زن 25 ساله افغان فراری از خانه به دست برادرش کشته شد