کانتون عفرین در محاصرە دولت ها

برگرفته از فیسبوک صلاح عباسي

Text Size

هم ترکیە و هم روسیە و هم سوریە در چند ماە گذشتە تقاضا کردەاند کە کانتون عفرین بە دولت سوریە واگذار شود.قبل از حملە ترکیە روسیە همین تقاضا را علنا مطرح کرد.

بعد از حملە و مقاومت تاریخی عفرین هم روسیە و هم سوریە از خواست اولیەاشان یک قدم عقب نشستند و گفتند کە عفرین مشترکا از سوی سوریە و کردها ادارە شود

روسها کە کارت قوی آسمان عفرین و اجازە بە نیروی هوایی ترکیە را در دست دارند و تا بحال بسیار ناجوانمردانە از قتل و عام مردم عفرین بە عنوان یک کارت سیاسی استفادە کردەاند در هفتە گذشتە مطرح کردند کە در صورت ادارە مشترک کانتون عفرین از سوی کردها و سوریە اجازە ورود هواپیماهای جنگی ترکیە را بە آسمان عفرین نخواهند داد.

پاسخ کردها مذاکرە با روس ها و سوریە بودە است و تا بحال توافقی حاصل نشدە است.

روسیە فهمیدە است کە از طریق ترکیە بە نتیجە نمی رسد. هدف اولیە این بود کە ترکیە عفرین را تصرف و تحویل سوریە دهد. البتە بدگمانی ها یی نیز از جانب روسیە و سوریە وجود داشت کە نقشە ترکیە بە هم وصل کردن ادلیب و اعزاز و باب و جرابلس است و بە وجود آوردن یک قلمرو بزرگتر برای اسلامگرایان متحدش در شمال سوریە.

سبب این گمانها وعدە وعیدهایی بود کە ترکیە بە اسلامگرایان برای وادار کردنشان بە جنگ با کردها دادە بود.

از سوی دیگر ترکیە وەعدەهای کاملا متفاوتی بە روسیە و سوریە دادە بود همچنانکە سە روز پیش وەعدەهای دیگری بە امریکا دادە است مبتنی بر ادارە مشترک منبج و بقیە نقاط شمال سوریە از سوی امریکا و متحد ناتویی اش ترکیە.

حالا کە جنگ عفرین برای روسیە هزینەساز می شود و دورنمای پیروزی ترکیە در افق دیدە نمی شود روسیە در مقابل امتیازاتی حاضر است آسمان عفرین را بر ترکیە ببندد.

همیشە گفتەام کە روسیە ننگ سیاست جهانی است و در همین چند هفتە نمونە دیگری از آن را دیدیم.

حالا کە کردها بە کارت قوی در دست روسیە یعنی آسمان عفرین نیاز دارند و توافق با روسیە میتواند بار جنگ را سبک و جان غیرنظامیان را نجات دهد خط قرمز کردها این است کە هیچ نیرویی نمی تواند خودمدیریتی و آزادی کانتون عفرین را از بین ببرد.

هر توافقی فقط در چهارچوب آزاد و مستقل باقی ماندن عفرین امکانپذیر خواهد بود.
ا گرنە از همان زمانی کە روسیە یکماە پیش درخواست کرد و در طول جنگ بارها تکرار کرد می توانستند کانتون را تحویل سوریە بدهند. ترک ها هم همچنانکە گفتم همین قول را بە روسیە دادە بودند.

کانتون عفرین اما همچنان بر پای خود ایستادە است و بیدی نیست کە از این بادها بلرزد

 

صلاح عباسی

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیان در تلگرام

https://t.me/AcabFai

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل