوم داد. میبایست با تشدید کردن بحران جنبش هویت خواهی ملی هدایت جنبشهای برابری خواهی ملتهای ساکن ایران را هدایت کرده و به کنترل انحصار هدایت انان توسط نیروهای ارتجاعی پایان بخشید. باید با رادیکال کردن شعارها وکف مطالبات را حل رهایی کامل سوسیالیستی و انقلابی را به همه جنبش ها کشاند.
برای نمونه خواستار اجرایی شدن قانون از کجا اورده ای و لغو قانون مجرمانه افشاگری دارایی سران رژیم گشت.
با حمایت های مادی و معنوی از زندانیان سیاسی و مبارزین ازادیخواه در داخل و خانواده های انان راه کارهای اتحاد عمل و ساخت اپوزسیون واقعی را تسریع بخشید.نمونه موفق حمایت از زندانیان سیاسی که در کمپینهای مختلف منجر به ازادی موقتی انان گشت سر لوحه اتحاد عمل اپوزسیون واقعی قرار گرفته است.میبایست با گسترده کردن این مدلها همبستگی و اتحاد مبارزاتی همه فعالین و مبارزان در دل همه جنبشها را کسب کرد.چنین اتحاد عمل های انقلابی و تاثیر گذار و موفق باعث ایجاد جبهه مشترک انقلابی خواهد گشت و به رکود در جنبشهای انقلابی پایان میبخشد
سخن اخر اینکه جنگ شغالها تنها منحصر به ایران نیست و با اغاز کودتای واقعی اردوغان در ترکیه و حذف شغالهای رقیب وی روند جنگ شغالهای حاکم در منطقه بعد عمومی پیدا کرده است.
بحرانهای اقتصادی دامنه دار سرمایه داری جهانی فقط با شدت بخشیدن به جنگهای منطقه ای برای تداوم هژمونی قدرتهای امپریالیستی و با حذف همه رقبا حل میگردد.این هژمونی توسط دولتهای کارگزار و اکثرا فاسد منطقه حفظ میگردد.
کنترل منابع اولیه و غارت منطقه ای در اولویت ویژه قدرتهای امپریالیستی قرار گرفته است.جنگ نیابتی انان در منطقه با شدت و حدت تمام برای این اهداف انجام میگیرد.
هدف اصلی جهانخواران امپریالیست با براه اندازی خشونت و جنگ و نا امنی در جهان و منطقه ایجاد مانع برای گسترش نفوذ جنبشهای چپ و مترقی و تاثیرات مثبت انان بر روی تمامی جنبشهای جهانی و منطقه ای است.
به باور من نمود عدم کارایی پروژه ساخت دولت ملتها در فساد افشا شده توسط جنگ شغالها برای کسب حاکمیت مطلق حاکمان کارگزار در منطقه عملا ثبوت گشته است. این جنگ شغالها تنها راه رهایی کامل را به مردم منطقه و سرزمینمان نشان میدهد.
راه حل نهایی سوسیالیستی و انقلابی برای کسب رهایی کامل و رویارویی با توطئه های امپریالیستی حذف همه حاکمان وقدرت های متمرکز شده دولتی و کارگذار و برپایی حاکمیت شورایی و کنفدراسیون دموکراتیک در منطقه است.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل