فرصت سوزی سوسیالیسم دولتی وکاریزماهای کارتونی

فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

تظاهرات صدها هزار نفری مخالفان علیه دولت چپ گرای ونزوئلا بعداز لغو درخواست رفراندوم برای برکناری و تقلبی خواندن امضاء های جمع آوری شده در سراسر کشور گسترش پیدا کرده وبا تصویب محاکمه مادورو وادامه تظاهرات می رود که مهر پایان برمیراث دیکتاتوری هوگو چاوز بزند .

هوگو چاوز کودتاچی نظامی بود که بعدها با شعارهای پوپولیستی وادعای برپایی سوسیالیسم برموج نارضایتی طبقات ستمدیده وبه ستوه آمده از فقرونابرابری سوار شدوبا قبضه قدرت نهادهای ضد سرمایه واتحادیه های کارگری را با افراد دست نشانده هم سو کرد وآنها را از هرگونه استقلال وخط مشی ضد دولتی تهی کرده وابزاری برای استحکام پایه های دولت خود ساخت .

چاوز با هم پیمانی با دولتهای مرتجع وضد بشری مانند روسیه وجمهوری اسلامی به در صدد ایجاد جبهه ضد آمریکایی به سبک دوران جنگ سرد بود واز این موقعیتها وایجاد واهمه دایمی والقای تهدید از جانب امپریالیسم سعی در جلب طبقات فرودست وکارگران ومحرومان داشت همان کاری که دیکتاتورها ی چپ برای سرپوش گذاشتن به تمرکز قدرت وانحصارتصمیم گیری دولتی میکنند.

بعد از مرگ چاوز و سقوط اقتصاد سرمایه داری دولتی به جا مانده از او وتورم شدید ورکود و فقرو بیکاری حالا نوبت پوپولیستهای راست وطرفدارنیو لیبرالیسم غربی است که از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند ودوباره جامعه را به دست بورژوازی بسپارند .

کم نیستند سوسیالیستهایی که هنوز در توهم برقراری جامعه بی طبقه از بالا واز طریق برنامه های اقتصادی دولتی هستند وبا هردیکتاتور وفرصت طلبی با صرف ادعای ضد امپریالیست بودن همداستان میشوند. از جمله همین چپ های وطنی دارودسته استالینیست گردانندگان سایت مجله هفته هستند که همیشه از خط مشی چاوز و پوتین ودیگر دیکتاتورهای معاصرما با خیال دو قطبی شرق وغرب و وجود شکاف بلوک سرمایه داری وضد سرمایه داری دفاع میکنند وبا کوتاه فکری هنوز براین تصور هستند که هرضدیت با امپریالیست آمریکا به مثابه طرفداری از سوسیالیم است همان خط مشی حزب منحط توده که صدها انقلابی را به جمهوری اسلامی به هوای سهم اندک از قدرت فروخت وآنها را به قتلگاه فرستاد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوکعصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوکآنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوکآنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوکآنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشیآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی