گفتگو با فعالین شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران – اینبار با نظام جلالی فعال سیاسی آنارشیست

Text Size

گزارشگران: در روزهای اخیر با خبر اعلام موجودیت شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران روبرو بوده ایم. تشکل و مجموعه ای دیگر به عرصه پشتیبانی از جنبش های اجتماعی در ایران, حضور خود را اعلام کرده است. چنانچه برآیند مباحثات در تشکل ها و سازمانها و احزاب اپوزیسیون سرنگونی طلب بیشتر بسوی تجزیه و اتمیزه شدن حرکت کرده است و پروسه در جهت پراکندگی را پیموده است اما اتفاقا این تجمع مسیری دگرگونه در پیش داشته است. تجمعی از منفردین سیاسی که شاید دهه ها با خصلت فردی شناخته شده و پراکنده بوده اند و امروز در جامه یک تشکل و تجمع تعریف شده ظاهر شده اند.این مجموعه همانطور که از متن بیانیه پیداست خود را با خواستها و مطالبات کارگران و بویژه کارگران هفت تپه و فولاد و هپکو و آذرآب, معلمان و دانشجویان و زنان و …  تعریف کرده است. دفاع از خواست شوراهای مستقل و خودگردانی برجستگی ویژه ای در این بیانیه دارد. گزارشگران ضمن آرزوی موفقیت برای تجمع و برای روشنایی بخشیدن به زوایایی دیگر از این اعلام موجودیت با فعالین آن گفتگو میکند.

گزارشگران:

با درود به شما و سپاس از اینکه به دعوت ما پاسخ مثبت دادید

گزارشگران:

چگونه این ایده و ابتکار کلید خورد که میتوان این مجموعه که اغلب جداشدگان تشکلهای سیاسی هستند٬متشکل کرد و چه معادلاتی را بررسی کردید که فعالین منفرد سیاسی اجتماعی و هنری هم میتوانند تجمع خود را بوجود آورند.

نظام جلالی : در این زمینه می بایست به چند نکته دقت کرد.

همانطور که می دانید تا کنون عمدتا اتحاد عمل ها توسط احزاب همسو و با محوریت آنها فراخوان هایی داده می شد و سپس بخشی از منفردین باز همسو با این تشکلات به آنها می پیوستند و باز همین احزاب بودند که پس از چند سال پایان آن را اعلام می کردند و باز منفردین نقشی در انحلال آن نداشتند همانطور که فراخوان دهنده نیز نبودند. یعنی آنکه منفردین نقشی محوری در آن نداشتند.

از طرفی دیگر ما با خیل عظیم منفردین و مستقلین سیاسی که بخش عمده آنها در گذشته با احزاب بودند یا هوادار و سمپات آنها بودند مواجه هستیم که طبیعتا دارای گرایشات گوناگون سیاسی هستند.

بنابراین ضرورتی وجود داشت که منفردین و مستقلین با گرایشات گوناگون سیاسی اما با هویت فردی خودشان بتوانند با دیگران همکاری مشترک داشته باشند تا فعالیتهایشان از تاثیر گذاری بیشتری برخوردار باشد.

همیشه این سئوال در مقابل منفردین و مستقلین وجود داشت که اگر نقدی به احزاب دارید و توانائی حرکت مستقلی را دارید چرا خودتان دست به یک حرکت وسیع نمی زنید تا کار جمعی شما از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار باشد.

گزارشگران:

چه مدت تدارک دیدی؟ و آیا تردید هایی هم داشتید که دهها نظر و عقیده رنگارنگ را نمیتوان بسادگی حول اشتراکات شان شکل جمعی بخشید؟

نظام جلالی : واقعا باید گفت کار بسیار دشواری بود و برای همین بیانیه مشترک و پروسه شناخت از یکدیگر حدود ۶ ماهی وقت برد. چراکه وقتی ده ها نفر می خواهند با هم فعالیت مشترک کنند که بیشترشان شناختی نسبت بهم ندارند، از گذشته های گوناگون سیاسی برخوردارند و در بسیاری از زمینه ها چه بسا نظریات مختلف ، متفاوت و حتی متضادی دارند هر چند طبیعتا نقاط اشتراکی نیز وجود دارد و یا لااقل خواست مشترک برای تغییر و تاثیرگذاری و وجود ضرورت ها است که آنها را به سوی همکاری مشترک سوق می دهد.

