در آستانه ی تولد یک انقلاب عظیم اجتماعی ایستاده ایم

Text Size

رژیم فاشیستی سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران در آخرین تلاش های قبل از سرنگونی اش در بستر احتضار ، با کشتار وحشیانه آش هم زمان زندان هایش را از مبارزان بی شماری نیز پر کرده است .

با این وجود، نسل جوانِ شورشی عصیانگر ضد اقتدار ، در همراهی با حذف شده گان جامعه ، فرودستان ، محرومان ‌، ستم دیده گان ( زنان ‌و کارگران و دیگر ملیت های تحت ستم در ایران , کرد و بلوچ و عرب و لر و ترک و …) میدان مبارزه را ترک نکرده اند و قصد از ریشه برکندن این رژیم ارتجاعی جنایت کار را دارند تا که کودک زیبای انقلاب را بدنیا بیآورند .

بطور قطع در چنین برهه زمانی یعنی قبل از سقوط کامل یک حکومت تا بوقوع پیوستن یک انقلاب ، در این دوران مابینی ، خطر ضد انقلاب و هر گونه توطیه ایی از هر سویی هر انقلابی را تهدید می کند .
از سویی ابر قدرت های جهانی در جهت حفظ منافع خود در پی آن‌ برخواهند امد تا انقلاب را به انحراف کشاند‌ ه و یا برای دزدیدن کودکِ انقلاب ، قابله های تردستِ دست اموز شان را در بسترِ انقلاب بگمارانند تا بدینگونه بتوانند نیروهای متمایل تا حتی سر سپرده به‌ دولت ها یشان را تقویت کنند .
بنابراین در این مقطع زمانی بیش از پیش باید هوشیار بود و در جهت یاری رساندن و به ثمر رسیدن انقلاب رو به سوی جامعه روشنگری کرد و نیروهای ضد انقلاب را چه از سوی حکومت وقت در قدرت و چه از سوی دیگر دولت ها افشا کرد .

زیرا انقلابی در شرف تولد است که هزاران‌ سال است دردل هر انسان طغیان گر شورشی در نبرد ش با حکومت ها ‌و حاکمان ستمگر هر عصر و زمانه ای ، در دل ملیت های سرکوب شده تحت ستم « کرد ،بلوچ ،عرب ، ترک .. حمل شده که جنبش آزادیخواهان است و آرمانش «عدالت و برابری »و شعارش :استقلال و آزادی ست که یکی از شعار های این انقلاب است

زیرا انقلابی در شرف تولد است که هزاران سال است که در دل زنان ستم دیده ی هر عصر و زمانه ای در نظام های اقتدار گرای پدرسالار و فرهنگ منحط مردسالاری حمل شده که جنبش برابری خواهان است و آرمانش «عدالت و برابری »و شعارش : زن زندگی آزادی ژن ژیان ئازادی ست که یکی از شعار های این انقلاب است .

زیرا انقلابی‌ در شرف تولد است که هزاران سال است که دردلِ گرسنه ی محرومان و فرودستان « کارگران» ستمدیده گان هر عصر و زمانه ای حمل شده که جنبش استثمار شده گان است و آرمانش عدالت و برابری» شعارش : نان ، کار , آزادی ست که یکی از شعار های این انقلاب است .

و قرن ها ست که در جغرافیای ایران در انتظار شکوفایی ابَرانقلابی هستیم که فارغ از هر گونه تبعیض و ستم جنسیتی ، طبقاتی و‌ اتنیکی باشد .

دست دولت ها ی غرب و شرق از مبارزات مردم جغرافیای ایران کوتاه !
انقلاب در راه است !
زنده باد انقلاب !

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل