جـنـبـش نـازیـسـم نـو ( 1 )

تـوفـان آراز

Text Size

آمـوزۀ تـاریـخ نـازیـسـم نـو و بـازیـگـران آن ایـنـسـت،
کـه مـبـارزه عـلـیـه سـایـه هـا هـرگـز بـسـنـده نـیـسـت.
مـهـم تـر مـبـارزه عـلـیـه سـایـه افـکـنـان اسـت.

 

دخـول:
غـایـت راسـت تـنـدرو: نـازیـسـم نـو

شـبـحـی در اروپـا گـشـت مـی زنـد. آن نـازیـسـم نـو نـام دارد، و بـر آراء ایـدئـولـوژیـکـی مـبـتـنـی اسـت کـه آدولـف هـیـتـلـر (Adolf Hitler) (1945- 1889) در کـتـابـش بـا عـنـوان Mein Kampf (نـبـرد مـن) (27- 1925: II- I) صـریـحـاً بـیـان کـرد، و بـعـد عـمـلـی سـاخـت. بـرآیـنـد آن نـیـز یـک جـنـگ جـهـانـگـیـر بـا 40- 25 مـیـلـیـون کُـشـتـه بـود.

ایـن شـبـح دارای سـیـمـاهـای گـونـاگـونـی اسـت. یـک فـرهـنـگِ ضـد اسـت، هـم چـنـیـن در هـیـئـت احـزاب سـیـاسـی ظـاهـر مـی شـود. در خـشـونـت هـای خـیـابـانـی تـجـسـم مـی یـابـد. جـنـایـات نـازیـسـت هـا در جـریـان جـنـگ جـهـانـی دوم (45- 1939) را مـوجـه مـی سـازد. بـه شـکـل تـرور مـهـاجـریـن، یـهـودیـان و دیـگـر گـروه هـای قـومـی و نـژادی تـظـاهـر مـی نـمـایـد. نـظـریـات نـژادی دربـارۀ بـرتـری سـفـیـدپـوسـتـان اشـاعـه مـی دهـد.

ایـن شـبـح، امـا، مـنـحـصـراً در کُـنـشـگـری هـای نـازیـسـتـی و فـاشـیـسـتـی ابـراز وجـود نـمـی کـنـد؛ هـم چـنـیـن از احـزاب بـورژوایـی و سـوسـیـال دمـوکـرات سـردرمـی آورد.

جـریـان جـهـانـی شـدن سـریـع، وضـعـیـت مـتـغـیـر دول مـلـی و مـهـاجـرت روزافـزون، عـمـدتـاً از مـمـالـک تـوسـعـه نـیـافـتـه بـه مـتـروپـول هـای غـرب عـنـاصـری هـسـتـنـد مـوجـد ضـعـف، تـرس و تـعـرض در نـزد شـارونـدان بـسـیـار، و سـوق دهـنـدگـان پـیـوسـتـۀ آنـان بـه احـزاب دســت راسـتـی یـا گـروه هـای تـنـدروتـر.

نـازیـسـم نـو صـلـیـب شـکـسـتـۀ مـعـروف – کـه شـخـص هـیـتـلـر بـه هـمـراه پـرچـم نـازی خـلـق کـرد – را بـه عـنـوان نـشـان مـبـارزه اش دارد، و قـدرت سـفـیـد را بـه عـنـوان ایـدئـولـوژی خـود. ایـدئـولـوژی نـازی، کـه بـسـیـاری سـاده لـوحـانـه مـی پـنـداشـتـنـد بـا شـکـسـت آلـمـان هـیـتـلـری در 1945 نـا پـدیـد گـشـتـه بـاشـد، پـس از جـنـگ بـه بـقـائـش ادامـه داده، هـر چـنـد کـم و بـیـش در نـهـان. و اکـنـون در یـک هـزارۀ تـازه، کـه حـافـظـۀ تـاریـخ گـویـا کـوتـاه تـر از هـمـیـشـه بـه نـظـر مـی رسـد، نـازیـسـم نـو دیـگـر بـار در سـراسـر اروپـا، تـوأمـاً در جـوامـع رفـاهـی اسـکـانـدیـنـاوی، در حـال راه پـیـمـایـی و نـمـایـش دهـنـدۀ زشـت تـریـن اشـکـال تـرور مـدرن اسـت.

شـایـد قـابـل بـحـث بـاشـد، کـه نـازیـسـم نـو هـمـان نـازیـسـم قـدیـم در لـبـاس تـازه ای اسـت یـا حـقـیـقـتـاً یـک نـوع نـازیـسـم تـازه. زمـیـنـۀ نـازیـسـم نـو بـه گـونـۀ بـحـث نـاپـذیـر بـه کـل مـتـفـاوت تـر از آنـسـت کـه دنـیـا در دهـۀ 30 سـدۀ پـیـشـیـن در آلـمـان شـاهـد بـود، دهـه ای کـه بـحـران اقـتـصـادی و بـی کـاری تـوده ای1 رُسـتـنـگـاه کـامـیـابـی هـیـتـلـر را تـشـکـیـل داد. امـا طـرز بـرخـوردهـا، شـیـوۀ انـدیـشـگـی و پـیـام هـای نـازیـسـتـی نـو هـمـان اسـت کـه در دهـۀ 30 هـیـتـلـر را بـه قـدرت رسـانـیـد، و بـعـد عـامـل سـعـی مـجـدانـۀ او بـرای تـصـرف اروپـا، اسـتـقـرار نـظـام نـازیـسـم و بـعـد تـعـمـیـم آن بـه دیـگـر مـنـاطـق دنـیـا گـردیـد.

بـه هـر حـال نـازیـسـم نـو رشـدیـابـنـده تـکـامـلـی اسـت خـواسـتـار انـدیـشـۀ درخـودنـگـرانـۀ سـیـا سـی. مـوضـوع درخـور تـأمـلـی ایـن کـه جـوامـع بـه اصـطـلاح دمـوکـراتـیـک اروپـا 78 سـال پـس از جـنـگ جـهـانـی دوم دیـگـر بـار نـاظـر و شـاهـد چـکـمـه هـای نـظـامـی، صـلـیـب شـکـسـتـه، بـازوان بـرخـاسـتـه بـه عـلامـت سـلام نـازی، نـعـره هـای گـوش آزار، نـفـرت از یـهـودیـان، سـوء قـصـدهـای مـرگ زا و خـشـونـت هـای جـلـف خـیـابـانـی سـاخـتـه و اجـراء شـده بـه دسـت گـروه هـای نـازیـسـتـی نـو، کـه ایـدئـولـوژی اَبَـرمـرد و اعـمـال نـژادپـرسـتـانـۀ هـیـتـلـر را مـی سـتـایـنـد، مـی بـاشـنـد.

عـامـل اسـاسـی مـوفـقـیـت نـازیـسـت هـای نـو از و بـا دهـۀ 80 سـدۀ بـیـسـتـم آشـکـارا هـمـانـسـت کـه مـوجـد مـوفـقـیـت یـک رشـتـه احـزاب مـردم فـریـب در آن دهـه گـردیـده اسـت، یـعـنـی هـراس و نـفـرت از خـارجـیـان مـوسـوم بـه جـهـان سـومـی (خـارجـیـان مـتـعـلـق بـه مـمـالـک تـوسـعـه نـیـافـتـه، امـا ازلـحـاظ مـنـابـع و ذخـایـر طـبـیـعـی غـنـی آفـریـقـا و آسـیـا و آمـریـکـای لاتـیـن، کـه هـدف اسـتـعـمـار نـویـن غـرب مـی بـاشـنـد).

ایـن یـک پـدیـدۀ  سـیـاسـی مـشـهـود در تـمـام مـمـالـک اروپـای غـربـی اسـت، کـه مـهـاجـرت فـزایـنـده از جـهـان مـوسـوم بـه سـوم مـعـلـول هـراس از عـواقـب مـهـاجـرت گـردیـده اسـت. ایـن پـدیـده چـنـدیـن سـیـاسـتـمـدار و بـحـث کـنــنـدگـان حــول مـوضـوعــات اجـتـمـاعـی را واداشـتـه اسـت درمــورد ” جـامـعـۀ چـنـدقـومـی” اعـلام خـطـر کـنـنـد. رسـانـه هـای چـنـدی، کـم و بـیـش عـامـداً، ایـن هـراس را دامـن زده انـد، و آن نـیـز بـه نـوبـۀ خـود مـوجـد تـرس بـزرگ گـروه هـای پـرشـمـار مـردم از ایـن بـا بـت گـردیـده اسـت، کـه مـهـاجـریـن بـیـش تـر یـعـنـی جـنـایـت کـاری بـیـش تـر، یـعـنـی انـحـلال ارزش هـای ” مـلـی” و کـاهـش اعـطـائـیـات اجـتـمـاعـی بـه شـارونـدان. تـرس از جـهـانـی شـدن و تـکـامـل سـر یـع جـوامـع، بـه ویـژه در زمـیـنـه هـای تـکـنـولـوژی و داتـالـوژی، شـکـلـی نـو از مـلـی گـرایـی پـدیـد آورده اسـت، کـه خـاصـه بـه صـورت یـک نـه بـه ” خـارجـیـان مـوسـوم بـه جـهـان سـومـی” تـعـریـف مـی شـود.

در یـکـی از مـلـل اسـکـانـدیـنـاوی، دانـمـارک، مـجـلـس شـوری (Folketinget) آن در 1973 قـانـون ” جـلـوگـیـری از ورود کـارگـران خـارجـی بـیـش تـر” را تـصـویـب نـمـود. در بـدو دهـۀ 80 سـمـت بـحـث در ایـن زمـیـنـه کـامـلاً دیـگـر شـد. هـنـگـامـی کـه مـجـلـس در 1983 یـک بـحـث جـامـع دربـارۀ خـارجـیـان مـوسـوم بـه جـهـان سـومـی بـرگـذار نـمـود، اریـک نـیـن- هـانـسـن (Erik Ninn-Hansen)، وزیـر دادگـسـتـری در دولـت مـحـافـظـه کـار پـول اشـلـوتـر (Poul Schlüter) (2021- 1929/ نـخـ.وز. 93- 1982)، در نــطــقــش تــوضــیــح داد، کــه مـهـاجــرت روزافــزون بــه مـنــزلــۀ ” نـاآرامـی هـای نـژادی” بـود، کـه مـهـاجـرت ” تـهـدیـدی نـسـبـت بـه نـفـس هـسـتـی دانـمـارک بـه مـثـابـۀ دولـت مـلـی” ایـجـاد مـی نـمـود. ایـن تـوضـیـح نـیـن- هـانـسـن بـه یـکـی از دسـتـورات کـار سـیـاسـی مـهـم در بـقـیـۀ دهـۀ 80 و دهـۀ 90 تـبـدیـل گـردیـد، یـعـنـی سـیـاسـت مـربـوط بـه مـهـاجـریـن. نـیـن- هـانـسـن بـایـد آگـاه بـوده بـاشـد، کـه وقـتـی او بـه عـنـوان وزیـر دادگـسـتـری، بـا بـی اعـتـنـایـی بـه تـصـمـیـم مـجـلـس قـانـون ” الـحـاق خـانـواده”(Familiesammenføring) را نـقـض مـی نـمـود، چـه مـی کـرد. ایـن قـضـیـه، کـه بـه ” قـضـیـۀ تـامـیـل”(Tamil Sagen) مـعـروف گـردیـد، و بـه یـک رسـوایـی سـیـاسـی و سـرانـجـام بـه سـقـوط دولـت اشـلـوتـر مـنـجـر شـد، از ایـن قـرار بـود: نـیـن- هـانـسـن در 1987 نـقـشـۀ بـازگـشـت دادن اجـبـاری تـامـیـل هـای پـنـاهـجـو بـه سـری لانـکـا را کـشـیـد، و در نـتـیـجـه امـکـان اجـازۀ اقـامـت بـه تـامـیـل هـا از آن هـا سـلـب گـردیـد، و از رسـیـدگـی بـه تـقـاضـاهـای قـانـونـی تـامـیـل هـا درمــورد الــحـاق خـانــواده هــای شــان بــه آن هــا در دانــمـارک خــودداری بــه عـمـل آمــد. تـحـقـیـق ” قـضـیـۀ تـامـیـل”، کـه نـاشـی از نـقـض مـسـتـقـیـم قـانـون پـنـاهـنـدگـی بـود، در 1990 آغـاز شـد. گـزارش نـهـایـی تـحـقـیـق حـاکـی بـود، کـه نـیـن- هـانـسـن بـه صـورت غـیـرقـانـونـی عـمـل کـرده، و ایـن عـمـل او عـامـدی بـوده اسـت. در 1993 مـجـلـس تـصـمـیـم مـحـاکـمـۀ نـیـن- هـانـسـن در دادگـاه رسـمـی کـشـور را تـصـویـب نـمـود، بـا ایـن نـتـیـجـه کـه او بـه چـهـار مـاه زنـدان مـشـروط مـحـکـوم گـردیـد.

