شعر : «ترمینال تروریستها »

شاعر :ارسلان چلبی

Text Size

آرام باش کبوتر بیمار
سرما خبری از نور ندارد
ویران شد ویرانەهای خوشبختی
و چشمهایت بوی غم میدهد
همچنان کە موهایت بوی افسردگی را!
نقش خال تو هزاران متر مکعب را اشغال میکند
و گونەهایت نقش خال تو را تبعید میکند!
آنگاە کە من در خرابە‌های “تهران” زجە میزدم
و در سینماهای این شهر سر بە روی گلولەهایت می‌نهادم
آری، گلولەهای مبدل از آشفتگی!

آرام باش قلب ولگرد من
صندلی از پس صندلی و اتوبوسهایی ناممکن از عشق
آنگاە کە ترمینالهای متعفن را با ٢ بلیط  نوازش میکردیم
و سالهای سال را با این ٢بلیط سر میکردم!
آری در اتوبوسهای مبتذل سفرهایمان را آغاز میکردیم
مغزت را بە شانەهای مردە جادە هدیە میدادی
و تو چشمهای روشن من را خاموش میکردی
بسان روشن شدن مرگ در حضور مایوس ٢٨مرداد
کە پرواز کبوتران سادیسم را رقم زد
و انگشتان من بە سمت اندیشەای رادیکال رهسپار شدند!

آرام باش قلب ولگرد من
آنگاە کە “سنندج” پرواز عشق تو را مینواخت،
و جغدهای ناکجا نسیم متعفن سقوط را بە من هدیە میدادند
آرام باش قلب ولگرد من
آنگاە کە تهران سیم جوشی گرم را بر روی قلبهایمان فرود آورد
و کارگرها فریاد میزدند “حقوق عقب افتادە ما را پرداخت کنید”
چاههای نفت و گاز را یارای چنین موهبتی نبود
و دیپلماتهای تروریست عشق را در کافەهای اروپا جار نمی‌زدند، عشق  را جارو میکردند!

هیچ ندانستیم کە ارتباط ما و شعرهای عارفانە آنها در تهران چە گندی را بالا آورد؟
“۲۸مرداد” بود کە گورستانها را امضا کردیم!
هیچ کس نفهمید چگونە آن روز را طی کردیم
چگونە نگاههای آلودە را درک کردیم
ما نترسیدیم و هیچ وقت ترس را در اتوبوسها جاری نکردیم
ترمینال تروریستها عشق ما را تاب نیاوردند
آری من همە اتوبوسها و ترمینالها را بالا آوردم و بلیط‌ها را گم کردم
ما در سردترین کافی نت شهر زوزە آوارگی سر میدادیم!
تشنج را همراە زیبایی خلق میکردیم
و گذشتە دردناک همدیگر را داد میزدیم
اما نگران نباش
عشق ایمیل‌های زیبایی را بررسی میکند!!

 

شاعر :ارسلان چلبی

 نقاش تابلو: ناصر فتحی

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل
 

Explore More