فراخوان اول ماه مه گزارشگران: باید یکصدا شویم و طرحی دیگر اندازیم! – لیست ابتدائی

Text Size

اول ماه مه امسال را به نقطه عطفی برای بسیج ومتشکل کردن گرسنگان و توده های وسیع مردم  برای پیروزی شان  تبدیل کنیم.

هرچه میگذرد بحرا ن ساختاری نظام بحران زده و مفلوک سرمایه داری جمهوری اسلامی عمیق تر شده ،فروماندگی حاکمیت در عمل خود رانشان میدهد  و طبقه حاکم در مانده ودیگر توانائی  ادامه حاکمیت اش را ندارد و جنازه اش در خیابان ها ست. این وظیفه  بر عهده طبقه کارگر و عظیم ترین جنبش توده ای است که برای همیشه این لاشه متعفن را به گورستان تاریخ بسپرد.

در سمت دیگر

طبقه کارگر همراه دیگر گرسنگان به بزرگترین نیروی اجتماعی جامعه ایرا ن تبدیل شده که قادر است با نظمی انقلابی و براساس برنامه ای سیاسی که در برگیرندهی منافع اکثریت مردم باشد ، نظام کنونی را براندازد و نظمی نوین را مستقر نماید.

بیش از صد سال است که پیشتازان این طبقه پرچم سرخ  اول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگری را بر افراشته اند و هر ساله در شرایط شدید امنیتی در بر گزاری آن پافشاری کرده اند.سالی که گذشت یکی از پر شور ترین سال های مبارزات کارگری بود . مقاومت کارگران هفت تپه ، فولاد اهواز و هپکو اراک بویژه پشتیبانی سراسری دیگر نیرو های کارگری و دمکراتیک از آنها  در عمل همبستگی سراسری را گام بزرگی به پیش برده است.

زنان هفت تپه با شرکت فعال خود و مقاومت  سپیده قلیان در برابر تجاوزات ماموران امنیتی بازتابی گسترده در جامعه داشته و عملن امروز مبارزات کارگری به جریان اصلی  برای تغییر تبدیل شده است. به این حرکت باید همبستگی معلمان, کارمندان کم درآمد و دیگر نیروهای دمکراتیک را اضافه کرد.اکثریت مردم ایران در جستجوی خلاصی از این وضع فلاکت بار هستند. اکثریت عظیم مردم به فروماندگی ودر ماندگی رژیم حاکم پی برده اند و با اعتراضات و خروش سراسری بارها مشروعیت این رژیم ضد انسانی را اعلان کرده اند و بدیل های سلطنت و مجاهدین را که آمریکا ،اسرائیل وعربستان حامیان آنها هستند, دیگر قبول ندارند.

 آمدن به میدان در روز اول ماه مه  با وسعتی بس گسترده, همبسته وفشرده و با اعلام بدیلی کارگری که در خدمت عظیم ترین نیروهای توده ایست یعنی نود ونه درصد ی ها شرایط را برای پاسخ به چه باید کرد فراهم می سازد. زمینه ی چنین وظیفه ای چنانچه از هم اکنون به تدارک آن در میزانی وسیع و عمومی بپردازیم می تواند فراهم شود .

شرط پیش روی

 باور به طبقه کارگر و توده های عظیم مردم ایران است که تنها نیروی واقعی اجتماعی اند که می توانند  به بحران  کنونی  خاتمه دهند وراه را برای ایجاد  جامعه ای دمکراتیک و برابر ،مستقل از ارتجاع داخلی, امپریالیستها وارتجاع جهانی  باز کنند.

باور به قدرت و اراده راسخ این طبقه ی بزرگ اجتماعی و پیوند آن با وسیعترین نیرو های توده ای تهیدست است .

باور به همبستگی حداکثری و یگانه مدافعان حقیقی کارگران در داخل و خارج کشور و در حمایت از جنبش کارگری ایران است.

باید اول ماه مه را به پرچمی برای همصدا شدن ، بدور از فرقه گرا یی و خود مرکز بینی تبدیل کرد.

باید همصدا شویم ،باید اول ماه مه را به پرچمی سراسری برای همبستگی و متشکل کردن طبقه کارگر و پشتیبانی از ایجاد تشکل سراسری آنان تبدیل کنیم.

باید اول ماه مه را به پرچمی برای همنوایی توده های میلیونی ،این سازندگان واقعی تاریخ در اتحادی از زنان ومردان ، جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی, ملیتهای ستمدیده و کلیه اقشار ستم دیده تبدیل کنیم.

اول ماه مه امسال را به کارزاری سراسری، با شرکت وسیعترین نیروهای توده ای برای ایجاد بدیلی کارگری در مقابل بدیل های امپریالیستی و ارتجاعی تبدیل کنیم.

ما فعالین سیاسی پشتیبان منافع عمومی کارگران و ستمدیدگان کشورمان بر این باوریم که هر گونه بی اعتنائی به ملزومات و ضرورتهای مبارزاتی آنان در این برهه از زمان اقدامی خلاف منافع طبقاتی آنهاست.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران جهان

۲۶٫۰۳٫۲۰۱۹

 gozareshgar1001@yahoo.de

www.gozareshgar.com

آمادور نویدی – اسماعیل فتاحی – ابراهیم پویان – امیر میرزائیان – اسماعیل مولودی – انور میرستاری – بهرام سلطانی – بهزاد بارخدائی – بهنام چنگائی – بهمن یوسفی – بهروز سورن – بهرام رحمانی – پیروز زورچنگ – پروانه قاسمی –  پرویز میرمکری – پروین ریاحی –  جابر کلیبی –  حسن حسام – ح. ریاحی – حسن نایب هاشم – داود احمد لو – رضا بی شتاب – رسول شوکتی – ژاله سهند – سوسن شهبازی –  سیامک مویدزاده – سیاوش کارساز – – صدیق جهانی – علی پیچگاه – علی خدری – غلام عسگری –  شروین رها – کامبیز گیلانی – ک. الوند – کاوه دادگری – محمد محبی – محسن رضوانی – مهران زنگنه – منوچهر تقوی بیات – مجید مشیدی – مهرداد آهنگر – ندا نوآور – نادر ثانی 

کانون همبستگی با مبارزات کارگری در ایران ـ فرانکفورت

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

شورای هماهنگی علیه کشتارهای جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران )

مجموعه عصر آنارشیسم

فدراسیون اروپرس

***

اشتراک وورد پرس

سایت لجور

اتحاد کارگری

میهن تی وی

سایت عصر آنارشیسم

سایت جابر کلیبی و پروانه قاسمی

وبلاگ اخگر

سایت رضا بی شتاب

وبلاگ اسماعیل مولودی

سایت گزارشگران

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttps://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_CO

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل