"ش ش پ"

ندای آزادیخواهی

2 جولای یادداشت ها

گیرم که پیکر ندا را به خون کشیدید
با خون آزادیخواهی در رگمان چه می کنید………

 

گیرم که فریاد آزادیخواهی گلویم را می فشارید
با ندای آزادیخواهی ام چه می کنید……..

 

گیرم که دختران این سرزمین را تحقیر می کنید
با خشم دختران این سرزمین چه می کنید…..

 

گیرم که رذیلانه آزادی را مردانه کردید
با رزم دختران آزادی چه می کنید……..

 

گیرم که با اندیشه مبارزه می کنید
با مبارزه اندیشه چه می کنید……..

 

گیرم که مرا بردار می کشید
با اندیشه سر بدارم چه می کنید…..

 

گیرم که فریاد مرا فیلتر می کنید
با فریاد برروی دیوارها چه می کنید……

 

گیرم که بر آتش خشم توده ها خاک پاشیدید
با آتش خشم زیر خاکستر توده ها چه می کنید…….

 

گیرم که صدایم را در خیابان خفه کردید
با صدای گلوله آزادی چه می کنید……

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است