صدای ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ باشیم: بابادی،عربی،دارشفا،برجسته،صداقت،الیاسی،کاردارفر،صابری

Text Size
 ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ …ﺩﻭﺭ ﺯ ﺧﻮﻧﻪ ، ﺑﻬﺎﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﺰﻭﻥ ﻣﯽﻣﻮﻧﻪ … ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﻋﻔﻮ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻋﯿﺪﺍﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ! ﺍﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ “ﻗﻠﻢ” ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ؟ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎ ﻭ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺻﻠﺢ ﺁﻣﯿﺰﺵ !!ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ؟…..ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺟﯿﻎ ﻭ ﻫﻮﺭﺍﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﺭﺩ ﺳﯿﻤﺎ ﻭ ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ؛ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﺳﺎﻟﻦ #اﻭﯾﻦ ﻭ ﮔﻮﻫﺮ ﺩﺷﺖ ﻭ … ﺍﺳﺖ.
ﮐﺎﺵ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺮﺕ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﮎ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﺎﺗﻞ ﻭ ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ …ﮐﺎﺵ…فریاد زندانیان سیاسی و آزاد اندیشان محبوس باشیم.
#سهیل_بابادی محکوم به هفت سال حبس به جرم نقد مقدسات
سهیل #عربی محکوم به هشت سال و نیم حبس به جرم نقد اسلام و نظام و عکاسی از راهپیمایی های سال هشتاد و هشت
#یاشاردارشفا #کاظم برجسته #آروین_صداقت پنج سال حبس به جرم شرکت در راهپیمایی های اعتراضی
#سحرالیاسی پنج سال #فریبرزکاردارفر هفت سال #رویاصابری هفت سال به جرم نقد نظام و اسلام
و ده ها جوان تحصیلکرده که در زندانهای نظام به حبس های سنگین محکومند.
منبع: فیسبوک

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل