صدای ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ باشیم: بابادی،عربی،دارشفا،برجسته،صداقت،الیاسی،کاردارفر،صابری

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن
 ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ …ﺩﻭﺭ ﺯ ﺧﻮﻧﻪ ، ﺑﻬﺎﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﺰﻭﻥ ﻣﯽﻣﻮﻧﻪ … ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﻋﻔﻮ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻋﯿﺪﺍﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ! ﺍﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ “ﻗﻠﻢ” ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ؟ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎ ﻭ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺻﻠﺢ ﺁﻣﯿﺰﺵ !!ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ؟…..ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺟﯿﻎ ﻭ ﻫﻮﺭﺍﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﺭﺩ ﺳﯿﻤﺎ ﻭ ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ؛ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﺳﺎﻟﻦ #اﻭﯾﻦ ﻭ ﮔﻮﻫﺮ ﺩﺷﺖ ﻭ … ﺍﺳﺖ.
ﮐﺎﺵ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺮﺕ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﮎ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﺎﺗﻞ ﻭ ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ …ﮐﺎﺵ…فریاد زندانیان سیاسی و آزاد اندیشان محبوس باشیم.
#سهیل_بابادی محکوم به هفت سال حبس به جرم نقد مقدسات
سهیل #عربی محکوم به هشت سال و نیم حبس به جرم نقد اسلام و نظام و عکاسی از راهپیمایی های سال هشتاد و هشت
#یاشاردارشفا #کاظم برجسته #آروین_صداقت پنج سال حبس به جرم شرکت در راهپیمایی های اعتراضی
#سحرالیاسی پنج سال #فریبرزکاردارفر هفت سال #رویاصابری هفت سال به جرم نقد نظام و اسلام
و ده ها جوان تحصیلکرده که در زندانهای نظام به حبس های سنگین محکومند.
منبع: فیسبوک

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ماآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی