هدایت خودرو به پیاده رو در آلمان یک کشته برجاگذاشت

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است