در شرح بردگی و مدحِ بی‌اعتمادیِ اجتماعی «نگاهی آنارشیستی به دو گزاره»

نوشته : ایگو

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

در این سال‌ها صحبت‌های زیاد و متعددی در رسانه‌های مختلف توسطِ دولت‌ها و احزاب و افرادِ مختلف با گرایش‌های مختلف راست و به‌اصطلاح چپ (دولت_رفاهی‌ها که مشخصاً هنوز نمی‌دانند توزیع تابعِ مناسباتِ تولید ست یا مدافعانِ سرمایه‌داری دولتی که جای مرهم به زخم اسید می‌پاشند و مارکسیست‌های اقتدارگرا و امثالهم. خلاصه هر چپِ خارج از میلیتانت لیبرتارین‌سوسیالیسم) شنیده‌ایم. صحبت‌هایی پیرامونِ مسائل و ویژگی‌های خاصِ جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخیِ منطقۀ جغرافیاییِ ایران. تحلیلگران(؟)، هرکدام به زعم خود ریشه‌های اصلیِ مشکلاتِ کنونیِ این منطقه را به یک یا چند علت که در یک یا چند حوزه‌ از حوزه‌های مطرح شده قرار دارند، ارجاع داده‌اند و دیدگاه‌هایی را بیان کرده‌اند.

«بی‌اعتمادیِ اجتماعی» و «بردگی» دو گزاره‌ای ست که این روزها همواره از زبانِ رسانه‌ها(؟) و تحلیل‌گرانِ(؟) حوزه‌های مختلف اجتماعی/سیاسی شنیده‌ایم. در این یادداشت قصد دارم که در حد توانم، فارغ ازاین‌که چه نقدهایی به سخنانشان داریم، از دریچه‌ای آنارشیستی به دو گزارۀ مذبور نگاه کنیم. زاویه‌دیدی که مشخصاً رسانه‌های سرمایه‌داری از آن دوری می‌گزینند.

اجازه بدهید از برده‌داری شروع کنم. در ایران هم برده‌داری سبقه‌ای طویل داشته، کمااین‌که دارد و البته نئونازیست‌ها، نئوفاشیست‌ها و ریسیست‌های این منطقه که البته در لباسِ ناسیونالیسم پنهان می‌شوند، ید طولیٰ‌ای در «انکار» این واضحات تاریخی دارند.

اما حقیقتاً برده کی ست؟
اگر از مدافعانِ حقوقِ بشر(؟) این را بپرسید به مقاطعی از تاریخ اشاره می‌کنند و مشخصاً برهه‌هایی را به شما نشان می‌دهد که در آن عده‌ای از عده‌ای بیگاری می‌کشیدند.
اگر از یک مارکسیست بپرسید به ماتریالیسمِ تاریخی اشاره می‌کند و تکاملِ مادیِ ابزارِ تولید و این‌که درنهایت، عده‌ای با در دست‌گرفتنِ غاصبانۀ ابزارِ تولید، عده‌ای دیگر را استثمار می‌کردند.

اما هر دو طرف دارند به شما دروغ می‌گویند.

 

فعّالینِ حقوقِ بشری در پاسخِ به سؤالتان مشخصاً دروغ گفته‌اند یا در بهترین صورت، مغلطه‌ای واضح کرده‌اند زیرا که به‌جای ارائۀ شاخص/شاخص‌هایی جهت تمییز یک پدیده از پدیده‌های دیگر یا ارجاعِ به علت، شما را مجدداً به معلول ارجاع داده‌اند! البته از هم‌کاسگانِ کاپیتالیسم جزاین انتظاری نداریم.

اما در موردِ رفقای مارکسیستِمان؛ بیایید با ادبیاتِ خودشان به واکاویِ پاسخشان بپردازیم تا مغالطۀ این دوستان را نیز در بیابیم.
اشاره به مناسباتِ تولید و خاطرنشان‌کردنِ غصبِ ابزارِ تولید در بهترین حالت، توصیفی است از آن چه بر برده رفته و باز با اغماضی بیشتر می‌توان گفت که پرداختن به بخشِ اندکی از جوابِ مسئله است. یعنی شاخصه‌های تمییز ارائه شده اما هنوز نمی‌تواند ما را به علتِ این پدیده/معلول اجتماعی ارجاع دهد.

سوال واضح است! «برده کی ست؟»
با فرضِ براین‌که یک آنارشیست هم این دوگانۀ ارباب/رعیت را بپذیرد، وجه‌ممیزۀ یک برده از یک ارباب چیست؟
دوستان مارکسیستِمان می‌گویند مالکیتِ بر ابزارِ تولید آن وجه‌ممیزه ست اما کی و چگونه این ابزار غصب شد؟
سوالِ «برده کی ست؟» سوالِ از عواملِ اصلیِ ایجادِ بردگیِ برده ست.

یا این که برخی دیگر از مارکسیست‌ها در جوابِ «برده چه‌گونه برده شد؟» با توجه به ماتریالیسمِ تاریخی به «تقسیمِ کار» اشاره می‌کنند و آهی از سر تأثر و تأسفِ از پایانِ جامعۀ اشتراکی می‌کشند که حقیقتاً آن‌قدر مضحک است که حاصلش جز لبخندِ بر لبانِ شخصِ مقابل نیست.

در پرانتز و تنها در این بخش لازم می‌بینم که به این نکته اشاره کنم که نمی‌توان به مبحثِ برده و بردگی اشاره کرد و نامی از «ماکس اشتیرنر» و طرز تحلیل او نبرد اما چون ساحتِ بحث ساحتِ دیگری ست به همین اشاره اکتفا کرده و در بخش بعد به پاسخ سوال اولمان یعنی «برده کی ست؟» می‌پردازم.

 

به رفقای مارکسیستمان گفتیم که اسلمنا اما چه‌گونه ابزارِ تولید به دست ارباب افتاد و اساساً این مهم چه‌گونه مقدور شد و چه عامل/عواملی در آن دخیل بودند؟ و البته انتظار شنیدن پاسخی هم نداشتیم…

مارکس خوانده‌اید؟ لنین چه‌طور؟ هاروی و لوکاچ و گرامشی؟
چرا مارکسیست‌ها به اشتراکی‌شدنِ زمین بی‌توجه هستند؟
مارکس احمقانه می‌گفت: «خلعِ یدِ مردم از زمین، در طولِ تاریخ، زمینهٔ پیشرفت و صنعتی شدن و درنهایت زمینهٔ انقلابِ سوسیالیستی را فراهم می‌کند.» در کجای تاریخ چُنین اتفاقی افتاده؟ تنها هم‌اکنون عده‌ای از چپ رادیکال (مردمانِ آزاد/ آنارشیست‌ها) مانده‌ که دزدیِ تاریخیِ زمین را فریاد می‌زند.

«نقطۀ آغازِ بردگی غصبِ زمینِ انسانِ آزاد است.»

دوستانِ عزیزِ مارکسیست، بگذارید با زبانِ ماتریالیسمِ تاریخیِ خودتان (که ارزانیِ خودتان باد) بهتان بگویم. تا الان به این واضحات توجه کرده‌اید که وسایلِ کار، اعمِ از شرایطِ مادی و ابزار تولید، در کنار آن‌چه موضوع کار می‌نامیم تنها بخشی از نیروی مولده بوده و بخشِ دیگر نیروی کار است؟
اگر بله، باید به این موضوع هم دقت کنید که بخشِ غالبِ کارگران در طولِ تاریخ افرادی بوده‌اند که کوچانده شده‌اند روندِ بردگیِ انسانِ آزاد از غصبِ تاریخی زمین شروع می‌شوند.
از بردگیِ سیاهان گرفته تا بردگیِ انسانِ معاصر زیر لوای سرمایه‌داری، همه صورت‌هایی از پدیدۀ بردگی ست که همه و همه نقطۀ آغازینِ مشترکی دارند که آن غصبِ زمین است.
بگذارید ادعایی فراتر بکنم که شاید موردِ توجه رفقای آنارشیست/پساچپِ ضدتمدنی قرار بگیرد. «اساساً نقطۀ آغازینِ تمدن غصبِ زمین است.»

اساساً ضعف مارکسیسم در این است که خود را پیرو گزاره‌ها و نظریه‌های یک شخص کرده و اگر هم بخواهد چیز دیگری خارج از حرف مارکس بگوید دیگر مارکسیسم نخواهد.

 

در جوابِ رفیقی سابقاً نوشته بودم:«
با اشتراکی کردن حقِ مالکیتِ زمین، بنگاه‌های تجاری به سمتِ شهرهای کوچک خواهند آمد نه‌این‌که مردم‌ برای نمردن (به‌واسطۀ فقر) به شهرهایِ بزرگ مهاجرت کنند، حاشیه‌نشین شوند و درنهایت باز هم برای اجاره‌بها تمامِ درآمدِ خود را خرج کنند.

فی‌المثل، حتی در حکومت‌های حالِ حاضر می‌توان بنابه جمعیتِ هرمنطقه، زمینِ تخصیص‌داده‌شده به هر مولدِ آن‌منطقه به شهرداری/شورا/… همان‌منطقه واگذار شده و منافعی عایدِ شخصِ مولد می‌گردد که در صورتِ خواستِ زمین توسطِ شخص، زمینی به ارزش زمینِ وی از شهرداری/شورا/… به او تحویل داده می‌شود.
همچنین مشخص ست که هر منطقه بنابه دموکراسیِ مستقیم می‌تواند سیاست‌های جمعیتیِ مربوط به منطقۀ خود را اعم از قبولِ مهاجر و میزانِ اولاد و نسبتِ این دو با تخصیصِ حقِ زمین را مشخص کنند.

هم‌چُنین به‌نظرم مردمِ یک منطقه بهتر می‌توانند مواظبِ زمینِ خود با نظارتِ بر شهرداری/شورا باشند تا یک دولتِ مرکزی…»

این صورت و پیامدی ست از بردگیِ مدرن که باز هم نقطۀ آغازِ بردگی را در غصبِ زمین می‌بینیم. اساساً من به عنوانِ یک ایگوییست/آنارکوایگوئیست و بسیاری از رفقای پساچپ به جد با مسئلۀ مهم و حیاتیِ اشتراکی‌شدنِ زمین در آنارشیسم هم‌راستاییم. بگذارید باز پا را فراتر بگذارم و ادعایی دیگر کنم من مشخصاً اشاره کردم و معتقدم که افراد و توده‌ها به سمت شهر نمیامدند و بردگی نمی‌کردند و نیروی کارِ خود را به پشیزی نمی‌فروختند اگر زمینی داشتند اما ادعای من این است که به همین سبب اشتراکی‌شدنِ زمین اهم بر اشتراکی‌شدن ابزارِ تولید است!

 

همان‌گونه که گفتم واقعیت این است که سبک و سیاق برده‌داری وجه ست و به همین سبب کنه موضوع را به هیچ‌وجه من‌الوجوه تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد اما نکته‌ای که جالب می‌نماید افسوسِ تحلیل‌گرانِ(؟) رسانه‌ها بر «اعتمادیِ اجتماعیِ» این تودۀ عظیمِ برده است. انگار که این هم مانند اسلام ویروسی ست که بر جان مردم افتاده!
نخیر! شما شیادید!
برده برده شده اما احمق نیست. برده می‌داند که شما سگ گلۀ همان چوپانید. برده می‌داند که وعده‌های سانتیمانتالِ آینده و نویدِ غریبِ دموکراسی سکولارتان اصولاً نه تنها ضمانتی ندارد بلکه در صورت اجرا باز چوپانی دیگر است و برده همان گوسفند سابق و چاقویتان تیزِ تیز. نجوای زیبای آزادی برده، نوای «مدحِ بی‌اعتمادیِ اجتماعی» ست. بی‌اعتمادیِ اجتماعی یعنی تضارب، یعنی دیالوگ و دیالکتیک، یعنی نیروهای خودسازماندهی شده و فعال. برده هنگامی آزاد می‌شود که باور به یتیم‌بودن خود پیدا کند؛ به این‌که تنها خودش است و تنها ست به این که باید بر روی پای خودش بایستد و با پتک خود جامعۀ خود را بسازد.

برده تنها با «مدحِ بی‌اعتمادی»، با باور به یتیم‌بودن و با عدم‌باور به منجی و روزی بهتر آزاد خواهد شد.

 

نوشته : ایگو

 

منبع :

https://t.me/anegofromworld

 

—————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era, MOktober ۰۴, ۲۰۲۰

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

خانه

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۰ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۲ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۳ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۳۴ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۸- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۹- تلگرام قیام مردمی