شماری از مردم شاهدیه یزد مانع بازگشایی مدرسه مهاجران افغان شدند