آخرین پیام سهیل عربی «متولد ۳۰ مرداد ۱۳۶۴»زندانی آنارشیست از زندان تهران بزرگ

Text Size

 

چگونه پرتره یک پرنده رابکشیم‌؟
ابتدا قفسی بکش ،قفسی بادری زیبا ،سپس یک‌چیزجذاب وزیبابرای پرنده بکش
زیبا،ساده ومفیدبرای پرنده!
بعد پرنده را مقابل درختی قرارده ،در باغ،بیشه یاجنگل
خودراپشت درخت مخفی کن
بی آنکه چیزی بگوئی،بدون حرکت…
گاهی پرنده بسرعت خارج میشود
اما میتوان سالهامنتظر ماند تا زنده تصمیم بگیرد.
ازقفس خارج شود
(منتظر بمان )دلسرد نشو
صبر کن!شاید پرنده ماندن درقفس را ترجیح میدهد
شاید دنیای بیرون ازقفس دیگر برایش جذاب نیست
می توانی سالها منتظر باشید ،ویا….
تصویر دنیای بیرونی ازقفس راجوردیگربکشی!
سی امرداد ۹۷یعنی پنج زاد روز در زندان
یعنی پانزده سال مبارزه وازهمه چیز گذشتن اما هنوز درقفس ماندن
اینجاسالن یک ،تیپ یک زندان تهران بزرگ ،وحشتناک وکثیفترازآنچه درمخوفترین شکنجه گاه ها دیده اید ،حتی تحمل حبس در۲۰۹ودوالف اینقدر دشوار نبود
به راستی که تحمل شکنجه جسمی بسیار آسانتر ازشکنجه های روحی راتحمل کردن است.
اینجا سرزمین مردگان متحرک ،بیش از چهارصد زندانی معتاد به متادون وشیشه درسالنی که ظرفیت نگهداری از ۱۶۰زندانی را دارد.
گرمای شدید ،سرترک خوابی ،کریر خوابی وهم بندشدن با افرادی که هیچ دغدغه ای جزمصرف موادندارند.
براحتی خوابشان میکنند وتن به هرخفتی میدهند….
جشن تولد?
وقتی بیش از یکسال است که دخترم روژان راندیده ام?!
عجیب است که بیش از صدها مزدور،مامورمهار سهیل عربی شده اند.
شماکه مدعی هستید هیچ ابرقدرتی جلودار موشکهایتان نیست چرا اینقدر ازقلم سهیل میترسید?!
اما شکنجه باعث رادیکال ترشدنم میشود و قطعا تکثیرشدنم بهترین شیوه برای انتقام گرفتن است.
آری بارویش ناگزیر جوانه ها
محصول سالها مبارزه وروشنگری
بزودی جشن پیروزی خواهیم گرفت.
مقاومت مقاومت مقاومت

 

سهیل عربی ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ زندان تهران بزرگ

 

پاینوشت : شعر پرنده را که رفیق و همقطار سهیل عربی در ابتدای نامه آورده است از ژاک پرور است.

 

«برای کشیــــــــــــــدن یک پــــــــــــــرنده»

باید اول قفسی کشید
با دری باز

و بعد
چیزی ساده
چیزی قشنگ
چیزی به درد خور
برای پرنده کشید

و سپس
بوم را به درخت تکیه باید داد

در باغی
در بیشه ای
یا در جنگلی

و پشت درخت پنهان باید شد
چیزی نباید گفت
حرکتی نباید کرد

گاه پرنده زود می آید
و گاه سال ها به درازا می کشد
تا پرنده تصمیم به آمدن بگیرد

نومید نباید شد
صبر باید کرد
اگر لازم باشد سال ها صبر باید کرد.

دیر یا زود آمدن پرنده
هیچ ربطی ندارد
به اینکه تابلو خوب از آب در آید

و زمانی که پرنده می رسد
– اگر برسد –
ژرف ترین سکوت را اختیار باید کرد
صبر باید کرد که پرنده وارد قفس شود

و وقتی وارد شد
باید آرام
با قلم مو در را بست

و سپس
میله ها را یکی یکی پاک باید کرد
و مراقب بود
که هیچ یک از پرهای پرنده دست نخورد

آن گاه درختی باید کشید
و زیباترین شاخه را
برای پرنده برگزید

و سبزی شاخسار
و طراوت نسیم
و طراوت آفتاب را باید کشید

و نیز صدای جانوران علفزار را در گرمای تابستان
و صبر باید کرد تا پرنده تصمیم به خواندن بگیرد

اگر پرنده نخواند
نشانه ی بدی ست
نشانه آنکه تابلو بد است

اما اگر بخواند نشانه خوبی ست
نشانه آنکه می توانید تابلو را امضاء کنید
آن گاه آرام پری از پرنده می کنید

!…و نامتان را در گوشه ی تابلو می نویسید

آفتاب نیمه شب / ژاک پرِوِر / مترجم: محمدرضا پارسایار

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس  «کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» در تلگرام

 

https://t.me/ACOIP

 

«کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

 

——————————————————————————

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۲ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۴ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۵ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل