الف.آزادی

الف.آزادی

برای مردم امروز

۱ بهمن یادداشت ها
الف.آزادی

آتش خشم

۲ آبان یادداشت ها
الف.آزادی

راهی خواهم شد

۲۸ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

خسته ام

۲۸ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

گذسته،حال،آینده

۱۱ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

آرزوی پرواز

۱۰ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

پدر حتما نمی دونه

۱۰ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

مرگ

۱۰ شهریور یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است