ندای آزادیخواهی

"ش ش پ"

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

گیرم که پیکر ندا را به خون کشیدید
با خون آزادیخواهی در رگمان چه می کنید………

 

گیرم که فریاد آزادیخواهی گلویم را می فشارید
با ندای آزادیخواهی ام چه می کنید……..

 

گیرم که دختران این سرزمین را تحقیر می کنید
با خشم دختران این سرزمین چه می کنید…..

 

گیرم که رذیلانه آزادی را مردانه کردید
با رزم دختران آزادی چه می کنید……..

 

گیرم که با اندیشه مبارزه می کنید
با مبارزه اندیشه چه می کنید……..

 

گیرم که مرا بردار می کشید
با اندیشه سر بدارم چه می کنید…..

 

گیرم که فریاد مرا فیلتر می کنید
با فریاد برروی دیوارها چه می کنید……

 

گیرم که بر آتش خشم توده ها خاک پاشیدید
با آتش خشم زیر خاکستر توده ها چه می کنید…….

 

گیرم که صدایم را در خیابان خفه کردید
با صدای گلوله آزادی چه می کنید……

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی