بیانیه ی ۱۱۶ تن از نمایندگان و فعالین کارگری در سوئد، برعلیه پیشنهاد لایحه قانونی مربوط به ممنوعیت اقدامات مقابله جویانه و مُبارزاتی سندیکاهای آزاد کارگری

برگردان به فارسی: نیما گلُکار

Text Size

بیانیه ی یکصد و شانزده تن از نمایندگان و فعالین کارگری در سوئد، برعلیه پیشنهاد لایحه قانونی مربوط به ممنوعیت اقدامات مقابله جویانه و مُبارزاتی سندیکاهای آزاد کارگری

این لایحه پیشنهاد ی که تعّهد به صُلح و آرامش مابین اتحادیه های “کارگری” و کارفرمائی را در کل بازار کشور سوئد زیر پوشش و جایگزینی قرار می دهد؛ ضمن وخیم تر شدن شرائط کار فروشندگان نیروی کار نسبت به گذشته، امکان آغاز کاهش مبلغ دستمزد ها را نیز فراهم می نماید و به همین علت بر پایه اصل دفاع و حفاظت از حقوق دمکراتیک در بازار کار، این لایحه در کلیت خود بایستی مُلغی شود

حّق اعتصاب

امروز ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹، آخرین روز مُهلت برای پاسخ به پیشنهاد ارجاعی به نهاد های ذینفع در رابطه با لایحه ی شوم ” تعّهد به صُلح و آرامش ” بین اختلافات کارگر و کارفرما در محیط کار که دارای پیمان نامه های دستجمعی اند می باشد. هسته ی اصلی این لایحه پیشنهادی تغییراتی در قانون مشارکت در تصمیمات دستجمعی است که مفهوم آن در واقعیت امر عملن ممنوعیت اعتصاب و دیگر اقدامات مبارزاتی کارگری در بازار کار سوئد را به دنبال خواهد داشت، مگر آن که شرکت مربوطه به واسطه ی ثبت پیمان نامه دستجمعی جدید با فروشندگان نیروی کار، با یکدیگر دُچار اختلاف نظر گردند. این پیشنهاد از یک سو در نتیجه توافق نامه ای بین اتحادیه های سراسری کارگری و کارمندی [اِل. او / تِ. ثِ . او / ساکو] در مشارکت مشورتی با حزب سوسیال دمکرات ها و از طرف دیگر با اتحادیه سراسری خریداران نیروی کار[سرمایه داران] در سوئد تهیه و تنظیم گردیده [و مورد توافق طرفین قرارگرفته] است. فهم و باور این نکته آسان می باشد که چرا اتحادیه سرمایه داران و صاحبان مشاغل سوئد، هم خواهان ممنوعیت و کاهش اعتصابات در کشور می باشند و هم این پیشنهاد شامل آسیب وارد شدن زیاد به اعضا ی اتحادیه های بزرگ و سراسری نخواهد بود. در درازای سال ۲۰۱۷ میلادی در مجموع تنها ۳۲۹ اعتصاب صورت گرفته است که این تعداد در مقایسه با سال ۱۹۸۶ در بالاترین حدّ خود مابین ۶۵۲ و ۶۸۲ بوده است. در کلامی دیگر تعداد اعتصاب های اتحادیه های کارگری در سوئد زیاد نبوده و اگر هم اتفاق بیفتد فقط با هدف نوشتن پیمان نامه دستجمعی بوده است. بر همین پایه، منطقی که در این قانونگذاری نهفته است نمی بایست چیز دیگری غیر از عدم تاثیرگذاری بر نهادهائ کارگری که تا به امروز بر طبق این مدل [صُلح بین کارگر و کارفرما] عمل نموده اند باشد؛ هرچند که مُسّلمن این قانونِ اشتباه، در بدترین حالت، آسیب وارد آوردن به دمکراسی در کشور سوئد تلقّی می شود

یکی از بزرگترین دلایلی که بازار کار سوئد به این گونه عمل می کند؛ پاداش ترغیبی و فراهم نمودنِ انگیزه های شدید به نفع صاحب منصبان تجاری برای امضا نمودن پیمان نامه های مشترک دستجمعی با اتحادیه های سراسری بزرگ و یا حتا با هر تعداد از اتحادیه های کارگری موجود دریک محیط کار می باشد. چرا که در غیر این صورت، این شرکت می تواند در معرض خطر اعتصاب و یا اقدامات مبارزاتی دیگر از جانب سندیکا های کارگری[آزاد] قرار بگیرد. در صورتی که با پیشنهاد در تغییر قانون کار، این گونه انگیزه ها ی [مقابله جویانه] در تمامّیت خود از بین رفته و تنها انگیزه ی پاداش دهنده ای که برای خریداران نیروی کار باقی می ماند، امضای پیمان نامه های دستجمعی خواهد بود. و این در عمل، از یک طرف کافی بودن وجودِ هر نوع پیمان نامه دستجمعی به شمار آمده و از سوئی دیگر مُحافظت در برابر اقدامات مقابله جویانه ی سندیکا های کارگری می باشد. در مفهومی دیگر، خریدار نیروی کار می تواند پیمان نامه با اتحادیه ای را امضا نماید که حتا دارای یک نفر عضو هم در محیط کار وجود نداشته باشد، و در چنین شرائط ، این تنها برای شرکت مربوطه سودمند است

اتحادیه های کارگری که به امضا کردن این گونه پیمان نامه ها ئی که تنها برای خریداران نیروی کار مفید و سودمند هستند، تَن دَر می دهند را اصطلاحن “اتحادیه های زرد” [سازشکار] می نامند. همچنین زمانی که شرکت ها با هر نوع اتحادیه ی کارگری؛ ارزان ترین قرارداد را بدون در نظر گرفتن اینکه کارکنان آن شرکت عضو کدامیک از سندیکا ها باشند امضا می نمایند، این عمل را معمولن “خرید قرارداد” می گویند. این، دو پدیده ی جدیدی است که تاکنون در سوئد بسیار نادر بوده هرچند در بسیاری از کشورهای دیگر همانند دانمارک وجود داشته است. باز شدن راه برای پیمان نامه های زرد، بدون کمترین تردیدی به تمامی مُزدبگیران در سوئد علی رغم عضویت اشان در هر گونه سندیکا ئی، آسیب وارد نموده و باعث ایجاد کاهش اجباری دستمزدها در کشوری که از یک سو مقررات قانونی برای حداقل دستمزدها وجود نداشته و از جانب دیگر، افزایش مشکلات محیط کار برای همه و به ویژه در بخش های شغلی همانند تمیزکاری، هتل و رستوران ها، ساختمان سازی و فروشگاه های خدماتی که کارگران و کارمندان آن هم اکنون در معرض شرائط نا مطلوب ونا مطمئن استخدامی قرار داشته اند خواهد شد. این پیشنهاد علاوه بر این ها بخش های شغلی که بیشتر، زنان در آنها مشغول به کار می باشند نیز دُچار جدّی ترین آسیب ها خواهند گردید

کشور سوئد به بسیاری از کنوانسیون ها و توافق نامه های بین المللی از قبیل کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و کنوانسیون های۸۷ و۹۸ سازمان جهانی کار که تضمین کننده حقوق دموکراتیک شهروندان مبنی بر گزینش داوطلبانه ی عضویت در هر سندیکائی که فکر می کنند برای منافع اشان مبارزه می کنند، پیوسته است و با این پیشنهاد، کشور سوئد دیگر اجرای این گونه تعهدات بین المللی را به عهده نگرفته بلکه در نهایت، حق تصمیم گیری را بر عُهده ی صاحبان شرکت ها و نَه فروشندگان نیروی کار[مُزدبگیران] خواهد گذا شت تا بتوانند هر اتحادیه ای را که خود بخواهند را برای تسلط بر شرائط محیط کار برگزینند؛ هر چند که آن سندیکا های مربوطه، هیچ عضوی در آن محیط کار نداشته باشند

بنا بر این، چنین پیشنهادی از یک طرف به این مفهوم خواهد بود که از نفوذ و تسلط فروشندگان نیروی کار [مُزدبگیران] کاسته شده و بر نفوذ و تسلط هر چه بیشتر صاحبان شرکت ها افزوده می شود و از سوئی دیگر موجب کاهش هر چه بیشتر نفوذ دموکراتیک در محیط کار که هم اکنون نیز بسیار اندک است خواهد شد. علاوه بر این ها چنین لایحه پیشنهادی اگر مورد تصویب قطعی نمایندگان پارلمان [در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی] قرار بگیرد نیز به معنای ممنوعیت اعتراض تامّ و کمال در مورد هر گونه اختلاف قضائی ما بین فروشنده نیروی کار برعلیه خریدار نیروی کار[ کارگر و کارفرما] به حساب می آید، بدین صورت که اگر یک شرکتی بر خلاف قانون و مقررات با مستخدمین خود بَد رفتاری از قبیل اذیت و آزار نماید و تبعیض قائل شود، این امکان از اتحادیه کارگری سَلب خواهد شد تا نتواند احقاق حقوق عضو خود را از خریدار نیروی کار[کارفرما] طلب نماید، مگر آنکه مُستقیمن به دیوانعالی کار [ که حکم صادره اش نهائی وغیر قابل پژوهش خواهی است] مراجعه نماید. پدیده ی” می تو” یکی از نمونه های روشن در ارتباط مابین شرائط استخدامی نا مطمئن و در معرض به خطر قرار گرفتن سوء استفاده ی جنسی توسط رئیس مربوطه می باشد که در این وضعیت سندیکا قادر نخواهد بود به دلیل ممنوعیت اقدام مبارزاتی به خاطر اختلاف قضائی در این مورد برای احقاق حقوق عضو خود، با خریدار نیروی کار[کارفرما] وارد مذاکره مُستقیم بشود

مُنتقل کردن و ارجاع دادن تمامی این گونه مسائل به دادگاهی که تجربه و آشنائی نزدیک با آن محیط واقعی کار ندارد؛ به معنی افزایش هزینه های مالی اتحادیه های کارگری که مجبور به پرداخت هزینه وکلای حقوقدان برای اعضائی که درگیر اینگونه موارد می شوند را در بَر خواهد داشت. اما حتی اگر دادگاه، ادعا و شکایت سندیکا را هم بپذیرد؛ در برخی از پرونده های قضائی حق دخالت ندارد. به طور نمونه اگر مستخدمی به گونه ای غیر قانونی از کارش بر کنار شود، دادگاه حق رائ دادن به باز گشت آن شخص به سَرِ کاراش را ندارد و در این حالت، شرکت مربوطه تحت هر شرائطی می تواند مستخدم اخراجی را باز خرید از خدمت نماید و این اقدام ، آسیب سنگین و قابل ملاحظه ای به اشخاص سالخورده خواهد زد زیرا امروزه در بازار کار، امکان دُشواری برای استخدام جدید خواهند داشت

امّا سندیکا های مستقل و آزاد در بیشتر موارد از امکان اقدامات مبارزه جویانه در مورد اختلافات قضائی استفاده کرده اند، چیزی که اتحادیه های کارگری بزرگ، بر پایه ی پیمان نامه [صُلح] خواهان مبارزه برای احقاق حقوق اعضای خود نبوده اند، هر چند که مابین توافق مشترک از راه پیمان نامه و قوانین موجود کشوری، تفاوت بزرگی وجود دارد. یک اتحادیه ای که دارای اعضائ مایل به مبارزه فعّال برای احقاق حقوق خود هستند از هر گونه فرصت و امکانی در مورد پایان دادن و فسخ پیمان نامه را دارا می باشند در حالی که قوانین ثابت اند و از جانب اشخاص دیگری به غیر از طرف های مشترک در بازار کار کنترل می شوند

ممنوعیت بر علیه کُلیه ی اقدامات مبارزه جویانه ی اتحادیه های کارگری با اهدافی بسیار دوراندیشانه تر به غیراز امضای یک پیمان نامه دستجمعی؛ آنچه که اکثریت مردم ممکن است فکر کنند، می باشد. بیشتر مردم براین باورند که این پیشنهاد، تنها در مورد ممنوعیت اعتصاب صدق می کند، در صورتی که بر مبنای دیدگاه دیوانعالی کار، هرگونه اقدامی که طرف مقابل[خریدار نیروی کار] را زیر تاثیر منفی خود قرار دهد در اصل یک اقدام مقابله جویانه و غیرقانونی [از جانب فروشنده ی نیروی کار] به حساب می آید، بدین معنا که بطور مثال اگر در پیشگاه هَمگان، بَد گوئی ای از خریدار نیروی کار از راه پخش تراکت و یا نوشته ی انتقادی در یک مقاله انجام پذیرد. و این غیر قانونی شدن چیزی است که بالذّاته تهدیدی برعلیه حقوق بُنیادین دمکراتیک در یک جامعه ی باز به شُمار می آید

اینکه اتحادیه های بزرگ کارگری با اتحادیه ی صاحبان شرکت ها و مشاغل سوئد[سرمایه داران] برای تجاوز به حقوق سندیکاهای کارگری به واسطه مبارزه برای احقاق مطالبات خود به توافق رسیده اند را میتوانیم دستِ کم حَدس بزنیم، اما بهر حال این برای ما روشن است که پیامدها ی این توافقنامه برای همگی مُزد بگیران در سوئد آسیب زننده بوده که بیشترین و نخستین قربانیان آن، گروه های زیرِ ستم با کاهش مقدار دستمزد ها و از این بدتر شدنِ شرائط کارِ آنها خواهد بود

نتیجه گیری نهائی ما این است که این پیشنهاد به طور کامل بایستی به منظور حفظ موقعیت مُزد بگیران و حفاظت از حقوق دموکراتیک اشان در بازار کار سوئد، لغو شود

برگردان به فارسی: نیما گلُکار

Översättning på persiska: Hasse Golkar

www.svd.se/skrota-forslaget-om-forbud-mot-stridsatgarder?fbclid=IwAR2qmvCVr0np0J_yi8FqQk14weLnRigfQbUS-e1JlAs53KeU8yvHQJ03ojw

یادآوری: اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی در استکهلم – عضو سازمان مرکزی کارگران سوئد – سندیکالیست ها که من نیز یکی از آنها هستم زیر این بیانیه را که در یکی از روزنامه های معتبر سوئد با پخش بیش از سیصد هزار نسخه ی کاغذی روزانه چاپ می شود امضا کرده ایم

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttps://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_COM

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل