چادر کودکان بلوچ را آتش می زنند تا ظاهر شهر را زیبا کنند