برگرفته از فیسبوک بهزاد امیر اصلانی

کارگری که « چرب» است اما هرگز « چرب» نخورده

۱۷ دی مقالات
نویسنده: شین ولش، محقق اخلاق مداری روباتها از دانشگاه «کانتربری»، نیوزیلند

روباتهایی که در آینده جای مشاغل انسانی را می گیرند

۱۸ دی اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است