سهیل عربی : ما براندازیم جور و جهل را سرنگون و خانه را از نو میسازیم

من سهیل عربی دوست دارم این را از روی پشت بام ها فریاد زنم، انسان دشواری وظیفه است

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

در برابر و آنک اشارت دربان منتظر
دالان تنگی را که در آن نوشته ام
به وداع فرا پشت مینگرم
فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه
اما یگانه بود و هیچ کم نداشت

من سهیل عربی دوست دارم این را از روی پشت بام ها فریاد زنم، انسان دشواری وظیفه است زیرا همین ها ما را یاد مردی اندازد که گفت آزادی پیش و بیش از آنکه حد باشد تکلیف و توانایی است، آری رفیقم آنارشیسم گوشش از وعده ها و شعار ها پر است لذا فکری جز انجام تکلیفش در سر ندارد تکلیف ما هیچ نیست مگر آزادی، ساختار شکنی می کنیم.

دستگاه فاسد جنایتکار و واپسگرا و هرج و مرج طلب را سرنگون می کنیم تا عصر آنارشیسم عصر عدالت و برابری را بزییم آنارشیسم اینگونه شاعرانه روی زمین می زیید.

ما براندازیم، جور و جهل را سرنگون و خانه را آباد می سازیم.

کنار گذاشتن جزم اندیشی و اجتناب تعمدی از نظریه های سیستماتیک بی انعطافی و بالاتر از همه تاکید بر آزادی گزینش که هرگز حد و مرز را نمی پذیرد، و برتری دادن به داوری فردی بی درنگ امکان وجود دیدگاه های گونا گونی را پدید می آورد که در یک سیستم واپسگرا و جزم اندیش بسته تاثیر ناپذیر است .

آنارشیسم به راستی هم متنوع است و هم تغییر پذیر و در چشم انداز تاریخی نه منظر جویبار غلتانی را که به سوی دریای سرنوشت اش مثل مارکسیسم و اسلام روان است بلکه تا حدی آنارشیسم منظره آب تراونده از زمین پر خلل و فرجی را دارد که تا حدی جریان زیرزمین نیرومند را تشکیل می دهد و گاه در گردابی انبوه می شود، گاه از شکاف ها فرو می چکد و گاه از دید ها پنهان می شود و ناگهان بار دیگر در آنجا که شکاف هایی در ساخت اجتماعی امکانی برای جریانش به میان می آورد خود را ظاهر می کند به عنوان یک عقیده مدام دگرگون می شود به عنوان یک جنبش در نوسانی همیشگی بالا می رود و از هم می پاشد اما هرگز محو نمی شود.

از دهه ی ۱۸۴۰ مدام در اروپا وجود داشته و همان ویژگی پروتئوسی اش به او جان بخشیده حال آنکه بسیاری از جنبش ها نیروند تر اما انطباق ناپذیر دقیقا یک صدا از جان افتاده اند و از بین رفته اند البته باور من این است که تکلیف آنارشیسم نه ساخت شعار بلکه اقتدارستیزی به مثابه مبارزه با دستگاه ستمگر و فاسدی است که مردم را تبدیل به بردگان نموده و با مذهب و ترویج خرافات و اقسام ستیشیسم، قفل هایی سخت و سفت به مغزها زده بنابر این گذر از اقتدار گریزی به اقتدارگرایی فرصتی فراهم میسازد که این قفل ها گشوده شده و شعور جایگزین تبعیت بی چون و چرا شود آنگاه مردم خود فکر می کنند ما به جای مردم فکر نمی کنیم زیرا آخوند نیستیم و برایشان شعار نمی سازیم کار ما باز کردن سقف ها و زنجیر هایی است که بورژوازی و مذهب بشر را به آنها محبوس کرده کار ما آشتی دادن دوباره ی بشر با هستی است زیرا که بشر تنها نسبت دو سویه خود با هستی، نسبتی که به صورت گشودگی قفل و بد گفتگو است آزاد می شود آنگاه مردم رها شده از دولتها فرصتی برای بهره گیری از شعور شان دارند و خود فریاد میزنند، فردا ها و عصری را می سازیم که در آن عشق تنها پادشاه عالم باشد آن فردا ها عصر آنارشیسم است.

آنارشیسم خشم ما را علیه آنچه نیستیم بر می انگیزد، ما دیگر انسان هایی آزاد و عاشق نیستیم آنارشیسم کاری جز بازگرداندن ما به اصل خویش یعنی غایت صلح دوستی ندارد، صلح دوستی و آزادی خواهی هر انسان متمایل به فرگشتی را به سوی آنارشیسم سوق می دهد این صلح دوستی با گذر از اقتدارگرایی به اختیارگرایی آغاز می شود، به اعتقاد سپاستین فور هرکس اقتدار را انکار کند و با آن به ستیز برخیزد آنارشیست است اگر چه این تعریف به جهت سادگی اش اغوا کننده است اما وی با این بیان این سان که قلمرو آنارشیسم در آن قرار دارد را تعیین می کند، نمی توان همه ی آنان را که اقتدار را انکار می کنند و با آن می جنگند را آنارشیست نامید.

از دید تاریخی آنارشیسم عقیده ای است که انتقاد از جامعه موجود بر چشم انداز جامعه ی دلخواه آینده و وسیله ی گذشتن از یک جامعه به جامعه ی دیگر را مطرح می کند پرودون با در نظر گرفتن قانون طبیعی به عنوان عامل تعادل در درون جامعه اقتدار را به عنوان دشمن نظم و نه دوست آن طرح می کند و به این ترتیب اتهاماتی که در آنارشیست ها وارد ساخته اند را متوجه خود اقتدارگرایان می کنند امروز نیز میدانیم که هرج و مرج، بیدادگری، تبعیض و تحقیر بشر محصول اقتدار و دولت ها است، ما از ویرانی کاخ ها، بیت ها و قلمرو دستگاه ستمگر هراسی نداریم، و فهمیده ایم که بورژوازی پیش از اینکه صحنه ی تاریخ را ترک گوید تلاش می کند دنیای خویش را ویران سازد و از هم بپاشد اما آنارشیسم تدارک یک نظام و اندیشه ی اجتماعی، که هدف آن ایجاد دگرگونی های اساسی است در ساختمان جامعه و به ویژه جایگزین کردن حکومت اقتدارگرا و توتالیتر با بهترین شکل تعاون غیر حکومتی میان افراد آزاد که آن را امروزه آنارکوسندیکالیسم یا آنارشیسم مدرن مینامند دیده است، آبان ماه ۹۸ در ایران گواه همین ایده است وقتی فریاد ننگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و فریاد نه تاج و نه عمامه، آخوند کارت تمامه، را می شنویم آن هم از جوان های متولد ۸۰ که رژیم میلیارد ها صرف تبلیغات اسلامی کرد و موفق به جذب آن ها نبود، امروز می بیند فرزندان آنها که دیروز نه شرقی و نه غربی را فریاد میزدند امروز فریادی بلند تر از مرگ بر جمهوری اسلامی ندارند و به گلوبالیزاسیون، سکولاریزاسیون و دموکراسی می اندیشند، آری! دیرسالی زمین از نو آغاز می شود
سال های باشکوه بازمی گردد
زمین همچون ماری رخت ژنده ی زمستانی اش را نو می کند
آزادی لبخند می زند
ایمان ها و امپراطوری ها
کاخ ها و بیت ها
همچون ویرانه ها
در رویایی محو شونده، سو سو میزند

شور ویرانگری در واقع شوری خلاق است ویرانی بی عدالتی یعنی خلق عدالت ویرانه ی تبعیض و سرکوب یعنی خلق برابری و آزادی، و اینگونه است که شعار آنارشیسم این است، ویران می کنم و سپس از نو میسازم بیدادگری، ظلم، جرم و جهل و سرکوب را ویران می کنم و آزادی می سازم، آبادی می سازم، و از خلال همین ویرانی امپراطوری ها و ایمان ها است که آنارشیست ها همواره تلألو تابناک برج های دنیای آزادشان را میگیرند، که در حال سر برافراشتن است ما مسیر عملی را نشان می دهیم که بتواند آزادی را رهنمون باشد آنارشیسم نه سازمان را مطلقا رد می کند و نه در پی آن است به آن تداوم تفننی ببخشد آنچه مهم است پایندگی سیال نگرش اختیارگرایانه است در واقع اندیشه های بنیادین آنارشیسم با تاکیدشان بر آزادی و خودجوشی از امکان به وجود آمدن سازمانی با انعطاف به ویژه هر سازمان حرص گونه ای که به دست چنگ اندازی و حرص به قدرت تولید می شود، جلو گیری میکند، پرودون معتقد بود که همه ی احزاب تا آنجا که به دنبال قدرت اند گونه هایی از حکومت مطلق اند، آنارشیست ها به جای اندیشه سازمان پیکار جو اعتقاد راز واره ی خود را به جنبش و انگیزش فردی و عمومی نهاده اند که در عمل در غالب گروه ها و کنفدراسیون ها به جای رهبری مردم وظیفه ی خود را روشنگری و دادن سرمشق می دانند، اینگونه ما مسیر عملی را به مردم نشان می دهیم که میتواند به آزادیشان رهنمود باشد، به گفته ی باکونین انقلاب را افراد یا انجمن های سری پدید نمی آورند انقلاب زمانی بس دراز در ژرفنای آگاهی مبهم توده ها آماده می شود سپس ناگهان راه به بیرون می گشاید و آن هم غالبا به محض به دست آوردن کوچک ترین فرصت مثل آبان ۹۸ مثل دی ماه ۹۶ و آینده ای نزدیک که این قیام به انقلاب ختم میشود.

پتر کروپوتکین به همین اندیشه گرایشی علمی بخشید تکامل آنچنان که ادعا می کنند هرگز آنقدر آهسته و یکنواخت گام بر نمی دارد تکامل و انقلاب به تناوب می آید و انقلاب یعنی دوره های شتاب گرفته تکامل درست به اندازه ی دوره هایی که تکامل بسیار آرام تر انجام میگیرد به وحدت طبیعت تعلق دارد ایمان رازواره ی باکونین به جنبش و انگیزش بی دلیل توده ای و داروینیسم اجتماعی پروپاتکین هردو اشاره بر این دارند که سازمان بی انعطاف و نظام های نظری بی انعطاف سد راه پیشرفت هستند خواه پیشرفت انقلابی و خواه تحولی در عین حال آنان مشوق آن بینش انعطاف پذیری هستند که مشعل را در برابر جریان های آرزو پروری و نا رضامندی حساس کنند از این رو آزادی تغییر و گوناگونی بینش از جمله عناصری است که خود به خود باید در دنیای آنارشیست و در عصر آنارشیسم گسترش یابد پروپاتکین در کتاب علم نوین و آنارشیست بر این پافشاری می کند آنارشیست ها جامعه ای را می سازند که در آن همه ی روابط متقابل اعضایش نفی گرفته باشد آن هم نه از طریق قوانین یا به دست اقتدارگران و به زور بلکه به وسیله ی توافق های متقابل میان اعضای آن جامعه و به وسیله ی مجموعه ای از عادات اجتماعی که با قوانین و جریان یکنواخت و عادی امور خرافات منجر نشده باشد بلکه بر حسب مقتضیات همواره برآیند زندگی آزاد و این جهانی شدن و به انگیزه ی پیشرفت علم و اختراع و پرورش پیوسته باشد و مدام در راه اصلاح و تنظیم باشد پس نه حکومت اقتدارگر ها باید در کار باشد و نه حکومت انسان بر انسان و نه جمود و بی تحرکی بلکه تحول و انقلابی مداوم آنچنان که در طبیعت مشاهده میکنید این همان رابطه ی دو سویه ما با هستی است گذر از دازاین به آنارشیست که پیشتر برای آن توضیحاتی ارائه شد اگر بشر ذاتا این توانایی را دارد که در یک همچون جامعه ی آزادی بزیید اگر جامعه در واقع یک رویش طبیعی است پس پیداست آنان که می کوشند قوانین ساخت بشر را تحمیل کنند یا چیزی را پی بریزند که گادوین آن را نهاد های خودسرانه می نامید دشمنان واقعی جامعه هستند و آنارشیستی که بر آنان می شورد و حتی تا مرز خشونت و ویرانگری پیش می رود به هر حال ضد اجتماعی نیست او در واقع نیرو و زندگی تازه به بشریت و هستی می بخشد آنارشیست فرد مسولی است که برای ایجاد تعادل اجتماعی در سمت و سوی طبیعت اش تلاش می کند بنابراین شعار نمی دهد بلکه شاعرانه می زیید و شاعرانه زیستن روی زمین را به مردم می آموزد چنان که شاملو می سراید؛
انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود
توان دوست داشتن و دوست داشته شدن
توانایی شنفتن، دیدن و گفتن
انسان دشواری وظیفه است
دستان بسته ام آزاد نبود تا هرچشم انداز را به جان در بر کشم
هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده
هر بدر کامل و هر پگاه دیگر
هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را
رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذاشتم
دست و دهان بسته گذشتیم
آنک در کوتاه می کوبد
در برابر و آنک اشارت دربان منتظر
دالان تنگی را که در آن نوشته ام
به وداع فرا پشت مینگرم
فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه
اما یگانه بود و هیچ کم نداشت
من سهیل عربی دوست دارم این را از روی پشت بام ها فریاد زنم، انسان دشواری وظیفه است زیرا همین ها ما را یاد مردی اندازد که گفت آزادی پیش و بیش از آنکه حد باشد تکلیف و توانایی است، آری رفیقم آنارشیسم گوشش از وعده ها و شعار ها پر است لزا فکری جز انجام تکلیفش در سر ندارد تکلیف ما هیچ نیست مگر آزادی ساختار شکنی می کنیم دستگاه فاسد جنایتکار و واپسگرا و هرج و مرج طلب را سرنگون می کنیم تا عصر آنارشیسم عصر عدالت و برابری را بزییم آنارشیسم اینگونه شاعرانه روی زمین می زیید.

سهیل عربی

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

خانه

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی