۷- آنارشیسم تنها آلترناتیو ممکن است

سخن روز : دولت ها قدرتمند ترین کلاهبرداران تاریخ بشر

30 آوریل یادداشت ها

از زمان پیدایش حاکمیت اجتماعات انسانی بدون کمترین دخالتی بصورت یک جمع کلی در درون محدوده ی قدرت حاکمیت (مرزها) همواره مجبور به اطاعت از بالا دستان و سود آوری و تسلیم قدرت به آنها بوده است و تا به امروز هم تداوم پیدا کرده است، اما بایک نگاه کلی بر تاریخچه ی حاکمیت ها می توان دریافت که بشر همواره سعی در رهایی از سلطه و جداسازی ها در قالب مرز و جمع بستن ها بصورت یک کل درون مرز بوده است و این مبارزه ی طولانی موجب به تاریخ پیوستن امپراتوریهایی شده که گاها بر نصف جهان حکومت کرده اند ، اما حاکمیت همواره به واسطه ی سیاست نیرنگ و فریب و همچنین تمرکز قدرت توانسته است تسلط خود را بر جوامع بشری حفظ کند و با ابداع سیستم سرمایه هر چه بیشتر از جامعه ی زیر دست خود سود بدست آورده و بر قدرت ویرانگر خود بیافزاید.


یکی از مضحک ترین فریبها توسط دولتهای امروز شرعیت بخشیدن به افزایش قدرت نظامی و تسلیحات کشتارگر است که نام آنرا اقتدار ملی و قدرت دفاعی می گذارند و آنرا بعنوان توان محافظت از جامعه ی زیر دست معرفی می کنند اما در مرحله اول با استفاده از این قدرت کاذب در صدد تسلط و فشار هر چه بیشتر بر زیر دستان برمی آیند و در مرحله بعدی به خطری جدی و مرگبار برای دیگر جوامع تبدیل می شود، چون برای تضعیف قدرت باید به کارخانه ی تولید قدرت که همان جامعه ی زیر دست است حمله ور شد و در هم شکست پس در تمام جنگها زیر دستان و تحت سلطه ها بطورکلی در تیررس بوده اند، (نمونه های اخیر در جنگ سوریه گواه این ادعا می باشد).

اتفاق وحشتناکی که در حال شکل گیریست جبهه گرفتن قدرتها در دو طرف رودرروی هم می باشد که احتمال نزدیک بودن جنگی به مراتب ویرانگر تر و کشتاری وسیعتر از جنگهای جهانی قبل را هشدار میدهد. بدور از شعار و پند فقط در جمع بندی این متن می توان گفت نجات دهنده مرده است ! باید بخود آمد و در این بزنگاه تاریخ دوره ی نوینی از حیات بشر بر اساس احترام به طبیعت وخود به پیشرفتهای انسانی و اجتماعی که قرنهاست زیر چنگال سلطه مجالی برای شکوفایی ندارند رسید و نجات پیدا کرد و یا تسلیم قدرت شده و چشم انتظار نابودی های پی در پی بود.


(روی سخن با کسانیست که هدف اصلیشان آزادی و رهایی و ساختن یک دنیای انسانی تر است نه کسانی که از زیر قدرت بودن بصورت مازوخیست گونه از فشار توام با درد لذت میبرند)

#آنارشیسم_تنها_آلترناتیو_ممکن_است

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است