زندانیان زن در قرچک ورامین توسط زندانبانان فاشیست در ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند

FEMALE PRISONERS IN QARCHAK PRISON HAVE BEEN BEATEN BY FASCIST PRISON GUARDS IN IRAN – Video clip

19 دسامبر مدرسه آنارشیستی
سنگ مزار نوید افکاری توسط عوامل امنیتی رژیم اسلامی حاکم بر ایران تخریب گردیده است

NAVID AFKARI’S TOMBSTONE VANDALIZED BY SECURITY AGENTS OF THE RULING ISLAMIC REGIME IN IRAN

19 دسامبر مدرسه آنارشیستی
کارگران نیشکر هفت تپه در ایران خواهان لغو خصوصی سازی هستند

SUGARCANE WORKERS IN IRAN SAYS: NO TO THE PRIVATIZATION

22 دسامبر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است