کارگران از خیابانهای حافظ و انقلاب به سمت خانه کارگر در حرکت هستند