Farzan Alef /فرزان الف

اعدام

5 ژوئن یادداشت ها

ما زندانیان این بند
هر روز اعدام می شویم
و شب ها
بدون دستبند و پابند
سرمان روی بالشت چپ و راست می شود
تا بخوابیم
روزها از طناب سکوت
آویزانیم
تکان می خوریم
جان می دهیم
با قانون اعراب وُ
جرثقیل های چینی
و شب ها
بدون دستبند و پابند..

منبع: صفحه فیسبوک فرزان الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است