ماسک تان عقب رفته ، مردم شما را شناخته اند

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

ماسک هایشان را دیگر برداشته اند و چهره ی کریه شان را در روز روشن نشان ما می دهند که به خیال خام خود شان مثلا ما را بترسانند .

زیرا ماسک های بظاهر زیبای حقوق بشری شان ، ماسک های مهربانانه ی صلح دوستی شان در کنار بمباران های دمکراسی که به سر مردم می ریختند خریداری ندارد.

امروز که دیگر ماسک هایشان به کنار رفته است و ما صورت های شان را شناخته ایم بازی جدیدی را برای ما شروع کرده و به نمایش گذاشته اند .

این بار چاقو را ِتیز کرده اند ، شمشیر را ِبدست گرفته اند ، پرچم های سیا ه را بر افراشته اند و ماسک های جدید خوفناک “داعشی ” ساخته اند تا فریب مان دهند . و دین و کتابی را هم بخوبی انتخاب کرده اند که بتواند آن دین قابلیت این همه کشتار را داشته باشد و احکام شریعه کشتار در کتابش نوشته شده باشد و ابلهان مومن أجیر شده ای که بتوانند احکام را اجرا کنند .

آهای دولت ها و صاحبان سرمایه ، باز هم ماسک تان افتاده است سرمایه و مذهب همیشه دست در دست هم مردم را چاپیده اند ، سرمایه داری از زن ها سو استفاده چون کالا کرده است و یا چون دین إسلام زن را برده در بازار به فروش گذاشته است .

سرمایه و دین همیشه ضد انسان بوده است . این ترفتدتان هم فأیده ندارد . این بالماسکه ی خطرناک و خونین را از مناطق خاورمیانه و نمایش بالماسکه ا ی داعش مضحک و مسخره تان را از خیابان های اروپا جمع کنید و به کشتار پایان دهید . مردم شما را شناخته اند و برای برانداری در مقابل دولت ها یتأن به صف ایستاده اند .آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی