الف.آزادی

الف.آزادی

برای مردم امروز

21 ژانویه یادداشت ها
الف.آزادی

آتش خشم

24 اکتبر یادداشت ها
الف.آزادی

راهی خواهم شد

19 سپتامبر یادداشت ها
الف.آزادی

خسته ام

19 سپتامبر یادداشت ها
الف.آزادی

گذسته،حال،آینده

2 سپتامبر یادداشت ها
الف.آزادی

آرزوی پرواز

1 سپتامبر یادداشت ها
الف.آزادی

پدر حتما نمی دونه

1 سپتامبر یادداشت ها
الف.آزادی

مرگ

1 سپتامبر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است