گزارشگران:

چه تمایزی میان این پروژه و سایر تلاشهای پیشین در خارج از کشور می بینید؟و این جمع کدام طیفهای سیاسی و اجتماعی از ایرانیان را دربر میگیرد؟

نظام جلالی : همانطور که در پاسخ به سئوال اول شما نیز اشاره کردم تا کنون عمدتا اتحاد عمل ها توسط احزاب همسو (به لحاظ سیاسی و نظری ) و با محوریت آنها فراخوان هایی داده می شد و سپس بخشی از منفردین باز همسو با این تشکلات به آنها می پیوستند و منفردین نقشی محوری در آن نداشتند.

اما این بار افراد حزبی ، غیر حزبی و مستقل با هویت فردی خودشان در آن شرکت دارند در واقع گوناگونی این حرکت بسیار متنوع است.

در این جمع افراد طبیعتا از طیف های گوناگون سیاسی هستند که هویت سیاسی خود را آنارشیست ،کمونیست ،سوسیالیست ،چپ و غیره تعریف می کنند.

گزارشگران:

اتحادهایی بویژه کارگری و چپ در خارج از کشور صورت گرفت اما مطابق انتظار افکار عمومی سیاسی پیرامون خود شکوفا و فراگیر نشدند.و در شکل بدبینانه اش میتوان گفت که جز تعداد انگشت شمار شکست خورده اند. چرا آنها نتوانستند و قرار است شما بتوانید؟

نظام جلالی : عمده اتحادهای تا کنونی بعد از برآمد یک جنبش اجتماعی و سیاسی در ایران بعد از آن در خارج شکل می گرفتند و پس از مدتی نیز اعلام انحلال می کردند و سپس تا برآمد یک جنبش و حرکت اجتماعی دیگر که دوباره به ضرورت آن می رسیدند و پس از آن مجددا دست به اتحاد مجدد می زدند که باز بعد از چند سال از هم می پاشید.

احزاب تشکیل دهنده اتحادهای تا کنونی مدعی کسب قدرت سیاسی هستند برای همین هم در اطلاعیه های خود ، طبقه کارگر و مردم ایران را فرامیخواندند که این کار یا آن کار را انجام دهند و در عین حال هیچ اتفاقی هم بر طبق خواسته آنها رخ نمی داد اما شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران حیطه کارش در نامش مشخص است و هدفش کسب قدرت سیاسی نیست و کارش و هدفش همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران است یعنی نقشی حمایت کننده خواهد داشت.

گزارشگران:

تا جائی که مطلع هستیم این تجمع در بسیاری از کشورها بنوعی نماینده و سخنگو دارد و قطعا مایه مسرت است. آیا این پراکندگی فعالیت شما را با دشواری روبرو نخواهد کرد؟ یا انرا مولفه ای مثبت ارزیابی می کنید؟

نظام جلالی : از آنجائیکه کار شورای مستقل ، همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران است بنابراین هر چه بیشتر در کشورهای مختلف حضور داشته باشیم امکان آنکه نیروهای بیشتری را در سطح بین الملل در هر کشوری در این راه با خود همراه کنیم وجود دارد.

گزارشگران:

بیانیه ای صادر کرده اید و در انتهای آن نیز فراخوانی دیده میشود تا افرادی که تمایل دارند به صفوف شما بپیوندند. مخاطب این بیانیه و آن فراخوان کیست؟

نظام جلالی : طبیعتا هر فرد حزبی و غیر حزبی که خود را با کلیات این بیانیه همراه می داند می تواند به شکل فردی وارد این پروژه همکاری مشترک شود.در واقع فراخوان ما جنبه اطلاع رسانی از آغاز این حرکت برای همکاری مشترک است.

گزارشگران:

در اینده نزدیک کدام برنامه ها را در پیش دارید؟بعبارت دیگر گامهای بعدی شما چه خواهد بود؟

 

نظام جلالی : ما در آینده ای نزدیک یک نشست حضوری خواهیم داشت تا شور و مشورت بیشتری کنیم.

