گزارشی کامل از یک تظاهر کننده در تظاهرات امروز مشهد