سعيد نعمتى معلول ذهنى كه در تظاهرات فروردين #قيام_كرامت اهواز بازداشت شده بود، آزاد شد