سهیل عربی

من سهیل عربی دوست دارم این را از روی پشت بام ها فریاد زنم، انسان دشواری وظیفه است

سهیل عربی : ما براندازیم جور و جهل را سرنگون و خانه را از نو میسازیم

3 آگوست مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است