هدایت خودرو به پیاده رو در آلمان یک کشته برجاگذاشت