فراخوان تجمع عظیم غارت شدگان همه موسسات اعتباری مقابل