هیچ دولت خیر، عادل و اخلاقی ای وجود ندارد؛ همه ی دولت ها شّر هستند

میخائیل باکونین

Text Size

این یک تناقض وحشتناک و ساده لوحی محض است که، از یک سو از میل به ایجاد عدالت، آزادی و صلح بین المللی سخن گفته شود و از سوی دیگر از میل به ایجاد دولت. دولتها را نمی توان مجبور کرد ماهیت خود را تغییر بدهند زیرا آنها به واسطه همین ماهیت است که دولت هستند، و اگر از این ماهیت خود دست بردارند دیگر وجود نخواهند داشت. بنابراین هیچ دولت خیر، عادل و اخلاقی ای وجود ندارد. همه دولت ها شّر هستند از این جهت که به واسطهٔ ماهیت خود، یعنی به واسطه هدفی که به خاطر آن وجود دارند، نافی کامل عدالت، آزادی و اخلاق بشری هستند و از این جهت، بین امپراتوری خشن روسیه و متمدن ترین دولتهای اروپایی تفاوت زیادی وجود ندارد.

امپراتوری تزاری، خودخواهانه همان کاری را انجام می دهد که دولت های دیگر پشت نقاب تزویر انجام می دهند: این امپراتوری در نگاه مستبدانه و نخوت آلودش نسبت به بشریت نمونه بارز آرمان پنهان همه سیاستمداران و مقامات اروپایی است. همه دولت های اروپایی تا جایی که با مخالفت افکار عمومی و به خصوص با اتحاد جدید اما قدرتمند طبقات کارگری مواجه نشده اند که در خود حامل بذرهای نابودی دولت است، همان کاری را انجام خواهند داد که امپراتوری روسیه اکنون انجام می دهد. فقط یک دولت ضعیف می تواند یک دولت خیر باشد اما با وجود این در اندیشه ها و امیالش نیز همچنان شر باقی خواهد ماند. بنابراین من معتقدم که هر کسی که همراه با ما خواستار ایجاد آزادی، عدالت و صلح است، کسی که مایل به پیروزی بشریت و آزادی کامل توده مردم است باید همراه با ما نیز در پی نابودی همه دولتها و برساختن پایه های یک فدراسیون جهانی متشکل از انجمن های بارآور و مولد همه کشورها بر ویرانه آنها برآید.

-میخائیل باکونین-

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل