ﺻﺪﺍﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺑﺎﺷﯿﻢ : سهیل بابادی هفت سال حبس به جرم اطلاع رسانی

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

سهیل بابادی و هفت سال حبس به جرم اطلاع رسانی

ﺣﺘﯽ در ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﭘﻮﺯیسیون به عزیزانی ﭼﻮﻥ سهیل ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ داده نمیشود. ﺟﺮﻡ ﺳﻬﯿﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﯾﻨﯽ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﮔﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺟﺮﻡ ﺳﻬﯿﻞ ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭﺩ هاﺳﺖ. ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻧﻘﺪ ﻣﺬﻫﺐ .

ﺳﻬﯿﻞ ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ۱۳۵۷ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۹۱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺩﻭ – ﺍﻟﻒ ﺳﭙﺎﻩ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ . ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ کردند ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﮐﺘﺐ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻋﮑﺲﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩﻧﺪ .

فریاد سهیل از عمق سیاهچالهای ستم دیکتاتوری به گوش نمی رشد ؛ فریادش باشیم!

* * *
دلنوشته ای از یکی از دوستان سهیل : “بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ …سختست سهیل بودن ، کسا نیکه یک هزارم سهیل سیاسی نبودند، یک ده هزارم سهیل سواد ندارند به لطف بستن دستبند سبز و یا حسین گفتن، هر روز تیتر رسانه ها هستند. سهیل را به بند قاتل ها بردند. کلیه درد و هزار درد سر اما دریغ از پشتیبانی! گویی ایران فقط همین چند زندانی محبوب آقایان را دارد. چه کسی فکرش را می کرد که زندان هم بالای شهر و پایین شهر داشته باشد ؟! ”

هفت سال حبس به جرم اطلاع رسانی


ﺷﻮﺭﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﭘﻮﺯﻭﺳﯿﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺗﯽ ﭼﻮﻥ سهیل ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺩﻫﻨﺪ ؛ﺟﺮﻡ ﺳﻬﯿﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﯾﻨﯽ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﮔﺮﺍﺳﺖ؛ﺟﺮﻡ ﺳﻬﯿﻞ ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺍﺳﺖ.

منبع : فیسبوک

۱۲۹۸۷۱۸۸_۷۶۵۴۵۸۱۵۳۵۸۹۴۹۹_۴۸۴۶۴۵۹۶۶۸۳۶۵۲۱۷۲۰۵_n

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی