رکسانا تلارمی

عکسی که در تاریخ شرم بشریت ثبت میشود

13 ژانویه اخبار روز

فلاش . تیک ، گرفته شد . یک عکس تاریخی گرفته شد. از ان عکس هایی که شاید در یک قرن ، دو بار اتفاق می افتد که گرفته شود . این عکس ، نظیر آن دست از عکس هایی نیست که سران و قدرت مدارن دولتها در پشت میز های اتحاد ضد بشری و یا در پایان یک جنگ به پا کرده شان ، بنام صلح در کنار هم مینشیند و دست دوستی بهم می دهند و خبر داغ صفحه ی اول روزنامه های جهان می شود و مردم فقط با دیدن عکس پوزخندی می زنند و می گویند : ای دغل کاران … / این عکس از ان دست عکس ها بی نیست که سران دولت ها را در پشت میز جلسه ی ” حقوق بشری ” نشان می دهد که به همدیگر گل می دهند ودر پایان هم لبخندی به عکاس تحویل می دهند و عکس گرفته شود .و مردم وقتی که عکس را میبیند با پوز خندی فقط می گویند ای دغل کاران .. ای سود جویان …/ نه این عکس از آن دست عکسها نیست .. فلاش ، کات ، این بار عکسی در صفحه ی اول روزنامه ها چاپ میشود که به مراتب از ان عکس ها شرم اور تَر است . سران دولتها و قدرتمدارانی را نشان میدهد که به نام دفاع از حق قلم و ازادی در سوگواری در اول صف اینبار انگاری انها به ما مردم ، پوزخند می زنند . این عکس از آنرو عکس تاریخی است که این خشم و نفرتمان را بر می انگیزد . نفرت ما مردم جهان را . ما همان مردم ۹۹% صدی هستیم که با نفرت و با صدای بلند می گوییم ای دغل کاران ، ای سود جویان ، ای جانیان . شرمتان باد ! اری این عکس هم در حافظه ی ما و هم در تاریخ شرم بشر ثبت میشود . یاد جان باختگان نشریه شارلی و تمامی جان باختگان راه قلم و ازادی گرامی باد ! رکسانا

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است