نـطـق فــوق الـذکـر نـیـن- هـانـسـن هـنـایـشـش را دو سـال بـعـد از آن نـمـایـانـد، بـه ایـن صـورت کـه گـروهـی خـشـونـت کـار در شـهـر کـالـونـدبـورگ (Kalundborg) جـلـوی هـتـلـی کـه مـسـکـن مـوقـت دسـتـۀ بـزرگـی پـنـاهـجـوی ایـرانـی بـود، گـرد آمـدنـد، و بـه پـرتـاب سـنـگ و بـطـری بـه سـوی پـنـا هـجـویـان پـرداخـتـنـد. سـپـس مـوگـنـس گـلـیـسـتـروپ (Mogens Glistrup) (2008- 1926)2، مـؤسـس حـزب نـژادپـرسـت حـزب تـرقّـی (Fremskridtspartiet) در 1972 و پـیـا کـیـرسـگـورد (Pia Kjærsgaard) (و. 1947)، یـکـی از چـهـار جـداشـده از حـزب تـرقّـی و مـؤسـس حـزب نـژادپـرسـت دیـگـری، حـزب مـردم دانـمـارک (Dansk Folkeparti) در 1995، دریـافـتـنـد چـگـونـه از روحـیـه و احـسـاسـات مـردم بـر ضـد مـهـاجـریـن سـوء اسـتـفـاده نـمـایـنـد. هـم چـنـیـن کـشـیـش واپـس گـرا و یـکـی از نـمـا یــنـدگـان مـنـتـخـب حـزب مــردم دانـمـارک از 2001 تـا 2011 در مـجـلــس، سـورن کـراروپ (SørenKrarup)3 در نـشـریـۀ Tidehverv (دایـره) – کـه او خـود سـردبـیـرش از 1984 تـا 2012 بـود – بـا نـگـارش مـقـالات پـی در پـی بـه مـقـصـود اخـطـار نـسـبـت بـه ” مـهـاجـرت بـدون کـنـتـرل و نــامـحـدود انـبـوه مـسـلـمـانـان و پـنـاهـجـویـان شـرقـی بـه داخـل مـرزهـای ما(” en ukontrolleret og ubegrænsetfolkevandring af muhamedanske og orientalske over vore grænser”) نـیـز امـتـیـازات زیـادی نـصـیـب خـود سـاخـت. در حـقـیـقـت در دانـمـارک دسـت راسـتـی هـای بـسـیـاری مـی بـایـد از پـنـاهـجـویـان و مـهـاجـریـن سـپـاسـگـزار بـاشـنـد، کـه بـه بــرکـت وجـود آنـان سـکــوی سـیـاسـی نـویـنـی بـه دسـت آوردنـد!

نـازیـسـت هـای نـو دانـمـارکـی چـه کـسـانـی هـسـتـنـد؟ مـورخ و ریـیـس پـژوهـش ” کـتـابـخـانـۀ سـلـطـنـتـی” (Det Kongelige Bibliotek)، جـان تـی. لائـوریـتـسـن (John T. Lauritzen)، از نـوشـتـه اش دربـارۀ نـازیـسـم در نـشـریـۀ کـتـابـخـانـه نـتـیـجـه گـرفـتـه اسـت: ” ایـن بـه اصـطـلاح نـازیـسـت هـای نـو کـم شـمـار تـنـهـا نـازیـسـت هـای جـوان پـی رو نـازیـسـم قـدیـم هـسـتـنـد، کـه خـرقـه هـای تـاریـخـی بـر تـن دارنـد، و نـطـق هـای پـیـشـیـن در آلـمـان نـازی را از نـو انـتـشـار مـی دهـنـد. اهـمـیـت سـیـاسـی ایـنـان بـرابـر صـفـر اسـت، بـی تـفـاوت بـه ایـن کـه رسـانـه هـا چـقـدر سـتـون و وقـت پـخـش در اخـتـیـارشـان مـی گـذارنـد. سـلام نـازی هـیـل کـنـان شـان، صـلـیـب شـکـسـتـه، اسـبـاب کـارنـاوال و دیـگـر نـمـادهـای پـیـشـیـن شـان بـچـگـانـه اسـت و صـرفـاً بـه شـکـل احـسـاس مـهـم بـودن در جـامـعـه ای بـیـان مـی شـود، کـه آن هـا رویـکـردی نـفـرت آلـود بـدان یـافـتـه و بـا تـعـلـق شـان بـه دی.ان.اس.بـی (مـخـفـفِ جـنـبـش نـاسـیـونـال سـوسـیـالـیـسـتـی دانـمـارک) (Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB)) بـروز مـی دهـنـد.”

امـا چـنـیـن بـرخـورد سـطـحـی نـگـرانـۀ اطـمـیـنـان آمـیـز لائـوریـتـسـن و امـثـال او بـه مـسـئـلـۀ نـازیـسـم نـو اسـاسـاً جـاهـلانـه و مـردود اسـت. بـه طـور کـلـی اسـتـنـبـاط هـا از کـمّ و کـیـف نـازیـسـم نـو مـتـفـاوت مـی بـاشـد. پـاره ای چـون لائـوریـتـسـن نـازیـسـم نـو را مـسـئـلـۀ کـوچـکـی در طـیـف راسـت تـنـدرو بـه شـمـار مـی آورنـد، یـا بـه قـول یـک پـژوهـشـگـر اجـتـمـاعـی، رنـه کـارپـانـشـوف (René Karpanschof): آن را ” یـک جـنـبـش مـیـکـروسـکـوپـی یـا در نـهـایـت جـنـبـشـی ذره ای بـزرگ تـر” مـی دانـنـد. در صـورتـی کـه پـاره ای دیـگـر نـازیـسـم نـو را عـلامـت بـسـیـار خـطـرنـاک یـک بـحـران در دمـوکـراسـی تـلـقـی مـی کـنـنـد، و بـه ایـن گـونـه، بـی آن کـه مـتـوجـه بـاشـنـد، خـود را در امـر تـقـویـت نـفـرت از خـارجـیـان مـوسـوم بـه جـهـان سـومـی و نـژادپـرسـتـی و بـا ایـن در تـقـویـت نـاز یـسـم نـو مـقـصـر مـی سـازنـد.

آیـا مـی تـوان گـفـت، کـه مـا فـعـلاً فـقـط نـاظـر نـخـسـتـیـن نـشـانـه هـای ایـن بـوده بـاشـیـم، کـه چـگـونـه ضـعـف سـیـاسـی مـی تـوانـد وسـیـلـۀ فـریـب و اغـواء افـراد گـردد، و چـگـونـه درمـانـدگـی بـه نـفـرت آلـوده مـی تـوانـد اشـکـال عـجـیـب و غـریـبـی بـه خـود بـه گـیـرد؟ و شـایـد خـشـونـت مـلـی گـرا یـانـه – شـامـل اعـدام هـای جـمـعـی قـومـی، از نـوع آن کـه در یـوگـسـلاوی پـیـشـیـن تـجـربـه شـد – بـه اروپـای بـه اصـطـلاح دمـوکـراتـیـک نـیـز سـرایـت کـنـد، و آن نـیـز بـه حـجـمـی کـه اصـلاً بـرای اروپـایـیـان قـابـل تـصـور نـبـاشـد؟ یـا شـایـد اروپـایـیـان نـاظـران یـک رشـتـه تـصـادمـات خـشـونـت آمـیـز بـی نـظـیـر، تـهـدیـدات مـرگ، حـمـلات خـشـونـت بـار و سـوء قـصـدهـایـی از آن نـوع گـردنـد، کـه نـازیـسـت هـای نـو در سـوئـد نـشـان داده انـد؛ آن جـا کـه ضـمـنـاً شـگـفـت زدگـی از اعـمـال تـرور نـازیـسـت هـای نـو عـمـیـق اسـت.

نـازیـسـم نـو بـه پـشـتـیـبـانـی از روی دادهـای خـونـیـن در یـوگـسـلاوی پـرداخـتـه، و بـا جـدیـت در سـعـی گـردآوری اعـضـاء تـازه در مـمـالـک اروپـای شـرقـی و در روسـیـه بـوده اسـت. بــه عـنـوان مـثـال در صـربـسـتـان چـنـدیــن گـروه مـوسـوم بـه ” خـون و افـتـخـار”(Blood & honour)، ” نـبـرد 18″(Combat 18) تـشـکـیـل یـافـتـه انـد. سـازمـان نـازیـسـتـی آخـرالـذکـر بـه کـرات پـاک سـازی هــای قــومـی بــه دسـت صــرب هــا را تــحـسـیـن کـرده اسـت، از جـمـلـه در یـک ثـی.دی (CD) بــا عــنـوان ” سـرودهـای پـاک سـازی قـومـی”(Anthems of Ethnic Cleansing). تـهـیـه کـنـنـدگـان نـازی ثـی.دی در مـعـرفـی آن مـی نـویـسـنـد: ” پـس از فـروپـاشـی یـوگـسـلاوی، مـیـهـن پـرسـتـان صـرب در مـبـارزات عـلـیـه ووج هـا (wogs) [ لـقـب تـحـقـیـرآمـیـز بـه اشـخـاص مـتـعـلـق بـه خـاورمـیـانـه و اعـر اب]، کـه درصـدد غـرق کـردن اروپـا از وجـود خـویـشـنـد، شـرکـت کـرده انـد.”

نـیـز تـمـاس هـای فـشـرده بـیـن چـنـدیـن گـروه نـازیـسـتـی آلـمـانـی بـا یـک گـروه شـبـه نـظـامـی صـربـی مـوسـوم بـه ” عـقـاب هـای سـفـیـد” (White Eagles)، کـه مـسـئـول چـنـد فـقـره کـشـتـار و تـعـر ضـات در بـوسـنـی و کـوسـوو اسـت، بـرقـرار مـی بـاشـد.

در 1994 سـازمـان اطّـلاعـات دولـتـی در آلـمـان(Verfassungschutz) بـرآورد کـرد، کـه بـیـش از 65000 نـازیـسـت نـو کُـنـشـگـر در آن کـشـور یـافـت مـی شـدنـد. طـبـق یـک بـرآورد بـعـدیـن در 2000 شـمـار نـازیـسـت هـای نـو کُـنـشـگـر بـه 80000 افـزایـش یـافـتـه بـود. یـک بـرآورد تـکـمـیـلـی نـشـان مـی دهـد، کـه زیـاده بـر 7مـیـلـیـون آلـمـانـی بـا نـقـطـه نـظـرات راسـت تـنـدرو هـمـرأی مـی بـا شـنـد. ارقـام نـوردیـک بـسـیـار پـایـیـن تـر اسـت. شـمـار نـازیـسـت هـای نـو در سـوئـد 2 تـا 3 هـزار، در نـروژ کـم تـر از 1 هـزار، در دانـمـارک شـمـار کـادرهـای نـازی نـو 100 تـا 150 نـفـر(شـمـار اعـضـاء نـامـشـخـص) و در فـنـلانـد پـایـیـن تـر از 50 اسـت. تـوضـیـح چـگـونـگـی پـشـتـیـبـانـی مـردم نـوردیـک از نـقـطـه نـظـرات تـنـدرو تـا حـدودی مـشـکـل اسـت. بـسـیـاری مـثـلاً بـرایـنـنـد، کـه رأی دهـنـدگـان بـه حـزب تـرقّـی و حـزب مـردم دانـمـارک بـه ایـن طـیـف تـعـلـق دارنـد. بـا وجـودی کـه ایـن احـزاب خـود حـاضـر بـه تـأیـیـد چـنـیـن تـعـلـقـی نـیـسـتـنـد، واضـح اسـت کـه در رابـطـه بـا رویـکـرد بـه مـهـاجـریـن تـشـابـهـات بـسـیـار بـیـن نـقـطـه نـظـرات ایـن احـزاب و نـازیـسـت هـای نـو وجـود دارد. ایـن گـونـه نـقـطـه نـظـرات در دهـۀ 30 نـیـز در دانـمـارک وجـود داشـتـه اسـت، بـیـش از هـمـه در حـزب مـحـافـظـه کـار (Det Konservative Folkeparti)، بـه ویـژه در سـازمـان جـوانـان مـحـافـظـه کـار (Konservativ Ungdom) از لـحـاظ سـتـایـش هـیـتـلـر و دیـکـتـاتـور فـاشـیـسـت ایـتـالـیـا، بـنـیـتـو مـوسّـولـیـنـی (Benito Mussolini) (مـقـتـ. 1945- 1883).

در اسـکـانـدیـنـاوی وضـعـیـت نـازیـسـم نـو بـه رغـم آن چـه بـه نـظـر مـی رسـد، عـالـی اسـت. بـه ویـژه در سـوئـد تـهـدیـد نـازیـسـم نـو بـزرگ تـر از حـد تـصـور اغـلـب مـردم مـی بـاشـد. در ایـن کـشـور نـازیـسـم نـو در سـال هـای اخـیـر هـیـئـت خـشـن تـر و تـبـهـکـارانـه تـری بـه خـود گـرفـتـه، و بـخـشـی از آن را تـنـهـا مـی تـوان یـک سـازمـان تـرور تـشـخـیـص داد.

در دانـمـارک جـنـبـش نـازیـسـم نـو طـی دهـۀ 90 قـسـمـت اعـظـم نـیـرویـش را در اثـر مـهـاجـرت فـزایـنـده بـه ایـن کـشـور کـسـب کـرده اسـت؛ تـکـامـلـی کـه مـایـۀ تـرس گـروه هـای بـزرگـی از مـردم گـردیـده. اصـطـلاح ” جـامـعـۀ چـنـدقـومـی” بـرای بـسـیـاری از مـردم عـادی بـه صـورت یـک تـهـدیـد جـدی جـلـوه مـی کـنـد. مـسـیـحـیـت از پـیـش دسـتـخـوش بـحـران بـه تـرس مـضـاعـفـی در اثـر ورود مـذاهـب دیـگـر، بـه ویـژه اسـلام، بـه هـمـراه مـهـاجـریـن دچـار گـشـتـه اسـت. و از ایـن جـا هـراس زایـی از ” جـمـاعـات مـسـلـمـان”، کـه هـدف شـان مـحـو مـسـیـحـیـت اسـت، نـاشـی شـده.

بـا گـلـیـسـتـروپ و حـزب تـرقّـی او خـون تـازه ای بـه طـیـف راسـت دانـمـارک تـزریـق شـد. ولـیـکـن ایـن حـزب بـا تـوطـئـه هـای داخـلـی خـود را بـه رسـوایـی سـیـاسـی کـشـانـد. بـه عـوض آن حــزب مـردم دانـمـارک ظـاهــر شــد، کـه از رویـکــردهــای اصـلـی حـزب تــرقّـی پـی روی نـمـود. بــا کـیـرسـگـورد طـیـف راسـت دانـمـارک یـک شـخـصـیـت مـردم فـریـب یـافـت، کـه قـادر بـه عـرضـۀ مـواضـع تـنـدرو بـه بـازار سـیـاسـت بـود.

یـک نـقـطـۀ تـجـمـع نـسـبـتـاً مـهـم دیـگـری بـرای طـیـف راسـت دانـمـارک طـی دهـه هـای 80 و 90 سـدۀ پـیـشـیـن اتّـحـادیّـۀ دانـمـارک (Den Danske Forening) بـوده اسـت. آن در 1987 تـشـکـیـل یـا فـت، و در یـک نـقـطـه زمـانـی صـاحـب 6000 عـضـو بـود. عـالـی جـنـاب سـیـاه آن از بـدو تـشـکـیـل کـشـیـش کـراروپ، یـک مـردم فـریـب بـوده، و مـسـتـقـیـم و غـیـرمـسـتـقـیـم دارای نـفـوذ بـسـیـار در حـزب مـردم دانـمـارک و خـاصـه بـر کـیـرسـگـورد مـی بـاشـد. اتّـحـادیّـۀ دانـمـارک از چـنـد لـحـاظ مـهـم دارای وجـوه تـشـابـه بـا نـازیـسـت هـای نـو اسـت، از جـمـلـه از لـحـاظ مـلـی گـرایـی تـنـدرو، نـفـرت از مـهـاجـریـن و پـنـاهـنـدگـان و اتـهـام بـه نـفـر آلـوده و تـوطـئـه آمـیـز ” خـیـانـت بـه وطـن” بـه سـیـاسـتـمـداران. بـنـابـرایـن جـای شـگـفـتی نـیـسـت، کـه نـازیـسـت هـای نـو بـه صـورت ” مـحـافـظـیـن” اتّـحـادیّـۀ دانـمـارک عـمـل نـمـوده انـد، آن چـه از جـمـلـه بـا فـیـلـمـبـرداری هـای مـخـفـیـانـۀ فـرده فـارمـن(Frede Farmand) ثـابـت شـده اسـت. اتّـحـادیّـۀ دانـمـارک جـهـت حـفـظ ظـاهـر خـود را رسـمـاً چـنـد بـار مـجـبـور از فـاصـلـه گـیـری از نـازیـسـت هـای نـو و اسـلـوب هـای خـشـونـت آمـیـز آن هـا دیـده اسـت.

هـم چـنـیـن بـیـن حـزب مـردم دانـمـارک و نـازیـسـت هـای نـو چـنـد وجـه تـشـابـه وجـود دارد؛ مـلـی گـرایـی و خـارجـی هـراسـی و نـفـرت از خـارجـیـان مـوسـوم بـه جـهـان سـومـی مـخـرج هـای مـشـتـرک مـرکـزی مـی بـاشـنـد. تـرس از تـکـامـل جـهـانـی شـدن و طـرح کـار بـرای اروپـا( تـبـدیـل اروپـا بـه یـک ایـالات مـتـحـده از نـوع آمـریـکـا) نـیـز از دیـگـر مـوارد مـشـتـرک طـرفـیـن اسـت. در ضـمـن نـمـونـه هـایـی از درآمـدن اعـضـایـی از حـزب مـردم دانـمـارک بـه عـضـویـت دی.ان.اس.بـی و بـرعـکـس وجـود دارنـد.

در بـدو دهـۀ 90 کـراروپ نـقـطـه نـظـرات تـنـدرو خـارجـی سـتـیـزانـه اش را در روزنـامـۀ مـبـتـذل Ekstra Bladet (روزنـامـۀ فـوق الـعـاده) تـصـریـح کـرد. سـپـس ایـن روزنـامـه یـک کـارزار بـسـیـار مـبـاحـثـه ای و جـدال آمـیـز حـول پـنـاهـنـدگـان و مـهـاجـریـن را آغـازیـد. ایـن کـارزار آب بـه آسـیـاب کـیـرسـگـورد و حـزب او ریـخـت. و نـازیـسـت هـای نـو نـیـز بـه وجـد درآمـدنـد. آن هـا مـشـخـصـاً در مـواردی از مـقـالات روزنـامـۀ فـوق الـعـاده بـرای مـزاحـمـات تـلـفـنـی و تـهـدیـد اشـخـاص نـامـبـرده شـده در روزنـامـه و خـانـواده هـای شـان اسـتـفـاده نـمـودنـد.

رویـکـردهـای مـسـتـقـیـمـاً نـازیـسـتـی نـو در احـزاب طـیـف راسـت از قـبـیـل حـزب تـرقّـی و حـزب مـردم دانـمـارک بـه چـشـم مـی خـورنـد.

نـقـش نـازیـسـت هـای نـو دانـمـارک صـرفـاً در یـک رابـطـۀ بـیـن الـمـلـلـی قـابـل درک اسـت. نـاز یـسـت هـای نـو دانـمـارک جـزیـی از یـک شـبـکـۀ وسـیـع مـخـفـی هـسـتـنـد، کـه بـازیـگـرانـش را در سـرتـاسـر دنـیـا دارد، و از اقـبـال اشـاعـۀ تـبـلـیـغـات و فـراهـم آوردن اعـضـاء جـدیـد بـرخـوردار مـی بـاشـد.

نـازیـسـم نـو در حـال راه پـیـمـایـی اسـت. آن بـه یـک جـنـبـش تـنـدرو سـیـاسـی تـهـدیـدآمـیـز تـبـد یـل گـشـتـه اسـت. نـازیـسـم نـو و شـبـکـۀ اروپـایـی آن بـیـش از آن کـه گـمـان کـرده مـی شـود، گـسـتـرده اسـت. بـسـیـاری از کُـنـشـگــرهــای آن هـا در تـاریـکـی قــیـرگـون تـبـهـکـاری و در دوایــر بـسـتـه صـورت مـی گـیـرد.

آمـوزۀ تـاریـخ نـازیـسـم نـو و بـازیـگـران آن ایـنـسـت، کـه مـبـارزه عـلـیـه سـایـه هـا هـرگـز بـسـنـده نـیـسـت. مـهـم تـر مـبـارزه عـلـیـه سـایـه افـکـنـان اسـت.

 

هـمـیـاران نـازیـسـت هـا

زمـانـی زودتـر از آن کـه صـدراعـظـم رایـش سـوم (Drittes Reich)، هـیـتـلـر، در بـهـار 1945 در پـنـاهـگـاه زیـرزمـیـنـیـش در بـرلـیـن (Berlin) خـودکُـشـی کـنـد، اکـثـر ژنـرال هـا و افـسـران او پـی بـرده بـودنـد، کـه جـنـگ قـطـعـاً بـه شـکـسـت آلـمـان انـجـامـیـده اسـت. بـنـابـرایـن چـنـدیـن صـاحـب مـنـصـب نـازی مـخـفـیـانـه بـه کـشـیـدن نـقـشـۀ عـقـب نـشـیـنـی پـرداخـتـه بـودنـد. گـروهـی از افـسـران عـالـی رتـبـۀ اس.اس(SS) ارزش هـای عـظـیـمـی را قـاچـاقـی از کـشـور خـارج سـاخـتـه، حـسـاب هـای بـانـکـی مـخـفـی در خـارج گـشـوده، اوراق هـویـت جـعـلـی تـهـیـه کـرده، مـسـیـرهـای فـرار مـعـیـن نـمـوده بـودنـد. بـعـضـی تـصـمـیـم داشـتـنـد در نـقـاط دوردسـت دنـیـا نـاپـدیـد شـونـد. بـعـضـی دیـگـر تـرجـیـح دادنـد با اسـامـی سـاخـتگـی در آلـمـان بـاقـی بـه مـانـنـد. یـک سـازمـان مـخـفـی بـه نـام ” اُدسـا ” (Odessa) بـا هـدف جـای دادن نـازیـسـت هـای عـالـی رتـبـه در مـشـاغـل مـهـم در آلـمـان فـدرال، رخـنـه در دسـتـگـاه قـدرت نـویـن، پـرداخـت هـزیـنـۀ حـقـوقـی در صـورت دسـتـگـیـرشـدن افـسـران اس. اس و کـشـانـده شـدن شـان بـه دادگـاه، ضـمـنـاً پـشـتـیـبـانـی بـه هـر صـورت مـمـکـن از نـازیـسـت هـای وفـادار تـشـکـیـل یـافـت. ” اُدسـا ” بـلافـاصـلـه پـس از جـنـگ بـخـشـاً در خـارج، از جـمـلـه تـوسـط افـسـران فـراری بـه آرژانـتـیـن، اداره مـی گـردیـد. آن تـا درجـۀ زیـادی بـه هـدفـش نـایـل آمـد، هـر چـنـد مـنـتـقـدیـن بـعـد بـر ایـن بـودنـد، کـه دربـارۀ نـقـش ” اُدسـا ” و نـیـرویـش غـلـو شـده اسـت. یـگـانـه بـداقـبـالـی عـمـدۀ اعـضـاء ” اُدسـا ” آن بـود، کـه یـک خـائـن در سـازمـان در اواسـط 1964 یـک رشـتـه اسـنـاد شـامـل بـخـشـی از بـایـگـانـی اسـامـی اعـضـاء(مـوسـوم بـه ” بـایـگـانـی اُدسـا “) را بـه وزارت دادگـسـتـری آلـمـان فـدرال ارسـال نـمـود. ایـن امـر مـنـجـر بـه تـحـقـیـقـات وسـیـع، مـرافـعـات حـقـوقـی و پـاک سـازی هـا در دسـتـگـاه دولـت گـردیـد. چـنـدیـن نـازیـسـت مـحـکـوم گـشـتـنـد، امـا سـپـس قـضـیـه مـسـکـوت گـذارده شـد.

” اُدسـا ” تـنـهـا شـبـکـۀ هـمـیـاری نـازیـسـت هـا نـبـود. سـازمـان هـای دیـگـری نـیـز در فـراهـم آوردن امـکـانـات فـرار از آلـمـان بـرای نـازیـسـت هـا و جـنـایـت کـاران جـنـگ بـه خـارج یـا نـقـاط دور افـتـاده در آلـمـان در عـمـل بـودنـد. در جـوار ” اُدسـا ” سـازمـان سـرهـنـگ اس.اس اوتـو اسـکـورتـزنـی (Otto Skorzeny) نـیـز حـائـز اهـمـیـت بـود. او از بـهـتـریـن ارتـبـاطـات بـرخـوردار بـود، و امـکـان فـرار 500 نـازیـسـت بـااهـمـیـت از آلـمـان را فـراهـم آورد. اسـکـورتـزنـی از جـمـلـه از وجـود دوسـت نـزدیـکـش، یـک مـیـلـیـونـر بـه نـام لـودویـگ فـرویـد(Ludwig Freude)، کـه قـبـلاً سـفـتـه بـاز و بـانـک دار و نـازیـسـت دوآتـشـه بـود، اسـتـفـاده کـرد.

سـال هـای سـال بـه درسـتـی روشـن نـگـردیـد چـه شـمـار از نـازیـسـت هـا یـافـتـه و دسـتـگـیـر شـدنـد. خـدمـات اطّـلاعـاتـی و جـاسـوسـی رژیـم صـهـیـونـیـسـتـی( مـوسـاد) و عـمـدتـاً صـیـاد مـعـروف نـازی هـا، سـیـمـون ویـسـنـتـال (Simon Wiesenthal) از مـرکـز کـارش در ویـن(Wien)، مـوفـق بــه ردیـابـی چـنـدیـن نـازیـسـت، تـوأمـاً مـتـواری بـه آمـریـکـای جـنـوبـی، گـردیـدنـد.

زمـانـی کـه رایـشـتـاگ (Reichtag: مـجـلـس قـانـون گـذاری جـمـهـوری فـدرال آلـمـان) بـرای نـخـسـتـیـن بـار پـس از جـنـگ تـشـکـیـل جـلـسـه داد، قـانـون مـمـنـوعـیـت تـشـکـیـل حـزب نـازی در آلـمـان را تـصـویـب کـرد، یـا دقـیـق تـر: ان.اس.دی.آ.پـی(مـخـفـفِ حـزب کـارگـر نـاسـیـونـال سـوسـیـا لـیـسـتـی آلـمـان) (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)) را مـمـنـوع سـاخـت. در مـقـابـل شـمـاری احـزاب شـبـه نـازی چـون عـلـف هـای هـرزه در آلـمـان سـبـز شـدنـد، کـه مـقـامـات هـمـواره بـا دردسـر مـقـابـلـه بـا آن هـا روبـه رو بـوده انـد. یـک بـه اصـطـلاح آلـمـان دمـوکـراتـیـک بـا یـاری قـدرت هـای غـربـی در حـال رشـد بـود. آلـمـان بـه دو بـخـش شـرقـی و غـربـی تـقـسـیـم شـده بـود. اکـثـر آلـمـانـی هـا مـایـل بـه فـاصـلـه گـیـری سـریـع از گـذشـتـۀ دردنـاک شـان بـودنـد؛ ولـی هـنـوز اسـکـلـت هـایـی در کُـمـدهـا بـاقـی بـودنـد، و بـرای آلـمـانـی هـای بـسـیـاری فـرامـوشـی رؤیـای مـهـیـب هـیـتـلـر در خـصـوص رایـش سـوم کـاری بـه آن آسـانـی نـبـود.

ایـن رؤیـا زمـانـی کـه آدولـف فُـن تـادن (Adolf von Thadden) (96- 1921) در آغـاز دهـۀ 60 سـدۀ پـیـشـیـن اقـبـال بـنـای یـک دسـتـگـاه بـزرگ حـزبـی بـا نـام مـعـتـبـر ان.پـی.دی (مـخـفـفِ حـزب نـا سـیـونـال دمـوکـراتـیک آلـمـان) (Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD)) را بـه دسـت آورد، قـوت تـازه ای یـافـت. در 1964 حـزب نـخـسـتـیـن کـنـگـره اش را در هـانـوور (Hannover) بـر گـذار، و ایـن جـا یـک بـرنـامـۀ حـزبـی تـصـویـب کـرد، کـه آرائـش تـا درجـۀ زیـاد آراء نـازیـسـت هـا در انـتـخـبـات در دهـۀ 30، بـه ویـژه یـک آلـمـان نـیـرومـنـد بـود. حـزب بـا ایـن شـعـار بـه جـلـسـه فـرا خـوان داد: ” یـک حـزب جـوان – انـدیـشـه هـای نـو – بـهـتـریـن راه – نـیـروی جـوان: نـاسـیـونـال دمـو کـرات هـا!” در بـرنـامـۀ حـزب از جـمـلـه آمـده بـود: ” بـرای حـفـاظـت از آزادی عـمـل سـیـاسـی، دولـت بـایـد از هـسـتـی اقـتـصـادی مـلـی در بـرابـر نـقـش سـلـطـه جـویـانـۀ سـرمـایـۀ خـارجـی، در بـرابـر حـراج شـرکـت هـای جـهـانـی و در بـرابـر واردات ویـرانـگـر دفـاع کـنـد.” و درمـورد نـقـش کـشـاورزی آلـمـان گـفـتـه شـده بـود: ” بـدون یـک کـشـاورزی سـالـم مـردم مـا مـهـره ای در سـیـاسـت قـدرت و مـنـافـع قـدرت هـای خـارجـی هـسـتـنـد. (…) مـا مـطـالـبـه مـی کـنـیـم، کـه مـنـافـع کـشـاورزی مـا بـیـش از تـا کـنـون بـا حـرارت در بـازار مـشـتـرک[- الـمـنـافـع اروپـا] نـمـایـنـدگـی گـردد. (…) نـگـاه کـنـیـد، کـشـاورزان، ایـن حـزب شـمـاسـت!” شـعـار پـیـشـیـن در دهـۀ 30 درمـورد زن بـه مـثـابـۀ اسـاس خـانـه دیـگـر بـار ظـاهـر شـده بـود: ” ” کـدبـانـویـان نـیـز بـایـد ان.پـی.دی را حـزب خـود بـه دانـنـد. (…) خـانـواده سـلـول حـیـاتـی مـردم و دولـت اسـت. بـدون خـانـواده هـای سـالـم مـردم سـالـم یـافـت نـمـی شـونـد.” دربـارۀ ارتـش آمـده بـود: ” رویـکـرد شـرافـتـمـنـدانـه و شـجـاعـانـه ای کـه سـربـازان آلـمـانـی در هـر زمـان داشـتـه انـد، بـایـد سـرمـشـقـی بـرای ارتـش فـدرال بـاشـد. خـدمـت نـظـام دوبـاره بـایـد خـدمـت افـتـخـارآمـیـز بـاشـد.” ایـن بـرخـورد ان.پـی.دی بـه ارتـش آرای بـسـیـاری در انـتـخـابـات بـعـد نـصـیـب حـزب کـرد: در کـلـیـۀ شـهـرهـای پـادگـانـی کـه ان.پـی.دی نـامـزد انـتـخـابـات داشـت، آراء حـزب دو بـرابـر بـیـش تـر از سـایـر نـقـاط بـود. پـیـغـام هـای ان.پـی.دی در سـرتـاسـر آلـمـان بـا اسـتـقـبـال رو به رو گـردیـد. در ژانـویـه 1966 اعـضـاء حـزب تـقـریـبـاً بـه 14000 و در اکـتـبـر 1967 بـه 33500 نـفـر افـزایـش یـافـت. سـن مـیـانـگـیـن اعـضـاء در حـدود 50 بـود. در 1968 شـمـار کـل اعـضـاء بـه 40000 رسـیــد. حــزب در نــقــطـۀ اوجــش دارای 1000 شـعــبـۀ دایــره ای و مـحـلـی در سـرتــاســر جـمـهـوری فـدرال بـود. در دورۀ 68- 1966 اعـضـاء حـزب در مـجـالـس هـفـت دولـت جـزو فـدرال انـتـخـاب شـدنــد: در هـسـن (Hessen)، بـایـرن (Bayern)، اسـلـسـویـگ – هـولـسـتـیـن (Sleswig- Holstein)، رایـنـلـنـد – فـالـتـس (Rheindland- Pfalz)، نـیـدر سـاکـسـن (Niedersachsen)، بـرمـن (Bremmen) و بـادن – وورتـمـبـرگ (Baden-Württemberg). در ایـن مـنـاطـق 7/7% بـرابـر بـا 2مـیـلـیـون نـفـر بـه ان.پـی.دی رأی دادنـد.

در جـلـسـۀ مـؤسـس ان.پـی.دی  در نـوامـبـر 1964  708 تـن شـرکـت داشـتـنـد. از 18 اشـغـال کـنـنـدۀ نـخـسـت کـرسـی ریـاسـت 12 تـن اعـضـاء کُـنـشـگـران ان.اس.دی.آ.پـی بـودنـد. از 473 عـضـو نـخـسـت تـقـریـبـاً 70% از نـازیـسـت هـا تـشـکـیـل مـی یـافـت. از 8 عـضـو بـعـد ان.پـی.دی در مـجـلـس هـسـن 3 تـن نـازیـسـت بـودنـد. در بـرنـامـۀ حـزبـی ان.پـی.دی نـقـل قـولـی از فـرانـتـس یـوزف اسـتـراوس (Franz Josef Strauss) (88- 1915)، رهـبـر ثـی.دی.یـو (مـخـفـفِ اتّـحـادیّـۀ دمـوکـراتـیـک مـسـیـحـی آلـمـان) (Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU))، بـه ایـن عـبـارت وجـود داشـت: ” مـا بـا حـرارت ادعـای گـنـاه آلـمـان بـه تـنـهـایـی یـا بـه طـور عـمـده در جـنـگ جـهـانـی را رد مـی کـنـیـم. وظیـفـۀ کـل مـردم اسـت کـه عـلـیـه ایـن دروغ مـبـارزه کـنـنـد.” تـحـقـیـقی نـشـان داد، کـه 45% انـتـخـاب کـنـنـدگـان ان.پـی.دی اسـتـراوس را نـیـرومـنـدتـریـن سـیـاسـتـمـدار در جـمـهـوری فـدرال آلـمـان بـه شـمـار مـی آوردنـد؛ هـر چـنـد اسـتـراوس بـر ایـن بـود، کـه ان.پـی.دی  آراء طـیـف راسـت و آراء او را مـی قـاپـیـد، و بـه مـطـبـوعـات گـفـت: ” ایـن حـزب بـایـد سـاکـت گـردانـده شـود!”

در بـرنـامـۀ ان.پـی.دی، کـه سـال بـعـد از آن آمـاده گـردیـد، از جـمـلـه گـفـتـه شـد: ” آلـمـان مـطـا لـبـۀ مـحـقـانـه بـر سـرزمـیـن هـایـی دارد، کـه در آن هـا آلـمـانـی هـا طـی قـرون زیـسـتـه انـد.” و ایـن بـه وضـوح یـکـسـان بـا هـمـان اصـطـلاح ” فـضـای زیـسـت”(lebensraum) در بـحـث هـای تـبـلـیـغـاتـی گـذشـتـۀ هـیـتـلـر بـود؛ فـلـسـفـه ای کـه در عـمـل مـی بـایـد طـرد گـروه هـای قـومـی غـیـرآلـمـانـی از سـرزمـیـن هـای مـنـظـور درک شـود.

فُـن تـادن بـه خـوبـی آگـاه بـود، کـه کـدام سـیـم هـای تـار را بـایـد بـه زنـد. او در 1967 بـه روزنـامـۀ Deutsche Nachrichten( اخـبـار آلـمـان) گـفـت: ” دانـسـتـن ایـن مـوضـوع ربـطـی بـه نـژادپـر سـتـی نـدارد، کـه چـه بـار سـنـگـیـنـی مـردم آلـمـان بـایـد بـه خـاطـر یـهـودکُـشـی حـمـل کـنـنـد، یـا مـخـالـف تـحـویـل اسـلـحـه بـه اسـرائـیـل[ بـخـوان: رژیـم صـهـیـونـیـسـتـی] بـاشـنـد. نـه حـتـی لازم اسـت نـژاد پـرسـت بـود تـا ایـن واقـعـیـت را پـذیـرفـت، کـه خـداونـد نـژادهـای مـخـتـلـف خـلـق کـرده تـا در جـوار هـم زنـدگـی کـنـنـد، بـی آن کـه بـا یـکـدیـگـر مـخـلـوط شـونـد. (…) اگـر تـلـویـزیـون انـگـلـیـس از مـا بـه پـرسـد چـه رویـکـردی بـه مـسـئـلـۀ اجـازۀ اقـامـت و کـار بـه سـیـاهـپـوسـتـان در آلـمـان داریـم، مـن فـقـط مـی تـوانـم جـواب بـه دهـم، کـه انـگـلـسـتـان بـهـتـر اسـت اول بـه فـکـر ایـن بـاشـد، کـه چـه تـعـداد سـیـاهـپـوسـت و هـنـدی بـه مـمـلـکـتـش وارد مـی شـونـد. بـه نـظـر مـن سـفـیـدپـوسـتـان بـایـد از مـنـاطـق نـیـم کـرۀ جـنـوبـی، کـه بـه روی جـهـانـیـان گـشـوده و مـسـتـعـمـره کـرده انـد، صـرف نـظـر کـنـنـد، بـه نـیـم کـرۀ شـمـالـی قـانـع شـونـد، و مـالـکـیـت دیـگـران بـه نـیـمـۀ دیـگـر کـرۀ زمـیـن را بـه پـذیـرنـد.”

هـنـر مـدرن نـیـز یـکـی از اهـداف تـیـر راسـت تـنـدرو واقـع شـده اسـت. یـک عـضـو رهـبـری کـنـنـدۀ ان.پـی.دی، زیـگـفـریـد پـولـمـان (Siegfried Pohlmann) چـنـیـن گـفـتـه اسـت: ” جـمـهـوری آلـمـان غـربـی [سـابـق] تـحـت یـک دیـکـتـاتــوری هـنـر قــرار گـرفـتـه. مـنـابــع مـخـفـی مـراقـب انــد کـه تـنـهـا تـصـاویـری در مـعـرض تـمـاشـای عـمـوم گـذاشـتـه شـونـد، کـه مـورد قـبـول شـان قـرار گـرفـتـه بـاشـنـد، تـصـاویـری مـغـایـر اسـتـنـبـاط آلـمـانـی از هـنـر.” و عـضـو دیـگـری از هـمـان حـزب، اوتـو هـس (Otto Hess)، نـظـر داده اسـت: ” در هـنـر نـقـاشـی و تـصـویـری کـارهـایـی نـشـان داده مـی شـونـد، کـه هـیـچ ربـطـی بـه آثـار زیـبـا و عـالـی نـدارنـد، بـرعـکـس حـاصـل انـزجـارآور تـخـیـلات بـیـمـارگـونـه انـد، کـه بـه فـراوانـی جـوایـز فـرهـنـگـی بـه آن هـا اعـطـاء مـی شـود. هـیـچ شـکـی نـیـسـت، کـه هـدف کـشـانـیـدن مـردم آلـمـان بـه یـک وضـعـیـت اسـکـیـتـزوفـرن [نـوعـی بـیـمـاری روانـی] اسـت، و ایـن کـوشـش هـا بـا نـشـر دادن ادبـیـات جـنـسـی و جـنـایـی و نـمـایـشـات مـزخـرفـی کـه بـرای اجـراء در صـحـنـه هـای آلـمـان مـنـاسـب تـشـخـیـص مـی دهـنـد، چـنـد بـرابـر شـدیـدتـر مـی گـردد. (…) مـا بـایـد بـه عـنـوان آلـمـانـی هـا بـه خـود بـیـآیـیـم، و سـنـت هـای سـربـلـنـدمـان را ادامـه دهـیـم.”

