کوبانی

ارائه دهنده بحث بهرام رحما نی

کوبانی وچشم انداز روژآوا کردستان سوریه

7 می اخبار روز
محمدصدیق کبودوند - تهران زندان اوين

آزاد شدن کوبانی را به مردمان آزاده تبریک می گویم

29 ژانویه اخبار روز
نامه سر گشاده دانشجویان آنارشیست به دختران مبارز کوبانی و روژاوا و اعلام همبستگی

دختران کوبانی به یاری دختران ایرانی بیائید که داعش شیعه بر صورت آنها اسید می پاشد

27 اکتبر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است