همچنین دست به ایجاد یک سایت برای شورای مستقل خواهیم زد.

از امکانات رسانه ای موجود پیرامونی خود و ارتباطات بین المللی برای همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران یاری خواهیم جست.

بیانیه شورای مستقل را به زبانهای مختلف ترجمه کرده ایم تا بیشتر بتوانیم ارتباطات بین المللی خود را گسترش دهیم.

سایر اقدامات و گام های بعدی ما در آینده ای نزدیک اطلاع رسانی خواهند شد.

گزارشگران:

درباره ارتباطات درونی تان بیشتر توضیح دهید. تا جاییکه همه مطلعند منفردین سیاسی جدا شده از سازمانها و احزاب سانترالیزم باصطلاح دمکراتیک را نفی میکنندو آنرا عاملی بازدارنده برای رشد وشکوفایی آن نهاد میدانند. آیا این نکته مهم درمباحثات شما جایگاهی داشته است . آیا در عمل هم میتوانید از هرمی شدن ساختار درونی تان پیش گیرید؟ چگونه؟

نظام جلالی : به نظر من امکان ندارد که ساختار درونی ما شکل هرمی پیدا کند چون مباحاث تا کنونی ما و نظرات فعالین شورای مستقل و گوناگونی نظرات سیاسی افراد که دارای گرایشات سیاسی متنوعی است و از طیف های گوناگون سیاسی هستند این را نشان می دهد و در ضمن ما یک حزب سیاسی نیستیم که ساختار جزبی یا هرمی بوجود بیاورد.

شورای مستقل یک شورای همکاری برای همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران است و نه یک حزب سیاسی و خود حضور افرادی مثل من به عنوان آنارشیست در این مجموعه نشان می دهد که چقدر این مجموعه متنوع ، متفاوت و رنگارنگ است و قرار نیست ساختار حزبی داشته باشیم وگرنه افرادی مثل من اصلا حضور نداشتند اما اینکه ما این مباحث را داشتیم و نقدی که شما اشاره کردید بله درست است برای همین هم ساختار شورایی داریم و مستقل هستیم و کارمان هم هبستگی با مبارزات جنبش های اجتماعی داخل کشور است و نه بیشتر.

گزارشگران:

آیا جنبش کارگری در داخل و با اینهمه صدماتی که از سوی حکومتیان چه با خصوصی سازی و چه با چماق و زندان و بیکارسازی علیه فعالین شان به آنها وارد شده است باز هم قد علم خواهد کرد؟ حداقل در کوتاه مدت؟

نظام جلالی : هانطور که می دانید بنزین سهمیه ای شد و قیمت بنزین آزاد هم لیتری ۳ هزار تومان که قطعا موجب افزایش قیمتها خواهد شد و طبقه کارگر را هر چه بیشتر به زیر خط فقر خواهد برد و بنابراین طبقه کارگر راهی بجز اعتراض و اعتصاب برای احقاق حقوق خود ندارد چرا که تا قبل از گران شدن بنزین خط فقط ۸ میلیون تومان بود و با سه برابر شدن قیمت بنزین امکان ادامه زندگی با این حقوق پائین برای طبقه کارگر ممکن نخواهد بود

گزارشگران:

آیا پیامی به خوانندگان این سطور دارید؟

نظام جلالی : نه ،صحبت خاصی دیگر ندارم و خود سئوالات شما به جوانب مختلف این حرکت مشترک پرداخت و طبیعتا اگر کسی خواهان همکاری مشترک باشد می تواند با آدرس تماس این مجموعه ارتباط برقرار کند.با تشکر از شما برای این گفتگو.

۲٫۱۲٫۲۰۱۹

 

گزارشگران:

با آرزوی موفقیت و سپاس از شما که در این گفتگوی نوشتاری شرکت کردید

www.gozareshgar.com

 

منشر شد

اشتراک وورد پرس

گزارشگران

بالاترین

توئیتر گزارشگران

فیس بوک بهروز سورن

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages



۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل