الف.آزادی

برای مردم امروز

21 ژانویه یادداشت ها

من شارلی هستم

تمام بهانه ای که لازم داشتید مگر همین یک جمله نبود؟
مرا نیز توقیف کنید
دیگر از بهانه های شما خسته ام
گوشم فقط چیز هایی را شنید که شما خواندید
مغزم آنطور اندیشید که شما خواستید
چشمانم چیز هایی را خواند که شما دوست داشتید
زبانم آنچه را که خوشایند شما بود بیان کرد
دیگر کافیست
خسته شده ام
می خواهم خودم باشم
من عروسک کوکی شما نیستم
من انسانم
اما زمانی که آزاد باشم
بگذارید رک تر بگویم
من شارلی هستم
توقیفم کنید 
الف.آزادی
به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است