ایـن کـه ان.پـی.دی از آغـاز سـر جـنـگـجـویـی داشـت، در هـمـان کـنـگـرۀ مـؤسـس آن عـلـنـی گـرد یـد. در هـانـوور هـمـۀ اتـحـادیـه هـای صـنـفـی نـامـۀ بـی نـام و امـضـائـی – کـه در اصـل نـوشـتـه و فـرسـتـادۀ ان.پـی.دی بـود – بـه ایـن قـرار دریـافـت داشـتـنـد: ” مـا بـه سـراغ شـمـا کـارمـنـدان سـرخ خـواهـیـم آمـد تـا دهـان هـای بـی شـرم تـان را جـلا دهـیـم، بـه خـاطـرتـان بـسـپـاریـد، ای روبـل گـیـران مـنـفـور! اگـر گـورتـان را گـم نـکـنـیـد، بـا شـکـم هـای دریـده آویـزان خـواهـیـد شـد. وقـت آنـسـت کـه جـاروی آهـنـیـن جـمـهـوری فـدرال را بـه روبـد، و گـرنـه شـپـش هـای هـمـۀ دنـیـا در آلـمـان غـربـی[سـابـق] جـمـع خـواهـنـد شـد و دولـت را مـعـدوم خـواهـنـد کـرد. شـمـا بـایـد مـثـل سـگ هـای اطـواری بـه دار کـشـیـده شـویـد!”

ان.پـی.دی اولـیـن هـشـدار درمـورد یـک جـنـاح راسـت تـنـدرو در حـال رشـد در آلـمـان و اروپـا بـود. گـرچـه ان.پـی.دی نـیـز بـه مـانـنـد هـر جـنـبـش تـنـدرو در نـهـایـت در اثـر مـنـازعـات داخـلـی و فـراکـسـیـونـی خـود را تـضـعـیـف کـرد. در مـقـابـل چـنـد حـزب راسـت تـنـدرو بـا بـرنـامـه هـای مـشـابـه ان.پـی.دی ظـاهـر گـشـتـنـد.

بـعـضـی از نـقـطـه نـظـرات راسـت تـنـدروانـه از جـمـلـه بـه بـخـشـی از مـطـبـوعـات مـؤسـسـۀ  اسـپـریـنـگـر (Springer) سـرایـت کـرد، کـه طـی دهـۀ 60 مـقـالات نـفـرت آلـوده ای دربـارۀ سـوسـیـال دمـوکـراسـی آلـمـان و سـازمـان هـای چـپ تـر از آن مـنـتـشـر سـاخـت. و ایـن در زمـانـی بـود، کـه در آلـمـان چـون در بـقـیـۀ دنـیـای غـرب جـنـبـش نـویـنـی، عـصـیـان دانـشـجـویـان، رو بـه نـضـج بـود. ایـن مـقـامـات رسـمـی آلـمـان را تـکـان داد. راسـت تـنـدرو دیـگـر بـار تـهـدیـد مـی کـرد و ضـربـه مـی زد. فُـن تـادن بـه مـطـبـوعـات گـفـت: ” اگـر مـن صـدراعـظـم آلـمـان بـودم، مـی دانـسـتـم بـا دانـشـجـویـان چـطـور مـعـامـلـه کـنـم.”

2 ژوئـن 1967 دانـشـجـو بـنـو اونـسـورگ (Benno Ohnesorg) در بـرلـیـن بـه ضـرب گـلـولـۀ یـک فـرد پـلـیـس بـه قـتـل رسـیـد. آن زمـان جـنـگ ویـتـنـام مـقـاومـت کُـنـشـگـرانـه ای بـا پـایـه در طـیـف چـپ را در آلـمـان غـربـی[سـابـق] بـرانـگـیـخـتـه، و ایـن مـقـاومـت طـیـف راسـت را بـه بـسـیـج خـود واداشـتـه بـود. پـس از قـتـل اونـسـورگ دانـشـجـویـانـی در اعـلان هـای دسـتـی نـوشـتـنـد: ” را بـطـۀ مـسـتـقـیـمی بـیـن سُـرب کُـشـنـدۀ اونـسـورگ و سُـرب در ماشـیـن های حـروف چـیـنی اسـپـریـنگـروجـود دارد.” اونـسـورگ بـه چـنـد شـکـل چـشـم گـشـای طـیـف چـپ در آلـمـان و بـرای بـعـضـی عـلامـت غـیـرمـسـتـقـیـم ایـن شـد، کـه مـبـارزۀ خـشـونـت آمـیـز، مـسـلـحـانـه عـلـیـه سـرمـایـه داری یـک ضـرورت اسـت.

سـال مـزبـور، حـوالی کـریـسـمـس، نـازیـسـتـی بـه نـام فـریـدریـش – ویـلـهـلـم اچ. والـدائـو (Friedrich – Wilhelm H. Waldau) یـک رهـبـر دانـشـجـویـی، رودی دوچـکـه (Rudi Dutschke) (79- 1940) را بـا چـمـاق مـضـروب سـاخـت. دوچـکـه مـجـروح گـردیـد. نـازیـسـت ضـارب مـورد تـحـسـیـن قـرار گـرفـت. یـک گـزارشـگـر مـجـلـۀ Stern (سـتـاره) چـنـد هـفـتـه پـس از واقـعـه مـصـاحـبـه ای بـا آن نـاز یـسـت بـه عـمـل آورد، و نـوشـت: ” چـهـار هـفـتـه پـس از واقـعـه چـمـاق زن هـنـوز تـحـسـیـن مـی شـود. در مـیـخـانـۀ هـمـیـشـگـی او، هـلـمـیـش (Hellmich) در بـرلـیـن – نـئـوکُـلـن (Berlin – Neukölln)، گـارسـون هـا بـه افـتـخـارش آبـجـوی مـجـانـی بـه مـهـمـانـان مـی دهـنـد.” والـدائـو دسـتـه هـای نـامـه ای را کـه کـارش را مـی سـتـودنـد، دریـافـت داشـت. فُـن تـادن از ان.پـی.دی بـه مـطـبـوعـات گـفـت: ” اگـر هـر دوچـکـه ای پـیـروز شـود، مـا بـا بـحـران بـلـشـویـکـی روبـه رو خـواهـیـم شـد.” 11 آوریـل 1968 بـلای جـدی تـری بـر سـر دوچـکـه درآمـد. ایـن بـار بـه او تـیـرانـدازی شـد. ضـارب یـک جـوان آلـمـا نـی بـی کـار بـه نـام یـوزف بـاکـمـان (Josef Bachmann)، از خـوانـنـدگـان ثـابـت یـکـی از مـجـلات اسـپـریـنـگـر، Das Bild( تـصـویـر)، بـود. نـخـسـتـیـن سـخـنـان او در دادگـاه عـبـارت بـود از: ” مـن از سـرخ هـا مـتـنـفـرم.” پـلـیـس در مـنـزل او از جـمـلـه عـکـس هـیـتـلـر و کـتـابـش نـبـرد مـن را یـافـت. تـیـرانـدازی بـه دوچـکـه نـه مـنـجـر بـه مـتـوقـف گـردیـدن اعـتـراضـات دانـشـجـویـان و نـه چـپ مـخـالـف در آلـمـان غـربـی(سـابـق) نـگـردیـد. یـک سـازمـان چـریـکـی شـهـری تـشـکـیـل شـد، کـه هـدفـش را ” سـرنـگـون سـاخـتـن خـشـونـت آمـیـز نـظـام سـرمـایـه داری، تـوأمـاً دمـوکـراسـی” اعـلام کـرد. نـام ایـن سـازمـان فـراکـسـیـون ارتـش سـرخ ( آر.آ.اف) (Rote Armee Fraktion(RAF))4 بـود.

در جـوار ان.پـی.دی چـنـد گـروه نـازیـسـتـی دیـگـر یـافـت مـی شـدنـد. هـم چـنـیـن در پـایـان دهـۀ 70 یـک جـنـبـش بـی مـویـان (Skinheads) ابـتـداء در بـرلـیـن و هـامـبـورگ (Hamburg) و بـعـد در چـنـد شـهـر بـزرگ دیـگـر آلـمـان پـدیـد آمـد. اعـضـاء جـنـبـش جـوانـان بـی کـار حـومـۀ شـهـرهـای بـا مـسـاکـن بـتـونـی فـرسـوده بـودنـد، کـه نـاکـامـی اجـتـمـاعـی و شـخـصـی و درمـانـدگـی شـان را گـنـاه مـهـاجـریـن پـرشـمـاری مـی دانـسـتـنـد، کـه آلـمـان غـربـی(سـابـق) طـی دهـۀ 70 آن هـا را پـذیـرفـتـه بـود.

در هـامـبـورگ در بـهـار 1978 حـزب جـبـهـۀ عـمـل نـاسـیـونال سـوسـیالـیـسـت ها ( آ.ان.اس) (Aktionsfront Nationalsozialisten (ANS)) تـشـکـیـل یـافـت. مـؤسـس آن مـایـکـل کـوهـنـن (Michael Kühnen) (91- 1955) بـود، کـه سـال پـیـش از آن از ارتـش بـه عـلـت رویـکـرد مـلـی گـرایـانـۀ راسـت تـنـد روش اخـراج شـده بـود. او اکـنـون اونـیـفـورم تـازه ای، چـکـمـه هـای سـیـاه و پـیـراهـن سـیـاه بـا نـشـان نـازی بـر تـن کـرده بـود. او اهـداف حـزب خـود را چـنـیـن تـعـریـف کـرد: ” اهـداف سـازمـان مـا عـبـا رت اسـت از لـغـو مـمـنـوعـیـت ان.اس.دی.آ.پـی در جـمـهـوری فـدرال، احـیـای ارزش هـای نـمـونـۀ را یـش سـوم، خـلـق یـک آلـمـان بـزرگ بـرای جـمـیـع آلـمـانـی هـا و مـتـحـد کـردن شـان بـر عـلـیـه تـهـدیـد کـنـونـی از نـاحـیـۀ کـمـونـیـسـت هـا و نـژادهـای رنـگـیـن. مـا صـورت هـای اسـامـیـی از قـاضـیـان، وکـلای دعـاوی و کـمـونــیـسـت هـای مـخـتــلـف تـهــیـه کـرده ایـم، کـه از آن هــا در روزی کـه ضـربــه خـواهـیـم زد، اسـتـفـاده خـواهـیـم کـرد.” کـوهـنـن بـه زودی در مـسـیـر تـصـادم بـا پـلـیـس قـرار گـرفـت. بـخـشـاً واضـح بـود، کـه او بـا چـنـد سـازمـان نـازیـسـتـی نـو دیـگـر و گـروه هـای بـی مـویـان هـمـد سـتـی داشـت، کـه بـه اِعـمـال خـشـونـت بـر مـهـاجـریـن مـعـروف بـودنـد، و بـخـشـاً او بـه عـلـت چـنـد مـورد قـانـون شـکـنـی در مـعـرض سـوء ظـن قـرار داشـت. او از جـمـلـه یـکـی از نـاشـران Sturm ( یـورش)، یـک مـجـلـۀ بـه شـدت تـبـلـیـغـاتـی بـا نـقـطـه نـظـرات صـریـحـاً فـاشـیـسـتـی و نـازیـسـتـی نـو بـود. او هـم چـنـیـن بـه ایـن عـلـت مـورد سـوء ظـن بـود، کـه بـه عـنـوان عـضـو گـروه کـمـانـدویـی اس.آ – یـورش (SA – Sturm) بـه کـامـیـون هـای بـارکـش از آلـمـان شـرقـی(سـابـق) حـمـلـه، و مـحـمـو لات شـان را سـرقـت کـرده، و بـه چـنـد سـفـارتـخـانـۀ خـارجـی نـیـز سـوء قـصـد نـمـوده بـود. در 1979 او بـرای نـخـسـتـیـن بـار جـهـت تـوضـیـح اعـمـالـش بـه دادگـاه کـشـانـده شـد. کـوهـنـن چـنـد سـال دارای نـقـش مـهـمـی در نـازیـسـم نـو آلـمـان بـود. او مـثـلاً در رشـتـۀ فـن اسـلـحـه در یـک مـدرسـۀ مـخـفـی اداره شـده بـه وسـیـلـۀ حـزبـش تـدریـس مـی کـرد. او هـم چـنـیـن دارای تـمـاس نـزدیـکـی بـا یـک گـروه نـازی خـشـونـت کـار، جـوانـان وایـکـیـنـگ (Wiking Junged) بـود. کـوهـنـن بـه جُـرم کُـنـشـگـری هـای تـبـهـکـارانـه اش بـه چـهـار سـال مـجـازات زنـدان در 1979 مـحـکـوم گـردیـد. وزیـر کـشـور وقـت در هـمـان مـورد حـزب او آ.ان.اس را مـمـنـوع سـاخـت. کـوهـنـن پـس از آزادی از زنـدان بـه صـحـنـۀ سـیـا سـت بازگـشـت. او داخـل یـک حـزب راسـت، حـزب کارگـر آزادی آلـمان ( اف.دی.آ.پـی) (Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FDAP))، گـردیـد، ولـی بـه عـلـت تـحـت مـراقـبـت مـقـامـات بـودن کـوتـه زمـانـی بـعـد بـه فـرانـسـه رفـت، امـا فـرانـسـه او را نـپـذیـرفـت. از آن جـا اخـراج شـد، و بـه آلـمـان بـازگـشـت، و بـه کُـنـشـگـری هـای نـازیـسـتـیـش ادامـه داد. ایـن بـه بـهـاء مـحـکـومـیـت تـازۀ زنـدان در 1985 بـه مـدت سـه سـال و چـهـار مـاه بـرای او تـمـام شـد. در ایـن دورۀ اقـامـت او در زنـدان فـاش گـردیـد، کـه امـردبـاز و مـبـتـلاء بـه اچ.آی.وی (HIV) بـود. ایـن شـایـعـه بـه وسـیـلـۀ چـنـد تـن از پـی روان او در جـزوه ای انـتـشـار داده شـد، کـه در آن گـفـتـه شـد: ” هـمـجـنـس بـازان خـائـنـیـن بـه مـردم هـسـتـنـد.” و ” یـک مـرد هـمـجـنـس بـاز هـرگـز نـمـی تـوانـد یـک نـاسـیـونـال سـوسـیـالـیـسـت مـؤمـن بـاشـد.” کـوهـنـن در پـاسـخ بـه ایـن در یـک اعـلامـیـۀ 27 صـفـحـه ای بـا عـنـوان ” نـاسـیـونـال سـوسـیـا لـیـسـم و هـمـجـنـس بـازی” از جـمـلـه رجـوع داد بـه ” سـنـت هـمـجـنـس بـازی” مـعـمـول در اس.آ (مـخـفـفِ گـروه یـورش) (Sturmabteilung(SA)) و رهـبـر امـردبـاز آن ارنـسـت روهـم (Ernst Röhm) (مـقـتـ. 1934- 1887). و کـوهـنـن بـحـث کـرد، کـه کـسـی نـمـی بـایـد خـود را تـحـت هـدایـت ” نـمـونـه هـای اخـلاقـی خـرده بـورژوایـی یـهـودی – مـسـیـحـی” قـرار دهـد. امـا صـلاحـیـت سـیـاسـی کـوهـنـن از بـیـن رفـت. بـا بـرمـلاء شـدن تـمـایـل هـمـجـنـس بـازی او هـم چـنـیـن یـک رهـبـر نـازی پـیـشـیـن دانـمـارکـی، پـول هـیـنـریـش ریـس – کـنـودسـن (Povl Heinrich Riis – Knudsen) (و. 1949) هـمـکـاریـش را بـا کـوهـنـن قـطـع کـرد، و آن رفــیـق سـابـقـش را بـا هـمـکـاران او ” یـک دسـتـه کــون بـاز” (en røvpuler bande) خـوانـد. در 1988 کـوهـنـن دوبـاره آزاد شـد، و در تـلاش ازسـرگـیـری کُـنـشـگـری هـای نـازیـسـتـیـش بـرآمـد. او بـا ژنـرال اس.اس قـدیـم لـئـون دگـرل (Leon Degrelle) پـنـاهـیـده بـه مـادریـد رابـطـه بـرقـرار کـرد. (دیـکـتـاتـور فـاشـیـسـت اسـپـانـیـا، فـرانـسـیـسـکـو فـرانـکـو (Francisco Franco) (1975- 1892)، او را ” هـیـتـلـر کـوچـک” نـامـیـد.) کـوهـنـن و دگـرل درصـدد بـرآمـدنـد بـه اتـفـاق کـمـیـته ای تـدارک دهـنـدۀ جـشـن یکـصـدمـیـن سـالـگـرد تـولـد هـیـتـلـر تـرتـیـب دهـنـد. کـوهـنـن رابـطـۀ بـیـن الـمـلـلـی پـیـشـیـنـش را از نـو بـرقـرار کـرد. در زمـان جـنـگ خـلـیـج کـوهـنـن بـا سـفـارت عـراق در آلـمـان تـمـاس گـرفـت، و اطـلاع داد، کـه حـاضـرسـت یـک گـروه داوطـلـب آلـمـانـی در اخـتـیـار صـدّام حـسـیـن(مـقـتـ. 2006- 1937) در جـنـگ او عـلـیـه ” نـیـروهـای صـهـیـونـیـسـتـی و امـپـریـالـیـسـتـی آمـریـکـا ” قـرار دهـد. گـروه داوطـلـب مـنـظـور او مـتـعـلـق بـه واحـدهـای شـبـه نـظـامـی نـازیـسـتـی نـو بـود، کـه کـوهـنـن شـخـصـاً در اردوگـاه نـظـامـی مـخـفـی حـزبـش آمـوزش داده بـود. کـوهـنـن ضـمـنـاً بـه نـوشـتـن در مـجـلات نـازی در داخـل و خـارج ادامـه داد. او در ایـن نـوشـتـه هـایـش جـوهـر راهـبـرد نـازیـسـم نـو در داخـل آلـمـان و خـارج را تـوضـیـح داد: ” هـر جـا نـارضـایـتـی حـاکـم بـاشـد، نـاسـیـونـال سوسـیـالـیـسـت هـا بـایـد جـلـو بـیـآیـنـد، بـه نـارضـایـتـی دامـن زنـنـد، و حـتـی الامـکـان نـارضـایـتـی را بـه شـورش تـبـدیـل سـازنـد، و هـر جـا شـورش بـاشـد، مـا بـایـد آمـاده بـاشـیـم تـا یـک بـار بـرای هـمـیـشـه شـورش را بـه انـقـلاب بـدل کـنـیـم.”

طـی دهـۀ 60 خـشـونـت نـازیـسـت هـای نـو و بـی مـویـان نـمـایـان شـد. زدوخـوردهـای خـشـن خـیـابـانـی، تـظـاهـرات و ضـدتـظـاهـرات در سـرتـاسـر آلـمـان غـربـی(سـابـق) روی دادنـد. مـقـامـات و سـیـاسـتـمـداران عـامـداً نـاآرامـی هـا را بـی اهـمـیـت جـلـوه دادنـد. در ایـن رابـطـه سـازمـان نـازی کـو هـنـن، پـیـمـان جـبـهـۀ نـو ( جـی.دی.ان.اف) (Gesinnungsgemeinschaft de Neuen Front(GdNF)) نـقـش مـهـمـی بـرعـهـده داشـت. آن در اواسـط دهـۀ 80 ایـجـاد گـردیـد، و ظـاهـراً مـی بـایـد یـک سـاز مـان چـتـری بـرای کـلـیـۀ احـزاب راسـت تـنـدرو در آلـمـان بـاشـد. آن هـم چـنـیـن در تـلاش هـمـآهـنـگ سـازی یـک رشـتـه کُـنـشـگـری نـازیـسـتـی نـو در سـرتـاسـر اروپـا بـرآمـد، و بـا چـنـد سـازمـان نـازیـسـتـی خـارج مـرتـبـط شـد. هـدف سـازمـان احـیـای ان.اس.دی.آ.پـی بـه مـثـابـۀ یـک حـزب قـانـونـی بـرای آلـمـانـی هـا بـود.

مـقـامـات آلـمـان بـا دشـواری کـنـتـرل چـنـدیـن گـروه تـنـدرو روبـه رو بـودنـد. فـقـط در مـونـیـخ در یـک نـقـطـه زمـانـی پـنـج سـازمـان نـازیـسـتـی نــو گــونـاگـون یـافـت مـی شـدنـد: جـبـهـۀ مـلّی گـرا (Nationalistische Front)، بـلـوک مـلّـی (Naionale Block)، حـزب کـارگـر آزادی آلـمـان، آلـتـرنـاتـیـو مـلّـی (Nationale Alternative) و فـراکـسـیـون کـوچـکـی پـی رو کـوهـنـن. کـوهـنـن کـوشـیـد قـدرتـش را در جـی.دی.ان.اف تـحـکـیـم کـنـد، و بـرای زمـان کـوتـاهـی نـیـز مـوفـق شـد. جـوّ سـازمـان از تـوطـئـه هـا و مـبـارزات قـدرت اخـتـنـاق آمیـز بـود. بـعـد کـسـانـی چـون وورچ (Worch) و تـوماس وولـف (Thomas Wulff) زمـام قـدرت را بـه دسـت گـرفـتـنـد. در جـی.دی.ان.اف نـازیـسـت هـای تـنـدرویـی از قـبـیـل اکـهـارد ویـل (Ekkehard Wiel)، مـلـقـب بـه ” مـرد بـمـبـی” نـیـز یـافـت مـی شـدنـد. او بـیـش از 14 سـال بـه جُـرم کُـنـشـگـری هـای نـازیـسـتـی در زنـدان بـه سـر بـرد، و در دوایـر راسـت تـنـدرو یـک قـهـرمـان بـه شـمـار مـی رفـت. ویـل، کـه خـود بـمـب هـایـش را مـی سـاخـت، از جـمـلـه در سـعـی مـنـفـجـر کـردن مـنـزل صـیـاد نـازی هـا ویـسـنـتـال بـرآمـد. او در مـوردی بـه یـک سـربـاز شـوروی پـیـشـیـن کـه در کـنـار اثـری تـاریـخـی بـه یـادبـود ارتـش سـرخ در بـرلـیـن، نـزدیـک بـرانـدنـبـورگـر تـور (Brandenburger Tor) کـشـیـک مـی داد، تـیـرانـدازی کـرد. سـربـاز زخـم مـهـلـکـی بـرداشـت، و ویـل بـه جُـرم سـوء قـصـد بـه شـش سـال زنـدان مـحـکـوم گـردیـد. ویـل هـم چـنـیـن کـوشـیـد در اطـریـش بـا نـازیـسـت هـای نـو بـسـیـار کـار کـنـد. او در سـوء قـصـدهـای انـفـجـارآمـیـز چـنـدی بـه سـا خـتـمـان ادارات یـهـودی، خـراب کاری در قـبـرسـتـان های یـهـودی هـمـدسـت بـود. در کُـنـشـگـری هـای نـازیـسـتـی نـو دیـگـری نـیـز شـرکـت داشـت. در 1982 او یـک بـار دیـگـر و ایـن بـار بـه پـنـج سـال زنـدان مـحـکـوم گـردیـد، کـه مـی بـایـد در ویـن سـپـری شـود. بـعـد از اطـریـش اخـراج شـده، بـه آلـمـان بـازگـشـت.

رویـداد نـاخـوشـآیـنـدی در اوت 1992، کـه تـوجـه خـارج را بـه خـود جـلـب کـرد، حـمـلـۀ یـک گـروه مـرکـب از 500 نـازیـسـت نـو و بـی مـویـان به یـک مـرکـز پـنـاهـنـدگـی در رسـتـوک (Rostock) بـود. آن هـا بـه پـرتـاب سـنـگ و اشـیـاء و در آخـر بـمـب آتـش زا بـه مـرکـز پـرداخـتـنـد. اطـراف اوبـاش نـازیـسـت چـنـدصـد شـارونـد عـادی آلـمـانـی گـرد آمـده بـودنـد، و اوبـاش را بـا فـریـاد تـحـسـیـن مـی کـردنـد. سـرانـجـام نـازیـسـت هـای نـو مـوفـق بـه آتـش زدن مـرکـز شـدنـد. شـگـفـت آن کـه ادارۀ آتـش نـشـانـی بـا یـک سـاعـت تـأخـیـر خـودروهـایـش را روانـۀ مـحـل نـمـود. بـیـش از یـک صـد پـنـا هـجـو بـا خـطـر مـرگ رو بـه رو گـردیـدنـد. سـپـس روشـن شـد، کـه بـیـن پـلـیـس و نـازیـسـت هـای نـو یـک ” قـرار آتـش بـس” گـذاشـتـه شـده بـود. ریـیـس پـلـیـس رسـتـوک، دیـتـر هـمـپـل (Dieter Hempel) اقـرار کـرد، کـه ریـیـس پـلـیـس شـعـبـۀ آمـادگـی و نـازیـسـت هـای نـو در شـب حـمـلـه بـه مـرکـز بـا یـکـدیـگـر قـراری بـرای اجـتـنـاب از رودررویـی گـذاشـتـه بـودنـد. ایـن قـضـیـه مـنـجـر بـه آن گـشـت، کـه سـرکـردۀ یـک گـروه پـلـیـس، کـه در سـعـی آرام سـاخـتـن فـتـنـه جـویـان در بـیـرون مـرکـز پـنـاهـنـدگـی بـرآمـد، نـتـوانـد نـیـروی کـمـکـی مـورد درخـواسـتـش را دریـافـت کـنـد. بـه او دسـتـور عـقـب کـشـیـدن افـرادش رسـیـد. در جـریـان عـقـب نـشـیـنـی بـه گـروه حـمـلـه شـد، و 34 نـفـرات پـلـیـس مـجـروح گـشـتـنـد. دوبـاره تـقـاضـای نـیـروی کـمـکـی شـد، و ایـن بـار نـیـز بـا عـنـوان ” قـرار آتـش بـس” رد شـد. فـاش گـردیـدن ایـن قـرار تـولـیـد یـک نـاآرامـی سـیـاسـی کـرد، و شـورای حـقـوقـی مـجـلـس مـحـلـی درخـواسـت مـشـاهـدۀ اوراق آن قـرار مـخـصـوص خـود بـیـن پـلـیـس و نـازیـسـت هـا را نـمـود.

