کارزار جهانی مبارزه بر علیه رژیم فاشیستی - اسلامی در ایران

A WORLD’S CAMPAIGN AGAINST THE FASCIST ISLAMIC REGIME IN IRAN

14 نوامبر مدرسه آنارشیستی
نامه ی سرگشاده به " شیرین عبادی " برای ثبتِ حقیقت در تاریخ سیاسی - اجتماعی ایران

A MEMORY ABOUT “SHIRIN EBADI” TO RECORD THE TRUTH IN IRAN’S SOCIO-POLITICAL HISTORY

16 نوامبر مدرسه آنارشیستی
جو هیل، سندیکالیست انقلابی که هرگز نمی میرد

JOE HILL; THE REVOLUTIONARY SYNDICALIST WHO NEVER DIES

20 نوامبر مدرسه آنارشیستی
دولت های اسلامی؛ یکی از فرآورده های قدرت های جهانی هستند

THE ISLAMIC STATES IS A PRODUCT OF THE WORLD POWERS

16 نوامبر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است