محاکمه بخاطر بازی پوکمون در کلیسا؛ جوان روس اعلام بیگناهی کرد