1992 یـک سـال وحـشـتنـاک در آلـمـان بـود. بـیـش از 2000 مـورد خـشـونـت کـاری گـروه هـای نـازیـسـتـی نـو و راسـت تـنـدرو ثـبـت شـد. جـنـبـش نـازیـسـم نـو بـه طـور جـدی جـنـگـجـو و خـشـن گـردیـده بـود.

یـک شـب دسـامـبـر 1992 نـقـطـۀ بـرگـشـتـی در خـشـونـت بـی مـویـان و نـازیـسـت هـای نـو آلـمـان و واکـنـش خـارج در قـبـال آن گـردیـد. در شـهـر کـوچـک مـولـن(Mölnn) بـا کـم و بـیـش 18000 نـفـر جـمـعـیـت دیـر وقـت شـب بـه پـلـیـس تـلـفـن شـد. کـسـی بـا صـدای بـلـنـد در گـوشـی گـفـت: ” در خـیـابـانـی در مـولـن آتـش سـوزی اسـت. درود هـیـتـلـر! (Heil Hitler!)” پـلـیـس و آتـش نـشـانـی عـازم مـحـل شـدنـد، امـا دیـر. در خـانـه ای بـا دو بـمـب آتـش زا حـریـق افـکـنـی شـده بـود. از ده سـاکـن آن – هـمـه تُـرک – هـفـت تـن خـارج شـدنـد. یـک مـادر جـوان بـا دو کـودک کـوچـکـش در آتـش سـوخـتـنـد و مُـردنـد. بـیـش از بـیـسـت سـال 17000 سـاکـن آلـمـانـی و یـک گـروه 700 نـفـرۀ تُـرک بـا صـلـح و آرامـش در جـوار هـم در آن شـهـر زیـسـتـه بـودنـد. دو نـازیـسـت نـو جـوان دسـتـگـیـر و بـه قـتـل مـتـهـم شـدنـد. در دادگـاه یـکـی از آن دو تـوضـیـح داد، کـه عـضـو ان.پـی.دی بـوده، و بـه عـلـت عـدم پـرداخـت حـق عـضـویـت حـزبـی اخـراج شـده بـود. آن دو بـه چـنـد سـال زنـدان مـحـکـوم گـردیـدنـد. در سـرتـاسـر آلـمـان تـظـاهـرات هـمـدردی بـا مـهـاجـریـن تـرتـیـب داده شـد. دولـت بُـن (Bonn) بـه بـازمـانـدگـان خـانـوادۀ تُـرک قـربـانـی آتـش سـوزی قـول تـأمـیـن خـسـارت داد. کـنـتـرل بـر گـروه های سـیـاسـی تـنـدرو سـخـت تـر شـد. رایـشـتـاگ با شـتـاب قـانـون مـمـنـوعـیـت یـک رشـتـه سـازمـان نـازیـسـتـی نـو را بـه تـصـویـب رسـانـد. بـا ایـن نـتـیـجـه کـه آن سـازمـان هـا بـه زنـدگـی زیـر زمـیـنـی روی آوردنـد. اکـثـر سـاکـنـیـن مـولـن مـایـل بـه فـرامـوشـی واقـعـۀ آتـش سـوزی بـودنـد، امـا گـروه کـوچـکـی از اهـالـی تـا چـنـد سـال بـعـد از واقـعـه هـمـه سـالـه بـه ایـن مـنـاسـبـت بـه بـرگـذاری یـک راه پـیـمـایـی اعـتـراضـی بـا شـعـار ” بـر ضـد فـرامـوشـی” مـی پـرداخـتـنـد.

روزنـامـه نـگـاران یـورن روبـی (Jørn Ruby) و مـاریـانـه مـادلـونـگ (Marianne Madelung) جـریـانـات سـیـاسـی در طـیـف راسـت در دهـۀ 90 را ” تـولـد تـازۀ مـحـافـظـه کـاری” نـامـیـده انـد. ارزیـابـی آنـان ایـن بـوده اسـت، کـه ” راسـت نـو در اروپـا پـس از پـایـان دورۀ سـوسـیـال دمـوکـراسـی انـجـام یـک مـبـارزۀ فـرهـنـگـی بـرای تـعـیـیـن مـکـان انـدیـشـه هـایـی را بـرعـهـده گـرفـتـه اسـت، کـه از 1968 بـیـش از بـیـسـت سـال کـل پـیـشـنـهـاد بـحـث ایـدئـولـوژيـک را فـراهـم آورده اسـت.” درسـت یـا نـادرسـت طـی دهـۀ 90 یـک بـسـیـج فـکـری در طـیـف راسـت آلـمـان بـه عـمـل آمـد.

نـظـریـه پـردازان راسـت نـو بـه عـنـوان نـمـونـه بـه زمـان ” انـقـلاب مـحـافـظـه کـاری” در جـمـهـوری ویـمـار (Weimar) (33-1919) بـازگـشـتـه، و از جـمـلـه اغـلـب بـه فـیـلـسـوف مـارتـیـن هـیـدگـر (Martin Heidegger)(1976- 1889)، هـم چـنـیـن بـه نـظـریـه پـرداز آلـمـانـی در مـوضـوع دولـت، کـارل اسـمـیـت (Carl Smitt) (1985- 1888)، کـه بـر ضـد دولـت دمـوکـراتـیک، آزادی بـیـان و عـقـایـد و بـرابـری مـردان و زنـان بـود، رجـوع مـی کـنـنـد. ایـن اسـمـیـت نـقـش مـهـمـی بـرای راسـت نـو ایـفـاء نـمـوده اسـت. او تـحـت جـنـگ نـازیـسـت بـود، و بـعـد پـی گـیـرانـه از دسـت کـشـیـدن از عـقـیـده اش سـربـاز زد، و بـه هـمـیـن سـبـب از شـغـلـش اخـراج شـد. او ” گـروه هـای تـحـصـیـلـی” در مـنـزلـش در پـلـتـنـبـرگ(Plettenberg) تـرتـیـب داد، و در ایـن جـا تـوأمـاً چـنـد سـیـاسـتـمـدار ثـی. دی.یـو گـرد آورد. یـکـی از هـمـیـن گـروه هـای تـحـصـیـلـی اسـمـیـت بـود، کـه در 1981 ” اعـلامـیـۀ هـیـدگـر” مـشـهـور را تـهـیـه کـرد؛ یـک سـنـد سـیـاسـی کـه در مـوضـوع ” یـک آلـمـان نـو قـدرتـمـنـد آزاد شـده از قـیـمـومـیـت خـارجـی و پـاک شـده از وجـود مـهـاجـریـن” بـحـث مـی کـنـد. در اعـلامـیـه بـیـانـات اغـراق آمـیـزی حـول ” ویـژگـی مـلـی” و ” نـفـوذ بـر خـلـق آلـمـان” وجـود دارد؛ نـیـز در آن از آزاد سـاخـتـن ” کـالـبـد اروپـای دربـرگـیـرنـدۀ مـلـت هـای بـقـاء پـذیـر” از خـارجـیـان بـحـث مـی شـود. در مـحـیـط اسـمـیــت اشـخـاص مـتـعــصـبـی رفـت و آمـد داشـتـنـد، از جـمـلـه هــلـنـه ایـسـنـبـورگ (Helene Isenburg) (74- 1900)، کـه پـس از جـنـگ سـازمـان کـمـک سـاکـت (Stille Hilfe) را تشـکـیـل داد، کـه هـمـیـار نـازیـسـت هـای مـجـازات شـده بـه عـلـت شـرکـت در جـنـگ بـود. ایـن سـازمـان بـعـد دامـنـۀ کُـنـشـگـری هـایـش را بـه پـشـتـیـبـانـی از نـازیـسـت هـای نـوجـوان زنـدانـی گـسـتـرش داد. هـم چـنـیـن در ایـن دوایـر کـریـسـتـا گـورتـز (Christa Goertz)(و. 1952) یـافـت مـی شـد، کـه جـزو مـدیـریـت یـکـی از ارگـان هـای جـی.دی.ان.اف بـود.

طـیـف راسـت آلـمـان مـتـحـدی نـیـز در مـجـلـۀ فـرانـسـوی Nouvelle Droite (راسـت نـو) یـافـتـه اسـت، کـه وحـشـیـانـه از قـضـیـۀ راسـت بـه شـکـلـی سـخـن مـی گـویـد، کـه بـازتـابـش را در خـارج از مـرزهـای فـرانـسـه دارد. آن بـه سـتـایـش اصـطـلاحـاتـی چـون جـامـعـۀ مـلـی، پـاکـیـزگـی نـژادی مـی پـردازد، و بـر ضـد بـرابـری انـسـان هـا بـحـث مـی کـنـد.

تـمـیـیـز گـروه هـای نـازیـسـتـی نـو از راسـتـی هـای تـنـدرو مـی تـوانـد مـشـکـل بـاشـد. احـزاب جـمـهـوری خـواه و اتّـحـادیّـۀ خـلـق آلـمـان (دی.وی.یـو) (Deutsche Volksunion(DVU)) نـقـش مـرکزی طـی دهـۀ 90 داشـتـنـد. چـنـد شـخـص رهـبـری کـنـنـدۀ ایـن دو حـزب نـوعـی تـفـاهـم بـا بـی مـویـان و تـعـرضـات آنـان ابـراز نـمـوده انـد. احـزاب مـذکـور در عـیـن تـحـریـک بـی مـویـان جـوان بـه حـمـلات خـشـونـت آمـیـز بـه خـارجـیـان مـوسـوم بـه جـهـان سـومـی و مـخـالـفـان سـیـاسـی، در عـمـومـیـت ظـاهـر مـردم پـسـنـدی داشـتـه، از خـشـونـت فـاصـلـه گـرفـتـه انـد!

مـوج راسـت مـهـمـاتـش را از جـمـلـه از انـتـشـارات اولـسـتـیـن (Ullstein) در مـونـیـخ دریـافـت دا شـتـه اسـت، کـه تـوسـط نـشـریـات Criticon (کـریـتـیـکـون) و Junges Forum (مـیـدان جـوانـان) بـه بـیـان نـقـطـه نـظــرات راسـت تــنـدرو پــرداخـتـه اسـت. هــم چـنـیـن نـشـریـاتـی چـون Junge Freiheit (آزادی جـوان)، Europa Vorn (اروپـا پـیـش) و Nation und Europa (مـلّـت و اروپـا) در سـمـت مـشـابــه بـحـث کــرده انــد. چـنـد روزنــامـه نـیــز هـمـداسـتـان بـوده انـد: Deutsche Wochenzeitung (روزنـامـۀ هـفـتـگـی آلـمـان)، نـشـر شـده بـه وسـیـلـۀ گـرهـارد فـری (Gerhard Frey) و Nationalzeitung ( روزنـامـۀ مـلّـی)، کـه در بـهـتـریـن دوره اش بـا تـیـراژ 130000 نـسـخـه در هـفـتـه مـنـتـشـر مـی گـردیـد. فـری هـم چـنـیـن مـبـتـکـر ایـجـاد دی.وی.یـو در 1971 بـود. اسـاس فـکـری ایـن حـزب بـه وضـوح نـاسـیـونـال سـوسـیـالـیـسـتـی و راهـبـردش گـردآوری هـمـۀ احـزاب راسـت تـنـدرو، هـمـزمـان بـا هـنـایـش بـر ثـی.دی.یـو و مـبـارزات احـزاب راسـت آلـمـان بـود. در اواسـط دهـۀ 80 حـزب در بـعـضـی دولـت هـای جـزو فـدرال در انـتـخـابـات شـرکـت نـمـود؛ در آغـاز بـه اتـفـاق ان.پـی.دی. ولـی هـمـکـاری بـا ان.پـی.دی بـا شـکـسـت مـفـتـضـحـانـۀ آن در انـتـخـابـات 1990 مـتـوقـف گـردیـد. دی.وی.یـو تـا 2000 وجـود داشـت، امـا بـی آن کـه بـه مـوفـقـیـت مـورد آرزوی فـری دسـت بـیـابـد. حـزب در سـال مـزبـور دارای 20000 تـا 25000 عـضـو بـود.

یـک حـزب دیـگـر – یـا بـهـتـر: تـرکـیـب چـنـد گـروه عـمـلـیـات – مـلّی گـرایـان آزاد (Die Freie Nationalisten) نـام دارد. گـروه هـای تـشـکـیـل دهـنـدۀ ایـن حـزب از سـازمـان هـای نـازی مـمـنـوع شـده در 95- 1992 مـی بـاشـنـد. آن هـا در مـوارد زیـاد بـه صـورت مـحـافـظـیـن و دسـتـجـات کـتـک زن ضـمـن تـظـاهـرات بـزرگ ان.پـی.دی عـمـل کـرده انـد.

بـرلـیـن و بـه ویـژه بـرلـیـن شـرقـی طـی دهـۀ 90 بـه نـحـو فـزایـنـده در حـال تـبـدیـل شـدن بـه کـانـون نـازیـسـم نـو آلـمـان بـوده اسـت. در 1997 فـراکـسـیـونـی از جـبـهـۀ مـلّـی، سـازمـان یـافـتـه دقـیـقـاً بـه صـورت تـشـکـیـلات وافـن اس.اس (Waffen SS) تـرسـنـاک هـیـتـلـر و هـیـنـریـش هـیـمـلـر (Heinrich Himmler) (1945- 1900) ظـاهـر گـردیـد. بـه بـرآورد ادارۀ حـفـاظـت قـانـون اسـاسـی، کـه خـدمـات اطـلاعـاتـی داخـلـی بـرلـیـن مـحـسـوب مـی گـردد، حـداقـل 800 نـازیـسـت نـو کُـنـشـگـر در بـر لـیـن یـافـت مـی شـدنـد؛ اکـثـرشـان بـه شـدت خـشـن و جـنـگـجـو، اغـلـب بـا مـنـشـأ در مـیـان بـی مـویـان و بـا ایـن شـعـار: ” بـا وجـود مـمـنـوعـیـت از بـیـن نـرفـتـه ایـم!” (Trotz Verbot nicht Tot!)

یـک جـنـبـۀ بـه ویـژه نـگـران انـگـیـز تـکـامـل ایـنـسـت، کـه بـسـیـاری اعـضـاء روشـنـفـکـر نـا سـیـونـال دمـوکـرات هـای جـوان (Junge Nationaldemokraten) (سـازمـان دخـتـر ان.پـی.دی راسـت تـنـدرو)، بـی مـویـان هـمـیـشـه آمـادۀ زدوخـورد را شـرکـاء عـالـی خـود در جـریـان مـزاحـمـات بـه نـظـم عـمـومـی و ایـجـاد آشـفـتـگـی، وحـشـت و نـاآرامـی بـه شـمـار مـی آورنـد. راهـبـرد نـو هـم چـنـیـن عـبـارت اسـت از ایـجـاد مـنـاطـق آزادشـده؛ چـنـان کـه در یـک اعـلام بـرنـامـه گـفـتـه شـده: ” مـا بـایـد مـنـاطـق آزادی بـه وجـود آوریـم، کـه در آن هـا قـدرت واقـعـی مـجـری سـازیـم، و تـحـریـمـات بـه عـمـل آوریـم، یـعـنـی مـنـحـرفـیـن و دشـمـنـان را مـجـازات کـنـیـم، بـه تـوانـیـم هـمـرزمـان را پـشـتـیـبـانـی کـنـیـم، بـه شـهـرونـدان سـتـمـدیـده، مـطـرود و ایـذاء شـده مـسـاعـدت نـمـایـیـم.” مـنـطـقـۀ آزاد شـده بـایـد بـه وسـیـلـۀ دسـتـجـات کـتـک زن مـحـلـی، مـسـلـح بـه زنـجـیـر و چـوب بـیـسـبـال و غـیـره، کـه بـه تـعـقـیـب پـانـک(Punk)هـا5، خـودمـخـتـاران (Autonome)6، خـارجـیـان مـوسـوم بـه جـهـان سـومـی، پـنـاهـجـویـان، آوارگـان و مـعـلـولـیـن اعـزام مـی شـونـد، بـه تـصـرف درآیـد.

در ژوئـیـه 2000 صـدراعـظـم آلـمـان، گـرهـارد شـرودر (Gerhard Schröder) (و. 1944/ صـ.اعـ. 2005- 1998)، پـس از آن کـه نـازیـسـت هـای نـو یـک بـمـب در دوسـلـدورف (Düsseldorf) مـنـفـجـر، و 10 تـن را مـجـروح کـردنـد، اعـلام خـطـر نـمـود. او گـفـت: ” مـن از خـوانـدن چـنـیـن اخـبـاری در هـر صـبـح خـسـتـه شـده ام. بـایـد تـمـام شـود!” و وزیـر خـارجـه، یـوشـکـا فـیـشـر (Joshka Fischer) (و. 1948) افـزود: ” اکـنـون اکـثـریـت سـاکـت بـایـد دهـان بـاز کـنـد.” گـفـتـنـی اسـت ایـن بـیـانـات پـس از یـک دورۀ دراز نـاآرامـی و خـشـونـت کـاری، بـا صـدهـا حـمـلـۀ جـسـمـانـی بـه مـهـاجـریـن، حـمـلات تـازه بـه مـراکـز پـنـاهـنـدگـی و حـمـلات بـه آوارگـان بـه پـیـش کـشـیـده شـد. فـقـط در تـابـسـتـان 2000 سـه آواره زیـر ضـربـات لـگـد و کـوبـش نـازیـسـت هـای نـو کُـشـتـه شـدنـد. نـمـونـۀ دیـگـری در پـلاژ شـهـر آلـبک (Alhbech) در دولـت جـزء مـکـلـنـبـورگ- فـورپـومـرن (Mecklenburg – Vorpommeren) بـود، کـه یـک آوارۀ 51 سـالـه در شـب کـریـسـمـس 2000 بـه ضـرب لـگـدهـای چـهـار نـازیـسـت نـو بـه قـتـل رسـیـد. آن هـا چـنـد روز بـعـد بـه وسـیـلـۀ پـلـیـس دسـتـگـیـر شـدنـد، و در دادگـاه گـفـتـنـد: ” مـا نـمـی تـوانـیـم وجـود چـنـان انـگـل هـایـی را تـحـمـل کـنـیـم، کـه از مـالـیـات مـا زنـدگـی مـی کـنـنـد. (…) مـتـأسـفـانـه مــا پـوتـیـن هـای مـیـخ دار بـه پـا نـداشـتـیـم تـا کـار زودتـر تـمـام شـود.”

بـخـشـی از راسـت تـنـدرو نـو آلـمـان مـی کـوشـد خـود را بـرای آلـمـانـی هـا قـابـل هـضـم سـازد؛ از جـمـلـه بـا سـوء اسـتـفـاده از نـگـرانـی بـی کـاری، وضـعـیـت ایـرادآمـیـز مـؤسـسـات بـهـداشـت و مـسـائـل اجـتـمـاعـی. ان.پـی.دی در بـرنـامـه اش نـکـاتـی عـلـنـاً نـاقـض قـانـون اسـاسـی نـگـنـجـانـده اسـت. تـنـهـا اعـمـال خـشـونـت آمـیـز دسـتـجـات و اعـضـاء حـزب مـی تـوانـد عـامـل سـقـوط حـزب گـر دد. رهـبـر جـدیـد آن، اودو وویـگـت (Udo Voigt) (و. 1952)، کـه صـاحـب درجـۀ دانـشـگـاهـی در عـلـوم سـیـاسـی اسـت، حـمـلات جـاری نـژادپـرسـتـانـۀ بـسـیـار بـه مـهـاجـریـن و پـنـاهـنـدگـان مـوسـوم بـه جـهـان سـومـی را بـا احـتـیـاط تـفـسـیـر مـی کـنـد: ” ایـن کـه حـمـلـه بـه خـارجـیـان در آلـمـان وجـود دارد، مـسـلـمـاً نـاراحـت کـنـنـده اسـت، و ایـن گـنـاه احـزاب رسـمـی اسـت، زیـرا آن هـا اجـازۀ مـهـاجـرت نـامـحـدود در زمـانـی را داده انـد، کـه قـادر بـه تـضـمـیـن کـار بـرای هـمـۀ آلـمـانـی‌هـا نـیـسـتـنـد!”

مـوج بـه اصـطـلاح قـهـوه ای (نـازیـسـتـی) بـه ویـژه در آلـمـان شـرقـی نـگـران کـنـنـده اسـت. امـا عـلـت آن را نـمـی تـوان وجـود مـهـاجـریـن و پـنـاهـجـویـان مـوسـوم بـه جـهـان سـومـی دانـسـت. تـقـریـبـاً هـیـچ خـارجـی مـوسـوم بـه جـهـان سـومـی در آلـمـان شـرقـی یـافـت نـمـی شـود، زیـرا آن هـا تـحـت رژیـم کـمـونـیـسـتـی پـیـشـیـن بـه کـشـور راه داده نـشـده بـودنـد. بـه عـقـیـدۀ بـیـش تـر نـاظـریـن، عـلـت واقـعـی نـفـرت از خـارجـیـان و نـژادپـرسـتـی را بـایـد در گـذشـتـۀ آلـمـان شـرقـی جـسـت. هـریـبـرت پـرانـتـل (Heribert Prantl) (و. 1953)، سـردبـیـر Süddeutsche Zeitung (روزنـامـۀ آلـمـان جـنـوبـی)، مـی گـویـد: ” آن بـار فـکـری قـهـوه ای اسـت. یـهـودسـتـیـزی و نـژادپــرسـتـی در آلـمـان شــرقـی پـس از جـنـگ جـهـانـی دوم بـاقـی مـانـده و بـه دنـبـال وحـدت مـجـدد دو آلـمـان دوبـاره نـیـروی حـیـات یـافـتـه اسـت.”

 


یـادداشـت هـا

1 در اثـر ایـن بـحـران درآمـد مـلـی تـا 1932 تـقـریـبـاً 40% کـاهـش یـافـتـه بـود. تـولـیـد صـنـعـتـی در مـجـمـوع تـقـریـبـاً 45% تـنـزل یـافـتـه بـود. تـولـیـد فـلـزات خـالـص تـقـریـبـاً 70%، فـولاد تـقـریـبـاً 65% و تـجـارت خـارجـی تـقـریـبـاً 60% و واردات تـقـریـبـاً 70% کـاهـش یـافـتـه بـود. بـی کـاری تـوده ای در زمـسـتـان 1932  6مـیـلـیـون نـفـر، یـعـنـی قـریـب یـک سـوم کـل شـاغـلـیـن آلـمـان بـود.

2 یـک نـژادپـرسـت بـدنـام. نـمـایـنـدۀ مـجـلـس از 1973 تـا 1990. سـوء اسـتـفـادۀ مـالـیـاتـی او و رسـیـدگـی قـانـونـی بـه آن در 1983 مـنـتـج بـه مـحـکـومـیـت وی در دادگـاه عـالـی بـه سـه سـال زنـدان و پـرداخـت جـریـمـۀ نـقـدی بـه مـبـلـغ 1مـیـلـیـون کـرون دانـمـارک گـردیـد. ضـمـنـاً در مـجـلـس از او سـلـب اعـتـمـاد شـد. وی در 1991 از حـزب خـود، تـرقّـی، اخـراج گـردیـد. یـک گـفـتـۀ واپـس گـرایـانـۀ مـشـهـور او بـود: ” مـسـلـمـانـان در دانـمـارک بـایـد دسـتگـیـر، و در اردوگـاه  هـا گـردآوری شـونـد، و بـه کـسـانـی کـه بـیـش تـر بـه پـردازنـد، فـروخـتـه شـونـد.” (” Muhamedanere skal indfanges, og samles i lejre og sælges til dem, det vil betale mest.”)

3 از نـظـریـات کـراروپ در بـخـش اول داسـتـان بـلـنـد ” پـیـکـار” از تـوفـان آراز در تـارنـمـای عـصـر آنـارشـیـسـم، مـه 2022 سـخـن رفـتـه اسـت.

4 بـرای آر.آ.اف مـی تـوانـیـد رجـوع کـنـیـد بـه بـررسـی سـه بـخـشـی ” فـراکـسـیـون ارتـش سـرخ و اخـتـنـاق آلـمـان در دهـۀ 70 ” از تـوفـان آراز در تـارنـمـای مـشـعـل، مـارس – آوریـل – مـه 2021.

5 یـک پـدیـدۀ اروپـایـی ظـاهـر شـده از اواسـط دهـۀ 70، نـمـایـشـگـر یـک شـکـل زنـدگـی تـحـریـک آمـیـز بـا ابـراز نـفـرت جـوانـان از بـورژوازی و شـکـل زنـدگـی مـنـحـطـانـۀ آن.

6 بـرای ” خـودمـخـتـاران” مـی تـوانـیـد رجـوع کـنـیـد بـه بـخـش سـوم ” پـیـکـار” در تـارنـمـای  عـصـر آنـارشـیـسـم، ژوئـیـه 2022.

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل