آنارشیسم در فلسفه کلبی-رواقی باستان

علیشاه سلطانی/ ریشه صوفیسم و هیپی ایسم در فلسفه کهن

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

Kyniker  کلبی , Stoiker  رواقی

مکتب یونانی کلبی چهار قرن پیش از میلاد در یونان بوجود آمد.متفکران آن همچون آنارشیستهای امروزی به رد هرنوع حکومت سیاسی پرداختند ولی جهانوطنی و هومانیسم را تبلیغ میکردند.فیلسوفان خیابانی کلبی افتخار میکردند که زندگی سخت و قناعت پیشه وسگواره ای را عملی میکنند.آنها همچون رواقیون از شهر-دولت های سیاسی به اندیشه جهانوطنی رسیده بودند.

پایه گذار این مکتب یکی از شاگردان سقراط بنام آنتی تنوس بود که میان ۳۶۵-۴۴۰ پیش از میلاد زیست. او مخالف ایده الیسم افلاتون بود. اخلاق کلبیون فردگرایانه وعزلت گزینی بود. دیوگنیس، یکی دیگر از مهمترین فیلسوفان کلبی معروف به قناعت بود. آنان ماتریالیسم استقرایی را نمایندگی میکردند و تئوری شناخت شان دارای صفات ماتریالیستی و احساس گرایی بود. آنان زندگی طبق عقل و اخلاق را توصیه میکردند و در مرامشان عرفان برای مخالفت با عوامل منفی و ناگوار بیرونی بود.

مکتب فلسفی رواقی سه قرن پیش از میلاد بعد از مرگ سقراط در یونان باستان تحت تاثیر مکتب کلبی بوجود آمد. زنون رومی متفکر این مکتب زیر تاثیر کلبیون در آتن میزیست. اعراب مکتب رومی یونانی “استویی” را رواقی ترجمه کردند که هم جهانبینی بود و هم نوعی دین.بالاترین هدف مکتب رواقی آرامش روح و روان بود. در نظرآنان فلسفه یعنی هنر زیستن.رواقیون بعدها وجود دین رابرای اخلاق فرد و جامعه ضروری میدانستند. اخلاق انسانگرایانه شان غیراز یونانی ریشه شرقی داشت و ماتریالیسم شان پانته ایستی یعنی طبیعت خدایی بود.

رواقیون با تکیه روی سه موضوع منطق و اخلاق و طبیعت،نخستین سیستم فلسفی بسته جهانی را عرض نمودند و برای اولین بار در فلسفه مقوله وظیفه و مسئولیت را طرح کردند.اساس نظر و عمل آنان شناخت طبیعت و قوانین فیزیک بود.در نظرآنان دیالکتیک یعنی هنر دیالوگ با دیگران. مکتب رواقی بعدها خصوصیات مذهبی عرفانی گرفت و روی دین و فرهنگ مسیح اثرگذاشت.آنها مخالف اصل لذت جویی اپیکور بودند ودر آغاز متکی به نظرات ارسطو و افلاتون قرارداشتند.

از جمله نمایندگان اصلی مکتب رواقی-اپیکتت و پوزید و سنکا و مارک آورل بودند. اپیکتت که یک برده ازادشده بود میگفت  سرنوشت انسان از پیش تعیین شده. رواقیون همچون ارسطو مدعی بودند که شناخت بر اثر تجربه و قوای حسی بوجود می آید.در امپراتوری روم مکتب رواقی با کمک سیسرو و سنکا و مارک آورل و اپیکتت به اوج خود رسید.

رواقیون در طبیعت شناسی شاگرد هراکلیت بودند و میگفتند سرنوشت یعنی همان قوانین طبیعت و کائنات و برای سعادت انسان نیاز به هماهنگی باخود و با قوانین طبیعت دارد.مکتب رواقی کلا اخلاقی است و آدم رواقی به کسی میگفتند که سختی و ناملایمات زندگی را باصبر و خونسردی تحمل کند. رواقیون همچون بعضی ادیان مخالف نفس و شهوت و لذت و غریزه و حرص و ثروت و مشهوریت و قدرت بودند گرچه آنها خدا و طبیعت و عقل را یکی میدانستند و زندگی براساس عقل وطبیعت را توصیه میکردند و میگفتند سعادت یعنی تسلط بر خود و انجام وظیفه و قبول مسئولیت.

از طرف دیگر رواقیون مدعی بودند که سرنوشت بر اعمال انسان حکمرانی میکند.در جهانبینی آنها دو مقوله رفاقت و جامعه دوستی موجب قبول مسئولیت اجتماعی و احساس جهانوطنی و کوشش برابری خواهی شد.امروزه اشاره میشود که رواقیون در متافیزیک ماتریالیست بودند.آنها مدعی بودند که نه اراده و آزادی بلکه سرنوشت تعیین کننده روال و حوادث زندگی انسان است.

یاسپار میگفت در رنجهای هستی رواقیون جویای آرامش بودند. بعضی از شاگردان این مکتب امپراتور های مهم روم شدند. امروزه اشاره میشود که بعضی از مواد قانون اساسی امریکا در سال ۱۷۷۶ زیرتاثیر توصیه های حقوق بشری رواقیون نوشته شد. در عصر جدید رواقیون روی فیلسوفانی مانند دکارت و اسپینوزا و لاک اثر گذاشتند.

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی