#1world1struggle

رادیو عصر آنارشیسم ویدئو شماره 15 : همبستگی در روز جهانی کارگر

Global May Day Solidarity Anarchists Union of Afghanistan & Iran #1world1struggle

2 می مدرسه آنارشیستی
عکس شعار نویسی همقطاران آنارشیست در ایران به مناسبت آغاز اول ماه مه

#۱world1struggle – Anarchists’ slogan for May Day in Iran

2 می مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است