ما نه به سناریوهای امپریالیستی و نه به سناریوهای حکومتی تن نمی‌دهیم